Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1: Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (ZBO’s/RWT’s)

Naam organisatie

RWT

ZBO

Art

Financiering van RWT’s

Verwijzing (URL-link) naar toezichtvisies/

– arrangementen

Het bestuur

en/of

accountant

verklaart

dat de

rechtmatigheid 2012/2013

op orde is

Realisatie

2013

(bedragen x € 1 miljoen)

premies

tarieven

OCW visie:

Toezicht in vertrouwen, vertrouwen in toezicht

 

Stichting Mondriaanfonds

X

X

14

32,8

n.v.t.

n.v.t.

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Stichting Fonds voor de Podiumkunsten

X

X

14

53,5

n.v.t.

n.v.t.

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

X

X

14

22,6

n.v.t.

n.v.t.

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Stichting Nederlands Fonds voor de Film

X

X

14

30,7

n.v.t.

n.v.t.

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

X

X

14

14,8

n.v.t.

n.v.t.

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Stichting Nederlands Letterenfonds

X

X

14

10,9

n.v.t.

n.v.t.

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Mediafonds)

X

X

15

18,3

n.v.t.

n.v.t.

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Commissariaat voor de Media (CvdM)

X

X

15

4,7

n.v.t.

n.v.t.

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Nederlandse Publieke Omroep (NPO)

X

X

15

100,0

n.v.t.

n.v.t.

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Landelijk Omroepbestel

X

 

15

682,3

n.v.t.

n.v.t.

Kamerstuk 30 183, nr. 11

cluster, √

Bevoegd gezagsorganen primair onderwijs PO

X

 

1

9.266,1

n.v.t.

n.v.t

Kamerstuk 30 183, nr. 11

cluster

Bevoegd gezagsorganen voortgezet onderwijs VO

X

 

3

7.053,2

n.v.t.

n.v.t.

Kamerstuk 30 183, nr. 11

cluster

Regionale opleidings centra ROC’s en vakinstellingen

X

 

4

2.981,6

n.v.t.

n.v.t.

Kamerstuk 30 183, nr. 11

cluster

Kenniscentra voor beroeps

onderwijs en bedrijfsleven

X

X

4

108,0

n.v.t.

n.v.t.

Kamerstuk 30 183, nr. 11

cluster

Instellingsbesturen hoge scholen

X

 

6

2.592,4

n.v.t.

n.v.t.

 

cluster

Instellingsbesturen universiteiten

X

 

7

3.260,9

n.v.t.

n.v.t.

Kamerstuk 30 183, nr. 11

cluster

Open Universiteit Nederland

X

 

7

39,1

n.v.t.

n.v.t.

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Academische ziekenhuizen

X

 

7

595,4

n.v.t.

n.v.t.

Kamerstuk 30 183, nr. 11

cluster

Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

X

X

7

3,9

n.v.t.

n.v.t.

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Rijksmusea

X

 

14

129,0

n.v.t.

n.v.t.

Kamerstuk 30 183, nr. 11

cluster

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen KNAW

X

X

16

93,4

n.v.t.

n.v.t.

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Koninklijke Bibliotheek (KB)

X

X

16

46,6

n.v.t.

n.v.t.

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek NWO

X

X

16

320,9

n.v.t.

n.v.t.

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Stichting Participatiefonds

X

X

1

3,01

2,65%

 

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Premie inkomsten op orde; oordeelonthouding t.a.v. declaraties

Stichting Vervangingsfonds

X

X

1, 9

3,71

7,52%

 

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Premie inkomsten op orde;

7.8% van de declaraties niet op orde in 2012, daarvan is 3,62% onrechtmatig en 4,18% onzeker

Stimuleringsfonds voor de Pers

X

X

15

2,3

N.v.t.

N.v.t.

Kamerstuk 30 183, nr. 11

College voor examens

 

X

3, 4

11,2

n.v.t.

n.v.t.

Kamerstuk 30 183, nr. 11

1

Realisaties en rechtmatigheid t-2.

