Base description which applies to whole site

JAARREKENING TOPINKOMENS

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Naam orgaan of instelling waar functie wordt bekleed

Functie(s)

Aard van functie

Naam

Beloning (in EUR)

Belastbare vaste en variabele onkosten vergoeding (in EUR)

Werkgeversdeel van voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (in EUR)

Datum aanvang van dienst verband in het boekjaar

Datumeinde dienst verband in het boekjaar

Omvang dienst

verband (in FTE)

Interim

Motivering overschrijding norm (indien van toepassing)

Ministerie van Buitenlandse Zaken

SG

Topfunctionaris

Bos MA, mw R.V.M.

143.805

11.855

26.038

01/01

31/12

1,00

n.v.t.

n.v.t.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

DGBEB

Topfunctionaris

Smits, drs S.J.H.

142.544

6.400

25.251

01/01

31/12

1,06

n.v.t.

n.v.t.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

DGCB

Gewezen topfunctionaris

Daalen, mw drs M.T.G. van

73.647

3.066

11.992

01/01

30/06

1,00

n.v.t.

n.v.t.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

DGES

Topfunctionaris

Groot, drs R.E. de

141.205

6.902

23.983

01/01

31/12

1,00

n.v.t.

n.v.t.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

DGIS

Topfunctionaris

Swartbol, drs R.

140.215

6.132

23.983

01/01

31/12

1,00

n.v.t.

n.v.t.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

DGPZ

Topfunctionaris

Geerts, drs W.J.P.

71.259

3.066

10.653

01/07

31/12

1,00

n.v.t.

n.v.t.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

DGPZ

Gewezen topfunctionaris

Oosterom, drs K.J.G. van

81.114

3.593

14.054

01/01

01/08

1,00

n.v.t.

n.v.t.

Overige functionarissen van wie de bezoldiging de norm overschrijdt

Naam orgaan of instelling waar functie wordt bekleed

Functie(s)

Beloning (in EUR)

Belastbare vaste en variabele onkosten vergoeding (in EUR)

Werkgeversdeel van voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (in EUR)

Datum aanvang van dienstverband in het boekjaar

Datumeinde dienstverband in het boekjaar

Omvang dienstverband (in FTE)

Interim

Motivering overschrijding norm (indien van toepassing)

Ministerie van Buitenlandse Zaken

n.v.t.

               
Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband

Naam orgaan of instelling waar functie wordt bekleed

Laatste functie

Aard van functie

Naam

Eerdere functies tijdens dienstverband

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

Jaar van beëindiging dienstverband

Interim

Motivering overschrijding norm (indien van toepassing)

Ministerie van Buitenlandse Zaken

n.v.t.

             

Toelichting van het ministerie bij het WNT-overzicht

De Minister van BZK heeft bij brief van 27 februari 2014 aan de Tweede Kamer laten weten dat hij een ministeriële regeling over de WNT (inclusief beleidsregels toepassing WNT) heeft opgesteld. In de begeleidende brief is aangegeven dat het niet mogelijk is gebleken een sluitende oplossing te vinden voor de uitvoeringsproblematiek ten aanzien van de vermelding van de gegevens over personen die anders dan op grond van een dienstbetrekking een functie vervullen als niet-topfunctionaris (externe niet-topfunctionarissen). De Minister van BZK heeft daarom voor het verslagjaar 2013 als gedragslijn bepaald dat niet volledig aan de verplichting tot openbaarmaking kan en hoeft te worden voldaan. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft overeenkomstig deze gedragslijn uitvoering gegeven aan de WNT. Dit leidt tot een onzekerheid in de verantwoording vanwege het ontbreken van een praktisch toepasbare normstelling voor dit onderdeel van het WNT-overzicht. De onzekerheid betreft uitsluitend het achterwege laten van de vermelding van de gegevens over externe niet-topfunctionarissen.

Licence