Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 10. Nominaal en onvoorzien

Tabel 10.1 Nominaal en onvoorzien
           

Realisatie

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Verschil

(x € 1.000)

2009

2010

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen

0

0

0

0

0

– 2.800

2.800

                 

Uitgaven:

0

0

0

0

0

– 2.800

2.800

10.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

10.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

10.3

Onvoorzien

0

0

0

0

0

– 2.800

2.800

De Regeerakkoord taakstelling Rutte-I (inspanningsverplichting voor de Kamer) is bij 1e suppletoire begroting deels gerealloceerd naar artikel 3.1 Apparaat (€ 2,1 mln.) en artikel 4.3 Interparlementaire betrekkingen (€ 0,1 mln.). Het resterende bedrag van € 0,6 mln. wordt door de Kamer niet geaccepteerd omdat dit betrekking heeft op niet-beïnvloedbare politieke artikelen (schadeloosstelling en onkosten Leden en pensioenen en wachtgelden oud-leden).

Licence