Base description which applies to whole site

2. Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)

Staat van het baten-lastenagentschap baten en lasten van het CIBG 2013
(bedragen x € 1.000)
 

(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(2) Realisatie 2013

(3=2–1) Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2012

Baten

       

Omzet moederdepartement

21.030

34.174

13.144

33.622

Omzet overige departementen

610

1.897

1.287

530

Omzet derden

14.560

12.030

– 2.530

4.393

Rentebaten

10

9

– 1

1

Vrijval uit voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

2

Totaal baten

36.210

48.110

11.900

38.548

Lasten

Apparaatskosten

34.523

43.372

8.849

35.956

– Personele kosten

19.523

22.013

2.490

16.679

waarvan eigen personeel

18.023

15.592

– 2.431

14.116

waarvan externe inhuur

1.500

5.477

3.977

1.503

– Materiële kosten

15.000

21.359

6.359

19.277

waarvan apparaat ICT

3.323

6.696

3.373

waarvan bijdrage aan SSO’s

3.000

3.637

637

 

Afschrijvingskosten

1.567

3.534

1.967

2.430

– Materieel

157

11

– 146

26

– Immaterieel

1.410

3.523

2.113

2.404

Overige lasten

120

16

– 104

54

– Dotaties voorzieningen

0

0

0

19

– Rentelasten

120

16

– 104

31

– Bijzondere lasten

0

0

0

4

Totaal lasten

36.210

46.922

10.712

38.440

Saldo van baten en lasten

0

1.188

0

108

Toelichting bij de staat van baten en lasten

Baten

De realisatie is hoger dan begroot vanwege:

  • Hogere omzet derden door toegenomen vraag bij Bureau Medicinale Cannabis en Farma.

  • Niet of voor een ander bedrag in de begroting opgenomen taken die het CIBG in 2013 heeft uitgevoerd voor VWS en andere departementen. Dit betreft:

Omzet VWS

Bijdrage UZI

Project Kids

Register Aanbieders Geneesmiddelen

Project Land. Register Zorgaanbieders

Klantenloket

Project zorg CSP

Donor digitalisering

Beheer jaardocument jeugd

Omzet overige departementen

Rijks Identificerend Nummer (RIN) Ministerie van BZK

Registers Leraar en schoolleider Ministerie van OCW

Omzet derden

Herregistraties BIG (derden)

Derdenopbrengsten UZI (negatief)

Omzetspecificatie naar productgroep

Product

Tarief in €

Geraamde productie aantallen

Realisatie productie aantallen

Meer/minder opbrengst in €

Opbrengst in € 1 incl. correctie

Vakbekwaamheid

         

Verklaring bureau deel A

3.288

50

99

31.400

195.800

Verklaring Cie deel B

4.120

250

149

– 78.074

951.926

Verklaring deel C Asses.

6.548

180

147

– 37.323

1.141.316

         

2.289.042

Farmatec

         

Uitvoering Wet Geneesmiddelen prijzen

319.554

2

2

 

639.108

Uitvoering GVS

33.669

12

12

 

404.028

         

1.043.136

IGZ

         

In/Uitvoer Opiaten

– 25,01

4.500

5.003

– 1.953

– 114.498

Schengen verklaring

23,93

16.000

16.236

564

383.444

Notificaties

243,69

1.800

1.930

4.143

442.788

Exportverklaringen

187,57

1.750

2.056

9.838

338.085

Exportcertificaten

1,52

1.800

2.458

186

2.922

         

1.052.741

Correctie opbrengst IGZ 2010 en 2012

       

– 547.081

         

505.660

RTE

       

Definitieve oordelen

577,31

5.200

5.005

– 11.257

2.990.742

Commissie

80

 

5.005

 

400.400

         

3.391.142

Donorregister

         

Beschikking digitaal

9,87

77.000

109.841

61.028

821.018

Beschikking scan

13,27

70.000

44.854

– 62.092

866.807

Beschikking handmatig

25,10

53.000

58.964

23.287

1.353.587

   

200.000

213.659

 

3.041.412

Subtotaal P*Q

       

10.270.392

           

Opbrengst Exploitatiebijdragen2

       

20.899.026

Verrekende vooruit ontvangen projectgelden3

       

3.004.886

           

Totaal

       

34.174.304

1

De berekening van de meer- of minderproductie heeft plaatsgevonden conform de met de opdrachtgevers vastgestelde afrekensystematiek.

2

zie specificatie «opbrengst exploitatiebijdrage».

3

De bijdrage afschrijving valt vrij ten gunste van de opbrengsten omdat verrekening reeds heeft plaatsgevonden door verlaging van de in de tabel genoemde tarieven die zijn overeengekomen met de opdrachtgevers. In de staat van baten en lasten is dit opgenomen in de exploitatiebijdrage.

