Base description which applies to whole site

9.1 Domeinen Roerende Zaken

Algemeen

Domeinen Roerende Zaken (DRZ) heeft in het boekjaar 2014 een netto-resultaat van € 4,3 mln. geboekt.

Per 1 januari 2015 gaat DRZ over van het batenlastenstelsel naar kasverplichtingenstelsel en wordt DRZ als reguliere dienst bij het Ministerie van Financiën gevoegd. In 2014 zijn de voorbereidingen van de overgang in gang gezet en in 2015 zal het agentschap worden beëindigd en conform de Regeling agentschappen afgewikkeld.

1. Staat van baten en lasten

Gespecificeerde verantwoordingsstaat 2014 (x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2014

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2013

Baten

       

Omzet moederdepartement

50

885

835

64

Omzet overige departementen

17.977

21.484

3.507

20.994

Omzet derden

3.050

2.838

– 212

2.886

Rentebaten

30

57

27

40

Vrijval voorzieningen

742

1.141

399

217

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

21.849

26.405

4.556

24.201

         

Lasten

       

Apparaatskosten

       

Personele kosten

6.116

6.399

283

5.536

 

waarvan eigen personeel

5.881

6.113

232

5.238

 

waarvan externe inhuur

30

113

83

207

 

waarvan overige P-kosten

205

173

– 32

90

Materiële kosten

15.046

13.599

– 1.447

12.563

 

waarvan ICT

1.025

1.042

17

1.182

 

waarvan bijdrage aan SSO’s

3.250

3.164

-86

3.105

 

waarvan overige mat. kosten

10.771

9.392

– 1.379

8.276

Afschrijvingskosten

       

Materieel

460

381

– 79

404

Immaterieel

227

80

– 147

123

Overige lasten

       

Dotaties voorzieningen

0

337

337

1.952

Rentelasten

0

0

0

0

Bijzondere lasten

0

1.352

1.352

197

Totaal lasten

21.849

22.148

299

20.775

         

Saldo van baten en lasten

0

4.257

4.257

3.426

Toelichting saldo van baten en lasten ten opzichte van ontwerpbegroting 2014

Toelichting baten

Omzet moederdepartement (+ € 0,8 mln.)

De dienst Hertaxatie BPM voertuigen was niet begroot. DRZ is deze dienst in 2014 gaan uitvoeren voor de Belastingdienst en ontvangt daarvoor € 0,9 mln.

Omzet overige departementen (+ € 3,5 mln.)

De landelijke coördinatie van ontmantelingen van hennepkwekerijen draagt € 1,1 mln. meer bij. Dit wordt veroorzaakt door:

  • Het uitvoeren van Bestuurlijke ruimingen: DRZ is gestart met het uitvoeren van Bestuurlijke ruimingen in 2014. De opbrengst bedraagt € 0,5 mln., deze was niet begroot.

  • Opbrengst hennepafval: alleen de ontmantelbijdrage van de politie en OM was begroot. De meeropbrengst uit deze afvalstroom bedraagt € 0,6 mln.

Activiteiten voor het CJIB zoals opslag, taxatie en verkoop van voertuigen, dragen € 0,9 mln. meer bij dan oorspronkelijk begroot. Voornaamste oorzaak is een stijging van het volume met bijna 100% t.o.v. de begroting.

Het vernietigen van datadragers heeft € 1,3 mln. meer opgeleverd dan begroot; € 0,6 mln. hiervan is veroorzaakt door het wegwerken van oude partijen van voor 2014. Dienstverlening bij strategische verkopen en overtollige verkopen van meubilair via Rijksmarktplaats leveren € 0,2 mln. meer op.

Omzet derden (– € 0,2 mln.)

Oorzaak van de achterblijvende omzet derden zijn de lagere opgelden. De begroting was te hoog.

Vrijval Voorziening (+ € 0,4 mln.)

