Base description which applies to whole site

5. Jeugdzorg– instelling De Lindenhorst-Almata

Vooruitlopend op de officiële fusie (1 november 2013) zijn de organisaties van de Lindenhorst en Almata locatie Den Dolder per 1 januari 2013 administratief samengevoegd tot Lindenhorst – Almata.

Almata Ossendrecht is per dezelfde datum geheel zelfstandig verder gegaan. In de begroting 2013 is reeds uitgegaan van de nieuwe situatie. Ook is in 2013 al zoveel mogelijk volgens de nieuwe inrichting gewerkt. In het jaar 2014 zal de instelling via een aanbestedingstraject geprivatiseerd worden, waarna er afwikkeling zal plaatsvinden van het agentschap.

Aangezien 2013 het eerste jaar is voor de nieuwe organisatie, is de vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk. Daarom zijn er geen vergelijkende cijfers opgenomen.

Staat van baten en lasten 2013 van het agentschap De Lindenhorst-Almata
(bedragen x € 1.000)
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(1)

Realisatie 2013

(2)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

(3 = 2–1)

Realisatie 2012 (4)

Baten

       

Omzet moederdepartement

18.849

25.155

6.306

Omzet overige departementen

0

0

0

Omzet derden

0

1.123

1.123

Rentebaten

0

1

1

 

Vrijval uit voorzieningen

0

181

181

 

Bijzondere baten

0

0

0

 

Totaal baten

18.849

26.460

7.611

Lasten

       

Apparaatskosten

13.518

24.989

11.471

– Personele kosten

8.573

12.473

3.900

 

waarvan eigen personeel

8.242

10.444

2.202

 

waarvan externe inhuur

331

2.029

1.698

 

– Materiële kosten

4.945

12.516

7.571

 

waarvan apparaat ICT

42

0

– 42

 

waarvan bijdrage aan SSO´s

297

275

– 22

 

Frictiekosten

4.719

0

– 4.719

 

Afschrijvingskosten

252

188

– 64

– Materieel

202

188

– 14

 

– Immaterieel

50

0

– 50

 

Overige lasten

360

423

63

– Dotaties voorzieningen

297

419

122

 

– Rentelasten

63

4

– 59

 

– Bijzondere lasten

0

0

0

 

Totaal lasten

18.849

25.600

6.751

Saldo van baten en lasten

0

860

860

Toelichting bij de staat van baten en lasten

Resultaat

Over 2013 is een positief resultaat gerealiseerd van circa € 0,9 miljoen. Dit positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele meevallers die zijn verantwoord onder «Omzet derden» of die in mindering zijn gebracht op de kosten.

Baten

De begrote omzet moederdepartement bestaat uit een exploitatiebijdrage volgens de PxQ methode, waarbij de prijs (P) per plaats voor gesloten jeugdzorg (€ 115.000) wordt vermenigvuldigd met 96 capaciteitsplaatsen (Q) en een bijdrage in de kapitaalslasten van het moederdepartement (op basis van werkelijke kosten).

In 2013 is de bekostiging gebaseerd op 80 residentiële bedplaatsen (€ 12 miljoen) en 40 trajectbedplaatsen (€ 1,8 miljoen). Daarnaast een extra bijdrage van € 4,7 miljoen inzake de doorlopende kosten in verband met de nog niet gerealiseerde reorganisatie en € 0,3 miljoen ten behoeve van de FLO voorziening.

In 2013 werden enkele aanvullende bijdragen toegekend vanuit VWS in verband met de transitiekosten van € 3,7 miljoen, een ontwikkelbudget trajectzorg van € 0,2 miljoen en een extra bijdrage voor frictiekosten van € 3,8 miljoen.

De frictiekosten betreffen doorlopende kosten voor personeel, dubbele huisvesting en faciliteiten tijdens de transitieperiode. De transitiekosten betreffen kosten die gemaakt worden om de processen van fusie, krimp en privatisering mogelijk te maken.

De hogere gerealiseerde omzet moederdepartement ten opzicht van de begroting wordt veroorzaakt door de toekenning van de bijdrage voor transitiekosten, die buiten de going concern bijdragen valt en de extra bijdrage ten behoeve van de frictiekosten op basis van een worst-case scenario.

Conform de managementafspraken is vanwege een lagere gerealiseerde bezettingsgraad een bezettingskorting van € 1 miljoen in mindering gebracht van de bijdragen van de opdrachtgever (VWS).

Voor omzet derden werd niets begroot vanwege onzekerheden over de realisatie tijdens het transitieproces. In het jaar 2013 betreft de realisatie voornamelijk het ESF project 2007 t/m 2013 ten behoeve van de arbeidsmarkt toetreding van moeilijk plaatsbare jongeren (€ 0,4 miljoen) en UWV vergoedingen en detacheringen (€ 0,2 miljoen).

Lasten

Personele kosten

De realisatie van de personele kosten is hoger dan begroot als gevolg van het later uitstromen van boventallig personeel. Deze kosten zijn in de begroting opgenomen onder de frictiekosten.

