Base description which applies to whole site

31. Nationale politie

Realisatie begrotingsuitgaven Veiligheid en Justitie € 12.625 miljoen

Art. 31 Nationale politie 41,7%

Art. 31 Nationale politie 41,7%

Algemene doelstelling

Een veilige samenleving met behulp van een goed functionerende politieorganisatie.

Rol en verantwoordelijkheid

De Minister heeft een financierende en regisserende rol ten aanzien van de politie. Hierbij zijn drie verschillende verantwoordelijkheden te onderscheiden:

  • De eerste verantwoordelijkheid betreft die voor de inrichting, werking en ontwikkeling van het politiebestel;

  • De tweede verantwoordelijkheid is voor bevoegdheden en het beheer ten aanzien van de politie. Onder deze beheerverantwoordelijkheid van de Minister15 valt het vaststellen van de begroting, de meerjarenraming, de jaarrekening, het beheersplan, het jaarverslag en de operationele sterkte. De Minister kan de korpschef te allen tijde over alle beheeraangelegenheden algemene en bijzondere aanwijzingen geven;

  • Tot slot stelt de Minister vanuit zijn beleidsverantwoordelijkheid, gehoord het College van procureurs-generaal en de regioburgemeesters, ten minste eens in de vier jaar de landelijke beleidsdoelstellingen van de politie vast.

De Minister van VenJ heeft ten aanzien van het politie- en brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) een financierende en regisserende rol. De beheerverantwoordelijkheid voor het politie- en brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) berust bij de Minister.16

Landelijke prioriteiten politie 2011–2014

Beleidsconclusies

De uitvoering van de Landelijke prioriteiten politie 2014 is goed verlopen. Wat betreft de aanpak van High Impact Crimes (woninginbraken, overvallen, straatroven en geweld) zijn de doelen met betrekking tot verdachtenratio’s (de verhouding tussen het aantal in 2014 afgehandelde verdachten en het totaal aantal misdrijven) en het terugbrengen van de aantallen woninginbraken, overvallen en straatroven gerealiseerd. Omdat hiervoor specifieke beleidsbudgetten in de begroting zijn opgenomen wordt hierover bij artikel 33 (onder andere woninginbraken) en bij artikel 34 (onder andere overvallen en straatroven) gerapporteerd.

Verder is het aantal aangepakte criminele samenwerkingsverbanden verdubbeld en zijn er meer cybercrimezaken aangepakt. Voor nadere informatie hierover wordt verwezen naar artikel 33. 2014 was het laatste jaar van de huidige afspraken omtrent de landelijke prioriteiten politie.

Veiligheidsagenda 2015–2018

In 2014 is in samenwerking met het lokaal bestuur, het OM en de politie, als vervolg op de Landelijke prioriteiten, een Veiligheidsagenda 2015–2018 opgesteld.

Deze gezamenlijke agenda brengt, naast zes prioritaire onderwerpen, tevens tot uitdrukking dat het lokale, regionale en het landelijke niveau samenwerken aan het vergroten van de veiligheid. Voor het eerst worden hierin namelijk ook de bijdragen van de partners benoemd.

Meetbare gegevens

In onderstaande tabel worden behaalde resultaten op de Landelijke prioriteiten en overige beleidsprioriteiten weergegeven.

Tabel 31.1: Indicatoren Landelijke prioriteiten politie

Doelstelling

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Streefwaarde 2014

In 2014 wordt de aangever standaard geïnformeerd over de afloop van de aangifte, of wordt de aangever in zwaardere zaken op basis van maatwerk geïnformeerd. Er kan via 6 kanalen aangifte of melding bij de politie gedaan worden.

Multichannel aanpak geïmplementeerd

6 kanalen voor aangifte ontwikkeld.

Aangever woninginbraak binnen 14 dagen telefonisch geïnformeerd over de voortgang van hun zaak.

Er zijn 6 kanalen voor aangifte. Verdere uitbreiding van deze kanalen loopt: uitrol 3-D, uitbreiding internetaangifte, aangifte van steeds meer delicten op locatie. Wetsvoorstel digitale processtukken (o.a. mogelijkheid voor uitbreiding internetaangifte aan de TK gezonden).