Productie

Verrekening

Minder dan 95% van de raming

– /-20% van het tarief

Tussen 95% en 100% van de raming

– /-10% van het tarief

Tussen 100% en 105% van de raming

+10% van het tarief

meer dan 105% van de raming

+20% van het tarief

Lasten

Personele kosten

De personele kosten in 2013 stijgen ten opzichte van 2012 in verband met de toegenomen productie, mede als gevolg van nieuwe taken.

Materiële kosten

De materiële kosten bedragen circa € 21,4 miljoen.

De kosten zijn hoger als gevolg van toegenomen productie en activiteiten die niet in de begroting waren voorzien.

Afschrijvingskosten

Aangeschafte inventaris en producten worden afgeschreven met ingang van de maand waarop ze in gebruik zijn genomen. De hogere afschrijving op immaterieel dan begroot wordt grotendeels verklaard door de versnelde afschrijving van het klantenloket. Daarnaast zijn er in 2013 nieuwe investeringen gedaan die leiden tot nieuwe afschrijvingskosten.

Rentelasten

De post rentelasten bestaat uit de verschuldigde rente op de leningen bij het Ministerie van Financiën. De lasten zijn lager omdat een geplande lening niet is doorgegaan.

Balans van het baten-lastenagentschap CIBG per 31 december 2013
(bedragen x € 1.000)
 

Balans 31-12-2013

Balans 31-12-2012

Activa

   

Immateriële activa

5.228

5.821

Materiële activa

13

24

– Grond en gebouwen

0

0

– Installaties en inventarissen

13

23

– Overige materiële vaste activa

0

1

Voorraden

675

272

Debiteuren

1.162

848

Nog te ontvangen

2.609

2.236

Liquide middelen

20.540

11.491

Totaal activa

30.227

20.692

Passiva

   

Eigen vermogen

2.800

1.612

– exploitatiereserve

1.612

1.504

– onverdeeld resultaat

1.188

108

Voorzieningen

0

62

Leningen bij het Ministerie van Financiën

413

691

Crediteuren

2.752

2.225

Vooruitontvangen / nog te betalen

24.262

16.102

Totaal passiva

30.227

20.692

Toelichting op de balans per 31 december 2013

Voorraden

In verband met verwachte hoge afzet begin 2014 is er eind 2013 een grotere voorraad aangehouden.

Debiteuren

In deze post komen geen vorderingen op het moederdepartement, andere departementen en agentschappen voor.

Nog te ontvangen

De nog te ontvangen bedragen hebben betrekking op:

  • De nog af te dragen opbrengsten van door een externe dienstverlener namens het CIBG gefactureerde UZI-passen (€ 1,8 miljoen).

  • De vorderingen op opdrachtgevers (€ 0,2 miljoen). Hiervan heeft € 0,04 miljoen betrekking op het Ministerie van Economische Zaken en € 0,195 miljoen op het moederdepartement.

  • De vooruitbetaalde bedragen met betrekking op jaaroverschrijdende servicecontracten, projectmatige kosten (onderhanden werk (€ 0,2 miljoen) Ministerie van OCW) die reeds gemaakt zijn maar die nog gefinancierd moeten worden en terug te vorderen subsidie LSP.

Liquide middelen

Het CIBG maakt gebruikt van schatkistbankieren en heeft liquide middelen als gevolg hiervan bij het Ministerie van Financiën ondergebracht.

Eigen vermogen

Het resultaat over 2012 is ten gunste van de exploitatiereserve geboekt. Het berekende maximum aan eigen vermogen bedraagt € 2,103 miljoen. Wanneer het onverdeelde resultaat 2013 wordt toegevoegd aan de exploitatiereserve wordt de grens van het maximum eigen vermogen overschreden. Bij de eerste suppletoire begroting zal het surplus aan eigen vermogen hersteld worden.

Voorzieningen

Het restant van de in 2009 ten behoeve van de dekking van langdurige FPU verplichtingen (2006/2014) getroffen voorziening is in 2013 tezamen met de in 2014 nog te betalen FPU-lasten opgenomen onder de post «nog te betalen».

Het CIBG neemt, onder verwijzing naar artikel 27 van de Regeling agentschappen geen voorziening op voor ambtsjubilea. De kosten hiervoor worden genomen in het jaar dat ze voorkomen.

Crediteuren

Deze post heeft voor een bedrag van € 0,3 miljoen betrekking op het moederdepartement.

Nog te betalen

De nog te betalen bedragen hebben betrekking op:

  • De vooruitontvangen BIG gelden (€ 9,86 miljoen) betreffen bijdragen voor 5 jaar.

  • Het saldo vooruitontvangen investeringen (€ 3,8 miljoen) betreft bedragen betaald door de opdrachtgevers ten behoeve van nog te leveren producten of diensten. Hiervan is € 2,5 miljoen afkomstig van de Ministeries van OCW, EZ en SZW en € 1,3 miljoen van VWS.