Materiële kosten

De materiële kosten zijn hoger dan begroot door de hogere kosten met betrekking tot de transitie (€ 3,4 miljoen) en de frictiekosten. De transitiekosten worden gedekt vanuit het transitiebudget en de frictiekosten worden gedekt vanuit de extra bijdrage (zie hogere omzet moederdepartement). Daarnaast worden de hogere kosten veroorzaakt door uitbesteed werk (€ 0,5 miljoen). Dit als gevolg van de uitstroom van medewerkers (met name afdeling beveiliging en groepsleiding) en door de langere duur van de uitfasering van de jongeren uit de locatie Den Dolder. Daarentegen vallen de inkoopkosten met betrekking tot de trajecten € 0,5 miljoen lager uit. Ook de kosten met betrekking tot het onderhoud van de gebouwen vallen € 0,1 miljoen lager uit.

De frictiekosten waren begroot op basis van een worst-case scenario, waarbij een aantal vaste bedragen werden meegenomen en een aantal variabele bedragen. In de laatste categorie werd de meevaller in het aantal fte boven gewenste formatie gebruikt om extra kosten voor inhuur mee te dekken. Per saldo werd daarmee uitgekomen met het toegekende bedrag.

Afschrijvingen

De afschrijvingkosten vallen lager uit dan begroot vanwege het lage investeringsniveau in de afgelopen jaren, waardoor posten die reeds afgeschreven zijn, langer gebruikt worden.

Rente

De leningen zijn in 2012 (Almata) en 2013 (Lindenhorst) vervroegd afgelost met betaling van een renteboete. Door het wegvallen van de leningen vielen de rentekosten lager uit dan begroot.

Vrijval en dotaties voorzieningen

Een toelichting op de vrijval en de dotaties voorzieningen is opgenomen in de toelichting op de balans.

Balans van het agentschap De Lindenhorst- Almata per 31 december 2013
(bedragen x € 1.000)
 

Balans 31-12-2013

Balans 31-12-2012

Activa

   

Immateriële activa

1

Materiële activa

502

– Grond en gebouwen

15

– Installaties en inventarissen

391

– Overige materiële vaste activa

96

Voorraden

0

Debiteuren

279

Nog te ontvangen

509

Liquide middelen

6.656

Totaal activa

7.947

Passiva

   

Eigen vermogen

2.432

– Exploitatiereserve

1.572

– Onverdeeld resultaat

860

Voorzieningen

473

Leningen bij het Ministerie van Financiën

0

Crediteuren

655

Nog te betalen

4.387

Totaal passiva

7.947

Aangezien 2013 het eerste jaar is voor de De Lindenhorst-Almata, is de vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk. Daarom zijn er geen vergelijkende cijfers opgenomen.

Toelichting op de balans per 31 december 2013

Activa

In 2013 is circa € 0,9 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa. Deze investering is gedaan ten behoeve van de vervanging van de alarmzenders en de intercominstallatie. Daarnaast heeft de afdeling ITB (Individueel Traject Begeleiders) een auto ten behoeve van de traject begeleidingen vervangen.

Voorraden

In 2013 zijn geen voorraden meer opgenomen in de balans vanwege de veranderde werkwijze door de fusie. In de nieuwe organisatie worden geen voorraden gehouden en worden de benodigdheden via de afdeling inkoop besteld wanneer ze nodig zijn.

Nog te ontvangen en vooruitbetaald

Deze post betreft (voornamelijk) de subsidies van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Liquide Middelen

Einde 2013 heeft VWS de bijdrage van december ten behoeve van Almata Ossendrecht (van € 1 miljoen) per abuis op de rekening van de Lindenhorst- Almata overgemaakt.

Eigen vermogen

Het saldo van baten en lasten over het exploitatiejaar 2013 is in de balans opgenomen per 31 december 2013 als onverdeeld resultaat van circa € 0,9 miljoen. Hierdoor stijgt het totale eigen vermogen naar circa € 2,4 miljoen. Dit is circa € 1,1 miljoen boven de toegestane 5% norm over de omzet van 2013 (circa € 26,5 miljoen x 5% = circa € 1,3 miljoen). Bij de eerste suppletoire begroting 2014 zal het eigen vermogen hersteld worden.

Leningen bij de Ministerie van Financiën

In 2013 zijn alle leningen, vooruitlopende op de privatisering, vervroegd afgelost.

Voorzieningen

Verloopoverzicht voorzieningen
 

Personeel

FLO/SFB

Totaal

Stand voorziening 31-12-2012

121.367

569.132

690.499

Kortlopende schuld

6.919

787.369

794.288

Totaal stand 31-12-2012

128.286

1.356.501

1.484.787

       

Dotatie tlv exploitatie

56.753

362.000

418.753

Ontrekkingen

– 71.889

– 650.857

– 722.746

Vrijvallen

– 44.923

– 135.829

– 180.752

Totaal mutaties 2013

– 60.059

– 424.686

– 484.745

       

Totaal stand 31-12-2013

68.227

931.815

1.000.042

Waarvan verantwoord onder overlopende passiva

68.227

459.099

527.326

Stand voorziening 31-12-2013

0

472.716

472.716

Personeel

Aan de personeelsvoorziening is één dotatie geweest.