Binnen 2 weken wordt teruggekoppeld naar de aangever HIC.

Terugkoppeling aangifte zwaardere zaken op basis van maatwerk.

6 kanalen voor aangifte.

Terugkoppeling van aangifte, aangever wordt in zwaardere zaken op basis van maatwerk geïnformeerd. Over aangifte van HIC wordt binnen 2 weken teruggekoppeld.

         

Vermindering administratieve lastendruk politie met 25% (5.000 fte)

3% (605 fte)

15% (3.000fte)

20% (4.000 fte)

25% (5.000 fte)

         

Verhoging van de heterdaadratio met 25%

Uitvoering pilots; geen cijfer beschikbaar

3%

3,5% 1

25%

         

Aanleveren gebiedsscan op gemeentelijk niveau2

100% dekking

100% dekking

100% dekking

100% dekking

         

Aanpak criminele vreemdelingen:

       

– Van de PSH-V3 geregistreerde identiteitsonderzoeken voldoet 90% aan de afgesproken kwaliteitseisen.

85,3%

92%

94,3%

90%

– Bij alle naar het OM verzonden pv’s met een niet-Nederlander als verdachte wordt de niet-Nederlander voorzien van een vreemdelingennummer.

Uitrol ID-zuilen en werkstations

88%

85,4%

100%

         

Cybercrime: standaardisering, uniformering en professionalisering van de Digitale Expertise

Versterking professionaliteit capaciteits-uitbreiding 33 fte

Capaciteits-uitbreiding: 33 fte bij THTC;

Het Flexibel Informatie en Expertise team is met 20 fte volledig operationeel

Eind 2014 is de derde en laatste tranche nieuwe medewerkers ingestroomd. Hiermee is de capaciteitsuitbreiding (naar 119 fte) van het THTC voltooid.

Uitvoering plan van aanpak

         

Vrijwillige ambtenaren van politie (einddoel is 5.000 vrijwilligers in 2015)

2.940

3.100

3.038

4.375

Bron: Jaarverslag nationale politie 2014

1

Stijging ten opzichte van het heterdaadratio in 2013.

2

Vanaf 1 januari 2013 is de Politiewet 2012 in werking getreden, waarmee de Nederlandse politie uit één korps bestaat. De gebiedsscans worden, op verzoek van gemeenten, op eenheidsniveau aangeleverd.

3

Politiesuite Handhaving Vreemdelingen: systeem waarin de bedrijfsprocessen voor afhandeling van vreemdelingentoezicht en uitzetting worden verwerkt.

Tabel 31.2: Indicator operationele sterkte
         

Realisatie

Streven

 

2010

2011

2012

2013

2014

2014

Operationele sterkte incl. aspiranten in fte

49.745

50.587

51.552

51.598

51.442

50.712

Bron: De informatie over de personele sterkte is afkomstig uit het Politie BeleidsInformatieSysteem (PolBIS). De definities van operationele en niet-operationele sterkte zijn vastgelegd in de brief aan de Tweede Kamer van 10 november 2009. Een nadere verdeling van functies is neergelegd in de brief aan de Tweede Kamer van 24 november 2009 (Tweede Kamer, 29 628, nrs. 160, 164 en 192).

Toelichting op de indicatoren

Aangifte

De politie werkt door aan de verbetering van het aangifteproces door de kwaliteit te verhogen en drempels te verlagen. Burgers en bedrijven worden meerdere kanalen van aangifte geboden: via internet, telefonisch, op het bureau, op afspraak, op locatie of via een 3D-loket. Het uitgangspunt hierbij is dat de politie 24/7 bereikbaar is en in overleg met de burger het juiste kanaal voor aangifte kiest. Aangifte van een gestolen fiets bij voorkeur via internet, aangifte van zwaardere delicten zoals seksueel misbruik op het bureau of bij de aangever thuis. In 2014 zijn er nieuwe 3D-loketten geopend, ging de politie voor steeds meer delicten naar de mensen toe om aangifte op te nemen en zijn er voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding van de internetaangifte naar andere delicten. Vanaf 1 januari 2014 worden aangevers van High Impact Crimes (woninginbraken, overvallen, straatroof, geweld) binnen twee weken persoonlijk geïnformeerd over het verloop van de aangifte. De terugkoppeling van zwaardere criminaliteit (zoals levensdelicten) vindt plaats op basis van maatwerk door familierechercheurs. Het aangifteproces wordt zorgvuldig geborgd in de robuuste basisteams.