Toelichting op de in de tabel genoemde RWT’s en ZBO’s:

Cultuurfondsen

In 2013 zijn bijdragen verstrekt aan de volgende fondsen:

 • Stichting Mondriaanfonds ( www.mondriaanfonds.nl )

  Het fonds dat op 1 januari 2012 van start is gegaan, ondersteunt en stimuleert bijzondere projecten op het gebied van beeldende kunst, vormgeving en musea. Daarnaast maakt het beeldend kunstenaars, vormgevers, architecten en bemiddelaars mogelijk om door middel van subsidies, internationalisering en bijzondere projecten hun werk op velerlei wijzen te ontwikkelen. Het Mondriaanfonds is ontstaan uit een fusie van de Mondriaan Stichting en het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst.

 • Stichting Fonds voor Podiumkunsten ( www.fondspodiumkunsten.nl )

  Het fonds ondersteunt alle vormen van podiumkunsten in Nederland: muziek, theater, muziektheater en dans. Bijzondere aandacht gaat uit naar internationalisering, culturele diversiteit bij kunstenaars, gezelschappen en podia. Het stimuleren van innovatie in de keten van scheppen, productie, distributie en afname is een speciale taak van het fonds.

 • Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie ( www.cultuurparticipatie.nl )

  Het fonds stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven van inwoners van Nederland, in al hun diversiteit, ongeacht leeftijd, herkomst, opleiding en woonplaats op het gebied van amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur.

 • Stichting Nederlands Fonds voor de Film ( www.filmfonds.nl )

  Het fonds stimuleert de filmproductie in Nederland, met de nadruk op kwaliteit en diversiteit en bevordert een goed klimaat voor de Nederlandse filmcultuur.

 • Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ( www.stimuleringsfonds.nl )

  Het fonds voert verschillende subsidieregelingen uit die zijn gericht op kennisontwikkeling en kennisuitwisseling van de ontwerpende disciplines en het vergroten van de belangstelling voor architectuur, vormgeving en e-culture.

 • Stichting Nederlands Letterenfonds ( www.letterenfonds.nl )

  Het fonds bevordert de kwaliteit, diversiteit, productie en de vertaling van de Nederlandse- en Friestalige literatuur.

 • Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties ( www.mediafonds.nl )

  Het Mediafonds bevordert de ontwikkeling en productie van culturele dramaproducties, documentaires, kunst- en kinderprogramma’s en cultuurprojecten van de publieke landelijke en regionale omroep.

Commissariaat voor de Media (www.cvdm.nl)

Het Commissariaat ziet toe op de naleving van de Mediawet en de daarop gebaseerde regels. Het garandeert daarmee een eerlijke toegang tot de media en bewaakt de kwaliteit, de diversiteit en de onafhankelijkheid van de informatievoorziening.

Nederlandse Publieke Omroep (NPO) (www.publiekeomroep.nl)

De NPO is het samenwerkings- en coördinatieorgaan van de landelijke publieke omroep. Deze taak is per 1 januari 2010 overgegaan van de NOS naar een nieuwe stichting, de NPO.

Landelijk Omroepbestel

Het betreft middelen die aan de landelijke publieke omroepen beschikbaar zijn gesteld.

Bevoegde gezagsorganen primair onderwijs

Het betreft circa 1.170 bevoegde gezagsorganen van circa 7.360 instellingen. Voor zover het onderwijsinstellingen betreft waar de gemeente het bevoegd gezag is, zijn deze instellingen niet aan te merken als RWT.

Bevoegde gezagsorganen voortgezet onderwijs (cluster)

Het betreft circa 350 bevoegde gezagsorganen van circa 650 instellingen. Voor zover het onderwijsinstellingen betreft waar de gemeente het bevoegd gezag is, zijn deze instellingen niet aan te merken als RWT.

