Base description which applies to whole site

Artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

1. Rechtmatigheid

In 2014 zijn de tolerantiegrenzen voor de rechtmatigheid niet overschreden. Er is sprake van een getrouwe weergave.

2. Totstandkoming beleidsinformatie

Gegevens over naturalisatieverzoeken, reisdocumenten, visa en optieverzoeken worden ontleend aan de wettelijke registratie, tezamen met de verplichting tot archiveren van de bijbehorende documenten. Voornoemde registraties worden ondersteund door geautomatiseerde gegevensbestanden (zoals RAAS en NVIS). Voorts worden gegevens voor de andere categorieën ontleend aan het Document Management System, waarin alle inkomende en uitgaande stukken waarop een archiveringsverplichting ligt, worden geregistreerd.

3. Financieel en materieel beheer

Het financieel beheer voldoet aan de eisen van rechtmatigheid, ordelijkheid en controleerbaarheid en wordt overigens zo doelmatig mogelijk ingericht.

4. Overige aspecten van bedrijfsvoering

Organisatie

Per 1 juli is de functie van hofmeester ingevuld. De functie van een medewerker directie/secretariaat is nog vacant. Een besluit over de invulling van deze formatieplaats zal in 2015 plaatsvinden.

Huisvesting

Doordat pas eind 2014 de werkzaamheden met betrekking tot het noodzakelijk onderhoud aan het paleis zijn aangevangen, zal het resterende noodzakelijk onderhoud doorgeschoven worden naar 2015. De noodzakelijke renovatie aan de niet publieke delen van het paleis is medio 2014 gestart. Ook hier zullen de werkzaamheden met betrekking tot de renovatie in 2015 verder doorlopen. Als gevolg van deze hierboven genoemde uitlopende werkzaamheden is een aanvraag budgetmutatie gedaan om de kosten met betrekking tot de uitlopende werkzaamheden te kunnen dekken.

Licence