Base description which applies to whole site

1. Inleiding

Het Financieel Beeld Zorg (FBZ) geeft een integraal beeld van de ontwikkeling van de uitgaven en ontvangsten onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ). Dit hoofdstuk geeft op hoofdlijnen een toelichting op de financiële kerncijfers en de voorlopige realisatie over het jaar 2013.

Het FBZ bestaat uit de volgende onderdelen:

 • 1. Inleiding

 • 2 Zorguitgaven in vogelvlucht

  2.1. Actualisering van de maatregelen uit de begroting 2013

  2.2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven 2013

  2.3. Horizontale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector

  2.4. Verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten

 • 3. Uitgaven Budgettair Kader Zorg

  3.1. Zorgverzekeringwet (Zvw)

  3.1.1. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten

  3.1.2. Kerncijfers Zvw

  3.2. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

  3.2.1. Verticale ontwikkeling van de AWBZ-uitgaven en -ontvangsten

  3.2.2. Kerncijfers AWBZ en Wmo

  3.3. Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven

 • 4. Financiering van de zorguitgaven

  4.1. De financiering van de zorguitgaven in 2013

  4.2. Ontvangsten, uitgaven en vermogens van de zorgfondsen (Zvw en AWBZ)

  4.3. Ontwikkeling premies voor Zvw en AWBZ

  4.4. Wat heeft de gemiddelde burger in 2013 aan zorg betaald

 • 5. Historische ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten

  5.1. Actuele stand van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector 2010–2013

  5.2. Historische ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2003–2013

 • 6. Verdieping Financieel Beeld Zorg

  6.1. Verdieping in de BKZ-deelsectoren

  6.1.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)

  6.1.2. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Wijzigingen in het Financieel Beeld Zorg

Het Financieel Beeld Zorg 2013 heeft ten opzichte van het vorige jaarverslag een aantal veranderingen ondergaan. Deze verbeteringen zijn reeds doorgevoerd in de ontwerpbegroting 2013 (TK 33 400 XVI, nr. 1 en 33 400 XVI, nr. 2) en in de ontwerpbegroting 2014 TK 33 750 XVI, nr. 1 en 33 750 XVI, nr. 2). Daarnaast is de volgende verbetering aangebracht:

 • In paragraaf 5.2 is tabel 20 de historische ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten verder uitgebreid en per financieringsbron gepresenteerd voor de jaren 2003–2013.

Het Budgettair Kader Zorg (BKZ)

De BKZ-uitgaven bestaan uit de zorguitgaven op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een deel van de begrotingsuitgaven wordt ook toegerekend aan het BKZ. Tot deze categorie hoort een deel van de uitgaven aan de zorgopleidingen, de uitgaven van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de uitgaven voor zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland. Deze uitgaven worden op de VWS-begroting verantwoord. Tot slot zijn er BKZ-uitgaven die via andere begrotingshoofdstukken beschikbaar komen. Het gaat hierbij om de middelen die via het Gemeentefonds worden uitgekeerd aan gemeenten voor uitgaven voor huishoudelijke hulp in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Figuur 1 geeft inzicht in de bruto-BKZ-uitgaven onderverdeeld naar financieringsbron.

Figuur 1: Bruto-BKZ-uitgaven naar financieringsbron

Figuur 1: Bruto-BKZ-uitgaven naar financieringsbron

Het verplicht eigen risico en de eigen bijdragen worden samen gerekend tot de niet-belastingontvangsten. De bruto-BKZ-uitgaven minus deze niet-belastingontvangsten vormen de netto-BKZ-uitgaven. Het Budgettair Kader Zorg is het kader voor de netto-BKZ-uitgaven.

Tabel 1 toont de bruto-BKZ-uitgaven en BKZ-ontvangsten, inclusief de vindplaats in de begroting.

Tabel 1 Samenstelling van de bruto-BKZ-uitgaven en -ontvangsten naar financieringsbron (bedragen x € 1 miljard)1

Omschrijving

2013

Vindplaats

Artikel

Bruto-BKZ-uitgaven jaarverslag 2013

69,2

   

Premiegefinancierd

67,1

   

waarvan AWBZ

27,5

FBZ

 

waarvan Zvw

39,6

FBZ

 

Begrotingsgefinancierd

2,2

   

waarvan Wmo

1,6

Gemeentefonds/BZK

 

waarvan Zorgopleidingen

0,2

Begroting VWS

4

waarvan Wtcg

0,3

Begroting VWS

8

waarvan zorg Caribisch Nederland

0,1

Begroting VWS

4

BKZ-ontvangsten jaarverslag 2013

4,6

   

waarvan Eigen bijdrage Zvw

2,7

FBZ

 

waarvan Eigen bijdrage AWBZ

1,9

FBZ

 

Netto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013

64,6

   

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over de financieringslasten Zvw en AWBZ.

1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Figuur 2 toont de bruto-BKZ uitgaven per sector als aandeel in de totale BKZ-uitgaven.

Figuur 2: Bruto-BKZ-uitgaven per sector

Figuur 2: Bruto-BKZ-uitgaven per sector
Licence