Base description which applies to whole site

Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

1. Rechtmatigheid

De uitvoering van de begroting is in het algemeen rechtmatig verlopen. De Kanselarij heeft ook in dit verslagjaar ervoor gekozen om in het kader van de ICT voort te borduren op de ingeslagen weg door gebruik te maken van de diensten die door de eerste bouwer van Daisy 1 konden worden aangeboden bij de nadere aanpassingen van de databestanden. Als gevolg daarvan is een bedrag van in totaal € 92.000 niet onder de concurrentiestelling gebracht en derhalve niet onder de regels van de Europese aanbesteding. Daarnaast heeft de Kanselarij ervoor gekozen, mede in verband met activiteiten rond de inhuldiging om een bedrag in 2013 groot € 40.081 te betalen voor leveranties in 2014. De tolerantie op artikelniveau wordt niet overschreden. Voor de overige aanschaffingen heeft de Kanselarij uitgaven gedaan binnen de vastgestelde begroting voor het dienstjaar 2013.

2. Totstandkoming (niet financiële) informatie

De totstandkoming van de beleidsinformatie in het jaarverslag voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld in de Rijksbegrotingvoorschriften van het Ministerie van Financiën. Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

Uit diverse interne informatiesystemen wordt informatie gegenereerd over het primaire proces en over bedrijfsvoeringsaspecten. Deze informatie wordt wekelijks in het MT behandeld en op basis van deze informatie wordt zo nodig maatregelen genomen. Informatie over de voortgang in het primaire proces wordt periodiek in het Kapittel voor de Civiele Orden besproken.

3. Financieel en materieel beheer

Het financieel en materieel beheer voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Alle werkprocessen van de administratie en een aantal werkprocessen van het versierselenbeheer zijn inmiddels beschreven.

4. Overige aspecten

Halverwege 2013 heeft de reorganisatie van de Kanselarij formeel zijn beslag gekregen.

Licence