Vermindering administratieve lastendruk

Het actieprogramma «Minder regels, meer op straat» richt zich op de versterking van het presterend vermogen van de politie door het wegnemen van onnodige bureaucratie, het slimmer organiseren van het politiewerk en het versterken van het vakmanschap. Daarbij is als concreet resultaat geformuleerd dat vanaf 2012 tot eind 2014 binnen de operationele sterkte een productiviteitswinst wordt gerealiseerd oplopend tot 5.000 fte. De realisatie van de basisteams en de districtsrecherches heeft in 2014 binnen de politie absolute prioriteit gekregen. Dat heeft gevolgen gehad voor de bijdrage die de bedrijfsvoering kan leveren aan de lastenvermindering. Er waren ook externe projecten van invloed op de vermindering van de administratieve lastendruk, zoals het project Bancaire Gegevens. Daarnaast is er, bijvoorbeeld op grond van nieuwe EU-regelgeving, soms juist sprake van een lastenverzwaring. Dit leidde tot bijstelling van het realisatiepad van de administratieve lastenverlichting. Aan de Tweede Kamer is in bijlage 3 bij de voortgangsbrief politie van 10 juni 2014 (Minder regels, meer op straat) gemeld dat het realisatiepad van de administratieve lastenverlichting is bijgesteld en de doelstelling van 5.000 fte ultimo 2015 zal worden gerealiseerd.21 In 2014 is een cumulatieve realisatie van 4.000 fte bereikt.

Heterdaadkracht

Heterdaadkracht is een samenspel van burgers, ketenpartners en politie waarbij burgers nog meer gestimuleerd worden om melding te maken van overlast en criminaliteit en waarbij de burger erop kan vertrouwen dat politie en justitie optreden. Heterdaadkracht is essentieel in het dagelijkse politiewerk en van groot strategisch belang. In de Landelijke prioriteiten 2011–2014 werd een kwantificering van de doelstelling opgenomen, een verhoging van de heterdaadratio met 25%. Deze doelstelling is niet volledig gerealiseerd.

Vast is komen te staan dat er geen uniek kenmerk in de historische politiedata tot en met het jaar 2011 beschikbaar is. Vanaf het jaar 2012 is een uniek kenmerk voor de heterdaadaanhouding binnen de bedrijfsvoeringsystemen van de politie landelijk ingevoerd. Vanaf 2013 zijn hierover realisatiecijfers gerapporteerd. In 2013 ging het om 107.852 van de 957.807 zaken (heterdaadratio 11,3%). In 2014 om 103.073 van de 884.685 zaken (heterdaadratio 11,7%) waarmee de stijging van de heterdaadratio ten opzichte van 2013 uitkomt op 3,5%. Gebleken is verder dat de heterdaadratio als sturingsvariabele op een te grote afstand tot de uitvoeringspraktijk staat. Dit wordt bevestigd in het rapport «Heterdaadkracht organiseren», uitgebracht door de Politieacademie en onderzoeksbureau AEF.22

Mede in het licht van de beperkte zeggingskracht van de ratio is deze niet meer opgenomen in de Veiligheidsagenda 2015–2018. Hoewel niet meer als indicator opgenomen, blijft heterdaadkracht onverminderd de aandacht houden. Heterdaadkracht houdt immers verband met de inrichting van diverse aspecten van de politie, zoals het werken met robuuste basisteams, het functioneren van de meldkamer en de samenwerking met burgers, zoals het gebruik van Burgernet en het gebiedsgebonden werken. Op deze punten zijn en worden grote stappen gezet.

