Base description which applies to whole site

SALDIBALANS

Saldibalans per 31 december 2013 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)
(bedragen x € 1.000)

DEBET

Ultimo 2013

Ultimo 2012

CREDIT

Ultimo 2013

Ultimo 2012

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

16.376.201

18.813.774

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

810.236

900.823

               

3)

Liquide middelen

0

0

   
               

4)

Rekening-courant RHB

0

0

4a)

Rekening-courant RHB

15.553.373

17.900.505

               
       

5)

Begrotingsreserves

0

0

               

6)

Uitgaven buiten begrotingsverband

(=intra-comptabele vorderingen)

1.062

1.159

7)

Ontvangsten buiten begrotingsverband

(=intra-comptabele schulden)

13.654

13.605

               

8)

Kas-transverschillen

0

0

       
 

Subtotaal (A)

16.377.263

18.814.933

 

Subtotaal (A)

16.377.263

18.814.933

9)

Openstaande rechten

0

0

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

0

               

10)

Extra-comptabele vorderingen

93.940

60.411

10a)

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

93.940

60.411

               

11a)

Tegenrekening extra-comptabele schulden

0

0

11)

Extra-comptabele schulden

0

0

               

12)

Voorschotten

6.656.019

7.125.928

12a)

Tegenrekening voorschotten

6.656.019

7.125.928

               

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

672.184

749.366

13)

Garantieverplichtingen

672.184

749.366

               

14a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

2.812.740

3.300.983

14)

Openstaande verplichtingen

2.812.740

3.300.983

               

15)

Deelnemingen

0

0

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

0

 

Subtotaal (B)

10.234.883

11.236.688

 

Subtotaal (B)

10.234.883

11.236.688

 

Totaal (A+B)

26.612.146

30.051.621

 

Totaal (A+B)

26.612.146

30.051.621

Toelichting op de saldibalans

De subtotalen in de balans hebben tot doel het onderscheid aan te geven tussen het intra-comptabele deel (A) en het extra-comptabele deel (B). Het intra-comptabele deel bevat de administratie van de financiële gegevens van transacties die in directe relatie staan met de kasstromen die via de rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding zijn bijgehouden. Het extra-comptabele deel bevat de administratie van de overige rekeningen die met de tegenrekeningen in evenwicht zijn gehouden.

ad 1 en 2) Begrotingsuitgaven ten laste en -ontvangsten ten gunste van de begroting

Onder de post uitgaven en ontvangsten zijn de per saldo gerealiseerde begrotingsuitgaven en -ontvangsten opgenomen. Deze komen overeen met de totaalbedragen uit de verantwoordingsstaat en zijn reeds toegelicht in het beleidsverslag.

ad 3) Liquide middelen

Het Ministerie van VWS heeft geen saldo op haar bankrekeningen.

ad 4 en 4a) Rekening-courant

Deze post geeft per saldo de financiële verhouding met de Rijkshoofdboekhouding weer. Het bedrag is per 31 december 2013 in overeenstemming met de opgave van de Rijkshoofdboekhouding.

ad 5) Begrotingsreserves

Een begrotingsreserve is een meerjarige budgettaire voorziening die op een afzonderlijke rekening-courant bij het Ministerie van Financiën wordt aangehouden. Het Ministerie van VWS heeft geen begrotingsreserves.

ad 6) Uitgaven buiten begrotingsverband

Deze post betreft het saldo van de uitgaven waarvan verrekening met derden nog zal plaatsvinden.

Uitgaven buiten begrotingsverband (bedragen x € 1.000.000)
 

2013

Personeel

0,7

Diversen

0,4

Totaal

1,1

Door afronding kan de som afwijken van het totaal.

ad 7) Ontvangsten buiten begrotingsverband

Deze post betreft het saldo van de ontvangsten waarvan verrekening met derden nog zal plaatsvinden.

