Base description which applies to whole site

4. Bedrijfsvoeringsparagraaf

In de bedrijfsvoeringsparagraaf wordt verantwoording afgelegd over de rechtmatigheid van uitgaven en de totstandkoming van beleidsinformatie. Voor specifieke opmerkingen in de bedrijfsvoering wordt verwezen naar het jaarverslag van het Ministerie van EZ.

Rechtmatigheid

Op basis van de mij beschikbare informatie zijn er geen onrechtmatigheden geconstateerd die de tolerantiegrens overschrijden.

Totstandkoming beleidsinformatie

De totstandkoming van de beleidsinformatie is nog aandachtspunt. De gerealiseerde prestatiegegevens voor het jaarverslag zijn gedeeltelijk (nog) gebaseerd op voorlopige gegevens.

Licence