Base description which applies to whole site

Bijlage 1 bij saldibalans 31 december 2014

Specificatie voorschotten (x € 1.000)
 

31-12-2014

 

31-12-2013

 

Art. 1.3. Algemene uitkering provinciefonds1

       

2012

0

 

487.586

 

2013

0

 

508.142

 

2014

347.342

 

0

 
   

347.342

 

995.728

         

Art. 1.4. / 1.6. Integratie-uitkeringen / decentralisatie-uitkeringen1

       

2012

0

 

1.190.631

 

2013

1.044.565

 

1.044.565

 

2014

948.401

 

0

 
   

1.992.966

 

2.235.196

         

TOTAAL

 

2.340.308

 

3.230.924

1

Dit onderdeel van de tabel vergelijkt de voorschotten per 31 december 2014 waarvoor per uitkeringsjaar de beschikking nog niet definitief is opgemaakt (en de daarbij behorende omvang van de voorlopige beschikking) met de voorschotten waarvoor geldt dat de definitieve beschikking voor het betreffende uitkeringsjaar per 31 december 2013 nog niet was opgemaakt.

Mutatieoverzicht voorschotten provinciefonds (x € 1.000)

voorschotten per 01-01-2014

3.230.924

ontstaan in 2014

1.295.743

afgerekend in 2014

2.186.359

voorschotten per 31-12-2014

2.340.308

Licence