Base description which applies to whole site
+

6. Verdiepingsbijlage

Deze paragraaf bevat een toelichting per artikel op de mutaties die betrekking hebben op het jaar 2012. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de ontwerpbegroting 2012 (TK 33 000 XVI, nr. 1), de 1e suppletoire begroting 2012 (TK 33 280 XVI, nr. 2) en de 2e suppletoire begroting 2012 (TK 33 480 XVI, nr. 2) wordt verwezen naar de betreffende publicaties. Alleen de belangrijkste mutaties na de 2e suppletoire begroting 2012 worden toegelicht, tenzij de mutatie een aanvullende toelichting behoeft. De overige mutaties betreffen een saldo van kleinere mutaties en worden niet beschreven.

41 Volksgezondheid (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven

2012

Stand ontwerpbegroting 2012

111,8

Mutaties 1esuppletoire begroting 2012

– 6,6

Stand 1e suppletoire begroting

105,2

Mutaties begroting 2013

2,7

Stand begroting 2013

107,9

Mutaties 2esuppletoire begroting 2012

0,0

Stand 2e suppletoire begroting 2012

107,9

Mutaties jaarverslag

 

Mee- en tegenvallers

 

1. Actualisering zorguitgaven

– 25,6

   

Overige mutaties

16,0

   

Technische mutaties

 

Financieringsmutaties

5,0

Stand jaarverslag 2012

103,3

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012

– 8,5

Toelichting mutaties jaarverslag:

  • 1. Van het CVZ/CAK is inmiddels de realisatie van de bevoorschotting 2012 ontvangen. Dit resulteert in een onderschrijding van € 25,6 miljoen bij het Rijksvaccinatieprogramma.

42 Gezondheidszorg (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven

2012

Stand ontwerpbegroting 2012

36.012,9

Mutaties 1esuppletoire begroting 2012

56,7

Stand 1e suppletoire begroting

36.069,6

Mutaties begroting 2013

902,9

Stand begroting 2013

36.972,5

Mutaties 2esuppletoire begroting 2012

4,2

Stand 2e suppletoire begroting 2012

36.976,7

Mutaties jaarverslag

 

Mee- en tegenvallers

 

1. Actualisering zorguitgaven

– 460,2

Wv. Huisartsenzorg

11,5

Wv. Tandheelkundige zorg

– 17,3

Wv. Paramedische zorg

3,5

Wv. Verloskunde en kraamzorg

– 15,5

Wv. Overig curatieve zorg

22,3

Wv. Academische component

5,3

Wv. Ziekenvervoer

– 12,8

Wv. Geneesmiddelen

– 602,2

Wv. Hulpmiddelen

– 89,4

Wv. Grensoverschrijdende zorg

217,6

Wv. Multidisciplinaire zorgverlening

16,8

   

Overige mutaties

– 119,8

   

Technische mutaties

 

Financieringsmutaties

– 18,0

Stand jaarverslag 2012

36.378,7

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012

365,8

Toelichting mutaties jaarverslag:

  • 1. Op basis van de gegevens van de NZa en het CVZ zijn de zorguitgaven 2012 geactualiseerd. Dit betreft echter nog een voorlopig beeld. Uit de huidige actualisering volgt een onderschrijding van € 460,2 miljoen. Alleen de belangrijkste mutaties worden nader toegelicht.

Geneesmiddelen

De onderschrijding bij de geneesmiddelen kan deels worden verklaard doordat zorgverzekeraars lagere prijzen dan verwacht voor dienstverlening van de apothekers hebben afgesproken. Ook zijn de prijzen voor geneesmiddelen lager uitgevallen door intensivering en uitbreiding (door patentverlies) van het preferentiebeleid van zorgverzekeraars. De al over 2011 gesignaleerde vervanging naar middelen met lagere prijzen en prijsverlagingen onder invloed van het preferentiebeleid hebben zich daarmee in 2012 versterkt doorgezet.

Hulpmiddelen

De groei van de uitgaven hulpmiddelen is lager dan verwacht. Dat lijkt vooral te komen door een daling van het aantal declaraties. Daarnaast zijn zorgverzekeraars doelmatiger gaan inkopen (bijv. ten aanzien van incontinentiemateriaal) en hebben ze de regels voor vergoeding van verbandmiddelen strenger gehandhaafd. Voor een deel is mogelijk sprake van doorwerking van de over 2011 gesignaleerde lagere groei van de uitgaven voor hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen en wondzorg.

