Base description which applies to whole site

10.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk bestaan op te bouwen.

Tabel 10.1.1 Staat van baten en lasten per 31 december 2014 (x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

 
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2014

Verschil

Realisatie 2013

Baten

       

Omzet moederdepartement

2.089.729

2.287.904

198.175

2.326.242

Omzet overige departementen

0

0

0

0

Omzet derden

59.791

87.718

27.927

108.273

Rentebaten

250

303

53

860

Vrijval voorzieningen

0

7.678

7.678

4.446

Bijzondere baten

0

29.389

29.389

6.936

Totaal baten

2.149.770

2.412.992

263.222

2.446.757

   

 

Lasten

       

Apparaatskosten

1.224.694

1.113.585

– 111.109

1.149.013

Personele kosten

1.019.507

1.017.746

– 1.761

1.047.558

– waarvan eigen personeel

980.507

958.829

– 21.678

990.253

– waarvan externe inhuur

39.000

58.917

19.917

57.305

Materiële kosten

205.187

95.839

– 109.348

101.455

– waarvan ICT

100.300

27.379

– 72.921

31.590

– waarvan bijdrage aan SSO's (excl. bijdrage aan RVB voor justitiële inrichtingen)

9.000

27.274

18.274

19.248

Materiële programmakosten

1.021.079

1.039.364

18.285

1.127.897

Rentelasten

2.409

1.716

– 693

2.115

Afschrijvingskosten

47.343

38.072

– 9.271

53.216

– Materieel

42.997

34.772

– 8.225

48.703

– waarvan ICT

6.450

3.284

– 3.166

5.174

– Immaterieel

4.346

3.300

– 1.046

4.513

Overige kosten

15.345

196.600

181.255

196.465

– dotaties aan voorzieningen

15.345

158.154

142.809

129.590

– bijzondere lasten

0

38.446

38.446

66.875

Totaal lasten

2.310.870

2.389.337

78.467

2.528.706

Saldo baten en lasten

– 161.100

23.655

184.755

– 81.949

In bovenstaande tabel wordt een positief saldo van baten en lasten gepresenteerd van € 23,7 mln. In de begroting 2014 werd uitgegaan van een tekort van € 161,1 mln. De uitvoering van het Masterplan DJI heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal justitiële inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Deze kosten worden volledig gedragen door VenJ en op de begroting ingepast door middel van een kasschuif. In de ontwerpbegroting 2014 stonden de benodigde middelen gereserveerd op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën. Doordat de benodigde middelen bij het Ministerie van Financiën stonden gereserveerd en niet op de VenJ-begroting, ontstond een negatief saldo van baten en lasten.

Baten

Opbrengst moederdepartement

De bijdrage 2014 van het moederdepartement (omzet) is gedurende het jaar opwaarts bijgesteld, onder andere voor:

  • de afdekking van de frictiekosten in het kader van het Masterplan DJI is € 159 mln. toegevoegd aan de begroting van DJI;

  • hogere vergoeding voor loonkosten aan zorgverleners in de private sector als gevolg van het OVA (overheidsbijdrage in arbeidskostenontwikkeling)-convenant (€ 12,3 mln.);

  • diverse beleidsmatige mutaties voor onder andere zorginkoop ten behoeve van gedragsbeïnvloedende maatregelen, terugkeeractiviteiten gevangeniswezen en onderwijsmiddel als gevolg van het capaciteitsplan JJI’s. In totaal gaat het om € 6,7 mln. aan extra bijdragen;

  • terugontvangen bijdrage van OCW in verband met de neerwaartse ontwikkeling van de justitiële jeugdcapaciteit en daarmee ook de capaciteit van de aan de JJI’s verbonden scholen (€ 7,8 mln.).

Onder opbrengst moederdepartement zijn ook een aantal opbrengsten van activiteiten uitgevoerd voor andere onderdelen van VenJ opgenomen. De begroting van deze bedragen is in 2014 nog onderdeel van de opbrengst derden. Vanaf 2015 worden deze bedragen afzonderlijk begroot.