Regionale Opleidingscentra (ROC's) en vakinstellingen

Het betreft circa 43 ROC’s. Een ROC is een samenwerkingsverband van onderwijsinstituten in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en de Volwasseneducatie in Nederland. Daarnaast zijn er circa 24 andere mbo-scholen, zoals vakinstellingen en agrarische opleidingscentra.

Kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven

Het betreft 17 kenniscentra (incl. groen onderwijs) die de schakels vormen tussen het onderwijs en het georganiseerde bedrijfsleven. Ze ontwikkelen kwalificaties voor het middelbaar beroepsonderwijs, werven leerbedrijven en bewaken de kwaliteit van deze leerbedrijven.

Instellingsbesturen hogescholen

Het betreft middelen die, direct en indirect, aan de circa 35 hogescholen beschikbaar zijn gesteld.

Instellingsbesturen universiteiten

Het betreft middelen die, direct en indirect, aan de 16 universiteiten beschikbaar zijn gesteld.

Open Universiteit Nederland

De Open Universiteit ontwikkelt, verzorgt en bevordert, samenwerkend in netwerken en allianties, hoogwaardig en innovatief hoger afstandsonderwijs.

Academische Ziekenhuizen

Het betreft de middelen voor de 8 ziekenhuizen die verbonden zijn aan een universiteit ten behoeve van de opleiding van artsen en ten behoeve van onderzoek.

Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) (www.nvao.net)

De NVAO borgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Zij beoordeelt op onafhankelijke wijze de kwaliteit van de opleidingen, verleent accreditatie, toetst nieuwe opleidingen en de instellingstoets kwaliteitszorg. Daarnaast levert de NVAO een bijdrage aan het vergroten van het kwaliteitsbewustzijn en bevordert zij de internationale samenwerking om tot afstemming en samenhang binnen de Europese hoger onderwijsruimte te komen.

Rijksmusea

Het betreft 17 musea die vallen onder de Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten.

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) (www.knaw.nl)

De KNAW bevordert als forum, geweten en stem van de wetenschap de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en zet zich in voor een optimale bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan de culturele, sociale en economische ontwikkeling van de samenleving.

Koninklijke Bibliotheek (KB) (www.kb.nl)

De KB brengt als de nationale bibliotheek van Nederland mensen en informatie samen. De KB speelt voorts een centrale rol in de Nederlandse (wetenschappelijke) informatie-structuur en bevordert de duurzame toegang tot digitale informatie in (inter)nationaal verband

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) (www.nwo.nl)

De NWO heeft als taak het bevorderen van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek.

Stichting Participatiefonds (PF) (www.vfpf.nl)

Het PF is verantwoordelijk voor het beheren en terugdringen van de werkloosheidsuitgaven in het primair onderwijs. Het PF ondersteunt daarnaast scholen bij het opzetten van hun personeels- en mobiliteitsbeleid en individuele medewerkers die werkloos zijn met trainingen en cursussen.

Stichting Vervangingsfonds (VF) (www.vfpf.nl)

Het VF betaalt de kosten voor vervangers die scholen moeten inzetten bij ziekte of afwezigheid van personeel en levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid van onderwijspersoneel in het primair onderwijs door de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden en het personeelsbeleid te verbeteren.

Stimuleringsfonds voor de Pers (www.stimuleringsfondspers.nl)

Het fonds heeft ten doel het handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers, voor zover die van belang is voor de informatie en opinievorming.

College voor Examens (CVE) (www.cve.nl)

Het College voor Examens (CvE) bestaat sinds 1 oktober 2009. Het is ontstaan uit een samenvoeging van de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO), de Staatsexamencommissie VO en de Staatsexamencommissie Nederlands als Tweede taal (NT2). Het College is verantwoordelijk voor de centrale examens en staatsexamens in het voortgezet onderwijs, de examens rekenen en taal in het (middelbaar) beroepsonderwijs en staatsexamens Nederlands als tweede taal.

Licence