Base description which applies to whole site

3.2. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

3.2.1. Verticale ontwikkeling van de AWBZ-uitgaven en -ontvangsten

De verticale toelichting bevat een cijfermatig overzicht van de budgettaire veranderingen die zich hebben voorgedaan sinds de ontwerpbegroting 2013. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de veranderingen wordt verwezen naar paragraaf 6, het verdiepingshoofdstuk.

De verticale toelichting onderscheidt drie categorieën mutaties:

  • mee- en tegenvallers;

  • beleidsmatige mutaties;

  • technische- en macro-economische mutaties.

Tabel 9 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2013 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten zien.

Tabel 9 Verticale ontwikkeling van de AWBZ-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)
 

2013

AWBZ-uitgaven ontwerpbegroting 2013

27.295,6

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering AWBZ-uitgaven (zie tabel 9A)

259,3

   

Beleidsmatige mutaties

 

Nominaal beeld

– 100,0

Compensatie Wmo extramuraliseren zzp's

– 15,0

Overige

– 76,0

   

Technische en macro-economische mutaties

 

Macro-bijstellingen

– 29,0

Volume indexering Wmo

– 29,7

Nominale lpo tranche 2013 Wmo

– 39,2

Schuif tussen financieringsbronnen AWBZ

71,7

Financieringsmutatie

173,4

   

Totaal mutaties

215,5

   

AWBZ-uitgaven jaarverslag 2013

27.511,1

AWBZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2013

1.819,4

Mee- en tegenvallers

 

Eigen bijdrage AWBZ

80,9

Ramingbijstelling vermogensinkomensbijtelling

17,0

   

Beleidsmatige mutaties

Verzachten vermogensinkomensbijtelling

– 17,0

   

Totaal mutaties

80,9

   

AWBZ-ontvangsten jaarverslag 2013

1.900,3

Netto-AWBZ-uitgaven ontwerpbegroting 2013

25.476,2

Mutatie in de netto-AWBZ-uitgaven

134,6

Netto-AWBZ-uitgaven jaarverslag 2013

25.610,8

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over de financieringslasten Zvw en AWBZ.

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Actualisering AWBZ-uitgaven

Tabel 9A Actualisering AWBZ-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen)
 

2013

Zorg in natura

393,4

Persoonsgebonden budgetten

– 53,9

Preventieve zorg

– 34,6

Beheerskosten

– 42,0

Overige

– 3,6

Totaal

259,3

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over de financieringslasten Zvw en AWBZ.

Zoals aangegeven bij tabel 9 bevat deze post alle mutaties vanaf de stand ontwerpbegroting 2013. Op basis van voorlopige realisatiegegevens van de NZa en het CVZ zijn de zorguitgaven 2013 geactualiseerd (zie tabel 9A). Uit de actualisering volgt per saldo een overschrijding van circa € 259 miljoen ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2013. De belangrijkste mutatie heeft betrekking op de zorg in natura. Deze wordt hieronder nader toegelicht. In de verdiepingsbijlage zijn de overige sectoren verder toegelicht.

Zorg in natura

De sectoren behorende tot de zorg in natura laten in totaal een mutatie zien van circa € 393 miljoen. Het betreft een tegenvaller op de kapitaallasten van € 208 miljoen en een tegenvaller op de productie van € 469 miljoen. Hiertegenover staat echter een bedrag van € -283 miljoen aan groeiruimte en onverdeelde maatregelen dat is uitgedeeld aan de verschillende sectoren.

Beleidsmatige mutaties

Nominaal beeld

Dit betreft een meevaller in het nominaal beeld van de AWBZ. De beschikbare middelen ter compensatie van de nominale ontwikkeling waren groter dan de benodigde middelen.

Compensatie Wmo extramuraliseren ZZP's

Gemeenten ontvangen (zoals aangekondigd in de meicirculaire 2012 van het Gemeentefonds) compensatie voor hogere kosten in de Wmo als gevolg van het extramuraliseren van lichte zorgzwaartepakketten in de AWBZ voor nieuwe cliënten. Dit betreft een incidentele toevoeging.

