Base description which applies to whole site

10. TOPINKOMENS

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen – al dan niet fictieve – dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging en/of eventuele ontslaguitkeringen (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk maximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het wettelijk bezoldigingsmaximum bedraagt in 2014 € 230.474.

Bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen

Naam

Instel-

ling

Naam

(gewezen)

topfunc-

tionaris

Functie

Aard

functie

Datum aanvang

dienstverband

(indien van

toepassing)

Datum einde

dienstverband

(indien van

Toepassing)

Omvang

dienst-

verband

(fte)

Op externe

inhuur-basis

(nee; <= 6mnd;

> 6 mnd)

beloning

Onkosten

vergoe-

dingen

(belast)

Voorzieningen

tbv beloningen

betaalbaar

op termijn

Totale

bezoldiging

2014

Motivering

(indien

overschrijding)

CEA

L.E.H.

Vredevoogd

Voorz.

Top

Fct.

1-1-2014

31-12-2014

0,18 fte

>6 mnd.

€ 34.778

€ 215

– 

€ 34.993

Niet van toep.

CEA

H. Moesbergen

AA

Vice

voorz.

Top

Fct.

1-1-2014

31-12-2014

0,07 fte

>6 mnd.

€ 8.766

€ 163

– 

€ 8.929

Niet van toep.

CEA

J.M.J. Leerentveld

RA RE

Secretaris

Top

Fct.

1-1-2014

31-12-2014

0,9036 fte

>6 mnd.

€ 100.090

€ 4.491

€ 26.8121

€ 131.393

Niet van toep.

CEA

Prof. dr. A. de Bos

RA

Comm.lid

Top

Fct.

1-1-2014

31-12-2014

0,04 fte

>6 mnd.

€ 5.346

€ 122

– 

€ 5.468

Niet van toep.

CEA

M. Cranendonk

RA

Comm.lid

Top

Fct.

1-1-2014

30-09-2014

0,04 fte

>6 mnd.

€ 4.725

€ 48

– 

€ 4.773

Niet van toep.

CEA

A.M. Janssen

AA MFSME

Comm.lid

Top

Fct.

1-1-2014

31-12-2014

0,06 fte

>6 mnd.

€ 8.316

€ 235

– 

€ 8.551

Niet van toep.

CEA

M. Koestering

AA

Comm.lid

Top

Fct.

1-1-2014

31-12-2014

0,05 fte

>6 mnd.

€ 6.534

€ 197

– 

€ 6.731

Niet van toep.

CEA

Prof. dr. R.G.A.

Vergoossen RA

Comm.lid

Top

Fct.

1-1-2014

31-12-2014

0,05 fte

>6 mnd.

€ 6.538

€ 96

– 

€ 6.634

Niet van toep.

Er zijn geen functionarissen met een bezoldiging boven het wettelijk bezoldigingsmaximum

1

Inclusief een eenmalige backserviceverplichting i.v.m. waardeoverdracht pensioen van € 10.832.

Bezoldiging van niet-topfunctionarissen boven het WNT-maximum

Naam

instelling

Functie

Datum aanvang

dienstverband

(indien van

Toepassing)

Datum einde

dienstverband

(indien van

Toepassing)

Omvang

dienstverband

(fte)

Beloning

Onkosten

vergoedingen

(belast)

Voorzieningen

tbv beloningen

betaalbaar

op termijn

Totale

bezoldiging

Motivering

(indien

overschrijding)

Er zijn geen functionarissen met een bezoldiging boven het wettelijk bezoldigingsmaximum

Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband

De publicatieplicht heeft betrekking op de onderstaande topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen.

Uitkeringen aan (gewezen) topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband

Naam

instelling

Naam

(gewezen)

topfunctionaris

Laatste

functie

Aard

functie

Eerdere

functie(s)

Datum

beëindiging

dienstverband

Op externe

inhuur-basis

(nee; < = 6mnd;

> 6 mnd)

Betaalde

uitkeringen

in 2014

Motivering

(indien

overschrijding)

Er zijn geen functionarissen met een bezoldiging boven het wettelijk bezoldigingsmaximum

Uitkeringen boven het WNT-maximum aan niet-topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband

Naam

instelling

Laatste

functie

Eerdere

functie(s)

Datum

beëindiging

dienstverband

Betaalde

uitkeringen

In 2014

Motivering

Er zijn geen functionarissen met een bezoldiging boven het wettelijk bezoldigingsmaximum

Licence