Vreemdelingennummer

In 85,4%van de processen-verbaal van niet-Nederlandse verdachten dat naar het OM wordt gezonden, is een vreemdelingennummer van de niet-Nederlander in het proces-verbaal opgenomen. Dat niet 100% van de processen-verbaal een vreemdelingennummer bevat wordt verklaard door het feit dat misdrijven gepleegd door een vreemdelingen in voorkomend geval ook worden afgedaan op straat en niet altijd op het bureau (bijvoorbeeld overtreding van de wegenverkeerswet, door rood licht of te hoge snelheid). In deze gevallen kan er geen vreemdelingennummer worden toegekend omdat er dan geen technische hulpmiddelen aanwezig zijn.

Cybercrime

In 2014 zijn naast de uitbreiding van het Team High Tech Crime stappen gezet in het verruimen van de aanpak van high tech crime op het niveau van de landelijke eenheid, naar cybercrime binnen alle eenheden. De basis voor de standaardisering van de organisatorische, personele en technische inrichting en werking van digitaal opsporen is vastgelegd. Ook zijn verbeteringen doorgevoerd in de intake en registratie cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit onder meer door het aanpassen van handreikingen.

Politievrijwilligers

Het doel voor 2014 voor wat betreft het aantal vrijwilligers, een toename naar 4.375, is in 2014 niet gehaald. In totaal waren er eind 2014 3.038 vrijwilligers. De Minister heeft de politie tot eind 2016 de tijd gegeven om het doel van 5.000 vrijwilligers te halen.23 In 2014 is een werkgroep vrijwilligers gestart met vertegenwoordigers van de politie, de vakbonden, de Landelijke Organisatie Politie Vrijwilligers (LOPV) en het Ministerie van VenJ. Deze werkgroep richt zich op het vrijwilligersmanagement om zo te komen tot de gestelde doelstelling. In 2014 is ook een toetsingscommissie ingesteld die inzet van vrijwillige ambtenaren politie met een administratieve of technische taak toetst op verdringing.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 31.3 Budgettaire gevolgen van beleid art. 31 (bedragen x € 1.000)
   

Realisatie

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

   

2013

2014

2014

 

Verplichtingen

229.265

5.298.340

5.155.411

142.929

           

Programma-uitgaven

5.250.519

5.265.815

5.155.411

110.404

           

31.2 Bekostiging nationale politie

       
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

       
 

Nationale politie

4.976.547

4.971.272

4.882.090

89.182

 

VtsPN

90.460

0

0

0

 

Politieacademie

132.323

124.524

121.303

3.221

 

Bijdrage medeoverheden

       
 

BES brandweer- en politiekorps

18.193

20.485

17.573

2.912

           

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT politie

       
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

       
 

Bestuur en Organisatie

9.674

0

0

0

 

Internationale samenwerkingsoperaties

0

23.283

20.962

2.321

 

Informatiebeleid politie: Innovatieprojecten

4.358

0

0

0

 

C2000 / GMS

0

102.703

93.181

9.522

 

Overig Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT

0

870

790

80

 

Bijdrage medeoverheden

       
 

Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg

3.129

3.644

0

3.644

 

Subsidies

       
 

Subsidies in het kader van opsporing1

750

1.228

750

478

 

Overig Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT

0

734

0

734

 

Opdrachten

       
 

Providers

10.502

9.167

14.262

– 5.095

 

Overig Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT

0

3.116

0

3.116

 

Bijdrage Sociale fondsen

       
 

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

4.583

4.789

4.500

289

           

Ontvangsten

269

1.431

500

931

1

In het najaar van 2014 is na het aanbieden van de begroting 2014 aan de Kamer alsnog besloten om Stichting M (thans NL Confidential) niet meer specifiek te benoemen, maar het budget als «subsidie in het kader van opsporing» te herbenoemen. Deze wijziging was een gevolg van de activiteiten ter verbetering van de begroting als gevolg van het Financieel Verbeterplan.

