Base description which applies to whole site

4. Jeugdzorg– instelling Almata Ossendrecht

Vooruitlopend op de officiële verzelfstandiging (1 november 2013) zijn de organisaties van Almata jeugdzorg plus te Den Dolder en Ossendrecht per 1 januari 2013 administratief afgesplitst. Almata Den Dolder is per die datum samengevoegd met de Lindenhorst te Zeist en Almata Ossendrecht is per dezelfde datum zelfstandig verder gegaan. In de begroting 2013 is reeds uit gegaan van de nieuwe situatie. Ook is in 2013 al zoveel mogelijk volgens de nieuwe inrichting gewerkt. In het jaar 2014 zal de instelling via een aanbestedingstraject geprivatiseerd worden, waarna er afwikkeling zal plaatsvinden van het agentschap.

Aangezien 2013 het eerste jaar is voor de nieuwe organisatie, is de vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk. Daarom zijn er geen vergelijkende cijfers opgenomen.

Staat van baten en lasten 2013 van het agentschap Almata Ossendrecht
(bedragen x € 1.000)
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(1)

Realisatie 2013

(2)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

(3 = 2–1)

Realisatie 2012 (4)

Baten

       

Omzet moederdepartement

9.561

10.183

622

Omzet overige departementen

0

0

0

Omzet derden

0

778

778

Rentebaten

0

3

3

Vrijval uit voorzieningen

0

291

291

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

9.561

11.255

1.694

Lasten

       

Apparaatskosten

9.337

10.363

1.026

– Personele kosten

5.959

6.460

501

waarvan eigen personeel

5.221

6.310

1.089

 

waarvan inhuur externen

738

150

– 588

 

– Materiële kosten

3.378

3.903

525

waarvan apparaat ICT

30

     

waarvan bijdrage aan SSO´s

222

233

11

 

Afschrijvingskosten

180

145

– 35

– Materieel

180

145

– 35

– Immaterieel

0

0

0

Overige lasten

44

328

284

– Dotaties voorzieningen

0

328

328

– Rentelasten

44

0

– 44

– Bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

9.561

10.836

1.275

Saldo van baten en lasten

0

419

419

Toelichting bij de staat van baten en lasten

Resultaat

Over 2013 is een positief resultaat gerealiseerd van circa € 0,4 miljoen, voornamelijk vanwege incidentele meevallers.

Baten

De begrote omzet moederdepartement bestaat uit een exploitatiebijdrage volgens de PxQ methode, waarbij de prijs (P) per plaats voor gesloten jeugdzorg (€ 115.000) wordt vermenigvuldigd met 70 capaciteitsplaatsen (Q) en een bijdrage in de kapitaalslasten van het moederdepartement (op basis van werkelijke kosten).

De realisatie 2013 betreft een verdeling van het reguliere bijdrage bedrag naar 60 residentiële bedplaatsen (€ 8,3 miljoen) en 24 trajectbedplaatsen (€ 1,1 miljoen). Ook werd ten behoeve van doorlopende kosten voor maritiem personeel een aanvullende frictiekosten bijdrage verleend van € 0,2 miljoen.

In 2013 werd een aanvullende bijdrage toegekend vanuit VWS in verband met een ontwikkelbudget trajectzorg van € 0,2 miljoen en een BUR bijdrage voor achterstallig onderhoud van € 0,4 miljoen. De hogere gerealiseerde omzet moederdepartement t.o.v. de begroting wordt veroorzaakt door toekenning van deze extra bijdragen.

De opbrengst derden bestaat voor € 0,2 miljoen uit ESF bijdragen (Europees Sociaal Fonds) in het kader van arbeidsmarkttoetreding van jeugdzorgjongeren en de daaraan gekoppelde cofinanciering vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (€ 0,2 miljoen). Verder betreft het voornamelijk UWV ontvangsten, diverse verkopen via Domeinen en detacheringen.

Lasten

De realisatie van de personele kosten is hoger dan begroot als gevolg van de salariskosten met betrekking tot het maritieme personeel (frictiekosten) en stijgende werkgeverslasten. Ook werden er tijdelijk medewerkers ingehuurd vanwege de opvang van taken en diensten die nodig waren omdat een aantal medewerkers vanwege de transitie deels of geheel niet meer beschikbaar waren voor het uitvoeren van hun reguliere taken.

De inkoopkosten van de trajecten (materiële kosten) vielen lager uit dan begroot, vanwege de langere doorstroom van jongeren naar externe trajecten dan was verwacht.