Opbrengsten derden

De gerealiseerde opbrengsten van derden zijn ten opzichte van de oorspronkelijke begroting € 27,9 mln. hoger uitgekomen. De hogere realisatie is voornamelijk het gevolg van de verlenging van het Verdrag met het Koninkrijk België (€ 39,9 mln.). Daarnaast zijn opbrengsten overgeheveld en verantwoord onder opbrengst overig VenJ.

Rentebaten

Door gebruik te maken van de depositofaciliteit van het Ministerie van Financiën en ontvangen rente op het positieve rekeningcourantsaldo is in 2014 € 0,3 mln. aan rentebaten gerealiseerd.

Vrijval uit voorzieningen

Bij de balanspost voorzieningen is een toelichting opgenomen op de vrijval uit de voorzieningen.

Bijzondere baten

Het saldo van de bijzondere baten betreft € 29,4 mln. terugbetaling door het RVB aan DJI in het kader van het nieuwe huisvestingsstelsel.

Lasten

Apparaatskosten

Tabel 10.1.2 Personele kosten (x € 1.000)
 

Realisatie 2014

Realisatie 2013

Ambtelijk personeel

912.519

938.407

Externe inhuur:

   

– uitzendkrachten

28.556

18.483

– deskundigen/adviseurs (excl. op formatieplaatsen)

30.361

38.822

Overig personeel

20.809

34.521

Reiskosten woon-/standplaats

22.756

23.796

Overige personeelskosten

2.744

– 6.471

Totaal personeelskosten

1.017.746

1.047.558

De gerealiseerde personele kosten 2014 zijn in lijn met de begroting 2014. Er heeft in 2014 wel een verschuiving plaatsgevonden tussen inzet eigen vast personeel en tijdelijk personeel. De daling van het eigen personeel heeft voornamelijk te maken met de effecten van het Masterplan DJI.

Tabel 10.1.3 Materiële apparaatskosten (x € 1.000)
 

Realisatie 2014

Realisatie 2013

Gebruiksvergoedingen RVB

15.362

14.551

Overige huisvestingskosten

3.250

4.696

Onderhoud en exploitatie apparatuur

39.034

42.873

Inbesteding via SSO’s

9.168

7.097

Bureaukosten

6.246

9.160

Reis en verblijfskosten

10.164

12.536

Personeelsgebonden exploitatiekosten

10.413

9.808

Overige exploitatiekosten

2.202

734

Totaal

95.839

101.455

Het verschil in ICT-kosten wordt veroorzaakt door dat in de begroting 2014 abusievelijk het volledige ICT-budget is opgenomen voor zowel ICT-kosten als personele, materiële en huisvestingskosten voor de ICT-organisatie DJI. In de begroting 2016 zal dit – conform Verantwoord Begroten – gecorrigeerd worden en worden alleen de netto ICT-kosten begroot.

Tabel 10.1.4 Materiële programmakosten (x € 1.000)
 

Realisatie 2014

Realisatie 2013

Financiering particuliere inrichtingen

70.934

287.692

Inkoop forensische zorg

536.668

312.322

Afkoop subsidierelaties

13.300

36.981

Subsidievaststellingen voorgaande jaren

0

12.049

Gebruiksvergoedingen RVB

235.776

272.092

Overige huisvestingskosten

65.793

87.816

Kosten justitieel ingeslotenen (rijksinrichtingen)

82.017

85.327

Materiële kosten arbeid justitiabelen

9.823

17.675

Kosten arrestanten op politiebureaus

4.556

4.707

Overige exploitatiekosten

20.497

11.236

Totaal

1.039.364

1.127.897

De financiering van de particuliere inrichtingen is gewijzigd. Vanwege de invoering van de DBBC-systematiek en het loslaten van de budgetparameters vanaf 2016 en verder, is er voor gekozen om de inkoop van forensische zorg in totaliteit te verantwoorden onder die post. Onder financiering particuliere inrichtingen worden nu alleen een aantal subsidies verantwoord van particuliere Tbs-inrichtingen die geen onderdeel uitmaken van de inkoop van forensische zorg. Verder worden ook de exploitatiesubsidies van de particuliere Justitiële Jeugdinrichtingen hier verantwoord.

