Base description which applies to whole site

10. Baten-lastenagentschap Defensie Telematica Organisatie

Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap Defensie Telematica Organisatie (Bedragen x € 1.000)

(Bedragen x € 1.000)

1

2

3=2–1

 

Verlies en winstrekening

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2013

Verschil realisatie en begroting

Realisatie

2012

Baten

       

Omzet moederdepartement

273.008

270.638

– 2.370

335.401

Omzet overige departementen

38.000

36.473

– 1.527

43.083

Omzet derden

145

120

– 25

121

Rentebaten

     

66

Vrijval voorzieningen

 

28

28

 

Bijzondere baten

       

Totaal baten

311.153

307.259

– 3.894

378.671

         

Lasten

       

Apparaatskosten

       

– personele kosten

165.000

153.025

– 11.975

164.446

Waarvan eigen personeel

130.000

120.855

– 9.145

135.011

Waarvan inhuur

35.000

32.170

– 2.830

29.435

– materiële kosten

108.353

128.773

20.420

145.552

Waarvan apparaat ICT

8.564

9.691

1.127

 

Waarvan bijdrage aan SSO’s

 

550

550

 

Afschrijvingskosten

       

– immaterieel

2.602

3.230

628

2.829

– materieel

32.398

21.774

– 10.624

24.879

Overige lasten

       

– dotaties voorzieningen

 

27

27

– rentelasten

2.800

642

– 2.158

1.327

– bijzondere lasten

495

495

118

Totaal lasten

311.153

307.966

– 3.187

339.151

Saldo van baten en lasten

– 707

707

39.520

Toelichting op de staat van baten en lasten

Opbrengst moederdepartement

Binnen de omzetcategorieën zijn afwijkingen te zien maar op totaalniveau wijkt de omzet slechts 0,9 procent af van de begroting.

In 2012 werden de omzet en de kosten van de kas/verplichtingen onderdelen van IVENT in de jaarrekening opgenomen. In 2013 is weer een zuivere scheiding aangebracht en worden alleen de baten en lasten van het agentschap opgenomen.

Opbrengst overige departementen

Dienstverlening aan overige departementen vindt pas plaats na goedkeuring door de Secretaris Generaal van het Ministerie. De opbrengsten van overige departementen zijn ten opzichte van de begroting en het bedrijfsplan niet afwijkend.

Opbrengst derden

Een klein deel van de dienstverlening wordt verleend aan de Navo en haar partners. Deze dienstverlening is ten opzichte van het niveau van 2012 nagenoeg gelijk gebleven. De dienstverlening bestond in 2013 uit incidentele kleine opdrachten.

Vrijval voorzieningen

De vrijval voorzieningen wordt verklaard onder de voorraden op de balans.

Personele kosten

De uitgaven voor vaste medewerkers zijn lager dan vorig jaar en begroot. De belangrijkste oorzaak is het feit dat de ondersteunende stafdiensten als P&O en F&C niet meer ten laste van het agentschap komen maar in de kas/verplichtingen administratie zijn opgenomen.

Er loopt nog een dispuut met het moederdepartement over de doorbelasting van salarissen november die door DTO als kas/verplichtingen worden aangemerkt. Het dispuut bedraagt ca. € 0,7 miljoen.

Materiële kosten

De hogere directe kosten worden vooral veroorzaakt door een grotere klantvraag aan handelsgoederen dan in het plan was voorzien. Dit is direct gerelateerd aan de hogere omzet. De huisvestingskosten zijn € 2,7 miljoen hoger dan begroot, dit vindt zijn oorzaak in het feit dat in de begroting niet volledig rekening is gehouden met de doorbelasting van huisvestingskosten door het CDC.

De kosten hardware en software zijn € 7,7 miljoen hoger dan het plan. De oorzaak is achterblijvende investeringen, hierdoor moeten oude hard- en software contracten worden verlengd om de dienstverlening blijvend te kunnen garanderen.

De ICT kosten van het eigen apparaat wijken € 1,1 miljoen af van de begroting. De oorzaak is dat deze kosten niet als zodanig in de administratie van DTO worden geadministreerd.

Afschrijvingskosten

Evenals in 2012 zijn de investeringen in (im)materiële activa in 2013 achtergebleven bij de begroting, hierdoor zijn de afschrijvingskosten lager dan begroot.

Rentelasten

De rentelasten zijn ruim € 2 miljoen lager dan begroot door achterblijvende investeringen en het vervroegd aflossen van leningen.

