Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

A. Algemene doelstelling

Het onder dit artikel opgenomen budget ten behoeve van wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer betreft de kosten van interparlementaire activiteiten.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal en van de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs. De Colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenaamde beheersafspraken) tussen de Minister en de Colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie. 4

C. Beleidsconclusies

Het op dit artikel uitgevoerde beleid en de bijhorende resultaten waren het afgelopen jaar conform de verwachtingen zoals vermeld in de begroting. Er zijn geen grote afwijkingen of een noodzaak tot bijstelling aan het licht gekomen.

D. Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4.1 Wetgeving/controle EK en TK
           

Realisatie

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Verschil

(x € 1.000)

2009

2010

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen

1.194

1.075

1.067

2.219

1.285

1.561

– 276

                 

Uitgaven:

1.194

1.075

1.067

1.029

1.384

1.561

– 177

4.3

Interparlementaire betrekkingen

0

0

0

1.029

1.384

1.561

– 177

                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

23

– 23

Interparlementaire betrekkingen heeft betrekking op de volgende onderdelen:

  • uitzending leden naar internationale organisaties;

  • aandeel Nederland in de kosten van interparlementaire organen;

  • contacten tussen de parlementen van het koninkrijk;

  • ontvangst van buitenlandse parlementsleden en delegaties van internationale organisaties;

  • de bijdrage aan de Nederlandse groep van de Interparlementaire Unie (IPU).

E. Toelichting artikelonderdeel

In onderstaand overzicht zijn in meerjarig perspectief (2008–2012) de uitgaven met betrekking tot dit artikel opgenomen. Voorts zijn, afgeleid hiervan, gemiddelden per Kamerzetel (van Eerste en Tweede Kamer) opgenomen. Met ingang van 2009 maken de apparaatskosten van de Griffie Interparlementaire Betrekkingen geen deel meer uit van het gezamenlijk artikel met de Eerste Kamer (artikel 4 «Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer»). Deze uitgaven maken thans onderdeel uit van artikel 3 «Wetgeving en controle Tweede Kamer».

Tabel 4.2 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (in € 1.000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

Interparlementaire betrekkingen

1.194

1.075

1.067

1.029

1.384

Totaal artikel 4

1.194

1.075

1.067

1.029

1.384

Gemiddeld per zetel (225 zetels)

5

5

5

5

6

4

Comptabiliteitswet artikel 19.

Licence