Rentelasten

De rentelasten hebben betrekking op de leningen bij het Ministerie van Financiën. Omdat de afgelopen jaren voor een lager bedrag aan nieuwe leningen is afgesloten dan oorspronkelijk geraamd, zijn de totale rentekosten lager uitgekomen.

Afschrijvingskosten

De gerealiseerde afschrijvingskosten zijn lager uitgevallen dan geraamd. Het verschil bedraagt € 9,3 mln. Dit heeft onder meer te maken met het afstoten van activa bij het sluiten van locaties in het kader van het Masterplan DJI.

Dotatie voorzieningen

De dotaties aan de voorzieningen zijn nader toegelicht bij de betreffende post in de balans.

Bijzondere lasten

Het saldo van de bijzondere lasten bestaat voornamelijk uit reeds in 2014 betaalde afkoop boekwaarde RVB in het kader van het Masterplan DJI.

Tabel 10.1.5 Balans per 31 december 2014 (x € 1.000)
 

Balans 2014

Balans 2013

Activa

   

Immateriële activa

14.916

7.026

Materiële vaste activa

   

– grond en gebouwen

9.474

13.412

– installaties en inventarissen

104.821

99.043

– overige materiële vaste activa

2.829

3.837

Voorraden

3.454

2.661

Debiteuren

33.820

14.810

Nog te ontvangen

143.716

157.063

Liquide middelen

254.477

171.451

Totaal activa

567.507

469.303

     

Passiva

   

Eigen vermogen

   

– exploitatiereserve

– 100.666

– 55.386

– onverdeeld resultaat

23.655

– 81.949

Voorzieningen

175.151

157.965

Leningen bij het Ministerie van Financiën

50.225

61.575

Crediteuren

36.248

54.527

Nog te betalen kosten

382.894

332.571

Totaal passiva

567.507

469.303

Over 2014 is een positief exploitatieresultaat van € 23,7 mln. gerealiseerd. Dit saldo is het resultaat van de consolidatie van de administraties van de onder de DJI ressorterende inrichtingen en diensten.

In het kader van het Masterplan DJI zijn nieuwe afspraken gemaakt omtrent het negatieve eigen vermogen. Dit houdt in dat DJI door het Ministerie van Financiën bij uitzondering toestemming is verleend om voor 2014 af te wijken van de Regeling agentschappen inzake het negatief eigen vermogen, mits dit negatieve eigen vermogen uiterlijk per eerste suppletoire begrotingswet 2015 wordt aangezuiverd conform de Regeling agentschappen. Om deze reden is in de vergelijkende cijfers 2013 de vordering op het moederdepartement, die betrekking had op de verliezen van voorgaande jaren, niet meer opgenomen. Tevens is deze post als rechtstreekse vermogensmutatie in de exploitatiereserve opgenomen.

Ultimo 2012 bedroeg het eigen vermogen DJI € 76 mln. negatief. In 2013 verslechterde het eigen vermogen naar € 120 mln. negatief. Binnen DJI zijn maatregelen getroffen om deze negatieve ontwikkeling te keren. Dit heeft ultimo 2014 geresulteerd in een verbetering van het eigen vermogen tot € 77 mln. negatief.

Nadere specificatie balansposten

Hieronder worden enkele balansposten nader gespecificeerd.

