Base description which applies to whole site

32. Rechtspleging en rechtsbijstand

Realisatie begrotingsuitgaven Veiligheid en Justitie € 12.625 miljoen

Art. 32 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding 11,8%

Art. 32 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding 11,8%

Algemene doelstelling

Een doeltreffend en doelmatig rechtsbestel.

Rol en verantwoordelijkheid

Als stelselverantwoordelijke schept de Minister van Veiligheid en Justitie optimale voorwaarden voor het in stand houden en verbeteren van een goed en toegankelijk rechtsbestel. De Minister heeft:

  • Een financierende rol voor de rechtspraak. De Minister houdt toezicht op het beheer en is de werkgever voor de rechterlijke macht;

  • Een financierende rol voor de Raad voor Rechtsbijstand, het Bureau Financieel Toezicht en het Register beëdigde tolken en vertalers.25 Hij is verantwoordelijk voor het wettelijk kader waarbinnen tolken, vertalers, advocaten, notarissen en andere zelfstandige professionals binnen het justitiële domein opereren;

  • Een stimulerende rol voor alternatieve geschillenbeslechting en schuldsanering. Ten aanzien van de schuldsanering is hij verantwoordelijk voor het wettelijke traject van de schuldsaneringsregeling, de faillissementsrechters en de bewindvoerders.26

Meetbare gegevens

Beleidsconclusies

De bevoegdheid van de Minister van Veiligheid en Justitie ten aanzien van het rechtsbestel is beperkt. Ook geldt dat normen voor een adequaat rechtsbestel zich niet in indicatoren laten vatten die in één oogopslag de beleidseffectiviteit in beeld brengen. Met behulp van monitoren, trendrapportages, beleidsdoorlichtingen en beleidsevaluaties wordt op kwantitatieve, maar ook op kwalitatieve wijze inzicht verkregen in de effecten van het beleid om de toegang tot de rechtspleging te bevorderen (beleidsartikel 32.2). Voor de rechtspraak kan dit slechts met kwalitatieve indicaties (beleidsartikel 32.3).

Gesubsidieerde rechtsbijstand

In 2014 is de eerste algemene maatregel van bestuur, behorend bij de stelselvernieuwing rechtsbijstand, in procedure gebracht. Dit besluit bevat een viertal maatregelen: bijstelling van een aantal forfaitaire vergoedingen in het strafrecht, een beperkte verlaging van de vergoeding voor bewerkelijke zaken in het strafrecht, een generieke verlaging van de vergoeding per forfaitair punt en het bevriezen van de indexering van zowel de vergoedingen aan rechtsbijstandverleners als de eigen bijdragen van rechtzoekenden. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen nam de Eerste Kamer de motie Kox27 aan, waarin de regering wordt verzocht de AMvB niet in werking te laten treden voordat een beleidsdebat over de bezuinigingen op de rechtshulp en de toegang tot het recht en de rechter heeft plaatsgevonden. Hierdoor is de AMvB niet op 1 januari maar op 1 februari 2015 in werking getreden Voorts is er naar aanleiding van de motie Scholten c.s.28 die is aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling 2015 in de Eerste Kamer, een commissie ingesteld die onderzoek gaat doen naar de oorzaken van de kostenstijging in de rechtsbijstand. Het onderzoek zal zich tevens richten op de maatregelen genoemd in deze AMvB.

Het wetsvoorstel, waarin de meer fundamentele onderdelen van de stelselvernieuwing worden geregeld, is in 2014 in consultatie gegeven. Het wetsvoorstel bevat onder andere de versterking van de eerste lijn en de maatregel scheiden op basis van gezinsinkomen. Inmiddels is de procedure met betrekking tot het wetsvoorstel Rechtsbijstand opgeschort in afwachting van de bevindingen van de bovengenoemde commissie.

