Base description which applies to whole site
+

OVERZICHT NIET-FINANCIËLE INFORMATIE OVER INSCHAKELING VAN EXTERNE ADVISEURS EN TIJDELIJK PERSONEEL (EXTERNE INHUUR)

Deze bijlage geeft een beeld van de uitgaven (voor baten-lastendiensten de kosten) voor inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel (inhuur externen) conform de rijksbrede definitie in de Rijksbegrotingsvoorschriften 2012. Het betreft de inhuur externen bij het kerndepartement, de adviesraden, de inspecties, het SCP en de baten-lastendiensten.

Uitgaven inhuur externen in 2012 (bedragen x € 1.000)
 

Programma- en apparaatskosten

Bedrag

1.

Interim-management

440.512

2.

Organisatie- en formatieadvies

677.885

3.

Beleidsadvies

1.686.461

4.

Communicatieadvisering

1.018.912

     
 

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

3.823.770

     

5.

Juridisch advies

562.198

6.

Advisering opdrachtgevers automatisering

5.685.051

7.

Accountancy, financiën en administratieve organisatie

878.340

     
 

Beleidsondersteunend (som 5 t/m 7)

7.125.589

     

8.

Uitzendkrachten (formatie & piek)

15.098.653

     
 

Ondersteuning bedrijfsvoering

15.098.653

     
 

Totaal uitgaven inhuur externen

26.048.012

Toelichting uitgaven inhuur externen 2012

Bovenstaand overzicht geeft een beeld van de uitgaven (voor de baten-lastendiensten de kosten) voor inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel (inhuur externen) conform de rijksbrede definitie in de Rijksbegrotingvoorschriften 2013.

Het percentage uitgaven inhuur externen voor het ministerie van VWS bedroeg in 2012 7,8 procent29 en is lager dan de norm van 10 procent.

Rapportage overschrijding maximumuurtarief externe inhuur buiten mantelcontracten

In onderstaande tabel wordt weergegeven in hoeveel gevallen in 2011 door het ministerie van VWS (in Nederland) buiten de mantelcontracten om externe krachten zijn ingehuurd boven het voor de organisaties van het rijk afgesproken maximumuurtarief van € 225 (exclusief BTW).

Inhuur externen buiten mantelcontracten
 

2012

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

29

Dit percentage is berekend conform de rijksbegrotingsvoorschriften 2013 op basis van het totaal van de personele uitgaven, bestaande uit uitgaven ambtelijk personeel en uitgaven externe inhuur.

Licence