Activa

Tabel 10.1.6 Uitsplitsing post debiteuren (x € 1.000)
 

Balans 2014

Balans 2013

Debiteuren moederdepartement

663

1.574

Debiteuren agentschappen binnen Ministerie VenJ

2.356

727

Debiteuren andere ministeries

1.718

1.054

Debiteuren agentschappen andere ministeries

257

81

Debiteuren derden (buiten het Rijk)

29.336

12.022

Debiteuren

34.330

15.458

– /– Voorziening dubieuze debiteuren

– 510

– 648

Totaal

33.820

14.810

Tabel 10.1.7 Uitsplitsing post nog te ontvangen (x € 1.000)
 

Balans 2014

Balans 2013

Nog te ontvangen van moederdepartement

48.960

62.122

Nog te ontvangen van agentschappen binnen Ministerie VenJ

6.430

1.892

Nog te ontvangen van andere ministeries

3.392

3.386

Nog te ontvangen van agentschappen andere ministeries

4.844

22.303

Nog te ontvangen van derden (buiten het Rijk)

80.090

67.360

Totaal

143.716

157.063

Tabel 10.1.8 Uitsplitsing liquide middelen (x € 1.000)
 

Balans 2014

Balans 2013

Rekening courant Rijkshoofdboekhouding

253.297

169.701

Kas

1.180

1.750

Totaal

254.477

171.451

Passiva

Tabel 10.1.9 Uitsplitsing post crediteuren (x € 1.000)
 

Balans 2014

Balans 2013

Crediteuren moederdepartement

201

330

Crediteuren agentschappen binnen Ministerie VenJ

11

242

Crediteuren andere ministeries

1.743

564

Crediteuren agentschappen andere ministeries

432

225

Crediteuren derden (buiten het Rijk)

25.222

43.994

Betalingen onderweg

8.639

9.172

Totaal

36.248

54.527

Tabel 10.1.10 Uitsplitsing nog te betalen (x € 1.000)
 

Balans 2014

Balans 2013

Vooruitontvangen

1.159

3.243

Vakantiegeld

27.391

28.374

Eindejaarsuitkering

3.681

3.797

Niet opgenomen vakantiedagen

17.129

16.579

Terug te betalen bijdrage moederdepartement

7.510

16.867

Nog te betalen facturen / declaraties

326.024

262.236

Vooruitontvangen bijdragen

0

1.475

Nog te betalen kosten

382.894

332.571

     

Specificatie

   

Nog te betalen aan moederdepartement

7.510

18.342

Nog te betalen aan agentschappen binnen Ministerie VenJ

0

0

Nog te betalen aan andere ministeries

349

700

Nog te betalen aan agentschappen andere ministeries

10.464

33.433

Nog te betalen aan derden (buiten het Rijk)

364.571

280.096

Totaal

382.894

332.571

Tabel 10.1.11 Overzicht voorzieningen (x € 1.000)
 

Stand per

Vrijval

Dotatie

Onttrekking

Stand per

 

1-1-2014

in 2014

in 2014

in 2014

31-12-2014

Voorziening FLO

3.148

– 115

 

– 3.033

0

Voorziening SBF

40.283

– 1.467

24.417

– 27.846

35.387

Voorziening wachtgelden

492

– 22

 

– 176

294

Reorganisatievoorziening

10.957

– 1.668

1.287

– 6.300

4.276

Voorziening Van Werk Naar Werk

   

16.884

 

16.884

Voorziening afkoop boekwaarde gebouwen

99.732

– 4.406

93.543

– 95.326

93.543

Voorziening verzelfstandiging Mesdagkliniek

3.353

 

18

– 609

2.762

Voorziening verlieslatende contracten

   

22.005

 

22.005

Totaal

157.965

– 7.678

158.154

– 133.290

175.151

Voorziening Substantieel Bezwarende Functies (SBF)

