Base description which applies to whole site

10.5 Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Dienst Justis)

Justis is de screeningsautoriteit op het gebied van integriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Integriteit is een maatstaf om betrouwbaarheid en kwaliteit van het functioneren van personen en organisaties te beoordelen. Justis toetst of personen relevante antecedenten hebben die het uitoefenen van een bepaald beroep of werk in de weg staan. Daarnaast toetst Justis of partijen die bepaalde verklaringen, vergunningen en subsidies aanvragen, aan integriteitseisen voldoen. Deze screening van betrouwbaarheid vermindert veiligheidsrisico's en draagt zo bij aan een meer integere en veiligere samenleving. Ook voert Justis de regelgeving op het gebied van naamswijziging, gratie en het nieuwe toezicht op rechtspersonen genoemd in de Wet controle op rechtspersonen uit. Justis levert een bijdrage aan de artikelonderdelen 34.2.

Tabel 10.5.1 Gespecificeerde Staat van baten en lasten per 31 december 2013
x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

 
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2012

Baten

       

Omzet moederdepartement

14.019

17.619

3.599

15.558

Bijdrage overige departementen

 

516

516

115

Omzet derden

14.695

20.070

5.375

15.721

Rentebaten

 

8

8

 

Vrijval voorzieningen

 

225

225

 

Bijzondere baten

 

217

217

 

Totaal baten

28.714

38.655

9.941

31.394

         

Lasten

       

Apparaatskosten

27.958

31.926

3.968

30.827

Personele kosten

16.261

15.545

– 716

14.478

– Waarvan eigen personeel

14.319

14.072

– 247

13.597

– Waarvan externe inhuur

1.650

1.145

– 505

541

Materiële kosten

11.697

16.606

4.909

16.349

– Waarvan apparaat ICT*

5.211

4.508

– 703

6.244

– Waarvan bijdrage aan SSO’s

 

7.232

– 7.232

 
         

Afschrijvingskosten

672

 

– 672

130

– Materieel

672

 

– 672

130

Overige lasten

     

84

– Dotaties voorzieningen

     

84

Rentelasten

84

2

– 82

2

Totaal lasten

28.714

32.153

3.439

31.043

         

Saldo van baten en lasten

6.502

6.502

351

Baten

Omzet moederdepartement

Het productievolume was op verschillende producten hoger (zoals Wet Wapens en Munitie en Track Informatieverzoeken) waardoor Justis meer baten realiseerde. Daarnaast is Justis door het moederdepartement gecompenseerd voor hogere huisvestingskosten in verband met de verhuizing naar het nieuwe gebouw. In deze post is ook opgenomen baten voor programma’s waar de prestatie in 2013 is geleverd maar waar de ontvangst van het moederdepartement voor of na het betreffende jaar plaatsvindt.

Bijdrage overige departementen

Justis ontvangt vanuit het Ministerie van SZW een bijdrage voor de continue screening van de kinderopvang en vanuit het Ministerie van I&M een bijdrage voor de continue screening van de taxibranche. Daarnaast is onder deze post de bijdrage van de Dienst Justitiële Inrichting opgenomen voor de screening van DJI- personeel.

Omzet derden

Het productievolume was met name op het product VOG- NP hoger waardoor Justis meer baten realiseerde. Het aantal aanvragen VOG- NP is gestegen door de nulmeting voor de continue screening in de kinderopvang (circa 120.000 extra aanvragen) en een stijging van de reguliere aanvragen.

Lasten

Personele kosten

De personele kosten zijn € 0,7 mln. lager als gevolg van uitleen van medewerkers, lagere opleidingskosten en door afscheid te nemen van eigen personeel voor facilitaire zaken die Justis nu centraal afneemt bij het moederdepartement.

Materiële kosten

De materiële kosten zijn hoger als gevolg van hogere huisvestingskosten in het nieuwe gebouw en doordat meer facilitaire diensten centraal worden afgenomen bij het moederdepartement. Daarnaast is sprake van hogere uitgaven aan de programma’s Radar en Scherp & Efficiënt.

Afschrijvingskosten

Door een veranderd inzicht ten aanzien van activering voor Justis zijn de rente- en afschrijvingskosten vervallen.