Voor de overgang naar het Kas Verplichtingen Stelsel heeft DRZ de debiteurenstand herzien. Hierdoor valt de voorziening dubieuze debiteuren vrij. Dit was niet begroot. Daarnaast is in 2014 een gedeelte van de reorganisatievoorziening uit 2011 vrijgevallen in verband met afname van de reistijdcompensatie. De vrijval van de voorziening voor RGD-huren van Bleiswijk is conform planning. Zie ook het voorzieningenoverzicht bij de toelichting op de balans.

Toelichting lasten

Personele Lasten (+ € 0,3 mln.)

De ontwerpbegroting van DRZ is gebaseerd op een formatie van 101,8 fte. De formatie bedraagt 131,8 fte per 31 december 2014. In de loop van 2014 is gedeeltelijk invulling gegeven aan de stijging van de fte’s voor bijvoorbeeld het proces Hertaxatie BPM-voertuigen, inrichting applicatiebeheer en het CJIB. Hierdoor overtreffen de P-uitgaven het budget. Daarnaast is voor € 0,1 mln. meer uitgegeven aan uitzendkrachten dan begroot.

Materiële lasten (– € 1,5 mln.)

Mutaties in de materiële lasten betreffen het resultaat van de volgende posten:

Lagere ontmantelingskosten hennepkwekerijen

– € 0,8 mln.

Lagere huurkosten

– € 0,1 mln.

Lagere vernietiging- en opslagkosten in beslaggenomen partijen

– € 0,3 mln.

Diverse lagere kosten

– € 0,1 mln.

Lagere vernietigingskosten vuurwerk

– € 0,2 mln.

Afschrijvingskosten (– € 0,2 mln.)

Lagere afschrijvingskosten ontstaan met name door een niet uitgevoerde maar wel begrote investeringen in Beslagportaal 2.0.

Dotaties voorziening (+ 0,3 mln.)

Oorzaak van de dotatie voorziening is de voorraad te vernietigen vuurwerk. Van een grote partij (207 ton) vuurwerk afkomstig van het ILT is pas eind november een beslissing gekomen voor vernietiging. Dit is niet meer gerealiseerd in 2014, waardoor de eindvoorraad per 31 december 247 ton vuurwerk bedraagt. De voorziening van de vernietigingskosten was niet begroot.

Bijzondere lasten (€ 1,4 mln.)

De bijzondere lasten bestaan uit:

  • De reservering van het efficiencyresultaat voor het OM ad € 1,2 mln. In het convenant met het OM is een efficiencyafspraak gemaakt. DRZ reserveert een percentage van het resultaat voor het OM. Bepalend voor het percentage is de hoogte van het aandeel van het OM in de omzet van DRZ, exclusief omzet Hennep, ICT en Rijksmarktplaats.

  • Boekverlies activa ad € 0,2 mln. In 2014 heeft een aanpassing van de activaprocedure plaatsgevonden die is doorgevoerd in SAP. Dit resulteert in een boekverlies van € 0,2 mln.

2. Balans per 31 december 2014

(x € 1.000)

Omschrijving

Balans per 31-12-2014

Balans per 31-12-2013

Activa

   

Immateriële activa

92

145

Materiële activa

   

Grond en gebouwen

943

736

Installaties en inventarissen

789

463

Overige materiële vaste activa

620

498

Voorraden

0

0

Debiteuren

307

295

Nog te ontvangen

385

524

Liquide middelen

8.621

10.930

Totaal activa

11.757

13.590

     

Passiva

   

Eigen vermogen

   

Exploitatie reserve

1.002

866

Verplichte reserves

0

0

Onverdeeld resultaat

4.257

3.426

Voorzieningen

3.697

4.437

Crediteuren

0

461

Nog te betalen

2.801

4.400

Totaal passiva

11.757

13.590

Toelichting activa

Vaste activa staan gewaardeerd tegen bestede kosten c.q. historische aanschafwaarde minus de afschrijvingen.

Immateriële activa (€ 0,1 mln.)

De immateriële activa betreffen de technische realisatie van het beslagportaal, de website van DRZ en upgrade van SAP-software.

Materiële vaste activa (€ 2,4 mln.)

