Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2: OVERZICHT NIET-FINANCIËLE INFORMATIE OVER INKOOP VAN ADVISEURS EN TIJDELIJK PERSONEEL (INHUUR EXTERNEN).

   

Programma- en apparaatskosten

(x € 1.000)

1

Interim management

63

2

Organisatie- en formatieadvies

2.459

3

Beleidsadvies

82

4

Communicatieadvisering

1.942

 

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

4.546

     

5

Juridisch advies/ondersteuning

153

6

Advisering/ondersteuning opdrachtgevers automatisering

96.555

7

Accountancy, financiën en administratieve organisatie

13.078

 

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

109.786

     

8

Uitzendkrachten (formatie & piek)

135.490

 

Ondersteuning bedrijfsvoering

135.490

     
 

Totaal uitgaven inhuur externen

249.822

Toelichting33

De inhuur als percentage van de totale personele uitgaven is in 2014 uitgekomen op 10,7%, waarmee de Roemer-norm van 10% licht is overschreden. De oorzaak hiervan ligt bij extra externe inhuur door de Belastingdienst waar het percentage externe inhuur 11% bedraagt. Als gevolg van de concentratie bewegingen binnen Belastingen is in 2014 gebruik gemaakt van uitzendkrachten. Daarnaast is bij Belastingen voor de invulling van de Intensivering Toezicht en Invordering gebruik gemaakt van externe inhuur. Bij de Belastingtelefoon was sprake van extra telefoonaanbod als gevolg van ondermeer 1 bankrekeningnummer. Hiervoor zijn met name extra uitzendkrachten ingezet. Zonder deze extra inhuur zou het percentage onder de 10% zijn uitgekomen.

Bij de Generale Thesaurie was er begin 2014 sprake van 1 ingehuurde adviseur met een tarief boven € 225 per uur (motie De Pater). Inmiddels wordt van deze adviseur geen gebruik meer gemaakt.

33

Bij de baten-lastendiensten is de inhuur bepaald op basis van kosten en niet op basis van uitgaven.

Licence