Met ingang van 1 januari 2010 is de FLO-regeling opgevolgd door de regeling omtrent Substantieel Bezwarende Functies. De duur van deze verlofregeling verschilt per persoon. Op basis van de instroom en de looptijd per persoon is een voorziening gevormd. Omdat ook deze regeling als «onzuiver» is aangemerkt geldt hier eveneens de fiscale heffing van 26% per 2010 en de verhoging tot 52% per 2011 ter ontmoediging van het vervroegd uittreden. De dotatie in 2014 van € 23,8 mln. is gebaseerd op de medewerkers die tot en met december 2014 van de regeling gebruik gemaakt hebben. De onttrekking van € 27,8 mln. betreft de in 2014 betaalde uitkeringen. In 2014 is een bedrag van € 1,46 mln. vrijgevallen als gevolg van actualisering van de voorziening. Deze regeling is met ingang van 1 oktober 2014 beëindigd. Instroom na 1 oktober 2014 in deze regeling kan in beginsel alleen nog plaatsvinden op basis van eerder gemaakte afspraken. Met ingang van 1 oktober 2014 is er een nieuwe SBF-regeling van kracht. Deze regeling wordt uitgevoerd door Loyalis. Van de nieuwe SBF-regeling is in het laatste kwartaal van 2014 door zes medewerkers gebruik gemaakt. De dotatie in 2014 bedraagt € 0,6 mln. De onttrekking in 2014 bedraagt € 31.000.

Aan alle deelnames liggen besluiten ten grondslag. Voor deze zes medewerkers is thans een voorziening opgenomen op basis van de door Loyalis verstrekte informatie. De grondslag voor het vormen van de voorziening betreft het in rekening gebrachte maandbedrag door Loyalis vermenigvuldigd met de duur van de looptijd.

Voorziening Van Werk Naar Werk

In het kader van het Masterplan vindt een reorganisatie plaats, waarbij medewerkers komen te vallen onder de rijksbrede VWNW-regeling. Voor de medewerkers die eind 2014 in de vrijwillige fase zijn ondergebracht is een voorziening getroffen van € 16,9 mln. Voor de verplichte fase is nog geen voorziening opgenomen omdat nagenoeg alle verplichte kandidaten elders binnen DJI gedetacheerd zijn.

Voorziening afkoop boekwaarde gebouwen

DJI heeft ten aanzien van een aantal van de RVB gehuurde panden de beslissing genomen deze af te stoten. Aan deze beslissingen zijn veelal kosten verbonden, zoals nog resterende huren, kosten wederoplevering en eventuele sloopkosten. In 2014 is aan de RVB een aantal bedragen betaald in het kader van het Masterplan DJI, hetgeen heeft geleid tot een onttrekking aan de voorziening van € 95 mln. Voorts zijn er in het kader van de verdere uitvoering van het Masterplan DJI voorzieningen van € 93,5 mln. getroffen voor het sluiten van locaties van na 2014. Daarnaast is voor diverse locaties een totaalbedrag van € 4,4 mln. vrijgevallen als gevolg van herberekening van de afkoopbedragen door de RVB.

Voorziening verlieslatende contracten

In het kader van het afkopen van de subsidierelatie met Amsterbaken dient ook de garantstelling voor de door hen aangegane lening bij het Ministerie van Financiën eind 2015 afgekocht te worden. Deze garantstelling bedraagt per die datum € 21,3 mln. Dit bedrag is eind 2014 als voorziening opgenomen. In het kader van het Masterplan is besloten de beveiliging bij DJI uitsluitend met eigen werknemers uit te voeren. Daarom is het contract met G4S in 2014 beëindigd. In dit kader is een afkoopsom voorzien van € 0,8 mln.