Gerechtsdeurwaarders

Op 1 oktober 2014 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet ingediend.29 De belangrijkste elementen in de regeling van het ambt van de gerechtsdeurwaarder zijn: de omvang en de verantwoordelijkheden van het beroep van gerechtsdeurwaarder, een nadere uitwerking en versterking van het toezicht en tuchtrecht en een aantal aanpassingen in de wet die van belang zijn voor het goed functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders als publiekrechtelijke beroepsorganisatie.

Doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

Het wetsvoorstel doorbelasten van toezicht en tuchtrecht juridische beroepsgroepen dat beoogd was in 2014 in werking te treden, is vertraagd. Het wetsvoorstel is begin 2015 naar de Tweede Kamer verzonden.30 Zie verder onder «bijdragen ZBO’s en RWT’s, Bureau Financieel Toezicht».

Toezicht advocatuur

In 2014 is de Wet positie en toezicht advocatuur door beide Kamers aangenomen.31 De wet is op 1 januari 2015 in werking getreden. Met de inwerkingtreding van de wet zijn de bevoegdheden van de dekens in het kader van het toezicht op advocaten uitgebreid en versterkt. Voorts wordt het nieuwe college van toezicht eindverantwoordelijk voor het functioneren van het toezicht op de advocatuur.

Herziening initiële opleiding rechterlijke macht

Het wetsvoorstel tot herziening van de initiële opleiding van rechters en officieren van justitie is in 2014 in consultatie gegeven en voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Op basis van een voorlopige voorziening is de initiële opleiding rechterlijke macht begin 2014 reeds gestart. In dit wetsvoorstel zijn de vroegere raio-, rio- en oio-opleiding samengebracht in twee nieuwe opleidingen: een opleiding tot rechter en een opleiding tot officier van justitie. De parlementaire behandeling zal naar verwachting in 2015 plaatsvinden.

Wetsvoorstel aanpassing griffierechten

In 2014 is € 13 mln. aan financiële ruimte gevonden om de hoogte van enkele categorieën griffierechten structureel te matigen. De invoering van het wetsvoorstel is nu voorzien medio 2015. De later dan geplande invoering leidde tot een besparingsverlies van totaal € 38 mln. in 2014 (€ 33 mln. minder ontvangsten en € 5 mln. meer uitgaven als gevolg van uitblijven vraaguitval).

Wijziging van de Grondwet door codificatie van het recht op een eerlijk proces

Het wetsvoorstel is in concept gereed en heeft in 2014 de consultatiefase doorlopen. Inwerkingtreding is voorzien medio 2015.

Buitengerechtelijke geschiloplossing

Het wetsvoorstel dat de implementatie van de richtlijn Alternatieve Beslechting Consumentengeschillen en de verordening betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen regelt is in 2014 aan de Tweede Kamer voorgelegd en in januari 2015 door de Tweede Kamer goedgekeurd.32

Wetsvoorstel eigen bijdrage veroordeelden

Het wetsvoorstel eigen bijdrage strafvordering en slachtofferzorg is in het najaar van 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden.33 De Kamer heeft een rondetafelgesprek gehouden eind december. Naar verwachting zal het parlementaire proces in de loop van 2015 afgerond kunnen worden.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 32.1 Budgettaire gevolgen van beleid art. 32 (bedragen x € 1.000)
   

Realisatie

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

   

2013

2014

2014

 

Verplichtingen

1.544.910

1.489.787

1.509.230

– 19.443

           

32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad

       
 

Personeel

21.902

21.689

20.870

819

 

waarvan eigen personeel

21.511

21.146

20.117

1.029

 

waarvan externe inhuur

391

543

0

543

 

waarvan overige personele uitgaven

0

0

753

– 753

 

Materieel

3.545

3.250

4.255

– 1.005

 

waarvan ICT

1.374

892

502

390

 

waarvan SSO's

82

162

0

162

 

waarvan overige materiele uitgaven

2.089

2.196

3.753

– 1.557

           

