Base description which applies to whole site

25: EMANCIPATIE

Artikel

Algemene doelstelling

Het bevorderen van emancipatie

Het kabinet wil de emancipatie bevorderen: de emancipatie van meisjes en vrouwen, en de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT).

Doel is de veiligheid van vrouwen, homoseksuelen en transgenders te vergroten en de participatie van vrouwen in alle lagen en sectoren van de arbeidsmarkt te bevorderen.

Een positieve houding en beeldvorming ten aanzien van homoseksuele relaties en vrouwen met ambitie dienen vanzelfsprekend te worden.

Rol en verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor het bevorderen van de emancipatie van meisjes en vrouwen en voor de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT).

Stimuleren: De instrumenten die de Minister ter beschikking heeft zijn wet- en regelgeving, zoals de Subsidieregeling emancipatie 2011. Deze regeling voorziet in het verstrekken van subsidies aan instellingen voor vrouwenemancipatie en LHBT-emancipatie en projectsubsidies aan het maatschappelijk middenveld. Tevens maakt de Minister gebruik van communicatie naar het beleidsveld o.a. naar belangenorganisaties.

Regisseren: Gemeenten ontvangen via decentralisatie-uitkeringen een bijdrage voor de uitvoering van de samenwerkingsafspraken over versterking en uitvoering van het lokale emancipatiebeleid.

Indicatoren en kengetallen

Voor indicatoren over emancipatie wordt verwezen naar Trends in Beeld.

Beleidsconclusies

Realisatie van beleidsdoelstellingen loopt volgens de Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013–2016. Een verdere toelichting is opgenomen in het beleidsverslag.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 25.1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 25 (bedragen x € 1.000)
             

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

     

2009

2010

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen

9.115

16.271

16.585

17.847

8.875

7.620

1.255

Uitgaven

11.876

14.653

14.063

14.846

13.408

15.494

– 2.086

                   

Bekostiging

4.358

5.040

6.756

4.148

4.148

4.460

– 312

 

Kennisinfrastructuur

4.358

5.040

6.756

4.148

4.148

4.460

– 312

 

Vrouwenemancipatie

3.924

3.831

5.556

2.948

2.948

3.260

– 312

 

LHBT

434

1.209

1.200

1.200

1.200

1.200

0

                   

Subsidies

5.960

8.276

6.293

9.259

6.995

9.246

– 2.251

 

Subsidieregeling emancipatieprojecten

0

0

163

15

0

0

0

 

Vrouwenemancipatie

   

163

15

     
 

Wet Overige OCW-subsidie

3.410

3.195

1.412

655

0

0

0

 

Vrouwenemancipatie

1.746

2.443

867

357

     
 

LHBT

1.664

752

545

298

     
 

Subsidieregeling emancipatie

96

3.776

2.891

2.180

2.332

2.558

– 226

 

Vrouwenemancipatie

96

2.689

1.335

1.304

2.135

2.322

– 187

 

LHBT

 

1.087

1.556

876

197

236

– 39

 

Subsidieregeling emancipatie 2011

0

0

1.827

5.811

4.031

6.058

– 2.027

 

Vrouwenemancipatie

   

1.268

3.686

1.363

2.845

– 1.482

 

LHBT

   

559

2.125

2.668

3.213

– 545

 

Regeling sociale veiligheid LHBT jongeren op school

0

0

0

598

632

630

2

 

LHBT

     

598

632

630

2

 

Kaderwet SZW

2.454

1.305

         
 

Vrouwenemancipatie

2.454

1.305

         
                   

Opdrachten

1.458

1.337

864

1.044

1.495

1.127

368

 

Vrouwenemancipatie

1.096

971

419

541

724

489

235

 

LHBT

362

366

445

503

771

638

133

Bijdrage aan agentschappen

0

0

150

195

151

151

0

 

Dienst Uitvoering Onderwijs

0

0

150

195

151

151

0

                   

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

510

– 510

 

Gemeentefonds BZK

0

0

0

0

0

510

– 510

 

Vrouwenemancipatie

         

320

– 320

 

LHBT

         

190

– 190

 

EZ Talent naar de Top

0

0

0

0

0

0

0

 

Vrouwenemancipatie

             

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

100

   

200

619

0

619

 

LHBT

100

   

200

619

0

619

Ontvangsten

289

1.829

27

14

21

 0

21

Verplichtingen

Toelichting op de instrumenten

De realisatie van de verplichtingen is € 1,3 miljoen hoger ten opzichte van de begroting 2013. De reden voor deze hogere realisatie is dat in 2013 verplichtingen zijn aangegaan voor subsidies, die in de periode 2013 t/m 2017 tot uitgaven leiden.

Uitgaven

De realisatie van de uitgaven zijn in 2013 € 2,1 miljoen lager dan begroot.

Bekostiging

Dit betreft de bekostiging van zes instellingen (Thans COC, IHLIA, TNN, Atria, women Inc en NVR) voor de kennisinfrastructuur emancipatie.

Subsidies

De instrumenten die zijn ingezet voor het uitvoeren van de Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013–2016 zijn: de «Subsidieregeling emancipatie», de «Subsidieregeling emancipatie 2011» en de «Regeling sociale veiligheid LHBT jongeren op school». De realisatie op het instrument subsidies is € 2,3 miljoen minder dan begroot. De reden is dat vanaf 2014 op subsidies € 1,5 miljoen wordt bezuinigd. Dit heeft tot gevolg dat er in 2013 minder meerjarige projecten gehonoreerd kunnen worden. Tevens heeft er een technische overboeking naar het instrument bijdrage aan (inter)nationale organisaties plaatsgevonden van € 0,6 miljoen. Dit betreft de bijdrage van € 0,5 miljoen aan Unesco «Anti-Homophobic Bullying Initiative».

Opdrachten

De middelen voor opdrachten voor zowel vrouwenemancipatie als LHBT-emancipatie zijn besteed aan onderzoeken en symposia.

Bijdrage aan agentschappen

Het betreft het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.

Bijdrage aan mede-overheden

Actieve gemeenten op het gebied van vrouwen- en LHBT- emancipatiebeleid ontvangen via een decentralisatie-uitkering een bijdrage. De verantwoordelijkheid voor deze middelen is belegd bij de gemeenten zelf. Voor «We can Young» is een bijdrage van € 0,3 miljoen aan 15 gemeenten overgeboekt via het Gemeentefonds. Aan de vier grote steden is € 0,2 miljoen overgeboekt naar het gemeentefonds als bijdrage voor het vergroten van de sociale acceptatie van LHBT binnen de etnische kringen.

Artikel

Licence