Tabel 10.1.12 Kasstroomoverzicht per 31 december 2014 (x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3) = (2)-(1)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

1

Rekening courant RHB 1 januari 2014 + stand depositorekeningen

113.479

169.701

56.222

         

2

Totaal operationele kasstroom

25.000

108.488

83.488

         

3a

Totaal investeringen

– 36.300

– 69.834

– 33.534

3b

Totaal boekwaarden desinvesteringen

0

19.623

19.623

3

Totaal investeringskasstroom

– 36.300

– 50.211

– 13.911

         

4a

Eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

4b

Eenmalige storting door moederdepartement

0

36.669

36.669

4c

Aflossing op leningen

– 19.243

– 11.350

7.893

4d

Beroep op leenfaciliteit

36.300

0

– 36.300

4

Totaal financieringskasstroom

17.057

25.319

8.262

         

5

Rekening courant RHB 31-12-2014 + stand depositorekeningen

119.236

253.297

134.061

Toelichting op kasstroomoverzicht (x € 1.000)

Saldo baten en lasten

23.655

+

Afschrijvingen

41.489

+/-

Mutaties voorzieningen

17.185

+/-

Mutaties werkkapitaal

26.159

 

Operationele kasstroom

108.488

De mutatie in het werkkapitaal is voornamelijk het gevolg van de toename van de overige kortlopende schulden met € 50,3 mln. en het gewijzigde saldo van crediteuren en debiteuren. Omdat nog steeds een hoog bedrag aan langlopende voorzieningen beschikbaar is voor de financiering van vaste activa, is geen beroep op de leenfaciliteit gedaan. De bijdrage van het moederdepartement (OPF 2013 en eindejaarsmarge 2013), om de financiële positie van DJI te verbeteren, is rechtstreeks aan het eigen vermogen van DJI toegevoegd en is derhalve uit de bijdrage van het moederdepartement gelaten.

In 2014 zijn door DJI investeringen gedaan in grond en gebouwen, installaties en inventaris en overig activa waaronder ICT-middelen. Immaterieel betreft alleen ICT-gerelateerde licenties

Tabel 10.1.13 Algemene doelmatigheidsindicatoren
 

Realisatie

Begroting

Verschil

 

2011

2012

2013

2014

2014

 

DJI-totaal:

           

Fte-totaal

16.285

16.140

15.943

15.250

15.500

– 250

Saldo van baten en lasten in %

– 2,4%

– 1,5%

– 3,3%

1,0%

– 7,5%

8,5%

             

Productiviteitsindicatoren

           

1. gemiddeld aantal tbs-passanten

22

25

25

20

20

0

2a. gemiddeld aantal personen in PP’s

(equivalentplaatsen)

407

401

450

481

625

– 144

2b. verhouding equivalentplaatsen /

gemiddelde bezetting

3,9

3,9

4,7

5,4

4,4

1,0

Doelmatigheid per doelstelling

In onderstaande tabellen worden doelmatigheidsgegevens gepresenteerd. De verschillen bij de omzet (PxQ) kunnen zowel het gevolg zijn van volumeverschillen als van prijsverschillen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

Tabel 10.1.14 Gevangeniswezen regulier
 

Realisatie

Begroting

Verschil

 

2010

2011

2012

2013

2014

2014

Intramurale capaciteit verdeeld naar:

12.167

12.152

12.166

11.920

11.586

11.484

102

Operationele strafrechtelijke sanctiecapaciteit

11.657

11.519

11.430

11.258

11.191

11.094

97

Reservecapaciteit

350

479

583

516

260

256

4

In bewaringgestelden op politiebureaus

64

58

57

50

39

20

19

VN-cellen / ISH

96

96

96

96

96

114

– 18

               

Bezettingsgraad direct inzetbare capaciteit (%)

90,9

91,1

89,6

84,7

78,6

91,3

– 12,7

               

Gemiddelde prijs per dag operationele capaciteit (x € 1,–)

229

232

259

262

253

244

9

Gemiddelde prijs per dag reserve capaciteit (x € 1,–)

133

121

113

95

65

66

– 1

Omzet operationele en res.capaciteit (p*q x € 1 mln.)