Verplichtingen

Toelichting op de instrumenten

De verplichtingenoverschrijding van € 142,9 mln. heeft betrekking op de extra gelden die beschikbaar zijn gesteld door Financiën voor de frictiekosten vorming nationale politie (€ 30,8 mln.), de verkeershandhavingsteams (€ 47,9 mln.) zijnde een overheveling van artikel 33. Veiligheid en criminaliteitsbestrijding, de kosten voor de inzet voor de NSS (€ 13,4 mln.) en de ramp met de MH17 (€ 5,6 mln.). In 2014 zijn tevens meerjarige verplichtingen ingesteld voor contracten met de providers (€ 29,5 mln.), het Landelijk bureau voor regioburgemeesters (€ 3,8 mln.) en voor de instandhouding van de Van Ghentkazerne (€ 12,5 mln.). Het grote verschil tussen de realisatie 2013 en 2014 komt door een gewijzigde systematiek in 2013, waardoor verplichtingen zoveel mogelijk worden vastgelegd in hetzelfde jaar als ze worden uitgegeven in plaats van in het jaar daarvoor.

31.2 Bekostiging nationale politie

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

Nationale politie

Aan de politie zijn op basis van artikel 33 van de Politiewet 2012 bijdragen verstrekt voor de taakuitvoering. Dit betrof de algemene bijdrage met een omvang van € 4.643 mln. in 2014. De algemene bijdrage is als lumpsumbudget ter beschikking gesteld aan de politie en ten goede gekomen aan een adequate politiezorg. De politie heeft daarmee ook in 2014 bijgedragen aan het handhaven en vergroten van de openbare orde en veiligheid in Nederland. Het grootste deel van de algemene bijdrage wordt besteed aan de bekostiging van het politiepersoneel. Daarnaast zijn verschillende bijzondere bijdragen voor specifieke taken als de verkeershandhavingsteams en cybercrime verstrekt. Bijzondere bijdragen worden bij uitzondering gegeven voor de realisatie van een bepaald doel zoals in dit geval het versterken van de aanpak van cybercrime en de realisatie van een stabiel niveau van verkeershandhaving. Voor de frictiekosten die optreden bij de vorming van de nationale politie is in 2014 door VenJ een totaalbedrag van € 60 mln. aan de politie ter beschikking gesteld. In 2014 heeft de politie aanvullende bijdragen ontvangen voor de inzet in het kader van NSS en de ramp met de MH17. Hierdoor was de totale bijdrage € 4.971 mln., € 89 mln. meer dan begroot.

Politieacademie

De rijksbijdrage aan de Politieacademie omvat een algemene bijdrage voor de kosten van het ontwikkelen en aanbieden van het samenhangend stelsel van politieonderwijs, werving en selectie en examinering. Daarnaast omvat de rijksbijdrage bijzondere bijdragen om specifieke activiteiten op het terrein van onderwijs, kennis en onderzoek mogelijk te maken.

Bijdrage aan medeoverheden

BES brandweer- en politiekorps

De Minister van Veiligheid en Justitie is korpsbeheerder van zowel het politie- als het brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). In 2014 is voor de personele en materiële uitgaven van beide korpsen een bedrag van € 20,5 mln. uitgegeven.

Door de verschillende ketenpartners die operationeel zijn in het BES-gebied heeft in 2014 een inventarisatie plaatsgevonden van welke taken in aanmerking kunnen komen voor samenwerking op de BES, het zogenaamd ontschotten en flexibel werken. Een nadere uitwerking van een intensievere samenwerking tussen de partners is voorzien in 2015.

De korpsbeheerder heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd in de versterking van het financieel beheer van het politie- en het brandweerkorps. De gehele P&C-cyclus is opnieuw vormgegeven waarbij met name aandacht is gegeven aan de maandrapportages ten behoeve van zowel de eigen sturing als die door de korpsbeheerder. Een van de maatregelen is het aanstellen van een controller. In de kwaliteit van personeel is door middel van (bij)scholingstrajecten geïnvesteerd.

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT politie

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

Internationale samenwerkingsorganisaties

In 2014 zijn voor de 16 prioritaire landen van de politie werkprogramma’s opgesteld en deels uitgevoerd. Er is doorloop tot in 2015. Doel van de strategische landenprogramma’s (SLP’s) en de werkprogramma’s is met name de operationele samenwerking met politiediensten van betreffende landen te verbeteren en de criminaliteitsrelatie te verminderen. De coördinatie van uitzendingen van politiefunctionarissen in vredesmissies zoals EUPOL Afghanistan en MINUSMA Mali geschiedt door een daartoe ingerichte eenheid bij de politie.

