Base description which applies to whole site

ARTIKEL 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

A. Algemene doelstelling

De Kanselarij der Nederlandse Orden werd bij Koninklijk Besluit (KB) van 3 juni 1844 ingesteld. De Kanselarij der Nederlandse Orden is de organisatie die:

 • Het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde huisvest en ambtelijk ondersteunt in hun advisering over de voorstellen tot decoratieverlening;

 • Zorg draagt voor het beheer van de versierselen van de onderscheidingen en voor de correcte verzending ervan aan de betrokken ministeries;

 • Zorgt dat registers worden aangehouden van in het Koninkrijk der Nederlanden onderscheiden personen;

 • De waardigheid van de orden bewaakt in de persoon van de Kanselier der Nederlandse Orden samen met het Kapittel der Civiele Orden.

De werkzaamheden die binnen de Kanselarij worden uitgevoerd vloeien direct voort uit de taakomschrijving van de Kanselier der Nederlandse Orden, de taakopdracht aan het Kapittel der Militaire Willems-Orde en aan het Kapittel voor de Civiele Orden.

Kapittel der Militaire Willems-Orde

De taken van het Kapittel der Militaire Willems-Orde behelzen:

 • het adviseren van het hoofd van het betrokken departement van algemeen bestuur over de voordrachten voor benoeming of bevordering in en ontslag uit de Orde dan wel over aanvragen om in de Orde te worden opgenomen of bevorderd;

 • het verstrekken van inlichtingen aan het hoofd van het betrokken departement van algemeen bestuur alsmede het geven van inzage in alle zakelijke gegevens en bescheiden aan deze departementen;

 • het aanhouden van registers voor elk der vier klassen van ridders;

 • het houden van aantekening van verlening van het ordeteken aan onderdelen van de krijgsmacht.

Kapittel voor de Civiele Orden

Het Kapittel voor de Civiele Orden heeft als adviescollege op landelijk niveau tot taak de Minister wie het aangaat te adviseren over het verlenen van onderscheidingen in één van de Civiele Orden.

In 2013 is conform de algemene doelstelling gewerkt.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenaamde beheersafspraken) tussen de Minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie. 4

C. Beleidsconclusies

De Kanselarij der Nederlandse Orden kent een aantal risico’s in de taakuitvoering dat van invloed zou kunnen zijn op de resultaten. Belangrijk is het totaal te verwerken aantal decoratieaanvragen van Koninklijke en niet-Koninklijke onderscheidingen op jaarbasis. Er zijn tal van factoren die het aantal decoratieaanvragen bepalen, maar waar de Kanselarij geen invloed op heeft. Het aantal aanvragen is in belangrijke mate van invloed op de benodigde formatie, bedrijfsvoering en aanschaf van versierselen.

Wat betreft de uitvoering en beoogde resultaten hebben zich in 2013 enkele bijzonderheden voorgedaan.

Ter gelegenheid van de inhuldiging van de Koning is er een bijzondere onderscheiding ingesteld door Koningin Beatrix, de Inhuldigingsmedaille 2013. Deze Inhuldigingsmedaille is aan de hand van vastgestelde criteria bij Koninklijk besluit toegekend aan personen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de inhuldiging. Het Kapittel voor de Civiele Orden heeft op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een bijzondere adviesrol op zich genomen met betrekking tot de toedeling van deze Inhuldigingsmedailles. De Kanselarij der Nederlandse Orden heeft de Inhuldigingsmedaille ontwikkeld, heeft deze uitbreiding van de rol van het Kapittel ondersteund en heeft de uitvoering van de toedeling logistiek ter hand genomen en gecoördineerd.

Door Koning Willem-Alexander is eind 2013 tevens een herinneringsmedaille «Medaille bezoek in 2013 aan het Caribisch deel van het Koninkrijk» ingesteld. Met de ontwikkeling van deze medaille en bijbehorende oorkonde is eind 2013 gestart, met een doorloop naar 2014. De toedeling vindt in 2014 plaats met wederom een adviesrol voor het Kapittel voor de Civiele Orden.

Daarnaast is als gevolg van de troonswisseling het ontwerp van een drietal (Koninklijke) onderscheidingen aangepast die in het beheer zijn van de Kanselarij, zijnde de Erepenning Menslievend Hulpbetoon, het Bronzen Kruis en de Herinneringsmedaille Buitenlandse Staatsbezoeken. Tevens is divers voorlichtingsmateriaal en kantoormateriaal vervangen en zijn alle oorkondes behorende bij Koninklijke Onderscheidingen aangepast.

In verband met het zijn beslag krijgen van de vorming van de Nationale Politie per 1 januari 2013 zijn ook alle oorkondes van de politiemedailles in 2013 door de Kanselarij vervangen.