1.004,7

1.010,3

1.110,0

1.108,4

1.051,2

1.005,8

45,5

               

Extramurale capaciteit verdeeld naar:

517

407

401

450

481

625

– 144

(Bijzonder) pen. programma’s met of zonder elektr. toezicht

450

407

401

450

481

0

481

Elektronische Detentie

67

0

0

0

0

625

– 625

               

Gemiddelde prijs per dag per plaats (x € 1,–)

51

34

47

57

83

65

18

Omzet extramurale sanctiecapaciteit (p*q x € 1 mln.)

9,6

5,1

6,9

9,4

14,6

14,8

– 0,3

Toelichting Gevangeniswezen

Naar aanleiding van de capaciteitseffecten (PMJ 2015) is in de begroting 2015 een capaciteitsdaling op de extramurale capaciteit opgenomen in 2014. Hiertoe is conform afspraak de begroting 2014 van DJI niet op voorhand aangepast, maar wordt DJI afgerekend volgens de geldende spelregels omtrent de outputfinanciering. De huidige lage bezettingsgraad bij de intramurale cellen loopt ook mee in deze afrekening.

Het prijsverschil van de extramurale capaciteit houdt met name verband met de lagere bezetting en hogere DJI-brede overheadkosten.

Tabel 10.1.15 Forensische zorg
 

Realisatie

Begroting

Verschil

 

2010

2011

2012

2013

2014

2014

Capaciteit FPC’s / forensische zorg verdeeld naar:

2.156

2.067

2.077

1.858

1.782

1.730

52

Rijks-tbs-klinieken

427

427

392

373

366

362

4

Particuliere tbs-klinieken

1.456

1.379

1.376

1.286

1.416

1.368

48

Tbs-contractplaatsen in GGZ- en GHZ-instellingen

273

256

208

199

   

0

Reservecapaciteit

 

5

101

0

0

0

0

               

Bezettingsgraad justitiële tbs-klinieken (%)

91,9

92,0

90,0

92,0

89,6

91,3

– 1,7

               

Gemiddelde prijs per dag operationele capaciteit (x € 1,–)

480

479

496

494

508

527

– 19

Gemiddelde prijs per dag reserve capaciteit (x € 1,–)

 

221

173

201

0

0

0

Omzet operationele en res.capaciteit (p*q x € 1 mln.)

377,6

360,6

364,1

335,0

330,4

332,8

– 2,4

               

Forensische zorgplaatsen in het GW (PPC’s)

             

Gemiddeld aantal plaatsen

700

700

692

680

620

620

0

Gemiddelde prijs per dag (x € 1,–)

367

360

399

398

403

389

14

Omzet (p*q x € 1 mln.)

93,8

92,1

100,8

98,7

91,2

88,0

3,1

               

Intramurale cap. for. zorg in GGZ/GHZ verdeeld naar:

1.244

1.369

1.546

1.628

1.916

1.835

81

Inkoop forensische zorg in het strafrechtelijk kader

1.052

1.172

1.337

1.418

1.707

1.625

82

Inkoop forensische zorg voor gedetineerden

192

197

209

210

209

210

– 1

               

Gemiddelde prijs per dag (x € 1,–)

285

294

329

360

355

344

11

Omzet intramurale capaciteit (p*q x € 1 mln.)

129,4

146,7

185,7

213,8

248,3

230,4

17,9

Omzet ambulante zorg (p*q x € 1 mln.)

52,5

56,6

61,3

68,0

55,0

13,0

Toelichting forensische zorg

In het kader van het Masterplan DJI worden twee FPC’s gesloten en vindt herbestemming van één FPC plaats. In 2014 zijn bij deze FPC’s geen nieuwe patiënten geplaatst. Bovendien zijn patiënten overgeplaatst naar de overige FPC’s. Om dit te kunnen opvangen is bij de overige FPC’s extra capaciteit gecontracteerd. Hierom is de gefinancierde capaciteit bijgesteld met 52 plaatsen.