Ontvangsten buiten begrotingsverband (bedragen x € 1.000.000)

2013

Afdracht loonheffing

7,6

Afdracht sociale verzekeringspremies

4,9

Diversen

1,1

Totaal

13,7

Door afronding kan de som afwijken van het totaal.

ad 8) Kas-transverschillen

Op deze post worden bedragen opgenomen welke zijn verantwoord in de uitgaven en ontvangsten, maar nog niet daadwerkelijk per kas zijn uitgegeven en ontvangen. Het Ministerie van VWS heeft geen kas-transverschillen.

ad 9 en 9a) Openstaande rechten

Openstaande rechten zijn vorderingen die niet voortkomen uit met derden te verrekenen begrotingsuitgaven, maar die op andere wijze zijn ontstaan. Rechten kunnen ontstaan doordat conform wettelijke regelingen vastgestelde aanslagen aan derden worden opgelegd of op grond van doorberekening van de kosten van verleende diensten of geleverde goederen. Beiden doen zich bij het Ministerie van VWS niet voor.

ad 10 en 10a) Extra-comptabele vorderingen

Extra-comptabele vorderingen zijn vorderingen die zijn voortgekomen uit uitgaven ten laste van de begroting.

Openstaande vorderingen naar ontstaansjaar (bedragen x € 1.000.000)
 

2013

t/m 2008

22,5

2009

8,1

2010

0,3

2011

0,7

2012

16,4

2013

45,9

Totaal

93,9

Door afronding kan de som afwijken van het totaal.

Het vorderingensaldo van € 93,9 miljoen betreft 3.329 vorderingen en bestaat uit:

  • 319 vorderingen voor een bedrag van € 43,7 miljoen voornamelijk in verband met afgerekende subsidievoorschotten;

  • 1 vordering uit hoofde van een geëffectueerde aanspraak op een garantie van € 21,9 miljoen. Een civielrechtelijke procedure door de Landsadvocaat loopt, naar verwachting zal het grootste gedeelte van deze vordering niet te verhalen zijn;

  • 3.002 vorderingen met betrekking tot het innen van opgelegde bestuurlijke boetes uit hoofde van de Warenwet, Drank- en Horecawet, Tabakswet van € 5,7 miljoen en Geneesmiddelenwet en Wet BIG van € 0,6 miljoen;

  • 2 vorderingen ontstaan uit leningen die verstrekt zijn aan de Stichting IJsselmeerziekenhuizen voor een bedrag van € 6 miljoen;

  • 5 vorderingen op het CVZ van € 15,9 miljoen in verband met de afwikkeling Algemene Kas ZFW.

Opeisbaarheid van de vorderingen (bedragen x € 1.000.000)
 

2013

Direct opeisbaar

64,5

Op termijn opeisbaar

29,4

Totaal

93,9

Door afronding kan de som afwijken van het totaal.

ad 11 en 11a) Extra-comptabele schulden

Extra-comptabele schulden zijn schulden die zijn voortgekomen uit ontvangsten ten gunste van de begroting. Het Ministerie van VWS heeft geen extra-comptabele schulden.

ad 12 en 12a) Voorschotten

Onder de post voorschotten zijn per saldo de bedragen opgenomen die aan derden zijn betaald vooruitlopend op later definitief vast te stellen of af te rekenen bedragen.

Openstaande voorschotten naar betaaljaar (bedragen x € 1.000.000)
 

2013

t/m 2008

301,2

2009

333,4

2010

423,2

2011

1.523,1

2012

1.603,8

2013

2.471,4

Totaal

6.656,0

Door afronding kan de som afwijken van het totaal.

Verloop van het saldo openstaande voorschotten (bedragen x € 1.000.000)
 

Aantal

Bedrag

Stand per 1 januari 2013

3.910

7.125,9

Verstrekte voorschotten

1.683

2.756,0

Afgerekende voorschotten

2.562

3.225,9

Stand per 31 december 2013

3.031

6.656,0

Door afronding kan de som afwijken van het totaal.

Achterstand bij het afrekenen van de openstaande voorschotten (bedragen x € 1.000.000)

Totaal openstaande voorschotten per 31 december 2013

6.656,0

Voorschotten waarvan de verantwoordingsdatum nog geen 6 maanden is verstreken

4.141,4

Juridische belemmering

 

Achterstand per 31 december 2013 (voorschotten met verantwoordingsdatum 1 juli 2013

2.514,6

Door afronding kan de som afwijken van het totaal.