FLO/SBF

De onttrekking (circa € 0,7 miljoen) bij de voorziening FLO/SBF betreft de loonkosten van de medewerkers die vanwege een bezwarende functie gebruik maken van de SBF-regeling. De dotatie (circa € 0,4 miljoen) betreft twee medewerkers. De vrijval van voorzieningen betreft een herberekening van de verplichtingen.

Nog te betalen en vooruitontvangen

De nog te betalen bedragen betreffen stelposten voor nog te ontvangen facturen en voor € 1 miljoen ontvangen voorschot van Almata Ossendrecht.

Positie ten opzichte van andere Rijksdiensten:

In de post Debiteuren is voor € 5.000 RIVM opgenomen en voor € 255.000 Almata Ossendrecht. In de post Crediteuren is voor € 86.000 Almata Ossendrecht opgenomen, voor € 72.000 BZK en voor € 3.000 RIVM. Bij de nog te betalen posten staat € 1 miljoen voor Almata Ossendrecht (onjuiste bevoorschotting)

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Voor verplichtingen met betrekking tot de sociale regelingen voor het personeel naar aanleiding van de fusie is geen voorziening opgenomen om doelmatigheidsredenen en omdat VWS bijdragen ter dekking van de kosten heeft toegezegd.

De huur bij RGD betreffende de panden te Den Dolder is opgezegd per 31 december 2014. Voor het jaar 2014 betekent dit een verplichting tot betalen van de huur terwijl de panden nauwelijks meer in gebruik zijn (betaling uit aanvullende bijdrage voor frictiekosten).

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht over 2013 van het agentschap De Lindenhorst-Almata
(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Realisatie

(2)

Verschil

(3) = (2)-(1)

1.

Rekening-courant RHB 1-1-2013+ stand depositorekeningen

407

0

– 407

2.

Totaal operationele kasstroom

– 200

6.876

7.076

 

Totaal investeringen (-/-)

– 25

– 87

– 62

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

     

3.

Totaal investeringskasstroom

– 25

– 87

– 62

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 60

– 141

– 81

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

     

4.

Totaal financieringskasstroom

– 60

– 141

– 81

5.

Rekening-courant RHB 31-12-2013 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

122

6.648

6.526

Toelichting op het kasstroomoverzicht

  • De saldi van de rekening-couranten van De Lindenhorst Almata en Almata Ossendrecht zijn in de loop van 2013 definitief bepaald en administratief verwerkt. Hierdoor is ervoor gekozen om in het kasstroomoverzicht een beginsaldo van nul aan te houden. In de operationele kasstroom zit de mutatie van de rekening-courant saldo inbegrepen (circa € 5 miljoen).

  • De operationele kasstroom is groter dan verwacht, door lagere personeelskosten (deels gecompenseerd door hogere inhuur extern) en door de verbeterde liquiditeitspositie per eind 2013.

  • De investeringen betroffen vervanging van de alarmzenders en intercominstallaties en een nieuwe auto ten behoeve van de afdeling ITB.

Doelmatigheidsindicatoren

(bedragen x € 1.000,-)

2011

2012

2013

Oorspronkelijke begroting 2013

Generiek

       

Kostprijzen per behandelplaats

139

147

         

Bijdrage per behandelplaats

144

147

FTE-totaal (exclusief externe inhuur)

133,8

135

Saldo van baten en lasten (% van de baten)

3,25%

0%

         

Specifiek

       

Gemiddelde verblijfsduur in maanden

6,5

7

Geregistreerde klachten

71

100

Klachten gegrond verklaard

9

10

Aangezien 2013 het eerste jaar is voor de De Lindenhorst-Almata, is de vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk. Daarom zijn er geen vergelijkende cijfers opgenomen.

Toelichting doelmatigheidsindicatoren

De kostprijs per behandelplaats wordt berekend vanuit de exploitatiebijdrage per plaats (inclusief de kapitaallasten, maar exclusief de incidentele kosten voor frictie en transitie).

In 2013 werd een positief resultaat bereikt van 3,25%, dit vindt voor een belangrijk deel zijn oorzaak in incidentele meevallers.

Het aantal fte liep verder terug door de uitstroom van personeel dat gebruik maakte van de SFB faciliteiten en de vrijwillige Van Werk naar Werk (VWNW) faciliteiten.

Per 1 november 2013 is de fusie officieel geworden en zijn circa 35 fte deel gaan nemen in een verplicht VWNW-traject. Hierdoor is de reguliere formatie op het peil van het goedgekeurde O&F-rapport bij fusie gekomen.

In de cijfers van eind 2013 is geen rekening gehouden met de 33,2 fte die verplicht een van werk naar werktraject volgen, op de loonlijst van Lindenhorst-Almata staan, maar volledig gefinancierd worden vanuit Transitiemiddelen VWS.

Het aantal klachten bleef laag ondanks alle ontwikkelingen binnen de organisatie.

De gemiddelde verblijfsduur is gedaald overeenkomstig de visie op zorg van de instelling.

Licence