C2000/GMS

In opdracht van het Ministerie van VenJ voert de informatievoorzieningsorganisatie van de politie (voorheen VtsPN) beheer over het C2000-netwerk. Het C2000-netwerk is van cruciaal belang voor de taakuitvoering van de Nederlandse hulpverleningsdiensten. Het verschil tussen begroting en realisatie van € 9 mln. wordt met name verklaard door een hogere bijdrage 2014 in de centrale exploitatiekosten C2000 welke bij eerste suppletoire wet 2014 in de begroting is verwerkt. De Ministeries van Defensie, VWS en Financiën hebben een bijdrage geleverd in verband met het gebruik van het netwerk door de Koninklijke Marechaussee, Ambulancezorg en Douane.

Bijdrage aan medeoverheden

Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg

De Minister van VenJ heeft een toezegging aan de Minister Infrastructuur en Milieu gedaan voor de medefinanciering van de kosten van de externe inzet van de Search and Rescue helikopter zolang de NH-90 helikopter (van Defensie) hiervoor niet inzetbaar is. In 2014 is een eenmalige bijdrage van € 2,8 mln. geleverd. Hiermee is de inzet van de SAR-helikopter voor de dienstverleningstaken op de Noordzee en de binnenwateren geborgd. In 2014 is verder € 0,7 mln. uitgegeven voor de ondersteuning van het Landelijk bureau ondersteuning regioburgemeesters.

Subsidies

Subsidies in het kader van opsporing

In 2014 zijn meerdere subsidies verstrekt, onder andere aan Stichting NL Confidential. Deze onafhankelijke stichting exploiteert onder andere de anonieme meldlijn Meld Misdaad Anoniem. Voor deze exploitatie ontvangt de stichting jaarlijks een subsidie van € 750.000.

Opdrachten

Providers

Op grond van hoofdstuk 13 van de Telecommunicatiewet zijn telecomaanbieders verplicht om hun netwerken en diensten aftapbaar te maken en mee te werken aan aftappen en gegevensverstrekkingen over hun klanten. De Staat is op grond van de Regeling kosten aftappen en gegevensverstrekking gehouden om bepaalde kosten die aanbieders maken in dit verband te vergoeden. Met de zes grote providers is voor de periode 2014–2016 een overeenkomst afgesloten ter vergoeding van de lasten van ruim € 9 mln. per jaar. Door het ingaan van de nieuwe overeenkomsten is de realisatie in 2014 lager dan begroot. De raming is met eerste suppletoire begroting 2014 verlaagd van € 14,2 mln. naar € 11,0 mln.

Overig kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT

Dit budget is uitgegeven aan vele kleinere opdrachten in het kader van overige kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT. Gedacht moet worden aan opdrachten voor onderzoek ten behoeve van de landelijke meldkamer en onderzoek voor uitvoering van impactanalyses. Met eerste suppletoire begroting 2014 is hiervoor budget beschikbaar gesteld.

Bijdrage aan Sociale fondsen

Stichting Arbeidsmarkt en opleidingsfonds Politie

De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie (SOAP), het A&O-fonds voor de sector politie, subsidieert, adviseert en registreert scholings-, arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsprojecten. Het primaire doel van de SAOP is het bevorderen van het goed functioneren van de arbeidsmarkt van de politie en het stimuleren van opleidingsactiviteiten. Dit doet de SAOP met behulp van de bijdrage die zij ontvangt van het Ministerie van Veiligheid en Justitie die voortkomt uit een arbeidsvoorwaardenafspraak met politievakorganisaties.

15

Vastgelegd in de Politiewet 2012.

16

Veiligheidswet BES (Stb. 2010, 362).

21

Tweede Kamer, 29 628, nr. 456, bijlage 3.

23

Tweede Kamer, 29 628, nr. 456.

Licence