Bijzondere lasten

Onder de bijzondere lasten is een bedrag opgenomen van € 0,5 miljoen, dit is het «verlies» op de begroting van de kas/verplichtingen delen.

Balans per 31 december 2013

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Stand

Stand

31-12-2013

31-12-2012

Activa

   

Immateriële vaste activa

11.258

10.482

Materiële vaste activa

   

– gebouwen

15.979

16.447

– inventaris/installaties

4.630

6.340

– computer hardware en -software

52.363

51.550

– overige materiele vaste activa

33

1.100

Voorraden

3.462

2.571

Debiteuren

6.427

12.406

Overlopende activa / Nog te ontvangen

31.356

28.764

Liquide middelen

2.722

61.017

Totaal activa

128.229

190.677

Passiva

   

Eigen Vermogen

19.666

20.099

– exploitatiereserve

 

12

– onverdeeld resultaat

707-

39.520

Subtotaal eigen vermogen

18.959

59.631

     

Voorzieningen

Leningen bij het MvF

28.398

13.192

Crediteuren

21.234

48.027

Overlopende passiva / Nog te betalen

59.638

69.827

Totaal passiva

128.229

190.677

Toelichting op de balans

Immateriële en materiële vaste activa

In 2013 is geïnvesteerd in (im)materiële vaste activa:

  • voor het opwaarderen van het NAFIN glasnetwerk;

  • voor de verbouwing van het rekencentrum Maasland;

  • voor het C2000 netwerk;

  • voor het noodzakelijk vervangen van eindgebruiker hardware conform lifecycle vervangingsplan;

  • Voor de aanschaf van Cisco en HP licenties.

In 2013 heeft tevens een inventarisatie plaatsgevonden van vaste activa. Dit heeft in samenhang met de uitrol van thinclients geleid tot een aanzienlijke desinvestering van activa, voor het merendeel zonder boekwaarde. De opschoning is van belang voor een goed inzicht in de daadwerkelijke voorraad activa, niet in de laatste plaats met het oog op de komende sourcing.

Voorraden

De voorraden hebben betrekking op de voorraden in het centrale magazijn in Soesterberg en bij leverancier Morpho. Bij deze laatste liggen de voorraden nog niet gepersonifieerde smartcards. Een deel van deze voorraad smartcards is bestemd voor post-actieven. Gelet op de daadwerkelijke afname in de afgelopen jaren is een groot deel van deze voorraden te beschouwen als incourant en kan worden vernietigd. Deze incourante voorraad voor een bedrag van € 0,7 miljoen is vervat in de voorziening en die is in mindering geboekt op de boekwaarde naast een klein bedrag voor mogelijke incourantheid van de normale voorraad.

(Bedragen x € 1.000)

Voorzieningen

Stand

Dotaties

Vrijval

Onttrekkingen

Stand

31-12-2012

2013

2013

2013

31-12-2013

Voorraden

787

27

– 28

– 43

743

Totaal aan voorzieningen

787

27

– 28

– 43

743

Debiteuren

Door stringente bewaking van open posten is de omvang van de post debiteuren verder afgenomen ten opzichte van 2012. In de post debiteuren is een voorziening ad € 0,2 miljoen voor mogelijke oninbaarheid opgenomen. In de voorziening hebben geen mutaties plaatsgevonden. Het saldo open posten kan op hoofdlijnen als volgt worden gesplitst. Dit is exclusief het saldo-effect dat optreedt als gevolg van derden debiteuren en de getroffen voorziening.

Balanspost

Moeder departement

Andere departementen

Debiteuren

4.787

1.680

Overlopende activa / nog te ontvangen

Onder de overlopende activa worden onder activa de posten «nog te factureren bedragen» voor € 6,5 miljoen en «vooruitbetaald onderhoud hardware en software» voor € 21,7 miljoen gepresenteerd. Deze laatste heeft vooral betrekking op vooruitbetaald onderhoud op Microsoft licenties tot een bedrag van € 10,5 miljoen, maar ook voor € 1,6 miljoen aan onderhoud voor de Defensiepas. Het bedrag van € 6,5 miljoen kan geheel toegerekend worden aan het moederdepartement.

Liquide middelen

De daling van de liquide middelen van 2012 naar de stand per ultimo 2013 wordt vooral veroorzaakt door de afdracht van het winstsaldo 2012 van € 39,6 miljoen, de vervroegde aflossing van leningen voor € 9 miljoen en de betaling van de thinclients voor € 6,8 miljoen.

