Base description which applies to whole site
+

5.2. Ontvangsten, uitgaven en vermogens van de zorgfondsen (AWBZ en Zvw)

Zorgverzekeringswet

De financiering van de Zorgverzekeringswet loopt deels via verzekeraars en deels via het Zorgverzekeringsfonds (Zvf). Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de uitgaven en inkomsten van de Zorgverzekeringswet.

Tabel 11 Uitgaven en inkomsten Zorgverzekeringswet (bedragen x € 1 miljard)1
 

Begroting 2012

Mutaties 2012

Jaarverslag 2012

 

a

b

c=a+b

Zorgverzekeringsfonds

     

Uitgaven

20,9

0,0

21,0

– Uitkering aan verzekeraars

19,9

0,0

19,9

– Rechtstreekse uitgaven Zvf

1,1

0,0

1,1

       

Inkomsten

22,7

0,0

22,7

– Inkomensafhankelijke bijdrage

20,6

0,0

20,6

– Rijksbijdrage kinderen

2,4

0,0

2,4

– Overige baten

– 0,3

0,0

– 0,2

       

Saldo

1,8

0,0

1,8

       

Vermogenssaldo 2011

– 2,8

– 0,6

– 3,4

Vermogenssaldo 2012

– 1,0

– 0,7

– 1,7

       

Individuele verzekeraars

     

Uitgaven

38,1

0,6

38,7

– Uitgaven zorg

35,8

– 0,5

35,2

– Beheerskosten/saldo

2,3

1,2

3,5

       

Inkomsten

38,1

0,6

38,7

– Uitkering van Zvf

19,9

0,0

19,9

– Nominale premie/eigen risico/eigen bijdragen

18,2

0,6

18,8

Bron: VWS, CPB, CVZ.

1

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

In de Begroting 2012 zijn de eigen bijdragen ggz gesaldeerd met de uitgaven voor zorg van verzekeraars. In dit jaarverslag zijn deze eigen bijdragen in de stand Begroting 2012 en in de stand jaarverslag meegenomen bij de inkomsten van verzekeraars. Hierdoor komt zowel de post uitgaven voor zorg als de post nominale premie/eigen risico/eigen bijdragen in de kolom begroting 2012 € 0,1 miljard hoger uit dan in het gedrukte stuk.

De uitkering uit het Zorgverzekeringsfonds aan verzekeraars blijft naar huidige verwachting ongewijzigd. Door het afschaffen van de macronacalculatie leiden hogere of lager zorguitgaven van verzekeraars niet meer tot een hogere of lagere uitkering uit het Zorgverzekeringsfonds; nieuwe inzichten in het aantal verzekerden kunnen bijvoorbeeld nog wel tot bijstellingen leiden. De rechtstreekse uitgaven van het Zorgverzekeringsfonds komen enkele tientallen miljoenen hoger uit. De inkomensafhankelijke bijdrage (in de EMU-definitie) en de overige baten komen vrijwel uit op de raming uit de begroting 2012. De rijksbijdrage is exact uitgekomen op die raming.

Het saldo van het Zorgverzekeringsfonds komt daarmee ook hoegenaamd uit op de raming uit de begroting 2012.

Het vermogenssaldo van het Zorgverzekeringsfonds per ultimo 2012 komt € 0,7 miljard lager uit dan geraamd in de begroting. Deze bijstelling resulteert vooral uit de sinds de begroting 2012 opwaarts bijgestelde raming van de uitkering aan zorgverzekeraars vanwege nu hoger geraamde zorguitgaven van verzekeraars in 2009 en 2010 (samen € 0,7 miljard). Daarnaast is er een meevaller bij de uitkering aan verzekeraars in 2011, een meevaller bij de inkomensafhankelijke bijdrage 2010, een tegenvaller bij de inkomensafhankelijke bijdrage 2011 en een tegenvaller bij de rente 2010 en 2011.