Bij de te sluiten/te herbestemmen FPC’s was de gemiddelde bezetting in 2014 reeds relatief laag. Dit werkt door in de gemiddelde bezettingsgraad van de totale tbs-capaciteit waardoor deze lager is uitgekomen. Bij de niet bezette plaatsen wordt alleen de vaste bedprijs gefinancierd. Omdat in 2014 relatief veel plaatsen niet bezet waren, heeft dit de gerealiseerde dagprijs gedrukt.

In 2014 was er sprake van hoge druk op de capaciteit van de overige forensische zorg. Gedurende het jaar is de gefinancierde capaciteit opwaarts bijgesteld in verband met autonome groei en in het kader van de aangenomen motie Van der Staaij over extra middelen voor de inkoop van forensische zorg.100 De gemiddelde bezetting van de intramurale capaciteit is uitgekomen op 101,5% van de bijgestelde gefinancierde capaciteit. De hogere prijs van de intramurale forensische zorgplaatsen is voornamelijk het gevolg van indexatie van de tarieven.

Tabel 10.1.16 Vreemdelingenbewaring
 

Realisatie

Begroting

Verschil

 

2010

2011

2012

2013

2014

2014

Capaciteit vr.bew. en uitzetcentra verdeeld naar:

2.781

2.781

2.776

2.476

1.762

1.762

0

Vrijheidsbeneming (art. 6 Vw)

195

108

166

168

98

50

48

Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

2.054

1.842

1.584

1.522

1.424

1.472

– 48

In bewaring gestelden op politiebureaus

2

1

1

1

0

0

0

Reservecapaciteit

130

130

325

390

240

240

0

In stand te houden capaciteit korte termijn

400

330

330

330

0

0

0

In stand te houden capaciteit lange termijn

0

370

370

65

0

0

0

               

Bezettingsgraad (%) capaciteit vreemdelingenbewaring

70,9

71,8

59,0

38,4

30,1

91,3

– 61,2

               

Gemiddelde prijs per dag operationele cap. (x € 1,–)

193

195

196

158

168

191

– 23

Gemiddelde prijs per dag reserve capaciteit (x € 1,–)

134

75

125

93

77

122

– 45

Gem. prijs per dag in stand te houden cap. kort (x € 1,–)

79

38

78

53

0

0

0

Gem. prijs per dag in stand te houden cap. lang (x € 1,–)

23

5

31

13

0

0

0

               

Omzet (p*q x € 1 mln.)

171,0

147,3

153,7

117,5

100,1

116,7

– 16,6

Toelichting Vreemdelingenbewaring

De lagere realisatie van de gemiddelde prijs is voornamelijk het gevolg van het concentreren van leegstand.

Tabel 10.1.17 Justitiële jeugdinrichtingen
 

Realisatie

Begroting

Verschil

 

2010

2011

2012

2013

2014

2014

 

Operationele capaciteit JJI verdeeld naar:

1.331

1.351

1.202

1.164

777

777

0

Rijks jeugdinrichtingen

688

454

358

358

319

319

0

Particuliere jeugdinrichtingen

630

384

442

442

331

331

0

Inkoopplaatsen (niet justitieel)

       

0

0

 

Reservecapaciteit

 

150

150

150

127

127

0

In stand te houden capaciteit

13

363

252

214

36

36

0

               

Bezettingsgraad operationele capaciteit (%)

52,8

72,3

72,8

64,0

72,1

90,0

– 17,9

               

Gemiddelde prijs per dag operationele cap. (x € 1,–)

510

543

552

547

608

600

8

Gemiddelde prijs per dag reserve capaciteit (x € 1,–)

153

143

132

124

132

135

– 3

Gemiddelde prijs per dag aan te houden capaciteit (x € 1,–)

 

92

132

124

132

135

– 3

               

Omzet operationele en res.capaciteit (p*q x € 1 mln.)

246,1

186,2

180,6

176,2

152,1

150,4

1,7

100

Tweede Kamer, 33 750 VI, nr. 82.

Licence