In het laatste kwartaal van 2013 ontstond de dreiging dat DTO het boekjaar zou afsluiten met een negatief saldo op de rekening courant. Dit saldo mag volgens de regeling agentschappen maximaal € 0,5 miljoen negatief bedragen. Sinds de oprichting van het agentschap DCC in 1994 is dit niet eerder voorgekomen.

Voor 2014 en verdere jaren is stringente liquiditeitssturing vereist.

Eigen vermogen

Het saldo van baten en lasten over 2013 bedraagt € 0,7 miljoen negatief. Dit resultaat is verwerkt in het eigen vermogen dat dient om de gevolgen van de bezuinigingen en geïntensiveerde investeringen op te vangen.

Op basis van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet van de afgelopen 3 jaar (€ 393,4 miljoen in 2011, € 378,6 miljoen in 2012 en € 307,2 miljoen in 2013) bedraagt het maximaal toelaatbaar eigen vermogen € 17,99 miljoen. Het nieuw ontstane surplus van € 1 miljoen zal in 2014 met het moederdepartement worden afgerekend.

Leningen bij het Ministerie van Financiën (langlopend)

Van het totaalbedrag aan leningen is een bedrag van € 8,6 miljoen overgeboekt naar kortlopende leningen (opgenomen onder balanspost crediteuren). Per ultimo 2013 is een bedrag van € 23,8 miljoen geleend voor de investeringen.

Crediteuren

De relatief lage stand van de crediteuren ten opzichte van 2012 wordt verklaard door grote facturen die per ultimo 2012 open stonden voor klantopdrachten, het salaris november 2012 inclusief eindejaarsuitkering en de aanschaf van thinclients.

Over 2013 zijn de facturen in 99,1 procent van de gevallen betaald binnen 30 dagen. Hiermee is de norm van 90 procent ruimschoots gehaald. De gemiddelde betaaltermijn lag net onder de 30 dagen.

De crediteuren aangaande moeder- en andere departementen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Balanspost

Moeder departement

Andere departementen

Crediteuren

1.364

1.885

Het restant van het saldo betreft de overige crediteuren niet zijnde crediteuren moederdepartement of andere departementen.

Overlopende passiva / nog te betalen

Onder de overlopende passiva zit de post «salarissen en sociale lasten» van € 27,5 miljoen, deze heeft betrekking op reserveringen voor vakantiedagen, opbouw van vakantiegeld en de verschuldigde salarissen van november en december. Ook is een bedrag opgenomen voor vooruitgefactureerde omzet van € 5,2 miljoen en een bedrag van € 0,1 miljoen voor nog te betalen dienstreizen. Het totaal van deze bedragen, een bedrag van € 32,8 miljoen is geheel verschuldigd aan het moederdepartement.

Onder de overlopende passiva zit verder de post «nog te ontvangen facturen» voor een bedrag van € 18,3 miljoen.

Kasstroomoverzicht over 2013

(Bedragen x € 1.000)

1

2

3=2–1

 

Kastroomoverzicht

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2013

Verschil realisatie en begroting

Realisatie 2012

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2013 +

61.017

61.017

0

69.761

 

stand depositorekeningen

       

2.

Totaal operationele kasstroom

40.000

5.303

– 34.697

59.069

           
 

Totaal investeringen (–/–)

– 25.000

– 27.395

– 2.395

– 22.445

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

1.200

3.991

2.791

428

3.

Totaal investeringskasstroom

– 23.800

– 23.404

396

– 22.017

           
 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

– 39.965

– 39.965

0

– 21.124

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

       
 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 24.029

– 24.029

0

– 36.832

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

60.000

23.800

– 36.200

12.160

4.

Totaal financieringskasstroom

– 3.994

– 40.194

– 36.200

– 45.796

           

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2013 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

(maximale roodstand 0,5 miljoen €)

73.223

2.722

– 70.501

61.017

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

In de operationele kasstroom is naast het resultaat en de afschrijvingen tevens de daling in het debiteurensaldo met € 5,3 miljoen en het crediteurensaldo met € 26,1 miljoen een belangrijke factor.

Investeringskasstroom

De gerealiseerde investeringen zijn in lijn met de begroting voor de kasstroom van 2013.