In 2014 hebben diverse investeringen plaatsgevonden (zie kasstroomoverzicht). Verder bestaan de materiële vaste activa onder meer uit een gebouwbeheerssysteem te Bleiswijk, een verbouwing te Soesterberg, de installatie van de shredderruimte te Hoogeveen en bussen voor vervoer van goederen.

Debiteuren (€ 0,3 mln.)

Vorderingen op debiteuren betreffen handelsvorderingen. Deze bestaan uit de nominale waarde van openstaande vorderingen.

Overige vorderingen (€ 0,4 mln.)

De overige vorderingen bestaan voornamelijk uit:

Vordering op opbrengsten hennep

€ 0,3 mln.

Vordering op de programma rekening

€ 0,1 mln.

Liquide middelen (€ 8,6 mln.)

Onder de post liquide middelen staan opgenomen het banksaldo (tegoed aangehouden bij Rijkshoofdboekhouding) en het kassaldo.

Toelichting passiva

Ontwikkeling eigen vermogen per 31 december 2014 (€ 5,3 mln.)

De balans is een momentopname aan het einde van de rapportageperiode en is daarom gebaseerd op de situatie per 31 december 2014.

Eigen vermogen (x € 1.000)

2011

2012

2013

2014

Eigen vermogen per 1 januari

807

3.338

1.795

4.292

Saldo van baten en lasten

2.597

1.021

3.426

4.257

Uitkering aan het moederdepartement

– 66

– 2.564

– 929

– 3.290

Vrijval wettelijke reserve

       

Toename exploitatie reserve

       

Eigen vermogen per 31 december

3.338

1.795

4.292

5.259

Het eigen vermogen wordt door het moederdepartement in 2015 bij eerste suppletoire afgeroomd met € 4,1 mln.

Voorzieningen (€ 3,7 mln.)

Onder de post Voorzieningen staan opgenomen in rechte afdwingbare verplichtingen per rapportage datum waarbij uitstroom van middelen waarschijnlijk is en waarvan de waarde betrouwbaar is in te schatten.

Verloop en stand van de voorzieningen

Verloopoverzicht voorzieningen

2013

2014

Deb

Schade

Huis

Pers

 

V&W

Balans

V&W

Balans

117.001

117.002

117.003

117.004

Voorziening dubieuze debiteuren

Bedrijfsbureau

72.200

143.200

– 143.200

0

0

     

Voorziening jubilea

Personeel

700

157.200

– 10.800

168.000

     

168.000

Voorziening schadeclaims algemeen

Bedrijfsvoering

69.100

280.100

– 169.600

110.500

 

110.500

   

Voorziening salaris

Personeel

145.451

0

145.451

   

145.451

Voorziening vernietiging vuurwerk

Bedrijfsvoering

80.200

348.800

326.800

675.600

   

675.600

 

Voorziening herstel terrein Soesterberg

Huisvesting

30.000

30.000

30.000

0

   

0

 

Voorziening huisvesting

Huisvesting

1.400.000

1.400.000

0

1.400.000

   

1.400.000

 

Voorziening huurkosten Bleiswijk

Huisvesting

884.000

– 442.100

441.900

   

441.900

 

Personele voorziening

Personeel

300.000

300.000

0

300.000

     

300.000

Voorziening reorganisatie DRZ

Personeel

– 216.520

891.000

– 435.300

455.700

     

455.700

 

Totaal

1.735.680

4.579.751

– 882.600

3.697.181

0

110.500

2.517.500

1.069.151

       

Mutatie voorziening

– 127.300

– 87.700

– 110.300

– 112.700

Een toelichting bij de grootste posten:

Eind 2014 bedraagt de voorraad vuurwerk 247 ton. De vernietigingskosten hiervan zijn voorzien. DRZ heeft in 2011 een reorganisatie doorgevoerd. Werknemers zijn vanaf werklocaties in Hoogeveen, Soesterberg en Bleiswijk verhuisd naar één centrale werklocatie te Apeldoorn en er zijn mensen herplaatsing kandidaat geworden. In 2014 is € 435.000 van deze voorziening vrijgevallen. De voorziening voor de bevroren gebruiksvergoeding van Bleiswijk is met € 442.000 vrijgevallen.