Om de kwaliteit van het ICT-beheer van de kantoorautomatisering op de Kanselarij te kunnen blijven garanderen, is de housing en het beheer van de kantoorautomatisering in 2013 overgedragen aan SSC-ICT en is gestart met de overdracht van het systeem Daisy, dat het geautomatiseerde proces van decoratieverlening bevat waarvan de Kanselarij eigenaar en beheerder van is.

D. Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4.1 Kanselarij Nederlandse Orden
(x € 1.000)
           

Realisatie

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Verschil

 

2009

2010

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen

4.168

3.795

4.623

3.802

4.791

3.424

1.367

                 

Uitgaven:

3.921

4.328

3.957

4.807

4.845

3.424

1.421

4.1

Apparaat

2.361

2.402

2.332

2.443

2.389

1.737

652

4.2

Decoraties

1.558

1.924

1.623

2.362

2.454

1.682

772

4.3

Riddertoelagen

2

2

2

2

2

5

– 3

                 

Ontvangsten

122

94

65

157

130

29

101

De verschillen tussen de budgettaire raming en de realisatie van het verslagjaar zijn reeds toegelicht bij voorjaar- en najaarsnota. De overschrijding op het apparaatsbudget is veroorzaakt door een geplande reorganisatie binnen de Kanselarij en onderhoud van de ICT-voorzieningen. Daarnaast zijn in 2013 speciale inhuldigingsmedailles uitgereikt ter ere van de inhuldiging van de nieuwe Koning. Dit heeft geleid tot extra uitgaven op artikelonderdeel 4.2.

E. Toelichting artikelonderdelen

Verstrekking van versierselen

De afdeling Bedrijfsvoering is onder andere belast met de aanschaf, beheer en verstrekking van de versierselen en oorkondes behorende bij de Orde van Oranje-Nassau, de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Militaire Willems-Orde. Daarnaast vragen de Politiekorpsen en Brandweerkorpsen hun medailles en oorkonden aan.

Activiteiten 2013

 • uitlevering van versierselen;

 • uitlevering van trouwe dienst medailles Koninklijke Landmacht /Koninklijke Luchtmacht/Koninklijke Marechaussee;

 • uitlevering van vrijwilligersmedailles en jaartekens;

 • uitlevering van officiersdienstkruizen;

 • uitlevering van trouwe dienst medailles de Nationale Politie;

 • uitlevering van overige versierselen zoals de Inhuldigingsmedaille 2013.

Tabel 4.2
 

2009–2010

2010–2011

2011–2012

2012–2013

Totaal ingediend

6.928

5.762

5.863

5.385

Niet decorabel

463

422

457

493

Verstrekking Versierselen 1

7.176

5.340

5.406

5.643

Inhuldiging 2013

     

19.000

1

het betreft hier uitsluitend de Koninklijke onderscheidingen (Orde van Oranje-Nassau en Orde van de Nederlandse Leeuw), exclusief onderscheidingen die uitgegeven zijn tijdens staatsbezoeken.

Interne behandeling van decoratievoorstellen

De afdeling Decoratie en Advies (D&A) van de Kanselarij der Nederlandse Orden is belast met de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden ontleend aan de taken van het Kapittel voor de Civiele Orden. In concreto worden alle voorstellen voor decoratie met betrekking tot de Civiele Orden voorzien van een inhoudelijk pré-advies. De afdeling Bedrijfsvoering (BV) verricht ondersteunende werkzaamheden.

Z.M. de Koning ondertekent het Koninklijk Besluit (KB) waarna de Minister die het aangaat dit contrasigneert. De ontvangst van een exemplaar van dit KB is voor de Kanselarij der Nederlandse Orden de legitimering (opdracht) om het versiersel met toebehoren uit te geven aan het betrokken ministerie.

Activiteiten 2013:

 • Procedurele controle en registratie van decoratievoorstellen (BV);

 • Splitsing van voorstellen op Algemene en Bijzondere Gelegenheid (BV en D&A);

 • Inhoudelijke beoordeling en toetsing van voorstellen alsmede het prepareren en uitbrengen van preadviezen ten behoeve van het Kapittel voor de Civiele Orden (D&A);

 • Het omzetten van het preadvies naar definitief advies en het verzenden naar de Minister die het aangaat (D&A en BV).

Basiswaarde: gemiddeld 5.500 preadviezen

Streefwaarde: gemiddeld 6.000/6.300 preadviezen

Realisatie: eind februari/begin maart van het lopende decoratiejaar (1 mei – 30 april).

De activiteiten van het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde worden in het reguliere jaarverslag nader verwoord, dat te vinden is op de vernieuwde website van de Kanselarij www.lintjes.nl.

4

Comptabiliteitswet, artikel 19.

Licence