In de onderstaande tabel is het saldo van de openstaande voorschotten per instrument op artikelniveau groter dan € 50 miljoen weergegeven.

Openstaande voorschotten per instrument op artikelniveau (bedragen x € 1.000.000)

Art

Omschrijving

Instrument

ultimo 2013

1

Volksgezondheid

Bijdrage aan agentschappen

245,5

Bijdrage aan medeoverheden

859,3

Subsidies

252,6

2

Curatieve zorg

Subsidies

236,5

3

Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg

Subsidies

373,1

Inkomensoverdrachten

87,3

4

Zorgbreed beleid

Bekostiging

179,9

Bijdrage aan agentschappen

59,9

   

Bijdrage aan ZBO’s en RWT’s

421,5

Subsidies

208,3

5

Jeugd

Bijdrage aan medeoverheden

408,0

Subsidies

310,4

6

Sport en bewegen

Subsidies

144,5

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog

Inkomensoverdrachten

918,1

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

Inkomensoverdrachten

1.654,0

Voorschotten groter dan € 100 miljoen zijn hieronder toegelicht:

Artikel 1 Volksgezondheid

De openstaande voorschotten op dit artikel betreffen voornamelijk de Brede doeluitkering voor centra jeugd en gezin (BDU CJG) (€ 830,6 miljoen).

Artikel 5 Jeugd

De openstaande voorschotten op dit artikel hebben voornamelijk betrekking op de BDU CJG (€ 406,1 miljoen).

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog

De openstaande voorschotten op dit artikel hebben grotendeels betrekking op de Wetten Tweede Wereldoorlog (€ 916,9 miljoen).

Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

De openstaande voorschotten op dit artikel betreffen de Wtcg (€ 1.654,0 miljoen).

De voorschotten met betrekking tot de zorgtoeslag -die door het Ministerie van Financiën (Belastingdienst) op grond van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regeling (AWIR) ten behoeve van het Ministerie van VWS is uitgevoerd- zijn verwerkt in de jaarrekening van het Ministerie van Financiën.

ad 13 en 13a) Garantieverplichtingen

Onder deze post is het saldo van de garantieverplichtingen opgenomen. Een garantieverplichting wordt gezien als een voorwaardelijke financiële verplichting aan een derde, die pas tot uitbetaling komt als zich bij de wederpartij een bepaalde omstandigheid (realisatie van een risico) voordoet. Een verschil tussen een garantieverplichting en een andere verplichting is dat de hoofdsom van een garantie veelal niet of slechts gedeeltelijk tot uitbetaling zal komen.

In de onderstaande tabel is het verloop van de uitstaande garantieverplichtingen weergegeven. De uitstaande garantieverplichtingen worden in het beleidsverslag verder toegelicht.

In de onderstaande tabellen is een toelichting gegeven op de garantieverplichtingen.

Verloop van de uitstaande garantieverplichtingen (bedragen x € 1.000.000)

Stand per 1 januari 2013

1.572,9

Aanpassing beginstand in verband met de doorlichting van de leninggegevens door het Waarborgfonds voor de Zorgsector en correcties op voorgaande jaren die nog niet waren verwerkt1

– 8,8

Verleende garanties in het verslagjaar

Verleende garanties in het verslagjaar als gevolg van herfinanciering

16,6

Vervallen garanties in het verslagjaar

– 38,4

Vervallen garanties in het verslagjaar als gevolg van herfinancieringen

– 39,9

Stand per 31 december 2013

1.502,4

Door afronding kan de som afwijken van het totaal.

1

Deze mutatie is inclusief een afrondingsverschil in de beginstand.

Het feitelijk risico van de garantieverplichtingen wordt gevormd door de som van de schuldrestanten van leningen die instellingen met een garantie hebben afgesloten. Het feitelijk risico -welke in de saldibalans tot uiting komt- is in de onderstaande tabel weergegeven.

