Base description which applies to whole site

Artikel 92. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 

Realisatie

2013

Begroting

2013

Verschil

Verplichtingen

0

73.814

– 73.814

Uitgaven

0

73.814

– 73.814

       

Onvoorzien

0

73.814

– 73.814

       

Ontvangsten

0

0

0

Toelichting

De grondslag voor het in de begroting opnemen van het niet-beleidsartikel «Nominaal en onvoorzien» staat in artikel 6, lid 1c van de Comptabiliteitswet 2001 (CW). Niet-beleidsartikel 92 wordt bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet gebruikt voor het aanhouden van middelen ter dekking van onvoorziene uitgaven. Dit niet-beleidsartikel wordt uitsluitend gebruikt voor het tijdelijk «parkeren» van nog te verdelen loon- en prijsbijstellingen, andere nog te verdelen middelen en nog te verdelen taakstellingen. De bedragen zijn bij 1e en 2e suppletore begrotingswet verdeeld over de artikelen.

Licence