Base description which applies to whole site

6. BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Verslagjaar 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie verklaart dat:

In het begrotingsjaar 2014 is, uitgaande van het normenkader voor de bedrijfsvoering, op een gestructureerde wijze aandacht besteed aan de primaire- en ondersteunende processen en de hiermee samenhangende beheertaken bij de organisatieonderdelen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De over het jaar 2013 aan de Algemene Rekenkamer gedane toezeggingen maakten hier onderdeel van uit.

Mede op basis van risicoanalyses op onder andere de door de Algemene Rekenkamer geconstateerde onvolkomenheden is een systematische afweging gemaakt inzake de in te zetten instrumenten van sturing en beheersing van de bedrijfsvoering. Dit omvat mede het vaststellen van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de uitgangspunten voor opname van de relevante aandachtspunten in deze bedrijfsvoeringsparagraaf.

De Algemene Rekenkamer heeft in haar Rapport bij het Jaarverslag 2013 van VenJ vier onvolkomenheden geconstateerd:

 • Financieel beheer;

 • Personeelsbeheer;

 • Inkoopbeheer bij het kerndepartement;

 • Inkoopbeheer Dienst Justitiële Inrichtingen.

Dankzij grote inspanningen in 2013, die in 2014 zijn voortgezet, is goede vooruitgang geboekt. Over de bereikte resultaten wordt hierna verslag gedaan. Eén en ander heeft in het jaar 2014 geresulteerd in beheerste bedrijfsprocessen. Daarbij zijn de volgende punten van aandacht naar voren gekomen:

1. Rechtmatigheid (en getrouwheid)

De foutentolerantie van 1% van de samenvattende verantwoordingsstaat baten-lastenagentschappen VenJ 2014 is overschreden, voornamelijk door rechtmatigheidsfouten bij DJI. De fouten bedroegen in totaal € 39,5 mln., dat is 1,31% van het totaal.

In 2014 zijn drie gevallen van fraude geconstateerd waarop aanzegging tot ontslag, voorwaardelijk ontslag respectievelijk strafontslag is gevolgd.

2. Totstandkoming beleidsinformatie

Opdat de Tweede Kamer juiste en goede informatie ontvangt over de ontwikkeling van de indicatoren en kengetallen in de begroting en het departementaal jaarverslag zijn in het jaarverslag de indicatoren en kengetallen zo veel mogelijk voorzien van een eenduidige bronvermelding en is voorts zo veel mogelijk in kwaliteitsdocumenten beschreven hoe de niet-financiële informatie tot stand is gekomen.

Naar aanleiding van het Rapport bij het Jaarverslag 2013 van de Algemene Rekenkamer kan het volgende worden gemeld:

 • 1. De Algemene Rekenkamer achtte onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het verzamelen van de gegevens over «Percentage standaard strafzaken dat binnen één maand is afgedaan»

  In reactie is aangegeven dat de betreffende informatieverzameling bij het WODC is belegd en dat de Tweede Kamer over de uitkomsten in de voortgangsrapportage in juli 2014 zou worden geïnformeerd. Dit is inmiddels gebeurd.98

 • 2. Prestaties in de strafrechtketen (aandacht voor ongewenste uitstroom, informatiestrategie en betrouwbare informatie)

  Het programma VPS (Versterking Prestaties Strafketen) loopt op koers. Zo is de strafrechtketenmonitor operationeel, werken politie en OM gezamenlijk aan verbetering van de processen opsporing en vervolging, is het Administratie- en InformatieCentrum voor de executieketen gestart, zijn logistieke centra tussen OM en ZM in oprichting en zijn diverse ontwikkelingen gestart en maatregelen genomen om de strafrechtketen te digitaliseren. Ook zijn in het kader van de herziening van het Wetboek van Strafvordering diverse wetsvoorstellen in ontwikkeling, al aangeboden aan het parlement of al in werking getreden.

 • 3. Inzicht in niet-gebruik en doelmatigheid van gesubsidieerde rechtsbijstand

  Het niet-gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand wordt in kaart gebracht in het rapport Geschilbeslechtingsdelta 2014. Dit rapport wordt naar verwachting opgeleverd uiterlijk eind tweede kwartaal 2015. Gestreefd wordt de data als open data beschikbaar te stellen. De Raad voor Rechtsbijstand zal ook de aantallen gebruikers per soort toevoeging en rechtsgebied in de jaarlijkse monitor gesubsidieerde rechtsbijstand vermelden. Ook wordt bezien in hoeverre een nadere internationale verkenning mogelijk is van de uitgaven per toevoeging.

 • 4. Inzicht in resultaten aanpak bestrijding witwassen

  De beleidsvisie Nationaal Risk Assessment (NRA) Witwassen en Terrorisme Financiering die door de Ministeries van Financiën en VenJ wordt geschreven is bijna gereed. In deze notitie zetten zij hun visie uiteen op welke wijze zij op beide beleidsterreinen een risk and evidence based-beleid ontwikkelen. Centraal in die visie staat dat een goede inschatting van risico’s de basis vormt van het beleid en dat inzicht in de effectiviteit van dat beleid nodig is om het beleid te toetsen en verder vorm te geven. De eerste resultaten van het NRA worden in 2015 verwacht.

 • 5. Behandeling deel van de verblijfsaanvragen duurt nog te lang

  In 2014 is voortgang geboekt in de duur van de verblijfsaanvragen. Het percentage reguliere verblijfsaanvragen (inclusief bezwaarprocedures) dat in januari 2014 binnen de wettelijke termijn werd afgehandeld bedroeg 85%. Gedurende het jaar 2014 is de tijdigheid gestegen, waardoor 91% van de alle aanvragen tijdig zijn beslist. Voor 2015 wordt een tijdigheid van 95% beoogd.

98

Tweede Kamer, 29 279, nr. 204.

Licence