Programma-uitgaven

1.518.733

1.463.857

1.484.105

– 20.248

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

       
 

Bijdrage ZBO’s/RWT’s

       
 

Raad voor Rechtsbijstand

54.089

52.270

50.813

1.457

 

Bureau Financieel Toezicht

6.250

6.250

2.398

3.852

 

Subsidies

       
 

Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

1.243

1.627

1.216

411

 

Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel

417

359

178

181

 

Opdrachten

       
 

WSNP

16.953

15.414

15.414

0

 

Toevoegingen Raad voor Rechtsbijstand

448.393

382.022

383.507

– 1.485

 

Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel

1.271

0

1.608

– 1.608

           

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

       
           
 

Bijdrage Raad voor de rechtspraak

973.412

987.050

1.011.452

– 24.402

           
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

       
 

College bescherming persoonsgegevens (Cbp)

7.827

8.211

8.185

26

 

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

6.113

5.835

6.066

– 231

 

CAK

0

1.809

0

1.809

 

Overig: Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend

rechtsbestel

 

1.026

685

341

 

Bijdrage medeoverheden

       
 

Bijdragen rechtspleging

0

48

86

– 38

 

Subsidies

       
 

Subsidies rechtspleging

812

803

897

– 94

 

Subsidies wetgeving

1.856

1.130

1.433

– 303

 

Opdrachten

       
 

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

97

3

167

– 164

           

Ontvangsten

222.147

221.419

313.839

– 92.420

 

waarvan griffierechten

216.660

217.194

306.226

– 89.032

32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad

Toelichting op de instrumenten

Hoge Raad

De Hoge Raad der Nederlanden is het hoogste rechtscollege in Nederland op het gebied van het civiele-, straf- en fiscale recht. Voor het civiele- en strafrecht is hij dat tevens voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De uitgaven zijn nagenoeg gelijk aan de oorspronkelijke raming.

Tabel 32.2 Hoge Raad Productiegegevens
 

Realisatie

Raming

 

2010

2011

2012

2013

2014

2014

Straf

           

Instroom

3.685

3.919

3.895

4.570

4.259

3.500

Uitstroom

3.681

4.070

3.688

4.390

4.767

3.500

             

Civiel

           

Instroom

653

557

564

483

491

600

Uitstroom

627

652

648

646

432

600

             

Fiscaal

           

Instroom

1.030

1.042

1.140

1.083

1.021

1.125

Uitstroom

1.081

1.038

1.256

1.029

1.172

1.000

             

Totaal

           

Instroom

5.368

5.518

5.599

6.136

5.771

5.225

Uitstroom

5.389

5.760

5.592

6.065

6.344

5.100

Bron: Jaarverslag Hoge Raad 2014

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) is belast met de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand. Het betreft hier de kosten voor personeel en materieel van de Raad en het Juridisch Loket. De RvR is kaderstellend en financiert het Juridisch Loket. Ook ziet de Raad toe op de kwaliteit van de rechtsbijstandverlening en zorgt zij voor voldoende beschikbaarheid.

Het Bureau beëdigde tolken en vertalers (btv) is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand en is door de Minister van Veiligheid en Justitie belast met enkele uitvoeringsaspecten van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv). Deze wet verplicht justitie en politie om, in het kader van straf- en vreemdelingenrecht, alleen tolken en vertalers in te zetten die staan geregistreerd in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

Bureau Financieel Toezicht

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) houdt financieel toezicht op gerechtsdeurwaarders en integraal toezicht op notarissen en kandidaatnotarissen. Daarnaast ondersteunt het BFT de Commissies van deskundigen (die door de Minister van Veiligheid en Justitie benoemd worden) bij het beoordelen van ondernemingsplannen van gerechtsdeurwaarders en het notariaat. Het BFT is voorts belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

Het budget voor de bijdrage aan het BFT is vanaf 2014 naar beneden bijgesteld in verband met de verwachte inwerkingtreding van het wetsvoorstel doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen per 1 januari 2014. Deze inwerkingtreding heeft echter niet in 2014 plaatsgevonden waardoor de bijdrage aan het BFT voor 2014 onveranderd € 6,25 mln. bedroeg.