Overige mutaties

Deze post is het saldo van verschillende mutaties.

Technische en macro-economische mutaties

Macrobijstellingen

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2013) van het Centraal Planbureau (CPB).

Volume indexering Wmo

Dit betreft de overheveling van de volume-indexatie Wmo naar het Gemeentefonds.

Nominale lpo tranche 2013 Wmo

De vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op nominaal en onverdeeld. Daar staat de raming voor de jaren 2013 tot en met 2018. De definitieve loon- en prijsontwikkeling tranche 2013 wordt toegedeeld aan de Wmo.

Schuif tussen financieringsbronnen

Dit is een schuif tussen financieringsbronnen AWBZ en Zvw.

Financieringsmutatie

Er is een zeker tijdsverloop tussen de bevoorschotting op basis van productieafspraken tussen zorgaanbieders en zorgkantoren en de verwerking van de zorgproductie in de budgetten van de instellingen door de NZa. Als gevolg daarvan wijkt de financiering binnen een jaargrens af van de daadwerkelijke zorguitgaven (budgetten) in dat jaar. Zo ontstaan er financieringsachterstanden of -voorsprongen. In 2013 is er dus € 173,4 miljoen meer gefinancierd dan geproduceerd.

Financieringsmutaties hebben wel invloed op de hoogte van de zorguitgaven in enig jaar, maar over een langere periode bezien heffen financieringsvoorsprongen en -achterstanden elkaar op.

Ontvangsten

Mee- en tegenvallers

Eigen bijdrage AWBZ

Op basis van de CVZ-jaarcijfers doet zich in 2013 een ontvangstenmeevaller voor bij de eigen bijdragen AWBZ.

Ramingbijstelling vermogensinkomensbijtelling

De opbrengst van het verhogen van de vermogensinkomensbijtelling in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte-Asscher is hoger dan geraamd. Deze meeropbrengst is ingezet voor de verzachting van deze maatregel.

Beleidsmatige mutaties

Verzachten vermogensinkomensbijtelling

De vermogensinkomensbijtelling uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte-Verhagen en het Begrotingsakkoord 2013 is gericht verzacht.

Figuur 4 Samenstelling AWBZ-uitgaven 2013

Figuur 4 Samenstelling AWBZ-uitgaven 2013
Tabel 10 Verticale ontwikkeling van de Wmo-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)
 

2013

Wmo-uitgaven ontwerpbegroting 2013

1.477,3

Beleidsmatige mutaties

 

Compensatie Wmo extramuraliseren zzp's

15,0

   

Technische en macro-economische mutaties

 

Volume indexering Wmo

29,7

Nominale lpo tranche 2013 Wmo

39,2

   

Totaal mutaties

83,9

Wmo-uitgaven jaarverslag 2013

1.561,2

Beleidsmatige mutaties

Compensatie Wmo extramuraliseren ZZP's

Gemeenten ontvangen (zoals aangekondigd in de meicirculaire 2013 van het Gemeentefonds) compensatie voor hogere kosten in de Wmo als gevolg van het extramuraliseren van lichte ZZP’s in de AWBZ voor nieuwe cliënten. Dit betreft een incidentele toevoeging.

Technische en macro-economische mutaties

Volume indexering Wmo

Dit betreft de overheveling van de volume-indexatie Wmo naar het Gemeentefonds.

Nominale lpo tranche 2013 Wmo

De vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op nominaal en onverdeeld. Daar staat de raming voor de jaren 2013 tot en met 2018. De definitieve loon- en prijsontwikkeling tranche 2013 is toegedeeld aan de Wmo.

