Base description which applies to whole site

BIJLAGE 4 INHUUR EXTERNEN

Het kabinet heeft de ambitie om te komen tot een beheersing van de uitgaven externe inhuur. Vanaf 2011 geldt als norm voor externe inhuur 10% van de personele uitgaven (motie Roemer).

Tabel B4.1 Uitgaven voor inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel (x € 1.000)
 

2013

Interimmanagement

39

Organisatie- en formatieadvies

118

Beleidsadvies

282

Communicatieadvies

496

Totaal beleidsgevoelig

935

   

Juridisch advies

176

Advisering opdrachtgevers automatisering

890

Accountancy, financiële en administratieve organisatie

2.761

Totaal (beleid)ondersteunend

3.827

   

Uitzendkrachten (formatie en piek)

1.747

Totaal ondersteuning bedrijfsvoering

1.747

   

Totaal uitgaven inhuur externen

6.509

De uitgaven voor externe inhuur zijn ook dit jaar weer afgenomen. Relatief gezien doet de meeste externe inhuur zich voor bij het Agentschap SZW.

In 2013 bedroeg het totaal van de personele uitgaven € 196,3 miljoen. Dit is de som van de personele uitgaven (€ 189,8 miljoen) en externe inhuur (€ 6,5 miljoen). Het percentage externe inhuur komt hiermee in 2013 op 3,3. In 2012 was dit percentage 3,4.

Rapportage overschrijding maximumuurtarief externe inhuur

Vanaf 2011 geldt dat ministeries rapporteren over het maximumuurtarief buiten de mantelcontracten om (motie De Pater – Van der Meer). Het maximumuurtarief vormt een aanvulling op het sturingsinstrumentarium externe inhuur (de procentuele uitgavennorm).

Tabel B4.2 Inhuur externen buiten mantelcontracten1
 

2013

Aantal overschrijdingen maximum uurtarief

0

1

SZW, administratie

SZW heeft in 2013 buiten de mantelcontracten om geen externe krachten ingehuurd boven het afgesproken maximumuurtarief.

Licence