Grensoverschrijdende zorg

De overschrijding bij de grensoverschrijdende zorg wordt mede veroorzaakt door het wegwerken van achterstanden uit voorgaande jaren.

43 Langdurige zorg (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven

2012

Stand ontwerpbegroting 2012

25.980,0

Mutaties 1esuppletoire begroting 2012

273,4

Stand 1e suppletoire begroting

26.253,4

Mutaties begroting 2013

912,6

Stand begroting 2013

27.166,0

Mutaties 2esuppletoire begroting 2012

0,0

Stand 2e suppletoire begroting 2012

27.166,0

Mutaties jaarverslag

 

Mee- en tegenvallers

 

1. Actualisering zorguitgaven

352,4

Wv. Zorg in natura

364,1

Wv. Persoonsgebonden budgetten

– 10,3

Wv. Overige langdurige zorg

– 1,4

   

Overige mutaties

– 32,6

   

Technische mutaties

 

Financieringsmutaties

68,2

Stand jaarverslag 2012

27.554,1

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012

1.574,1

Toelichting mutaties jaarverslag:

  • 1. Op basis van de gegevens van de NZa en het CVZ zijn de zorguitgaven 2012 geactualiseerd. Dit betreft echter nog een voorlopig beeld. Uit de huidige actualisering volgt een overschrijding van € 352,4 miljoen. Alleen de belangrijkste mutaties worden nader toegelicht.

Zorg in natura

Door stijging van de kapitaallasten en verdere toename van de zorg in natura is de tegenvaller bij de zorg in natura verder opgelopen. Daarnaast is er sprake van een tegenvaller bij de compensatieregeling immateriële vaste activa.

44 Maatschappelijke ondersteuning (MEE-instellingen) (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven

2012

Stand ontwerpbegroting 2012

187,6

Mutaties 1esuppletoire begroting 2012

0,0

Stand 1e suppletoire begroting

187,6

Mutaties begroting 2013

5,4

Stand begroting 2013

193,0

Mutaties 2esuppletoire begroting 2012

0,0

Stand 2e suppletoire begroting 2012

193,0

Mutaties jaarverslag

Mee- en tegenvallers

1. Actualisering zorguitgaven

– 2,7

Stand jaarverslag 2012

190,3

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012

2,7

Toelichting mutaties jaarverslag:

  • 1. Op basis van de gegevens van het CVZ zijn de zorguitgaven 2012 geactualiseerd. Dit betreft echter nog een voorlopig beeld. Uit de huidige actualisering volgen lagere uitgaven van € 2,7 miljoen.

99 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven

2012

Stand ontwerpbegroting 2012

1.624,6

Mutaties 1esuppletoire begroting 2012

351,9

Stand 1e suppletoire begroting

1.976,5

Mutaties begroting 2013

– 1.957,2

Stand begroting 2013

19,3

Mutaties 2esuppletoire begroting 2012

– 8,4

Stand 2e suppletoire begroting 2012

10,9

Mutaties jaarverslag

Mee- en tegenvallers

1. Actualisering zorguitgaven

– 30,6

   

Overige mutaties

19,8

Stand jaarverslag 2012

0,0

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012

– 1.624,6

Toelichting mutaties jaarverslag:

  • 1. Op basis van de gegevens van de NZa en het CVZ zijn de zorguitgaven 2012 geactualiseerd. Dit betreft echter nog een voorlopig beeld. Uit de huidige actualisering volgen lagere uitgaven van € 30,6 miljoen.

99 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1 miljoen)

Ontvangsten

2012

Stand ontwerpbegroting 2012

3.641,4

Mutaties 1esuppletoire begroting 2012

– 40,0

Stand 1e suppletoire begroting

3.601,4

Mutaties begroting 2013

0,0

Stand begroting 2013

3.601,4

Mutaties 2esuppletoire begroting 2012

0,0

Stand 2e suppletoire begroting 2012

3.601,4

Mutaties jaarverslag

 

Mee- en tegenvallers

 

1. Actualisering zorguitgaven

39,4

Stand jaarverslag 2012

3.640,8

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012

– 0,6

Toelichting mutaties jaarverslag:

  • 1. Uit de actualisering van de zorguitgaven 2012 blijkt dat de eigen betalingen in de AWBZ € 39,4 miljoen hoger zijn uitgevallen dan geraamd.