Verloop van het feitelijk risico van de garantieverplichtingen op basis van de schuldrestant van de leningen (bedragen x € 1.000.000)

Stand per 1 januari 2013

749,6

Aanpassing beginstand in verband met de doorlichting van de leninggegevens door het Waarborgfonds voor de Zorgsector en correcties op voorgaande jaren die nog niet waren verwerkt1

– 2,5

Stortingen in het verslagjaar (inclusief herfinancieringen)

12,3

Aflossingen in het verslagjaar (inclusief herfinancieringen)

– 87,2

Stand per 31 december 2013

672,2

1

Deze mutatie is inclusief een afrondingsverschil in de beginstand.

Door afronding kan de som afwijken van het totaal.

ad 14 en 14a) Openstaande verplichtingen

De post openstaande verplichtingen vormt het saldo van de aangegane verplichtingen, hierop verrichte betalingen en negatieve bijstellingen van in eerdere begrotingsjaren aangegane verplichtingen.

Verloop van openstaande verplichtingen (bedragen x € 1.000.000)

Stand per 1 januari 2013

3.301,0

Aanpassing beginstand

9,6

Aangegane verplichtingen

15.878,4

Gerealiseerde verplichtingen

16.376,2

Stand per 31 december 2013

2.812,7

Door afronding kan de som afwijken van het totaal.

In de onderstaande tabel is het saldo van de openstaande verplichtingen per instrument op artikelniveau groter dan € 50 miljoen weergegeven.

Openstaande verplichtingen per instrument op artikelniveau (bedragen x € 1.000.000)

Art

Omschrijving

Instrument

ultimo 2013

1

Volksgezondheid

Bijdrage aan agentschappen

113,0

Subsidies

221,7

2

Curatieve zorg

Subsidies

99,9

3

Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg

Subsidies

242,6

4

Zorgbreed beleid

Bijdrage aan ZBO’s en RWT’s

393,8

Subsidies

120,9

5

Jeugd

Bijdrage aan medeoverheden

1.233,2

Subsidies

215,3

6

Sport en bewegen

Subsidies

59,7

Openstaande verplichtingen groter dan € 100 miljoen zijn hieronder toegelicht:

Artikel 4 Zorgbreed beleid

De openstaande verplichtingen op dit artikel hebben grotendeels betrekking op de bijdrage aan ZonMw (€ 299,1 miljoen).

Artikel 5 Jeugd

De openstaande verplichtingen op dit artikel betreffen de doeluitkering Jeugdzorg en de subsidie Gesloten Jeugdzorg (€ 1.233,2 miljoen).

Algemene Kas van de ZFW

Per 31 december 2012 bedroeg het saldo van de verplichting van het Ministerie van VWS aan het CVZ in verband met de afwikkeling van de Voormalige Algemene Kas Ziekenfondswet € 35 miljoen. Gedesaldeerd bestond dit saldo uit een bedrag van € 2,3 miljoen aan vorderingen en € 37,3 miljoen aan schulden.

In dit jaarverslag zijn de relevante cijfers van het gecertificeerde rapport «Afwikkeling Voormalige Algemene Kas 2012» van het CVZ over het jaar 2012 opgenomen. In 2012 is het CVZ in het kader van de afwikkeling van de Voormalige Algemene Kas gestart met het doorbelasten van de door hen betaalde uitgaven en doorberekenen van de ontvangen bedragen aan het Ministerie van VWS. Hiermee is het CVZ ook in 2013 doorgegaan. Dit komt tot uitdrukking in onderstaande verloopstaat. Het Ministerie van VWS dient van het CVZ nog een bedrag van € 2,7 miljoen te ontvangen wegens door het UWV aan het CVZ afgedragen premies. Daarnaast is er door het Ministerie van VWS voor een bedrag van € 0,1 miljoen ontvangen op openstaande vorderingen internationale verdragspartners. Verder is nog een bedrag van € 11 miljoen te vorderen op ziekenfondsen in het kader van de afwikkeling van de opbrengstverrekening. Dit zal naar verwachting in 2014 plaatsvinden. Er is een bedrag van € 2,9 miljoen betaald op openstaande verplichtingen. Het CVZ heeft daarnaast in zijn rapport «Afwikkeling Voormalige Algemene Kas 2012» aangegeven dat voor een bedrag van € 8,5 miljoen een vrijval heeft plaatsgevonden op de verplichtingen internationale verdragspartners van het CVZ. Dit verlaagt de openstaande verplichting van de Algemene Kas. Ten slotte is het bedrag van de schuld verhoogd met een bedrag van € 0,4 miljoen om reden dat het CVZ betalingen heeft gedaan aan het UWV die nog aan VWS doorbelast moeten worden.

