Base description which applies to whole site

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Omschrijving van de samenhang met het beleid

Onder dit artikel vallen de megaprojecten Verkeer en Vervoer:

  • Westerscheldetunnel

  • Betuweroute

  • Hogesnelheidslijn-Zuid

  • ERTMS

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1.000)

17. Megaprojecten verkeer en vervoer

       

Realisatie

Begroting

Verschil

 
 

2010

2011

2012

2013

2014

2014

2014

 

Verplichtingen

41.807

61.057

22.247

14.159

5.505

0

5.505

1

Uitgaven

119.502

72.348

463.739

14.761

8.473

24.368

– 15.895

 

17.01 Westerscheldetunnel

435

53

290

183

182

0

182

2

17.02 Betuweroute

31.831

4.105

9.147

6.044

1.709

6.114

– 4.405

3

17.03 Hoge snelheidslijn

53.577

67.313

16.329

4.345

751

159

592

 

17.03.01 Realisatie HSL-zuid

53.577

67.313

16.329

4.345

751

159

592

4

17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam

14.206

445.834

437.973

4.189

2.993

18.095

– 15.102

5

17.07 ERTMS Landelijke invoer

       

2.838

0

2.838

 

17.07.02 Verk. en planuitw.progr. ERTMS Landelijke invoer

       

2.838

0

2.838

6

17.09 Ontvangsten

5.286

4.090

1.901

2.346

9.719

0

9.719

 

Megaprojecten betreffen projecten die door de Tweede Kamer zijn aangewezen als Groot Project. Dit productartikel is gerelateerd aan de beleidsartikelen 16 Spoor en 18 Scheepvaart en havens in het jaarverslag van Hoofdstuk XII.

Toelichting

Ad 1 t/m 6) Voor een toelichting op de artikelonderdelen wordt verwezen naar de specifieke toelichtingen (per project) bij deze artikelen.

17.01 Westerscheldetunnel

Producten

De hogere realisatie wordt veroorzaakt door uitgaven ten behoeve van Planschade en taxatiekosten naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State.

17.02 Betuweroute

Producten

Projectoverzicht Betuweroute (17.02) (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2014

Begroting 2014

Afwijking

Nazorgbeschikking Betuweroute

1.709

6.114

– 4.405

Totaal Betuweroute 17.02

1.709

6.114

– 4.405

Toelichting

De realisatie valt € 4 miljoen lager uit dan begroot. Met name de restwerkzaamheden in het kader van herverdeling van gronden en bodemsanering schuiven door naar achteren. Daarnaast hoefde er in 2014 geen beroep te worden gedaan op de post onvoorzien.

17.03 Hogesnelheidslijn

Producten

Projectoverzicht HSL (17.03) (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2014

Begroting 2014

Afwijking

Afwikkeling infrastructurele zaken

350

0

350

Afwikkeling schadevergoedingen

215

159

56

Afwikkeling grondzaken

152

0

152

Overige projectkosten

33

0

33

Totaal HSL-Zuid 17.03

750

159

591

Toelichting

Aan het HSL-budget is in 2014 € 10,5 miljoen aan ontvangsten toegevoegd. Het betreft hier voornamelijk ontvangen afkoopsommen van aannemers (in verband met niet uitgevoerd herstelwerk). Daarnaast betreft het enkele BTW-afrekeningen en opbrengsten uit grondverkopen. Hiervan is vervolgens € 10 miljoen overgeheveld naar de budgetten op artikel 13 omdat de daarmee samenhangende uit te voeren restwerkzaamheden door ProRail en Infraspeed worden uitgevoerd. De resterende € 0,5 miljoen heeft betrekking de overige uitgaven in het kader van de restwerkzaamheden HSL-Zuid. Over de realisatie van de uitgaven in 2014 (en de stand van de budgetten per eind 2014) wordt de Tweede Kamer ook geïnformeerd via de separate Voortgangsrapportage HSL-Zuid nummer 36.

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Producten

Projectoverzicht PMR (17.06) (bedragen x € 1 mln)

 

Kasbudget 2014

Oplevering

Toelichting

 

Begroting 2014

Realisatie

Verschil

Begroting 2014

Huidig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

           

Uitvoeringsorganisatie

1

0

– 1

pm

pm

 

750 ha

 

0

0

pm

pm

 

Groene verbinding

 

0

0

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

 

0

0

2021

2021

 

Landaanwinning

           

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

 

0

0

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

5

3

– 2

pm

pm

 

Landaanwinning

 

0

0

2013

2013

1

BTW Buitencontour

 

0

0

2013

2013

 

Onvoorzien

12

0

– 12

pm

pm

2

Afrondingsverschillen

 

0

0

     

Programma

18

3

– 15

     

Totaal PMR 17.06

18

3

– 15

     

Toelichting

Ad1) Door lagere uitgaven voor de monitoring en nadeelcompensatie van de natuurcompensatie is niet het volledige beschikbare budget in 2014 besteed. Het in 2014 onbestede begrotingsbedrag schuift door naar 2015.

Ad2) Gedurende het jaar 2014 heeft een heroriëntatie op de verwachte onvoorziene uitgaven plaatsgevonden. Een groot deel van de middelen zijn als gevolg daarvan naar latere jaren doorgeschoven.

17.07 ERTMS Landelijke invoer

Op 11 april 2014 heeft het kabinet de voorkeursbeslissing ERTMS genomen voor de invoering van ERTMS in Nederland. In de begroting 2014 waren deze uitgaven nog geraamd op IF 13.03.04. ERTMS is door de Tweede Kamer aan gemerkt als «Groot Project». Om die reden zijn bij Voorjaarsnota 2015 de beschikbare gelden voor ERTMS overgeboekt van IF 13 naar IF 17.

17.09 Ontvangsten

Producten

Bedragen x € 1.000
 

Realisatie 2014

Begroting 2014

Verschil

HSL-Zuid

7.403

0

7.403

Project Mainport Rotterdam

2.316

0

2.316

Totaal ontvangsten grote projecten

9.719

0

9.719

Toelichting

De realisatie van HSL-Zuid valt € 7 miljoen hoger uit dan begroot als gevolg van ontvangen afkoopsommen van aannemers in verband met niet uitgevoerd herstelwerk en uit hoofde van opbrengsten grondverkopen. Zie ook de toelichting bij artikel 17.03. Over de realisatie van de ontvangsten in 2014 wordt de Tweede Kamer ook geïnformeerd via de separate Voortgangsrapportage HSL-Zuid nummer 36.

De ontvangsten bij Project Mainport Rotterdam betreft een bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam binnen het programma Natuurcompensatie.

Licence