Wmo (Gemeentefonds, op de begroting van BZK) (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven

2012

Stand ontwerpbegroting 2012

1.441,5

Mutaties 1esuppletoire begroting 2012

0,0

Stand 1e suppletoire begroting

1.441,5

Mutaties begroting 2013

69,8

Stand begroting 2013

1.511,3

Mutaties 2esuppletoire begroting 2012

0,0

Stand 2e suppletoire begroting 2012

1.511,3

Mutaties jaarverslag

 

n.v.t.

 

Stand jaarverslag 2012

1.511,3

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012

69,8

Zorgopleidingen (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven

2012

Stand ontwerpbegroting 2012

1.119,5

Mutaties 1esuppletoire begroting 2012

0,0

Stand 1e suppletoire begroting

1.119,5

Mutaties begroting 2013

17,1

Stand begroting 2013

1.136,6

Mutaties 2esuppletoire begroting 2012

33,7

Stand 2e suppletoire begroting 2012

1.170,3

Mutaties jaarverslag

 

Mee- en tegenvallers

 

1. Realisatie zorgopleidingen

1,0

Stand jaarverslag 2012

1.171,3

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012

51,8

Zorgopleidingen (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 miljoen)

Ontvangsten

2012

Stand ontwerpbegroting 2012

0,0

Mutaties 1esuppletoire begroting 2012

0,0

Stand 1e suppletoire begroting

0,0

Mutaties begroting 2013

21,2

Stand begroting 2013

21,2

Mutaties 2esuppletoire begroting 2012

0,0

Stand 2e suppletoire begroting 2012

21,2

Mutaties jaarverslag

Mee- en tegenvallers

1. Realisatie zorgopleidingen

– 0,3

Stand jaarverslag 2012

20,9

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012

20,9

Wtcg (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven

2012

Stand ontwerpbegroting 2012

616,7

Mutaties 1esuppletoire begroting 2012

0,0

Stand 1e suppletoire begroting

616,7

Mutaties begroting 2013

52,1

Stand begroting 2013

668,8

Mutaties 2esuppletoire begroting 2012

6,2

Stand 2e suppletoire begroting 2012

675,0

Mutaties jaarverslag

Mee- en tegenvallers

1. Realisatie Wtcg

– 37,4

Stand jaarverslag 2012

637,6

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012

20,9

Toelichting mutaties jaarverslag:

  • 1. In december 2012 zijn de Wtcg-tegemoetkomingen over 2011 uitbetaald. De raming in de begroting 2012 bedroeg € 616,7 miljoen. In augustus 2012 is aan het beschikbare budget de prijsbijstelling tranche 2012 toegevoegd. Deze bedroeg € 14,1 miljoen. Daarnaast is op basis van uitvoeringsgegevens van het CAK in de loop van het jaar de inschatting gemaakt dat er in 2012 meer benodigd zou zijn dan geraamd. Met het oog daarop werd een bedrag van € 38 miljoen verschoven van 2013 naar 2012 (verwerkt in de begroting 2013) en is in de tweede suppletoire begroting additioneel een bedrag van € 6,2 miljoen toegevoegd aan het Wtcg-budget 2012. Uiteindelijk is het aantal beschikkingen echter lager uitgevallen dan geraamd en is bovendien een aantal betalingen doorgeschoven naar 2013. Per saldo is sprake van € 20,9 miljoen hogere uitgaven dan in de begroting 2012 was geraamd.

Caribisch Nederland (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven

2012

Stand ontwerpbegroting 2012

39,9

Mutaties 1esuppletoire begroting 2012

23,1

Stand 1e suppletoire begroting

63,0

Mutaties begroting 2013

0,5

Stand begroting 2013

63,5

Mutaties 2esuppletoire begroting 2012

20,0

Stand 2e suppletoire begroting 2012

83,5

Mutaties jaarverslag

 

Mee- en tegenvallers

 

1. Realisatie zorg Caribisch Nederland

0,9

Stand jaarverslag 2012

84,4

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012

44,5

Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven (Loon- en prijsbijstelling begroting VWS en Financiën) (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven

2012

Stand ontwerpbegroting 2012

52,8

Mutaties 1esuppletoire begroting 2012

– 20,9

Stand 1e suppletoire begroting

31,9

Mutaties begroting 2013

– 31,7

Stand begroting 2013

0,2

Mutaties 2esuppletoire begroting 2012

0,0

Stand 2e suppletoire begroting 2012

0,2

Mutaties jaarverslag

Mee- en tegenvallers

Overige mutaties

– 0,2

Stand jaarverslag 2012

0,0

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012

– 52,8

Licence