Base description which applies to whole site

BIJLAGE 6: Rapportage burgerbrieven 2013

Aanvragen

Aantal verslagjaar 1

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Aantal ontvangen ingebreke-stellingen

Aantal betaalde dwangsommen

2.948

2.900

98

4

0 (€)

1

Aanvragen veiligheidsonderzoeken met betrekking tot sollicitanten en toegangsverleningen zijn buiten beschouwing gelaten, omdat deze onderzoeken grotendeels betrekking hebben op de relatie werkgever-werknemer en bovendien door onderdelen van Defensie worden aangevraagd.

Bezwaarschriften

Aantal verslagjaar 1

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Aantal ontvangen ingebreke-stellingen

Aantal betaalde dwangsommen

71

7

10

22

16.750 (€)

1

De bezwaarschriften met betrekking tot veiligheidsonderzoeken zijn buiten beschouwing gelaten (zie voetnoot 1).

Klaagschriften

Aantal verslagjaar

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

668

623

93

Andere brieven. Hierover kan niet in aantallen worden gerapporteerd. 5

Wob-verzoeken

Aantal verslagjaar 1

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Aantal ontvangen ingebreke-stellingen

Aantal betaalde dwangsommen

422

366

87

17

7.590 (€)

1

Het gaat hier om – Wob-verzoeken inzake verkeersovertredingen en – overige Wob-verzoeken.

Postbus 51 – e-mailberichten en telefonie

Aantal ontvangen in Postbus 51 in verslagjaar

Aantal doorgestuurd naar Defensie

Percentage doorgestuurd naar Defensie

11.216

1.165

10.4%

Uit het bovenstaande overzicht kan worden opgemaakt dat het merendeel van alle burgerbrieven ruim binnen de, al dan niet verdaagde, wettelijke termijn werd afgedaan. De eerder ingezette trend van geleidelijke toename van het aantal aanvragen is doorgezet. Over 2013 zijn er 2.984 aanvragen ingediend, tegenover 2.439 in 2012 en 2191 in 2011.

Opvallend is dat, hoewel het aantal bezwaarschriften met ongeveer de helft ten opzichte van 2012 is afgenomen, het grootste deel niet binnen de wettelijke termijn afgedaan kon worden. Dit hangt waarschijnlijk samen met de personele verschuivingen rondom de reorganisatie. Het aantal ingebrekestellingen is met de helft toegenomen. De hoogte van de uitgekeerde dwangsommen is aanmerkelijk toegenomen.

Verder valt op dat hoewel het aantal klaagschriften fors is toegenomen 93 procent toch binnen de termijn afgedaan werd. Met betrekking tot de Wob-verzoeken is het belangrijk op te merken dat het aantal verzoeken bijna is verdubbeld, maar dat desondanks vrijwel alle verzoeken binnen de termijn afgehandeld konden worden.

Postbus 11, email en telefonische verzoeken zijn eveneens toegenomen.

5

De categorie «andere brieven» heeft betrekking op onder meer steunbetuigingen, condoleances, uitnodigingen, informatieverzoeken en sollicitaties. Deze categorie kan niet als zodanig in een informatiesysteem worden herkend, waardoor het niet mogelijk is hierover jaarlijks te rapporteren.

Licence