Base description which applies to whole site
+

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

ACBG

Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

AOR

Algemene Ongevallenregeling

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AWIR

Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regeling

AZVZ

Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden

BIG

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

BIKK

Bijdrage in de kosten van kortingen

BKZ

Budgettair Kader Zorg

C2000

Communicatie 2000

CAK

Centraal Administratie Kantoor

CBG

College ter beoordeling van Geneesmiddelen

CBRN

Chemische, biologische, radiologische en nucleaire middelen

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCMO

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

CEP

Centraal Economisch Plan

CIBG

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

Cie

Commissie

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

CJG

Centra voor Jeugd en Gezin

COPD

Chronic Obstructive Pulmonary Diseases

CPB

Centraal Planbureau

CQ

Consumer Quality

CSZ

Commissie sanering ziekenhuisvoorzieningen

CTO

Centra voor Topsport en Onderwijs

CVZ

College voor Zorgverzekeringen

dbc

diagnosebehandelcombinatie

DCP

Decentrale Procedure

DG

Directeur-Generaal

DOT

Dbc’s Op weg naar Transparantie

EZ

Economische Zaken, ministerie van -

EMGO

Extramuraal Geneeskundig Onderzoek

EPD

Elektronisch patiëntendossier

ESF

Europees Sociaal Fonds

Etil

Economisch Technologisch Instituut Limburg

EU

Europese Unie

Farmatec

Farmacie en medische technologie

FBZ

Financieel Beeld Zorg

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

FPU

Flexibel Pensioen en Uittreden

fte

fulltime equivalent

FVP

Familievertrouwenspersoon

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

ggz

Geestelijke gezondheidszorg

GHOR

Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

GVS

Geneesmiddelen Vergoeding Systeem

HBO

Hoger Beroepsonderwijs

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

ICT

Informatie- en Communicatie Technologie

IenM

Infrastructuur en Milieu, ministerie van -

IGZ

Inspectie voor de Gezondheidszorg

IPO

Interprovinciaal Overleg

IQ

Intelligentiequotiënt

IT

Informatietechnologie

KNGF

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

KNMG

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

KNMP

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

LEBA

Landelijke Evaluatie Bevolkingsonderzoek naar Baarmoederhalskanker

LETB

Landelijk Evaluatieteam Bevolkingsonderzoek Borstkanker

LINH

Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

METC

Medisch Ethische Commissie

MEV

Macro Economische Verkenning

MRP

Mutual Recognition Procedure

MSRC

Medisch Specialisten Registratie Commissie

NASB

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

NFU

Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra

Nictiz

Nationaal ICT Instituut in de Zorg

NIPO

Nederlands Instituut voor Publieke Opinie

NIVEL

Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

NMT

Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde

NNGB

Nederlandse Norm Gezond Bewegen

NOC*NSF

Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie

NTS

Nederlandse Transplantatie Stichting

NVI

Nederlands Vaccin Instituut

NVWA

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

OBiN

Ongevallen en Bewegen in Nederland

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ministerie van -

OVA

Overheidsbijdrage in de arbeidsontwikkeling

pg

patiënten en gehandicapten

pgb

Persoonsgebonden budget

PGO

Patiënten-, Gehandicaptenorganisaties en Ouderenbonden

pkb

persoonlijk kilometer budget

POLS

Permanent Onderzoek Leefsituatie

p*q

Price*Quality

PUR

Pensioen- en Uitkeringsraad

RAK

Reserve Aanvaardbare Kosten

RBG

Rijksbegroting

RC

Rekening-courant

RHB

Rijkshoofdboekhouding

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RMO

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

RSV

Respiratoir Syncytieel Virus

RTE

Regionale Toetsingcommissies Euthanasie

RVP

Rijksvaccinatieprogramma

RWT

Rechtspersoon met een Wettelijke Taak

SAIP

Stichting Administratieve Indonesische Pensioenen

SBF

regeling uitkering substantieel bezwarende functies

SBOH

Stichting Beroepsopleiding Huisartsen

SBV-Z

Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SEH

Spoedeisende hulp

SEOR

Sociaal Economisch Onderzoek Rotterdam

SFB

Sociaal Flankerend Beleid

SGBO

Sociaal-Geografisch en Bestuurskundig onderzoek

SiSa

Single Information, Single Audit

soa

Seksueel overdraagbare aandoening

SSO

Shared Service Organisatie

Stb.

Staatsblad

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ministerie van -

Tbo

Tijdsbestedingsonderzoek

TBU

Tijdelijk besluit tegemoetkoming buitengewone uitgaven

TK

Tweede Kamer

TNO

Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

TSZ

Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten

TZI

Toelating Zorginstellingen

UMC

Universitair Medisch Centrum

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

UZI

Unieke Zorgverlener Identificatie

VMS

Veiligheidsmanagementsysteem

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VTV

Volksgezondheid Toekomst Verkenning

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ministerie van -

Wbp

Wet bescherming persoonsgegevens

Wcz

Wet cliëntenrechten zorg

WfZ

Waarborgfonds voor de Zorgsector

WHO

World Health Organisation

WMBV

Wet op de Bijzondere Medische Verrichtingen

WMG

Wet marktordening gezondheidszorg

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WO

Wereldoorlog

Wpb

Wet buitengewoon pensioen 1940–1945

Wtcg

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

WTZ

Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen

Wubo

Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers

Wuv

Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

ZFW

Ziekenfondswet

ZN

Zorgverzekeraars Nederland

ZonMw

Zorgonderzoek Nederland Medische Wetenschappen

Zvw

Zorgverzekeringswet

ZZP

Zorgzwaartepakket

Licence