Verloop van het saldo afwikkeling Algemene Kas ZFW (bedragen x € 1.000.000)

Stand per 31 december 2012

(Bestaat uit vorderingen € 2,3 miljoen en € 37,3 miljoen aan schulden)

35,0

   

Vorderingen:

Stand vorderingen per 31 december 2012

2,3

Nog te vorderen van UWV

2,7

Nog te vorderen van internationale verdragspartners

– 0,1

Te vorderen op ziekenfondsen

11,0

Totaal vorderingen

15,9

   

Schulden:

 

Stand schulden per 31 december 2012

37,3

Betaald aan Duitse Krankenkassen

– 2,4

Betaald aan internationale verdragspartners

– 0,5

Vrijval verplichtingen internationale verdragspartners

– 8,5

Te betalen aan CVZ voor restitutie premies UWV

0,4

Totaal schulden

26,3

   

Stand per 31 december 2013

10,4

Door afronding kan de som afwijken van het totaal.

Afwikkeling Algemene Kas ZFW (bedragen x € 1.000.000)

Vorderingen:

 

Nog te ontvangen premies UWV

2,7

Nog te ontvangen premies SVB

0,0

Nog te ontvangen MOOZ bijdrage

0,0

Saldo WTZ

0,0

Nog te vorderen van internationale verdragspartners

1,5

Nog te vorderen van ziekenfondsen

11,7

Saldo vorderingen

15,9

   

Schulden:

 

Nog te betalen premies UWV

0,4

Nog te betalen aan internationale verdragspartners

25,4

Voorziening AZVZ

0,5

Totaal schulden

26,3

   

Stand per 31 december 2013

10,4

Door afronding kan de som afwijken van het totaal.

ad 15 en 15a) Deelnemingen

Onder de post deelnemingen zijn alle deelnemingen in besloten en naamloze vennootschappen en internationale instellingen opgenomen. Het Ministerie van VWS heeft geen deelnemingen.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Achterborg

Het Ministerie van VWS is achterborg voor het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ). Het totaal bedrag aan uitstaande verplichtingen is, volgens informatie van het WFZ, € 8.947 miljoen. Dit bedrag is de uitstaande restschuld per 2013. VWS staat daadwerkelijk borg, indien het risicovermogen van het WFZ en de obligoverplichting van 3% van het restant geborgde leningen van de deelnemers tezamen een bedrag van € 529,4 miljoen niet voldoende is om het WFZ aan zijn verplichtingen jegens geldgevers te laten voldoen. Via renteloze leningen van VWS aan het WFZ wordt in die situatie invulling gegeven aan het borg staan. De bovengenoemde gegevens zijn nog niet voorzien van een controleverklaring.

Garantie ondernemingsfinanciering cure

De tijdelijke regeling Garantie Ondernemingsfinanciering Curatieve Zorg (Go cure) is in het kader van de kredietcrisis ingesteld om de bouw in de gezondheidszorg te stimuleren. Ziekenhuizen, categorale instellingen, geestelijke gezondheidszorg en zelfstandige behandelcentra hebben tot en met 2012 gebruik kunnen maken van de regeling. Bij de Go cure heeft de overheid garanties verstrekt voor 50% van een nieuwe banklening vanaf € 1,5 tot € 50 miljoen, met een maximale looptijd van 8 jaar. Voor de gedeeltelijke garantie van de overheid betalen de banken een kostendekkende provisie aan de staat. Vanwege het beperkte beroep op de regeling is voor 2013 geen garantieplafond beschikbaar gesteld. De verstrekte garanties lopen af in 2020.