De externe inhuur van deskundigen was laag in 2013. De instelling heeft haar flexibiliteit ingevuld door tijdelijke dienstverbanden.

De afschrijvingskosten vielen lager uit dan verwacht omdat een aantal investeringen via het moederdepartement gefinancierd konden worden. Rentekosten vielen weg door het vervroegd aflossen van de leningen eind 2012.

In de huisvestingskosten is een bedrag opgenomen van € 0,4 miljoen voor achterstallig onderhoud aan het gebouw Vijverzicht (gedekt door een bijdrage van het moederdepartement).

Vrijval en dotaties voorzieningen

Een toelichting op de vrijval en de dotaties voorzieningen is opgenomen in de toelichting op de balans.

Balans van het agentschap Almata Ossendrecht per 31 december 2013
(bedragen x € 1.000)
 

Balans 31-12-2013

Balans 31-12-2012

Activa

   

Immateriële activa

0

Materiële activa

685

– Grond en gebouwen

0

– Installaties en inventarissen

327

– Overige materiële vaste activa

358

Voorraden

0

Debiteuren

109

Nog te ontvangen

1.991

Liquide middelen

1.351

Totaal activa

4.136

Passiva

   

Eigen vermogen

1.040

– Exploitatiereserve

621

– Onverdeeld resultaat

419

Voorzieningen

60

Leningen bij het Ministerie van Financiën

0

Crediteuren

800

Nog te betalen

2.236

Totaal passiva

4.136

Aangezien 2013 het eerste jaar is voor de Almata Ossendrecht, is de vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk. Daarom zijn er geen vergelijkende cijfers opgenomen.

Toelichting op de balans per 31 december 2013

Activa

In 2013 is € 0,1 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa. Deze investering betreft babbelboxen (speciale spreekruimtes voor gesprekken met jongeren).

Debiteuren

De post debiteuren bestaat uit doorbelaste kosten aan de Lindenhorst-Almata met betrekking tot transitiekosten.

Nog te ontvangen en vooruitbetaald

In december is de bijdrage voor Almata Ossendrecht per abuis op de rekening van de Lindenhorst-Almata gestort (€ 1 miljoen). Daarnaast betreft het de nog te ontvangen subsidie ESF (€ 0,4 miljoen) en de vooruitbetaalde huur (€ 0,2 miljoen).

Liquide Middelen

De rekening-courant met het Ministerie van Financiën valt lager uit vanwege de onjuiste bevoorschotting door VWS in december 2013 van € 1 miljoen.

Eigen vermogen

Het saldo van baten en lasten over het exploitatiejaar 2013 van € 0,4 miljoen is in de balans opgenomen als onverdeeld resultaat. Hierdoor stijgt het totale eigen vermogen naar € 1 miljoen. Dit is circa € 0,5 miljoen boven de toegestane 5% norm over de omzet van 2013 (circa € 11,3 miljoen x 5% = circa € 0,6 miljoen). In 2014 zal de eigenaar aangeven op welke wijze hij de overschrijding van het maximale toegestane eigen vermogen zal herstellen.

Voorzieningen

Verloopoverzicht voorzieningen
 

Personeel

FLO / SFB

Totaal

Stand voorziening 31-12-2012

41.142

247.862

289.004

Kortlopende schuld

69.775

219.649

289.424

Totaal stand 31-12-2012

110.917

467.511

578.428

       

Dotaties tlv exploitatie

53.041

275.000

328.041

Onttrekkingen

– 33.097

– 229.396

– 262.493

Vrijvallen

– 98.361

– 192.367

– 290.728

Totaal mutaties 2013

– 78.417

– 146.763

– 225.480

       

Totaal stand 31-12-2013

32.500

320.748

352.948

Waarvan verantwoord onder overlopende passiva

32.500

260.756

293.256

Stand voorziening 31-12-2013

0

59.992

59.992

Personeel

In 2013 is voor één medewerker een bedrag toegevoegd aan de personeelsvoorziening. Het saldo van de overige medewerkers is vrijgevallen aangezien ze niet meer onder de voorziening vallen.

FLO/SBF

De onttrekkingen bij de voorziening FLO/SBF betreffen de loonkosten van de medewerkers die vanwege een specifiek bezwarende functie gebruik maken van de SBF regeling. In 2013 is voor één persoon een bedrag toegevoegd aan de voorziening. Eind 2013 is een correctie gemaakt op deze dotatie wegens herberekening van de verplichting. Daarnaast is de kortlopende deel overgeboekt naar schulden op korte termijn.

