Base description which applies to whole site

8. BIJLAGE 1: VERDIEPINGSBIJLAGE

Budgettaire geschiedenis over het jaar 2014 (x € 1.000)

Provinciefonds

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Ontwerp-begroting en nota van wijziging

1.171.987

1.171.987

1.171.987

(Kamerstukken II 2013–2014, 33 750 C, nrs. 1 en 2)

     
       

1. Vastgestelde begroting

1.171.987

1.171.987

1.171.987

(Stb. 2014, 26)

     
       

Mutaties 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota)

75.439

75.367

75.367

Ontwerp-suppl. begroting (Kamerstukken II 2013–2014, 33 940 C, nrs. 1 en 2)

     
       

2. Vastgestelde mutatie 1e suppletoire begroting

75.439

75.367

75.367

(Stb. 2014, 370)

     
       

Mutaties 2e suppletoire begroting (Najaarsnota)

42.178

42.178

42.178

Ontwerp-suppl. begroting (Kamerstukken II 2014–2015, 34 085 C, nrs. 1 en 2)

     
       

3. Vastgestelde mutatie 2e suppletoire begroting

42.178

42.178

42.178

(Stb. 2015, 53)

     
       

Voorgestelde mutatie bij slotwet

     

Ontwerp-slotwet

6.100

6.211

6.211

       

4. Vast te stellen mutatie bij slotwet

6.100

6.211

6.211

Totaal geraamd tevens realisatie 2014 (1+2+3+4)

1.295.704

1.295.743

1.295.743

Een uitgebreide toelichting op de bovengenoemde bedragen en mutaties is te vinden in de memorie van toelichting van de ontwerpbegroting 2014 (Kamerstukken II 2013–2014, 33 750 C, nr. 2) en in de memories van toelichting van de suppletoire begrotingen 2014 (Kamerstukken II 2013–2014, 33 940 C, nr. 2 en Kamerstukken II 2014–2015, 34 085 C, nr. 2) van het provinciefonds. Een toelichting op de mutaties bij slotwet is opgenomen in de memorie van toelichting bij genoemde wet.

Licence