Base description which applies to whole site

TOPINKOMENS

De Minister van BZK heeft bij brief van 27 februari 2014 aan de Tweede Kamer laten weten dat hij een ministeriële regeling over de WNT (inclusief beleidsregels toepassing WNT) heeft opgesteld. In de begeleidende brief is aangegeven dat het niet mogelijk is gebleken een sluitende oplossing te vinden voor de uitvoeringsproblematiek ten aanzien van de vermelding van de gegevens over personen die anders dan op grond van een dienstbetrekking een functie vervullen als niet-topfunctionaris (externe niet-topfunctionarissen). De Minister van BZK heeft daarom voor het verslagjaar 2013 als gedragslijn bepaald dat niet volledig aan de verplichting tot openbaarmaking kan en hoeft te worden voldaan. Het Ministerie van OCW heeft overeenkomstig deze gedragslijn uitvoering gegeven aan de WNT. Dit leidt tot een onzekerheid in de verantwoording vanwege het ontbreken van een praktisch toepasbare normstelling voor dit onderdeel van het WNT-overzicht. De onzekerheid betreft uitsluitend het achterwege laten van de vermelding van de gegevens over externe niet-topfunctionarissen.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht die voorkomt uit artikel 4.1 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt), betrekking op de onderstaande topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen.

Voor de Landelijke geschillencommissie weer samen naar school geldt dat uit de administratie blijkt dat in 2013 er geen beloningen zijn toegekend. Deze commissie wordt per 1 augustus 2014 opgeheven. Om deze reden is de commissie niet in deze bijlage opgenomen.

Het College voor examens geeft zelfstandig een jaarverslag uit. Echter dit jaarverslag kent geen eigen accountantscontrole. Om deze reden worden de voorzitter en de leden van het college in het departementaal jaarverslag van OCW opgenomen.

Tabel 1 Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Naam orgaan of instelling waar functie wordt bekleed

Functie

Aard van de functie

Naam

Beloning

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding

Werkgeversdeel van voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

Datum aanvang dienstverband in het boekjaar

Datum einde dienstverband in het boekjaar

Omvang dienstverband (in FTE)

Interim

Motiveringoverschrijding norm

College voor examens

Voorzitter

n.v.t.

H.W. Laan

€ 30.750

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

0,3

n.v.t.

n.v.t.

College voor examens

Lid

n.v.t.

H.M. Claessen

€ 8771

€ 410

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

College voor examens

Lid

n.v.t.

M.C.E. Dam-Mieras

€ 6581

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

College voor examens

Lid

n.v.t.

W.A.M. Kok

€ 13161

€ 149

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

College voor examens

Lid

n.v.t.

Y. Moerman-v. Heel

€ 10971

€ 231

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

College voor examens

Lid

n.v.t.

H. Mulders

€ 10971

€ 193

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

College voor examens

Lid

n.v.t.

G.P. Oud

€ 10971

€ 311

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

College voor examens

Plv. lid

n.v.t.

A. Broek

€ 2191

€ 121

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

College voor examens

Plv. lid

n.v.t.

M.J.A.M. v. Gils

€ 4391

€ 153

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

College voor examens

Plv. lid

n.v.t.

L.F.P. Niessen

€ 2191

€ 139

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

College voor examens

Plv. lid

n.v.t.

J.G.J. Rinkes

€ 6581

€ 553

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

College voor examens

Plv. lid

n.v.t.

F.H.M. v. Rooij

0

0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

College voor examens

Plv. lid

n.v.t.

J.G. Uijterwijk

€ 6581

€ 290

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1

Beloning betreft een bedrag van € 219 per zitting.

Dit geldt op grond van artikel 4.2. Wnt wel voor onderstaande functionaris wier bezoldiging in het verslagjaar, na herrekening naar een voltijds dienstverband op jaarbasis, meer bedroeg dan het wettelijke bezoldigingsmaximum.

Tabel 2 Overige functionaris van wie de bezoldiging de norm overschrijdt

Naam orgaan of instelling waar functie wordt bekleed

Functie

Beloning

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding

Werkgeversdeel van voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

Datum aanvang dienstverband in het boekjaar

Datum einde dienstverband in het boekjaar

Omvang dienstverband (in FTE)

Interim

Motivering

overschrijding norm

Dienst Uitvoering Onderwijs

(Senior) Adviseur

€ 159.870

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

28 februari 2013

1,0

n.v.t.

Reguliere loonbestanddelen tezamen met eenmalige eindafrekening van verlofuren, jubileumgratificatie en beëindigingsuitkering overschrijden evenredig aan periode toegerekende norm

Licence