Nog te betalen en vooruitontvangen

Conform de managementafspraken is er een terugbetalingsverplichting ontstaan voor de lagere bezetting in 2013 voor zowel trajectplaatsen als residentiële bedden. Vanwege deze verplichting is een bedrag van € 0,3 miljoen opgenomen als terug te betalen aan VWS. Daarnaast zijn bedragen opgenomen voor de verplichtingen voor vakantiegeld en de eindejaarsuitkering (per eind 2013 € 0,2 miljoen), het kortlopende deel van de voorzieningen (€ 0,3 miljoen) en egalisatiebijdragen inrichting paviljoenen 2010 (circa € 0,4 miljoen), naast diverse nog te ontvangen facturen met betrekking tot 2013 (€ 0,4 miljoen) en een vooruitontvangen bijdrage van € 0,5 miljoen, die in 2014 zal vrijvallen.

Verrekeningen met andere Rijksdiensten:

In de post Debiteuren zit een post van € 86.000 te vorderen van Lindenhorst-Almata.

In de post Crediteuren is € 255.000 te betalen aan Lindenhorst-Almata. Bij de nog te ontvangen posten staat € 1 miljoen te ontvangen van Lindenhorst-Almata (in verband met onjuiste bevoorschotting).

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Voor verplichtingen met betrekking tot de sociale regelingen voor het personeel naar aanleiding van de fusie is geen voorziening gevormd om doelmatigheidsredenen en omdat VWS bijdragen ter dekking van de kosten heeft toegezegd.

De huur via de RGD betreffende de panden te Ossendrecht is per 31 december 2013 omgezet naar directe huur door de instelling. De afkoopsom voor lopende allonges van de RGD van circa € 0,7 miljoen is betaald vanuit het transitiebudget.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht over 2013 van het agentschap Almata Ossendrecht
(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Realisatie

(2)

Verschil

(3) = (2)-(1)

1.

Rekening-courant RHB 1-1-2013+ stand depositorekeningen

6.382

0

– 6.382

2.

Totaal operationele kasstroom

– 1.200

1.412

2.612

 

Totaal investeringen (-/-)

– 400

– 69

331

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

     

3.

Totaal investeringskasstroom

– 400

– 69

331

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 150

0

150

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

     

4.

Totaal financieringskasstroom

– 150

0

150

5.

Rekening-courant RHB 31-12-2013 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

4.632

1.343

– 3.289

Toelichting op het kasstroomoverzicht

  • Bij de begroting van de kasstroom werd uitgegaan van de situatie van het toenmalige agentschap Almata (inclusief Den Dolder).

  • Begin 2013 vond een afsplitsing plaats van de beide Almata locaties, waardoor naar Ossendrecht een deel van het saldo van ruim € 2,5 miljoen werd overgeheveld. Dit is nu meegenomen in de operationele kasstroom.

  • Het eind saldo van circa € 1,3 miljoen is lager vanwege de onjuiste bevoorschotting eind 2013 door VWS.

  • Het investeringsniveau is lager dan verwacht, omdat een deel van de verwachte investeringen anders gefinancierd kon worden.

  • De leningen waren eind 2012 al volledig afgelost.

Doelmatigheidsindicatoren
 

2011

2012

2013

Oorspronkelijke begroting 2013

Generiek

       

Kostprijzen per behandelplaats

151

137

         

Bijdrage per behandelplaats

145

137

FTE-totaal (exclusief externe inhuur)

96

89

Saldo van baten en lasten (% van de baten)

3,72

0%

         

Specifiek

       

Gemiddelde verblijfsduur in maanden

7,6

7

Geregistreerde klachten

8

50

Klachten gegrond verklaard

0

2,5

Aangezien 2013 het eerste jaar is voor de Almata Ossendrecht, is de vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk. Daarom zijn er geen vergelijkende cijfers opgenomen.

Toelichting doelmatigheidsindicatoren

De kostprijs per behandelplaats wordt berekend vanuit de exploitatiebijdrage per plaats (inclusief de kapitaallasten, maar exclusief de incidentele frictiekosten).

In 2013 werd een positief resultaat bereikt van 3,72%. Dit vindt voor een belangrijk deel zijn oorzaak in lagere inkoopkosten voor trajecten dan was begroot en incidentele meevallers in overige opbrengsten.

Het aantal fte was hoger dan begroot vanwege de noodzaak om tijdelijk extra krachten aan te stellen gedurende het transitietraject.

Het aantal klachten bleef laag ondanks alle ontwikkelingen binnen de organisatie.

De gemiddelde verblijfsduur is gedaald overeenkomstig de visie op geslotenheid.

Licence