Base description which applies to whole site

5.1 Inleiding

Deze bijlage presenteert een totaaloverzicht van de uitgaven in de budgetdisciplinesector sociale zekerheid en arbeidsmarkt (SZA) in het jaar 2013. Tevens worden de exploitatiesaldi en vermogensposities van de sociale fondsen toegelicht. De bijlage is bedoeld als achtergrondinformatie bij het jaarverslag. De daadwerkelijke verantwoording van uitgaven en inkomsten vindt plaats in het Beleidsverslag en in de jaarverslagen van UWV en SVB.

Paragraaf 5.2 geeft de opbouw van de totale uitgaven in het SZA-kader weer, onderverdeeld naar begrotings- en premiegefinancierde uitgaven. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de onderverdeling van de uitgaven in het SZA-kader naar de verschillende regelingen. Tevens worden de uitgavenmutaties sinds de begroting 2013 gegroepeerd weergegeven. Hierna vindt toetsing van de SZA-uitgaven aan de ijklijn plaats. In paragraaf 5.3 komen de exploitatiesaldi en vermogens van de sociale fondsen aan bod.

Licence