Financieringskasstroom

In 2013 is een beroep gedaan op de leenfaciliteit van Ministerie van Financiën voor een bedrag van € 23,8 miljoen.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2013

Het overzicht doelmatigheidsindicatoren bestaat uit een generiek deel en een specifiek deel.

Omzetbedragen x € 1 miljoen

Doelmatigheidsindicatoren

               

Realisatie

Realisatie

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

 

2012

2013

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Omschrijving Generieke Deel

               

Omzet

               

Housing

2,6

1,9

2,2

2,0

       

Defensiepas / MFSC

5,7

5,1

6,9

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Handelsgoederen

16,4

19,9

2,1

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Dienstontwikkeling en klantopdrachten

7,0

6,5

4,9

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Werkplekdiensten

126,3

92,0

98,6

95,0

87,0

84,0

84,0

84,0

Communicatie

27,5

20,1

23,0

22,0

21,0

20,0

20,0

20,0

Connectivity

39,7

37,3

34,5

33,0

29,0

29,0

29,0

29,0

Totale omzet product(groep) Generiek

225,2

182,8

172,2

166,0

151,0

147,0

147,0

147,0

Advies en applicaties

21,6

14,1

8,7

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

IV Services

92,1

86,3

100,9

101,0

86,0

83,0

83,0

83,0

IV-I (Inhuur + inkoop)

39,1

23,5

28,4

27,0

23,0

23,0

22,0

22,0

Niet standaard aanvragen

0,5

0,6

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Totale omzet product(groep) Specifiek

153,3

124,5

139,0

137,0

118,0

115,0

114,0

114,0

Totale omzet

378,5

307,3

311,2

303,0

269,0

262,0

261,0

261,0

Tarieven in €

Gemiddeld gewogen tarief per uur

€ 87,00

€ 79,39

€ 76,30

€ 76,40

€ 76,50

€ 76,60

€ 76,70

€ 76,70

Totaal aantal FTE per ultimo het jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

(exclusief inhuur)

1.836

1.760

1.804

1.857

1.761

1.690

1.597

1.597

Saldo baten/lasten als percentage totale baten

10%

– 0,1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Betrouwbaarheid informatievoorziening

99%

99%

97%

97%

97%

97%

97%

97%

                 

Omschrijving Specifiek Deel

               

Ontwikkeling tarief werkplek Defensie (2007=100%)

77%

59%

62%

60%

62%

62%

62%

62%

Gemiddeld gewogen kostprijs applicatietaken

€ 71,80

€ 67,11

€ 67,00

€ 64,00

€ 64,10

€ 64,20

€ 64,30

€ 64,30

Gemiddeld gewogen kostprijs ontwikkeltaken

€ 80,32

€ 72,93

€ 72,90

€ 69,90

€ 70,00

€ 70,10

€ 70,20

€ 70,30

Percentage niet facturabele medewerkers

23%

12%

14%

14%

13%

13%

13%

13%

Declarabiliteit in uren per jaar

1450

1450

1450

1450

1450

1450

1450

1450

Aantal externe inhuur t.b.v. eigen apparaat

63

80

63

70

66

56

56

56

Aantal externe inhuur t.b.v. klant(opdrachten)

99

138

159

142

115

132

132

132

Met ingang van de begroting 2014 zijn de doelmatigheidsindicatoren opgesteld in overeenstemming met model 3.33 van de Rijksbegrotingsvoorschriften.

Omzet

Bij de staat van baten en lasten is de omzet van DTO toegelicht.

Totaal aantal vte per ultimo 2013

Ultimo het jaar 2013 heeft DTO een bezetting van 1760 eigen medewerkers (1718 vte) gesplitst in 1.688 burgers en 72 militairen. In dit aantal van 1.760 zitten 30 herplaatsers die per 31 december 2013 de dienst verlaten.

Inhuur

Per ultimo 2013 waren 218 inhuurkrachten werkzaam waarvan 91 voor de nieuwe afdeling Transitie Organisatie Operations, 63 op organieke arbeidsplaatsen en de overige op klantopdrachten.

Prijs per werkplek

Als indicator voor de ontwikkeling van de doelmatigheid wordt de prijs per werkplek gebruikt. De prijs per werkplek in het jaar 2007 is gesteld op 100 procent. De daling van de kostprijs per werkplek is het gevolg van efficiencymaatregelen.

In 2013 is de prijs gedaald tot 59 procent ten opzichte van 2007.

Licence