Base description which applies to whole site

91: NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Artikel

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 91.1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 91 (bedragen x € 1.000)
         

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 

2009

2010

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen

0

0

0

0

0

– 818

818

Waarvan garantieverplichtingen

             

Totale uitgaven

0

0

0

0

0

– 818

818

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Nader te verdelen

0

0

0

0

0

– 818

818

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de instrumenten

Het doel van dit artikel is het tijdelijk boeken van sectoroverstijgende middelen of taakstellingen. Zodra een exacte verdeling over de betrokken beleidsartikelen bekend is, worden de middelen of taakstellingen naar de desbetreffende artikelen overgeboekt. Op dit artikel worden dus geen feitelijke uitgaven verantwoord. Dat is ook de reden dat de realisatie in bovenstaande tabel volledig op nul eindigt.

Hieronder worden de artikelonderdelen nader toegelicht. Daarmee wordt inzicht gegeven in de mutaties die via dit artikel gelopen zijn.

Loonbijstelling

Tabel 91.2 Loonbijstelling tranche 2013 (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Toegevoegd

Uitgedeeld naar

Verschil

91

Loonbijstelling tranche 2013

41.424

   

1

Primair onderwijs

 

– 14.401

 

3

Voortgezet onderwijs

 

– 9.921

 

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

 

– 3.794

 

6

Hoger beroepsonderwijs

 

– 3.005

 

7

Wetenschappelijk onderwijs

 

– 6.873

 

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

 

– 681

 

11, 12, 13

Studiefinanciering, WTOS en lesgelden

 

– 98

 

14

Cultuur

 

– 1.433

 

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

 

– 949

 

8, 15, 25, 95

Overig

 

– 269

 

Totaal

 

41.424

– 41.424

0

Toelichting:

De loonbijstelling tranche 2013 (€ 41,4 miljoen) is in de 1e suppletoire begroting 2013 toegevoegd en doorverdeeld naar de verschillende beleidsartikelen. Omdat in het Regeerakkoord is besloten om een nullijn te hanteren voor de lonen in 2013, bevat de loonbijstellingstranche 2013 geen vergoeding voor contractloonstijging, maar alleen voor de ontwikkeling in de sociale werkgeverslasten.

Nader te verdelen

Tabel 91.3 Nader te verdelen (bedragen x € 1.000)
 

Toegevoegd

Uitgedeeld

Verschil

Eindejaarsmarge 2012/2013

227.064

   

Budget frictiekosten

47.296

   

Overlopende verplichtingen

 

– 75.396

 

Wettelijk verplichte prijsbijstelling

 

– 67.833

 

Nationaal onderwijsakkoord (NOA)

 

– 112.075

 

Motie ruimtevaart

 

– 15.000

 

Overig

 

– 3.238

 

Totaal

274.360

– 273.542

818

Toelichting:

In 2013 is er in totaal € 274,4 miljoen toegevoegd aan dit artikelonderdeel. Het betreft:

  • de toevoeging van de middelen die in 2012 niet tot besteding zijn gekomen en die via de eindejaarsmarge zijn doorgeschoven naar 2013 (€ 227,1 miljoen); en

  • een bedrag van € 47,3 miljoen dat in 2012 uit de OCW-brede onderuitputting is toegevoegd aan het Cultuurbudget, om de frictiekosten voor culturele instellingen versneld te kunnen betalen. In 2013 is dit bedrag weer toegevoegd aan artikel 91.

Deze middelen zijn in 2013 ingezet ter dekking van:

  • overlopende verplichtingen uit 2012 die in 2013 alsnog tot betaling zijn gekomen (€ 75,4 miljoen);

  • de wettelijk verplichte prijsbijstelling voor het jaar 2013 (€ 67,8 miljoen);

  • additionele middelen uit het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) om in het primair en voortgezet onderwijs de instellingen in de gelegenheid te stellen jonge leraren in dienst te houden en te nemen (€ 112,1 miljoen);

  • de incidentele bijdrage van € 15,0 miljoen van OCW aan de extra impuls voor ESA-programma’s (zie de Kamerbrief over de motie Koolmees/Van Hijum over het ruimtevaartbudget).

De post overig bestaat onder meer uit de kosten van de tijdelijke regeling voor artiesten en musici (€ 2,5 miljoen).

Artikel

Licence