Tabel 10.5.2 Balans per 31 december 2013
x € 1.000
 

Balans 2013

Balans 2012

Activa

 

Debiteuren

2.327

1.811

Nog te ontvangen

284

235

Liquide middelen

13.054

9.682

Totaal activa

15.665

11.728

     

Passiva

   

Eigen Vermogen

8.058

1.656

– exploitatiereserve

1.556

1.305

– onverdeeld resultaat

6.502

351

Voorzieningen

0

335

Leningen bij het Ministerie van Financiën

0

32

Crediteuren

744

1.269

Vooruit ontvangen bedragen

2.298

2.780

Nog te betalen

4.565

5.656

Totaal passiva

15.665

11.728

Activa

Van de posten Debiteuren en Nog te ontvangen heeft € 0,340 mln. betrekking op het moederdepartement en € 0,167 mln. betrekking op overige departementen (BZK)

Passiva

Conform de Regeling agentschappen is de exploitatiereserve gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Op grond van de gemiddelde omzet over de jaren 2011, 2012 en 2013 bedraagt de maximumomvang van de exploitatiereserve € 1,725 mln. De stand van de exploitatiereserve per 31 december bedraagt € 1,556 mln. Gezien de maximumomvang van de exploitatiereserve en het resultaat 2013 ad. € 6,502 mln. is € 0,168 mln. resultaat Justis en vloeit € 6,334 mln. terug naar het moederdepartement.

Van de posten Crediteuren en Nog te betalen heeft € 0,393 mln. betrekking op het moederdepartement en € 0,105 mln. betrekking op overige departementen / agentschappen (o.a. agentschap NL en de Autoriteit Consument en Markt).

Tabel 10.5.3 Voorzieningen 2013
x € 1.000

Omschrijving

Stand per

01-01-2013

Vrijval in 2013

Donatie in 2013

Onttrekking in 2013

Stand per

31-12-2013

FPU

17

   

17

0

Reorganisatievoorziening

248

181

 

67

0

Wachtgelden

70

44

 

26

0

Totaal

335

225

0

110

0

Toelichting

Per 31-12-2013 zijn er geen voorzieningen opgenomen.

Tabel 10.5.4 Kasstroomoverzicht per 31 december 2013
x € 1.000
   

(1)

(2)

(3) = (2)-(1)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2013 + stand depositorekeningen

9.305

9.682

377

2.

Totaal operationele kasstroom

672

3.504

2.832

 

Totaal investeringen (-/-)

1.884

 

1.884

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

   

3.

Totaal investeringskasstroom

– 1.884

 

1.884

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement

 

– 100

– 100

 

Eenmalige storting door moederdepartement

     
 

Aflossing op leningen (-/-)

– 672

– 32

640

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

1.884

 

– 1.884

4.

Totaal financieringskasstroom

1.212

– 132

– 1.344

5.

Rekening Courant RHB 31 december 2013 + stand depositorekeningen (= 1+2+3+4)

9.305

13.054

3.749

 

maximale roodstand € 0,5 miljoen

     

Activa

De stijging van de operationele kasstroom is het gevolg van de stijging van de productie in 2013. Door een veranderd inzicht ten aanzien van activering voor Justis is de investeringskasstroom en de beroep op de leenfaciliteit vervallen.

Tabel 10.5.5 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2013
       

Realisatie

Begroting

Verschil

 

2010

2011

2012

2013

2013

2013

Dienst Justis – totaal:

           

FTE – totaal (intern personeel)

234,0

237,5

233,0

245,2

245,0

0,2

Saldo van baten en lasten in %

– 3,0%

1,0%

1,6%

16,9%

0,0%

16,9%

             

Per product

           

Risicomeldingen (voorheen HTR)

n.v.t.

         

Volume

 

10

822

1.342

750

592

Kostprijs (x € 1)

 

109.337,46

3.725,79

2.554,12

7.609,84

– 5.055,72

Omzet (p*q) (x € 1.000)

 

1.093

3.063

3.428

5.707

– 2.279

Doorlooptijd:

 

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

             

TIV (voorheen VIV)

n.v.t.

     

n.v.t.