Per 31 december 2013 bedraagt de omvang van de verstrekte garanties € 30,1 miljoen.

TOPinkomens

Bezoldiging

Voor dit departement heeft de publicatieplicht die voorkomt uit artikel 4.1 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), betrekking op de onderstaande topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen. Dit geldt op grond van artikel 4.2. WNT eveneens voor onderstaande functionarissen wier bezoldiging in het verslagjaar, na herrekening naar een voltijds dienstverband op jaarbasis, meer bedroeg dan het wettelijke bezoldigingsmaximum. Bij functionarissen wordt de naam niet vermeld en worden ingevolge artikel 4.2, zesde lid, tussen haken de gegevens over het voorafgaande boekjaar vermeld. Voor leden van de TMG wordt verwezen naar het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Naam orgaan of instelling waar functie wordt bekleed

Functie(s)

Aard van de functie

Naam

Beloning

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding

Werkgeversdeel van voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

Datum aanvang dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing)

Omvang dienstverband (in FTE)

Interim

Motiveringoverschrijding norm (indien van toepassing)

CCMO

Lid commissie

topfunctionaris

J.C.J.M. de Haes

11.438

 

2.011

   

0,11

   

CCMO

Lid/vice vz

topfunctionaris

J.C.J. Slaets

11.387

 

2.001

   

0,11

   

CCMO

Lid/vice vz

topfunctionaris

J.M.A.van Gerven

11.387

       

0,11

   

CCMO

Lid commissie

topfunctionaris

J.C.J. Dute

11.387

 

2.001

   

0,11

   

CCMO

Lid commissie

topfunctionaris

F.R. Rosendaal

6.642

   

1-jun-13

 

0,11

   

CCMO

Lid commissie

topfunctionaris

C.G.M. Kallenberg

11.387

       

0,11

   

CCMO

Lid commissie

topfunctionaris

J.H.L.M van Bokhoven

11.387

       

0,11

   

CCMO

Lid commissie

topfunctionaris

S.J.E. von Meyenfeldt

11.387

       

0,11

   

CCMO

Voorzitter

topfunctionaris

G.H. Koeter

76.870

 

12.420

   

0,75

   

CCMO

Lid commissie

topfunctionaris

R. de Groot

11.468

 

1.895

   

0,11

   

CCMO

Lid commissie

topfunctionaris

H.J.Guchelaar

11.387

       

0,11

   

CCMO

Lid commissie

topfunctionaris

E. van Leeuwen

11.387

 

2.001

   

0,11

   

CCMO

Lid commissie

topfunctionaris

C.A.J. Knibbe

11.387

       

0,11

   

CCMO

Lid commissie

topfunctionaris

J.A. Land

     

1-mei-13

 

0,11

   

CCMO

Lid commissie

topfunctionaris

A.L. Francke

     

1-jun-13

 

0,11

   

CCMO

Lid commissie

topfunctionaris

L.M. Bouter

5.694

 

1.001

 

1-jul-13

0,11

   

CCMO

Lid commissie

topfunctionaris

G.J.J.E.Bours

4.745

 

834

 

1-jun-13

0,11

   

CCMO

Algemeen Secretaris

topfunctionaris

R.Bos

101.220

1.645

17.388

   

1

   

aCBG

Directeur

topfunctionaris

A.A.W.Kalis

130.783

2.203

22.829

   

1,06

   

aCBG

Plv. directeur

topfunctionaris

R. de Haan

23.153

1.111

5.341

 

1-apr-13

1,06

   

aCBG

Plv. directeur

topfunctionaris

C.A. van Belkum

68.174

 

14.118

1-jun-13

 

1,11

   

aCBG

Lid

topfunctionaris

A.W. Hoes

19.482

 

2.887

   

0,16

   

aCBG

Lid

topfunctionaris

C. Neef

20.187

 

