Base description which applies to whole site

3.3. Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven

Naast de Wmo worden enkele andere begrotingsgefinancierde posten toegerekend aan de bruto-BKZ-uitgaven. Tot deze categorie horen de uitgaven voor de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de uitgaven voor zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland en bepaalde uitgaven voor opleidingen. Deze uitgaven worden op de VWS-begroting verantwoord. Alleen de belangrijkste mutaties worden toegelicht.

In tabel 12 wordt de ontwikkeling van de begrotingsgefinancieerde BKZ-uitgaven toegelicht.

Tabel 12 Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde-uitgaven en -ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)
 

2013

Begrotingsgefinancierde-uitgaven ontwerpbegroting 2013

2.126,4

Beleidsmatige mutaties

 

Compensatie Wmo extramuraliseren zzp's

15,0

Tegemoetkomingen Wtcg

– 62,7

Zorgkosten Caribisch Nederland

12,9

Nabetaling en ontvangsten subsidievaststellingen zorgopleidingen

40,0

Kasschuif

– 20,0

Overige

6,4

   

Technische en macro-economische mutaties

 

Macrobijstellingen

– 7,3

Volume indexering Wmo

29,7

Nominale lpo tranche 2013 Wmo

39,2

Inhouden prijsbijstelling 2013

– 10,9

Loonbijstelling tranche 2013

– 13,7

   

Totaal mutaties

28,6

   

Begrotingsgefinancierde-uitgaven jaarverslag 2013

2.155,0

Begrotingsgefinancierde-ontvangsten ontwerpbegroting 2013

0,0

   

Totaal mutaties

0,0

Begrotingsgefinancierde-ontvangsten jaarverslag 2013

0,0

Netto-begrotingsgefinancierde-uitgaven ontwerpbegroting 2013

2.126,4

Mutatie in de netto-begrotingsgefinancierde-uitgaven

28,6

Netto-begrotingsgefinancierde-uitgaven jaarverslag 2013

2.155,0

Beleidsmatige mutaties

Compensatie Wmo extramuraliseren ZZP's

Gemeenten ontvangen (zoals aangekondigd in de meicirculaire 2013 van het Gemeentefonds) compensatie voor hogere kosten in de Wmo als gevolg van het extramuraliseren van lichte ZZP’s in de AWBZ voor nieuwe cliënten. Dit betreft een incidentele toevoeging.

Nominale lpo tranche 2013 Wmo

De vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op nominaal en onverdeeld. Daar staat de raming voor de jaren 2013 tot en met 2018. De definitieve loon- en prijsontwikkeling tranche 2013 wordt toegedeeld aan de Wmo.

Tegemoetkomingen Wtcg

Van het CAK zijn gegevens ontvangen met betrekking tot in 2013 toegekende tegemoetkomingen. Een deel van de toegekende tegemoetkomingen over 2012 kon, voornamelijk doordat het contoleren van gegevens (zoals de huishoudsamenstelling) een langere doorlooptijd had dan verwacht, niet meer in 2013 tot betaling komen. Als gevolg daarvan is sprake van een onderschrijding van € 62,7 miljoen.

Zorgkosten Caribisch Nederland

De uitgaven voor de zorg in Caribisch Nederland waren voor 2012 € 84,5 miljoen. Oorspronkelijk was voor 2012 circa € 40 miljoen in de begroting geraamd. De structurele doorwerking in 2013 van deze groei, gecorrigeerd voor een zestal maatregelen die deze groei moeten afremmen, leidt tot een bijstelling van de uitgaven met € 12,9 miljoen.

Nabetaling en ontvangsten subsidievaststellingen zorgopleidingen

De afrekening over 2012 van de subsidieverleningen zorgopleidingen 1e en 2e tranche en huisartsenopleiding, op basis van de in 2013 door de instellingen ingediende subsidieverantwoordingen over de realisatiecijfers in 2012, leidt tot nabetalingen aan de instellingen van circa € 40,0 miljoen.

Kasschuif

Er worden middelen gereserveerd om de vaststelling van de uit het Fonds Ziekenhuisopleidingen (FZO) gefinancierde opleidingen te faciliteren. In verband met de overgang van het FZO van de VWS-begroting naar de beschikbaarheidbijdrage binnen het BKZ en de daarmee samenhangende verandering in de systematiek (bekostiging per kalenderjaar in plaats van studiejaar) is geraamd dat er in 2014 € 20,0 miljoen aan nabetalingen zullen moeten worden verricht voor de in het najaar 2013 verleende subsidies binnen het begrotingskader. De financiering via de beschikbaarheidbijdrage start per 1 januari 2014.

Overige

Deze post is het saldo van verschillende mutaties.

Technische en macro-economische mutaties

Macrobijstellingen

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2013) van het Centraal Planbureau (CPB).

Figuur 5 Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven 2013

Figuur 5 Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven 2013
Licence