Voor de overgang naar het Kas Verplichtingen Stelsel heeft DRZ de debiteurenstand herzien. Hierdoor valt de voorziening dubieuze debiteuren vrij.

Het saldo bestaat uit diverse posten, waaronder vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen:

Nog te betalen bedragen (€ 2,8 mln.)

Reserveringen efficiency resultaten OM

€ 2,0 mln.

Vooruit ontvangen bijdrage hennep

€ 0,3 mln.

Te betalen transportkosten

€ 0,1 mln.

Te betalen bedragen aan Defensie voor bewaking en nutsvoorziening van regio Soesterberg

€ 0,2 mln.

Te betalen verlofuren

€ 0,1 mln.

Diverse overige bedragen

€ 0,1 mln.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Voor de huisvesting is Domeinen Roerende Zaken langdurige gebruiksovereenkomsten aangegaan met de Rijksgebouwendienst. De waarde van deze verplichting bedraagt per 31 december 2014 € 30,0 mln. De einddatum varieert van 31-12-2015 t/m 31-12-2028.

3. Kasstroomoverzicht

(x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

1

Rekening-courant RHB

     
 

1 januari 2014 + stand depositorekeningen

5.518

5.518

0

2

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

502

7.456

6.954

         

3a

Totaal investeringen

– 300

– 1.259

– 959

3b

Totaal boekwaarde desinvesteringen

0

196

196

3

Totaal investeringskasstroom

– 300

– 1.063

– 763

         

4a

Eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

– 3.290

– 3.290

4b

Eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

4c

Aflossingen op leningen

0

0

0

4d

Beroep op leenfaciliteit

0

0

0

4

Totaal financieringskasstroom

0

– 3.290

– 3.290

         

5

Rekening-courant RHB 31 december 2014+ stand depositorekeningen (1+2+3+4)

5.720

8.621

2.901

Toelichting

De hoge R/C-positie bij de RHB wordt verklaard door de diverse nog te betalen en vooruit ontvangen bedragen (zie de toelichting op de balans) en het eigen vermogen.

In 2014 is geïnvesteerd in software (€ 31.000), verbouwingen (€ 342.000), heftrucks (€ 252.000), een messenset voor de shredder (€ 37.000), meubilair (€ 17.000), ICT-apparatuur (€ 125.000), autoklemmen (€ 36.000), voertuigen (€ 175.000), een kluis (€ 47.000), upgrade van een inbraakinstallatie (€ 42.000), botenbokken (€ 19.000) en diverse kleinere investeringen.

DRZ heeft de investeringen geïnvesteerd uit eigen middelen.

4. Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Kwantitatieve indicatoren

2011

2012

2013

begroting

2014

Kostendekkendheid totaal

119%

105%

117%

100%

121%

Bewaartaak

120%

96%

102%

100%

102%

Hennep

 

114%

146%

100%

133%

Verkooptaak

163%

98%

93%

100%

105%

Vernietiging datadragers

69%

208%

133%

100%

321%

Vernietiging vuurwerk

84%

86%

74%

100%

104%

Rijksmarktplaats

       

108%

 

FTE-totaal (excl. inhuur), bezetting

90

97,6

98,0

101,8

116,3

 

Omzet per productgroep (x € 1.000)

         

Bewaren

9.806

9.871

10.291

8.998

9.576

Hennep

 

5.554

8.493

7.119

8.264

Verkopen

3.955

2.781

2.886

3.050

2.838

Vernietiging datadragers

413

1.151

884

710

2.050

Verwerking vuurwerk

1.500

1.338

1.390

1.200

2.063

Rijksmarktplaats

     

323

416

           

Totaal omzet per productgroep

15.674

20.694

23.944

21.400

25.207

 

Saldo van baten en lasten (%)

15%

5%

17%

0%

16%

 

Betalingstermijn facturen binnen 30 dagen

92%

91%

93%

90%

93%

           

Gegrond aantal klachten DRZ

         

• Verkoop

• Opslag

• Art. 117 Sv schadeloosstelling

   

1,4%

0,4%

5,9%

<0,8%

<0,5%

<7%

1,5%

0,4%

7,9%

           

Uitvoering kwaliteitsprogramma

 

90%

90%

90%

99%

           

Klanttevredenheid

7,0

7,0

6,5

Kostendekkendheid / omzet per productgroep

In de staat van baten en lasten staan de elementen benoemd waardoor deze kostendekking tot stand is gekomen.