2.887

   

0,16

   

aCBG

Lid

topfunctionaris

P.A.F. Jansen

19.482

 

2.887

   

0,16

   

aCBG

Lid/plv. vz

topfunctionaris

B.J. van Zwieten-Boot

96.560

 

16.003

   

1,06/ vanaf 1–9 0,53

   

aCBG

Lid

topfunctionaris

J.M.W.Hazes

19.247

 

2.887

   

0,16

   

aCBG

Voorzitter

topfunctionaris

G.H.M.m Leufkens

99.825

3.840

17.043

   

0,8

   

aCBG

Lid

topfunctionaris

Y.A. Hekster

39.981

 

5.920

   

0,36

   

aCBG

Lid

topfunctionaris

A.A.M. Franken

36.181

 

5.740

   

0,16 vanaf 1 april 0,37

   

aCBG

Lid

topfunctionaris

J.H.M.Schellens

21.363

 

2.887

   

0,16

   

aCBG

Lid

topfunctionaris

A.F.A.M. Schobben

30.209

 

4.336

   

0,26

   

aCBG

Lid

topfunctionaris

C.F.H. Rosmalen

18.543

 

2.887

   

0,16

   

aCBG

Lid

topfunctionaris

G.M.M.Groothuis

14.437

   

1-apr-13

 

0,16

   

aCBG

Lid

topfunctionaris

F.G.M.Russel

14.437

 

1-apr-13

 

0,16

   

aCBG

Lid

topfunctionaris

P.A. de Graeff

47.892

 

8.077

1-jul-13

 

1

   

aCBG

Lid

topfunctionaris

J.A.J.M. Taminiau

52.636

     

1-okt-13

0,66

   

aCBG

Lid

topfunctionaris

J.T. van Dissel

11.228

 

1.684

 

1-aug-13

0,16

   
Overige functionarissen van wie de bezoldiging de norm overschrijdt

Naam orgaan of instelling waar functie wordt bekleed

Functie(s)

Beloning

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding

Werkgeversdeel van voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

Datum aanvang dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband in het boekjaar (indien van toepassing)

Omvang dienstverband (in FTE)

Interim

Motiveringoverschrijding norm

VWS

Senior adviseur

18.304

 

1.152

 

1-feb-13

1

 

Afrekening VU en EJU + ambtsjubileum gratificatie netto 25 jaar

Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Naam orgaan of instelling waar functie werd bekleed

Laatste Functie

Aard van de Functie

Naam

Eerdere Functie(s) tijdens dienstverband

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

Jaar van beëindiging dienstverband

Interim

Motivering overschrijding norm (indien van toepassing)

GEEN

               
Overige functionarissen

Naam orgaan of instelling waar functie werd bekleed

Laatste Functie

Eerdere Functie(s) tijdens dienstverband

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

Jaar van beëindiging dienstverband

Interim

Motivering overschrijding norm

GEEN

           

De Minister van BZK heeft bij brief van 27 februari 2014 aan de Tweede Kamer laten weten dat hij een ministeriële regeling over de WNT (inclusief beleidsregels toepassing WNT) heeft opgesteld. In de begeleidende brief is aangegeven dat het niet mogelijk is gebleken een sluitende oplossing te vinden voor de uitvoeringsproblematiek ten aanzien van de vermelding van de gegevens over personen die anders dan op grond van een dienstbetrekking een functie vervullen als niet-topfunctionaris (externe niet-topfunctionarissen). De Minister van BZK heeft daarom voor het verslagjaar 2013 als gedragslijn bepaald dat niet volledig aan de verplichting tot openbaarmaking kan en hoeft te worden voldaan. Het Ministerie van VWS heeft overeenkomstig deze gedragslijn uitvoering gegeven aan de WNT. Dit leidt tot een onzekerheid in de verantwoording vanwege het ontbreken van een praktisch toepasbare normstelling voor dit onderdeel van het WNT-overzicht. De onzekerheid betreft uitsluitend het achterwege laten van de vermelding van de gegevens over externe niet-topfunctionarissen.

Licence