Volume

 

25.417

490

817

 

817

Kostprijs (x € 1)

 

26,44

2.235,77

1.577,49

 

1.577,49

Omzet (p*q) (x € 1.000)

 

672

1.096

1.289

 

1.289

Doorlooptijd: verstrekking A binnen 3 dagen

     

87%

   

Doorlooptijd: verstrekkking B binnen 4 weken

     

59%

   

Doorlooptijd: verstrekking C tussen 6 weken en 4 maanden

     

74%

   
             

GSR (Garantstellingsregeling Curatoren)

           

Volume

485

654

690

748

750

– 2

Kostprijs (x € 1)

675,49

852,22

759,00

785,10

583,63

201,47

Omzet (p*q) (x € 1.000)

328

557

524

587

436

151

Doorlooptijd: positieve beslissingen in 4 weken

95%

90%

84%

83%

95%

– 12%

Doorlooptijd: negatieve beslissingen in 8 weken

86%

71%

100%

61%

95%

– 34%

             

BIBOB (Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur)

           

Volume

232

240

280

285

345

– 60

Kostprijs (x € 1)

19.105,65

18.755,86

17.443,26

18.521,86

15.690,14

2.831,72

Omzet (p*q) (x € 1.000)

4.433

4.501

4.884

5.279

5.413

– 134

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

52%

68%

45%

33%

60%

– 27%

Doorlooptijd: % binnen 12 weken

     

57%

90%

– 33%

             

Verklaring omtrent het gedrag (VOG NP)

           

Volume

490.721

537.386

557.184

739.544

521.800

217.744

Kostprijs (x € 1)

16,41

18,01

16,35

13,38

18,51

– 5,13

Omzet (p*q) (x € 1.000)

8.053

9.675

9.112

9.896

9.657

239

Doorlooptijd: % binnen 4 weken

100%

100%

100%

99%

95%

4%

Doorlooptijd: % binnen 8 weken na VTW

74%

85%

64%

67%

90%

– 23%

             

Verklaring omtrent het gedrag (VOG RP)

           

Volume

7.252

5.689

9.084

5.749

5.200

549

Kostprijs (x € 1)

142,17

134,32

89,71

46,09

167,05

– 120,96

Omzet (p*q) (x € 1.000)

1.031

764

815

265

869

– 604

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

99%

100%

100%

97%

95%

2%

Doorlooptijd: % binnen 12 weken na VTW

83%

100%

100%

100%

95%

5%

             

GVA

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Volume

     

4.000

   

Kostprijs (x € 1)

     

119,54

   

Omzet (p*q) (x € 1.000)

     

478

   

Omzet (p*q) (x € 1.000) – NVT

     

616

   

Doorlooptijd: % afgifte GVA binnen 8 weken

     

99%

   

Doorlooptijd: % afgewezen GVA binnen 12 weken

     

50%

   
             

Naamswijziging (NM)

           

Volume

2.686

2.247

2.228

1.757

2.250

– 493

Kostprijs (x € 1)

532,50

646,29

649,89

736,31

638,38

97,93

Omzet (p*q) (x € 1.000)

1.430

1.452

1.448

1.294

1.436

– 142

Doorlooptijd: % binnen 20 weken

94%

83%

53%

92%

95%

– 3%

             

WWM (Wet Wapens en Munitie) beroepen

           

Volume

130

103

120

230

100

130

Kostprijs (x € 1)

6.679,16

7.064,20

8.670,20

4.922,29

7.604,00

– 2.681,71

Omzet (p*q) (x € 1.000)

868

728

1.040

1.132

760

372

Doorlooptijd: % binnen 26 weken

12%

51%

35%

54%

70%

– 16%

             

WWM (Wet Wapens en Munitie) ontheffingen

           

Volume

250

277

225

350

245

105

Kostprijs (x € 1)

436,57

347,70

1.644,37

690,90

424,48

266,42

Omzet (p*q) (x € 1.000)

109

96

370

242

104

138

Doorlooptijd: % binnen 12 weken

89%

82%

73%

76%

95%

– 19%

             

BOA (Buitengewone opsporingsambtenaren)

           

Volume

8.205

8.714

7.209

6.965

7000

– 35

Kostprijs (x € 1)

116,88

139,37

138,93

114,60

139,07

– 24,47

Omzet (p*q) (x € 1.000)

959

1.214

1.002

798

974

– 176

Doorlooptijd: % binnen 16 weken (verzoek art. 142)

100%

100%

100%

100%

95%

5%

             

BOD (Bijzondere opsporingsdienst)

n.v.t.

n.v.t.