De meeste cijfers in de kolom jaarverslag 2012 zijn afkomstig van of afgeleid van CVZ-cijfers. De raming van de zorguitgaven van verzekeraars is voor alle sectoren behalve ziekenhuizen en ggz overgenomen uit de maartlevering van het CVZ. Voor de ziekenhuizen en de ggz is de actuele raming deels gebaseerd op CVZ- en deels op NZa-cijfers (de afwijking van het CVZ betreft de raming van de overdekking, waarmee het CVZ geen rekening houdt). Voor de inkomensafhankelijke bijdrage is een CPB-cijfer in de EMU-definitie gebruikt. De rijksbijdrage is overgenomen uit de maartlevering van het CVZ. Dit geldt ook voor de post overige baten (rentebaten, wanbetalers, onverzekerden, verdragsgerechtigden).

Het vermogen per ultimo 2011 is overgenomen uit het financieel Jaarverslag fondsen 2011 van het CVZ. Dit cijfer is beperkt gecorrigeerd omdat VWS (op basis van actuelere CVZ- en NZa-cijfers) inschat dat de zorguitgaven van verzekeraars in 2010 hoger en in 2011 lager uitkomen dan verwerkt in het jaarverslag 2011 (wat per saldo leidt tot een lagere uitkering uit het fonds aan verzekeraars). Het vermogenssaldo van het fonds in 2011 is hiervan afgeleid. Het vermogenssaldo 2012 is bepaald door het exploitatiesaldo 2012 op te tellen bij het vermogenssaldo 2011.

AWBZ

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de uitgaven en inkomsten van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ).

Tabel 12 Uitgaven en inkomsten Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (bedragen x € 1 miljard)1
 

Begroting 2012

Mutaties 2012

Jaarverslag 2012

 

a

b

c=a+b

Uitgaven

27,1

0,8

27,9

– Zorgaanspraken en subsidies

26,9

0,8

27,7

– Beheerskosten

0,2

0,0

0,2

       

Inkomsten

22,7

0,6

23,3

– Procentuele premie

16,0

0,4

16,4

– Eigen bijdragen

1,7

0,0

1,7

– BIKK

5,3

0,0

5,3

– Overig

– 0,3

0,3

0,0

       

Saldo

– 4,3

– 0,2

– 4,5

       

Vermogen Algemeen Fonds 2011

– 10,2

1,7

– 8,5

Vermogen Algemeen Fonds 2012

– 14,5

1,5

– 13,1

Bron: VWS, CPB, CVZ.

1

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

De uitgaven gefinancierd via de AWBZ zijn € 0,8 miljard hoger uitgekomen dan verwerkt in de begroting 2012. De procentuele AWBZ-premie heeft € 0,4 miljard meer opgebracht dan opgenomen in de begroting 2012. Deze meevaller wordt volledig verklaard door een bijstelling in de overige kas-transactieverschillen. De overige inkomsten zijn € 0,3 miljard hoger uitgekomen, vooral als gevolg van meevallers bij de rente in verband met de lagere rentestand.

Vanwege de € 0,8 miljard hogere uitgaven en de € 0,6 miljard hoger inkomsten is het saldo van AFBZ € 0,2 miljard slechter uitgekomen (op – € 4,5 miljard in plaats van – € 4,3 miljard in de begroting 2012). Dit saldo telt mee in het EMU-saldo.

Het vermogen van het AFBZ per ultimo 2012 is ondanks het negatievere saldo in 2012 toch fors verbeterd ten opzichte van de raming in de begroting 2012. Dit hangt vooral samen met de in het CVZ Jaarverslag fondsen verwerkte AWBZ-premies in 2010 en 2011. Die premies zijn veel hoger dan de eerder geraamde premies. Bij de bepaling van het fondsvermogen wordt aangesloten bij de AWBZ-premieraming van het CVZ op transactiebasis (anders dan bij de raming van het saldo van het fonds, waarbij de premies in de definitie van het EMU-saldo worden meegenomen).

De meeste cijfers in de kolom jaarverslag 2012 zijn afkomstig of afgeleid van CVZ-cijfers. De cijfers voor 2012 zijn overgenomen uit de maartrapportage van het CVZ. Voor de premieopbrengsten is het CPB-cijfer in de EMU-definitie gebruikt. Het vermogen van het Algemeen Fonds per ultimo 2011 is overgenomen uit het financieel Jaarverslag fondsen 2011 van het CVZ. Het vermogen 2012 is bepaald door het saldo 2012 op te tellen bij het vermogen 2011.

Licence