3.2.2. Kerncijfers

De kerncijfers in tabel 11 schetsen een beeld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Tabel 11 kerncijfers Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Wmo
 

eenheid

2008

2009

2010

2011

2012

Indicatie

           

Aantal personen met een indicatie via CIZ, ultimo verslagjaar

1.000

nvt

664

734

768

793

– waarvan met een indicatie voor zorg met verblijf

1.000

nvt

302

325

342

354

– waarvan indicatie voor zorg zonder verblijf

1.000

nvt

362

408

426

439

             

Gebruik

           

Persoonsgebonden budgetten (pgb)

           

Aantal personen met een pgb, ultimo verslagjaar (CVZ)

1.000

109

118

121

139

129

Zorg in natura (eigen-bijdrageplichtig CAK)

           

Aantal personen met eigen-bijdrageplichtige zorg in verslagjaar:

           

– waarvan zorg met verblijf

1.000

331

344

355

363

372

– waarvan zorg zonder verblijf1

1.000

394

381

388

508

521

             

Volume (productie)

           

Zorg in natura met verblijf (nacalculatie, voor het jaar 2012 afspraken)

           

aantal dagen ZZP geestelijke gezondheidszorg B

1 mln.

nvt

nvt

3

3

2,9

aantal dagen ZZP geestelijke gezondheidszorg C

1 mln.

nvt

nvt

6,2

6,8

7,3

aantal dagen ZZP verstandelijke handicap

1 mln.

nvt

nvt

21,7

22,6

23,3

aantal dagen ZZP (sterk gedragsgestoord) licht verstandelijke handicap

1 mln.

nvt

nvt

1,3

1,5

1,6

aantal dagen ZZP lichamelijke beperking

1 mln.

nvt

nvt

3,1

3,4

3,4

aantal dagen ZZP zintuiglijke beperking

1 mln.

nvt

nvt

0,8

0,8

0,9

aantal dagen ZZP verpleging en verzorging

1 mln.

nvt

nvt

57,7

57,5

57,8

             

Zorg in natura zonder verblijf (nacalculatie, voor het jaar 2012 afspraken)

           

aantal uren persoonlijke verzorging

1 mln.

34,5

37,4

39,7

42,9

45,9

aantal uren verpleging

1 mln.

8,9

7,7

6,9

7,2

7,4

aantal uren begeleiding

1 mln.

19,8

17,5

17,1

17,5

17,9

aantal uren behandeling

1 mln.

0,8

2,1

2

2,1

2,3

aantal dagdelen dagactiviteiten extramurale cliënten

1 mln.

23,2

22

16,5

16,3

16,3

             

Volledig pakket thuis (nacalculatie, voor het jaar 2012 afspraken)

           

aantal dagen vpt geestelijke gezondheidszorg

1 mln.

nvt

nvt

0

0,1

0,1

aantal dagen vpt gehandicaptenzorg

1 mln.

nvt

nvt

0,1

0,2

0,3

aantal dagen ZZP verpleging en verzorging

1 mln.

nvt

nvt

0,2

0,5

0,8

             

MEE-instellingen

           

aantal cliënten MEE-organisaties

aantal

99.192

100.676

101.457

98.458

101.674

aantal diensten MEE-organisaties

aantal

168.715

171.409

183.237

188.471

197.494

totaal aantal MEE-organisaties

aantal

23

22

22

22

22

             

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

           

percentage deelname aan Rijksvaccinatieprogramma *

%

94,5

95,2

95,0

95,4

95,4

             

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

         

Uren hulp bij huishouden totaal gefactureerd

1 mln.

53,3

56

56,5

58,9

58,1

Klanten hulp bij huishouden personen

1.000

430

434,4

431,3

444,5

443,2

Bronnen:

Indicatie, Gebruik: met ingang 2009

www.monitorlangdurigezorg.nl; daarvoor CIZ;

CAK; CVZ

Volume: met ingang 2010

www.monitorlangdurigezorg.nl; daarvoor Nza

MEE-instellingen: MEE-Nederland

RVP: RIVM *Voor het verslagjaar 2013 (betreft alle vaccinaties gegeven t/m 2012) is dit 95,5%. Dit betreft het percentage kinderen geboren in 2010 dat basisimmuun is voor DKTP vóór het bereiken van hun 2-jarige leeftijd.

Wmo: met ingang van 2009

www.monitorlangdurigezorg.nl; daarvoor CAK

1

Met ingang van medio 2010 is de functie Begeleiding bijdrageplichtig. Met ingang van 2011 is dit in het bovenstaande cijfer verwerkt.

Licence