       

Volume

   

220

283

340

– 57

Kostprijs (x € 1)

   

339,42

142,03

59,76

82,27

Omzet (p*q) (x € 1.000)

   

75

40

20

20

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

   

100%

100%

95%

5%

             

BOA categoriale besluiten

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

     

Volume

     

86

80

6

Kostprijs (x € 1)

     

1.617,89

214,90

1402,99

Omzet (p*q) (x € 1.000)

     

139

17

122

Doorlooptijd: % binnen 16 weken

     

100%

95%

5%

             

WBPR ondernemingen

           

Volume

747

649

678

884

750

134

Kostprijs (x € 1)

919,54

824,67

1.016,59

792,37

927,03

– 134,66

Omzet (p*q) (x € 1.000)

687

535

689

700

695

5

Doorlooptijd: % verlening / verlenging binnen 13 weken

92%

84%

82%

90%

95%

– 5%

             

WBPR leidinggevenden

           

Volume

893

887

1.223

1.135

88

Kostprijs (x € 1)

312,40

361,99

525,08

290,94

291,81

– 0,87

Omzet (p*q) (x € 1.000)

324

323

466

356

331

25

Doorlooptijd: % toestemming leidinggevende. binnen 8 weken

93%

83%

78%

70%

95%

– 25%

             

WBP (Wet bescherming persoonsgegevens)

           

Volume

133

140

49

16

130

– 114

Kostprijs (x € 1)

320,06

298,63

1.455,17

2.125,60

325,84

1799,76

Omzet (p*q) (x € 1.000)

43

42

71

34

42

– 8

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

n.v.t.

88%

66%

100%

95%

5%

             

EG- verklaringen

           

Volume

65

32

35

38

30

8

Kostprijs (x € 1)

654,89

1.214,93

2.037,24

894,99

1.411,97

– 516,98

Omzet (p*q) (x € 1.000)

43

39

71

34

42

– 8

Doorlooptijd:% binnen 16 weken

56%

94%

89%

 

95%

– 95%

Doorlooptijd:% binnen 3 maanden

     

87%

   
             

Gratie

           

Volume

2.193

2.091

2.228

1.704

2.100

– 396

Kostprijs (x € 1)

629,39

516,68

514,25

576,78

499,54

77,24

Omzet (p*q) (x € 1.000)

1.380

1.080

1.146

983

1.049

– 66

Doorlooptijd:binnen 6 maanden

96%

89%

77%

86%

95%

– 9%

Toelichting

De hoge realisatie van het aantal tussentijdse risicomeldingen in 2013 is het gevolg van een aangepaste afstelling van het systeem in de automatische analyse. De toename van het aantal VOG- afgiftes hangt samen met de nulmeting voor de continue screening in de kinderopvang (circa 120.000 extra aanvragen) en een stijging van de reguliere aanvragen.

Het hogere aantal administratieve beroepen inzake de Wet wapens en munitie is terug te voeren op het schietincident in Alphen aan de Rijn in 2011. De achterstand die hierdoor ontstond is in 2013 volledig weggewerkt en er zijn maatregelen genomen om achterstanden in de toekomst te voorkomen.

Een overall beeld van de kostprijzen is dat de producten waar een lagere productie voor was dan geraamd, de kostprijzen zijn gestegen en producten met een hogere productie een lagere kostprijs hebben gerealiseerd. De algemene kosten blijven op een vooraf vastgesteld percentage toegerekend worden aan de producten. De kostprijs van een aantal producten, zoals WWM ontheffingen, BOD en WBP, laten een extreme fluctuatie zien. Een kleine verschuiving in aantallen of benodigde capaciteit zorgt voor een groot verschil ten opzichte van de begroting.

Justis heeft in 2013 fors geïnvesteerd in het realiseren van (wettelijke) doorlooptijden. Dit heeft geleid tot een forse verbetering van de doorlooptijden in de tweede helft van 2013. In het begin van 2013 heeft Justis te maken gehad met achterstanden bij de producten WWM, WPBR en BIBOB adviezen. Hierdoor zijn de gemiddelde percentages van doorlooptijden over het gehele jaar genomen relatief laag. Deze achterstanden zijn inmiddels volledig weggewerkt.

De doorlooptijden van de afgifte VOG NP na voornemen tot weigering (VTW) waren in het begin van 2013 laag als gevolg van een nieuwe release van het COVOG systeem wat een aantal storingen veroorzaakte. Inmiddels zijn deze zaken opgelost en zijn de doorlooptijden in de laatste maanden van 2013 verbeterd.

Licence