Algemeen:

Het dekkingspercentage bedraagt 121%. Dit is inclusief de reservering voor het OM. Zonder deze reservering bedraagt het dekkingspercentage 127%.

Bewaartaak

Het dekkingspercentage van de bewaartaak bedraagt 102%. De kostendekkendheid wordt negatief beïnvloed door de efficiency reservering voor het OM; deze gaat ten laste van de bewaartaak. Zonder deze reservering bedraagt het dekkingspercentage 117%.

Hennep

Het hoge dekkingspercentage (133%) ontstaat door:

  • Lagere P-kosten dan begroot

  • Niet begrote opbrengst voor Bestuurlijk Ruimen

  • Lagere ontmantelingskosten (door minder ontmantelingen) dan de ontvangen bijdrage van de Politie/OM.

Verkooptaak

Het dekkingspercentage van verkoop door derden bedraagt 94% en van verkoop door DRZ 109%. Het gezamenlijk percentage bedraagt 105%. Lagere overheadkosten compenseren lagere opbrengsten, waardoor het dekkingspercentage toch boven de 100% ligt.

Vernietiging datadragers

Het product «Vernietiging datadragers» bestaat naast het vershredderen van datadragers uit het aanbieden van gratis inzameling van kleine datadragers, zoals usb sticks, telefoons, palmtops etc.

In 2014 zijn extra inkomsten gegenereerd door het vernietigen van datadragers ontvangen in 2013, toen de shredder vanwege onderhoud tijdelijk buiten gebruik was. Dit verklaart het hoge dekkingspercentage.

Rijksmarktplaats

De omzet van afgekeurd Rijksmeubilair is voldoende om de kosten van Rijksmarktplaats te dekken. Het dekkingspercentage bedraagt 108%.

FTE-totaal

DRZ groeit, in 2014 zijn taken overgenomen van het CJIB en de Belastingdienst, die deze taken ook financieren. Het onderbrengen van de dienstverlening bij DRZ levert binnen het Ministerie van Financiën een besparing en efficiencywinst op. Daarom zijn in 2014 extra medewerkers aangetrokken en is de bezetting gegroeid naar 116,3 fte per 31 december 2014 (formatie per eind 2014 = 131,8 fte).

Saldo van baten en lasten

Het resultaat per 31-12-2014 bedraagt € 4.257.000. De mutaties ten opzichte van de ontwerpbegroting 2014 zijn opgenomen in hoofdstuk 4.

Gegrond aantal klachten verminderen:

Klachten worden geregistreerd per categorie; dit resulteert in de volgende normen en resultaten:

Klachten categorie

2014 norm

2014 realisatie

Verkoop

< 0 ,8%

1 ,5%

Opslag

< 0 ,5%

0 ,4%

Art. 117 schadeloosstelling

< 7%

7,9%

De klachten in de categorie Verkoop hebben met name betrekking op kleine interne fouten, waardoor na verkoop klachten ontstaan. Intern is dit als aandachtspunt opgemerkt.

De toename in klachten in de categorie schadeloosstelling hebben vooral betrekking op goederen die reeds vernietigd zijn en waarvan de rechthebbende in het gelijk is gesteld met betrekking tot de te lage taxatiewaarde. Intern worden hiervoor al beheersmaatregelen getroffen. Zo worden de klachten intern periodiek besproken, dit gebeurt op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Op operationeel gebied wordt daar waar nodig actiepunten uitgezet.

Klanttevredenheid

Het klanttevredenheidsonderzoek heeft in augustus plaatsgevonden onder afnemers van Domeinen Roerende Zaken.

Licence