  • De van opdrachtgevers ontvangen projectgelden zijn nog te besteden middelen voor lopende en nog af te rekenen projecten (€ 4,11 miljoen), € 1,5 miljoen hiervan is afkomstig van de departementen OCW, SZW en EZ. Een bedrag van € 2,6 miljoen is afkomstig van VWS.

  • Het saldo terug te betalen bijdrage moederdepartement (€ 2,5 miljoen).

  • De overige nog te betalen posten hebben betrekking op opgebouwde reservering personele kosten, nog te ontvangen facturen over 2013, nog te betalen kosten voor shared services, andere leveranciers en omzetbelasting.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht over 2013 van CIBG (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(1)

Realisatie

(2)

Verschil

(3) = (2)-(1)

1.

Rekening-courant RHB 1-1-2013+ stand depositorekeningen

5.703

11.491

5.788

2.

Totaal operationele kasstroom

– 1.283

12.255

13.538

 

Totaal investeringen (-/-)

– 2.000

– 2.929

– 929

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 2.000

– 2.929

– 929

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 620

– 277

343

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

1.000

0

– 1.000

4.

Totaal financieringskasstroom

380

– 277

– 657

5.

Rekening-courant RHB 31-12-2013 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

2.800

20.540

17.740

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De operationele kasstroom en het eindsaldo zijn voornamelijk hoger als gevolg van vooruitontvangen herregistratiegelden BIG-register (€ 9,9 miljoen). De investeringen hebben betrekking op immateriële vaste activa (maatwerk software).

Doelmatigheidsindicatoren

Overzicht doelmatigheidsindicatoren van het CIBG per 31 december 2013
 

2010

2011

2012

2013

Oorspronkelijke begroting 2013

Generiek

         

1. Kostprijzen per product (groep)

         

– Beschikking BIG-register

142,00

153,00

165,65

Nvt

170

– Vakbekwaamheidverklaring

3.556

       

– Vakbekwaamheidverklaring (gemiddeld)

Nvt

6.347,00

6.295,14

5.795,04

6.295

– Oordeel Regionale Toetsingscommissie Euthanasie

535,00

565,00

692,29

677,55

654

– Vergunning Farmatec

1.803,00

       

– Vergunning Farmatec (gewijzigd)

Nvt

2.837,00

2.538,15

3.233,05

2.538

– Registratie wilsbeschikking donorregister

7,25

       

– Registratie wilsbeschikking donorregister (gewijzigd)

Nvt

16,00

14,02

14,23

14

2. Omzet per productgroep (p*q)

         

– BIG en Vakbekwaamheid

3.485.342

3.463.917

2.763.652

Nvt

1.956.000

– Vakbekwaamheid

     

2.289.042

2.350.000

– Farmatec

1.010.152

845.242

1.018.216

1.043.136

1.500.000

– RTE

1.631.117

1.587.481

2.820.000

3.391.143

2.833.000

– Donorregister

4.234.858

3.333.651

2.610.255

3.041.413

2.667.000

3. Totaal aantal fte (exclusief externe inhuur)

226,0

224,0

218,2

204,1

206

4. Saldo van baten en lasten (% van de baten)

– 0,18%

– 1,62%

0,28%

2,47%

0

           

Specifiek

         

1. Aantallen

         

– beschikkingen BIG register

11.847

11.801

12.479

15.030

11.000

– vakbekwaamheidverklaringen

509

393

343

395

400

– oordelen Toetsingscommissie Euthanasie

2.662

2.897

4.679

5.005

4.000

– geregistreerde wilsbeschikkingen donorregister

228.191

193.766

206.262

213.659

200.000

– verleende vergunningen Farmatec

587

611

653

767

500

2. Aantal klachten / bezwaar en beroep

         

– vakbekwaamheidverklaringen

12

42

44

16

15

– wilsbeschikkingen donorregister

0

0

7

4

0

3. Doorlooptijden

         

– oordeel RTE oordeel in dagen

(wettelijke norm is 42 dagen)

62

119

125

58

42

– wilsbeschikking donorregister

(wettelijke norm is 42 dagen)

31

15

16

16

20

Toelichting doelmatigheidsindicatoren

Omzet

BIG-registratie is geen PxQ opdracht meer maar wordt gefinancierd door derden.

Aantallen

Bij alle genoemde producten is er sprake van een productiestijging als gevolg van een hogere instroom.

Aantal klachten / bezwaar en beroep met betrekking tot vakbekwaamheidverklaringen

Er zijn zeven klachten ontvangen en er is negen keer een bezwaar en of beroep ingesteld. Eén beroep is gegrond verklaard.

RTE

De doorlooptijd van oordeel RTE betreft een indicatie over 2013.

Licence