Subsidies

Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken

De Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC of de Geschillencommissie) beoordeelt consumentenklachten.

Opdrachten

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Het Bureau WSNP bij de Raad voor Rechtsbijstand te Den Bosch coördineert de uitvoering van de Wet schuldsanering en reguleert de kwaliteit van de bewindvoering, onder andere door het register WSNP en een helpdesk te onderhouden. Via het bureau WSNP wordt een bijdrage verstrekt aan de bewindvoerder die een schuldsaneringsprocedure naar behoren afwikkelt. Gespecialiseerde insolventierechters houden toezicht op de goede afwikkeling van de schuldsaneringen. In 2014 bedroeg het aantal nieuwe schuldsaneringszaken ruim 10.000.

Toevoegingen Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand is een ZBO belast met de uitvoering van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. De Raad verstrekt subsidie door middel van een toevoeging aan een advocaat of mediator voor de verlening van rechtsbijstand aan rechtzoekenden met een laag inkomen en vermogen. De door de cliënt te betalen eigen bijdrage wordt verrekend met de kosten van de rechtsbijstand. De financiering van de Raad voor Rechtsbijstand vindt plaats aan de hand van het aantal afgegeven toevoegingen over de periode 1 september tot en met 31 augustus.

De afname van de uitgaven aan toevoegingen bij de rechtsbijstand in 2014 ten opzichte van 2013 is met name het gevolg van de lagere uitgaven op het terrein van civiele toevoegingen. Dit hangt vooral samen met de verhoging van de eigen bijdragen vanaf oktober 2013. Hierdoor daalde de gemiddelde netto-kosten per toevoeging. Ook het aantal civiele toevoegingen is iets lager dan vorig jaar, zij het hoger dan bij begroting was geraamd.

Het beroep op de rechtsbijstand was circa € 27 mln. hoger dan in de begroting was voorzien. Dit tekort is opgevangen door de vordering van de Raad voor Rechtsbijstand op het Ministerie van Veiligheid en Justitie met circa € 27 mln. te laten oplopen.

Tabel 32.3 Productiegegevens Raad voor de Rechtsbijstand 1
 

Realisatie

Raming

 

2010

2011

2012

2013

2014

2014

Strafzaken (ambtshalve)

           

Aantal afgegeven toevoegingen

105.534

99.451

98.706

87.164

83.346

98.933

Uitgaven (x € 1 mln.)

€ 115,5

€ 120,5

€ 125,6

€ 103,1

€ 109,9

€ 115,0

             

Strafzaken (regulier)

           

Aantal afgegeven toevoegingen

51.596

50.096

58.926

69.295

77.509

58.538

Uitgaven (x € 1 mln.)

€ 36,2

€ 37,2

€ 43,8

€ 55,4

€ 57,9

€ 42,5

             

Civiele zaken

           

Aantal afgegeven toevoegingen

222.715

227.199

244.201

263.859

254.559

231.630

Uitgaven (x € 1 mln.)

€ 167,9

€ 195,0

€ 194,2

€ 203,4

€ 166,9

€ 151,8

             

Piketdiensten

           

Aantal piketdiensten

90.678

125.916

123.389

116.908

123.644

135.292

Uitgaven (x € 1 mln.)

€ 24,8

€ 30,6

€ 32,2

€ 29,2

€ 30,2

€ 32,9

             

Lichte adviestoevoeging

           

Aantal afgegeven toevoegingen

12.257

8.363

9.814

10.371

10.041

4.162

Uitgaven (x € 1 mln.)

€ 2,8

€ 2,0

€ 2,3

€ 2,4

€ 1,8

€ 1,5

             

Asiel

           

Asielinstroom

15.150

14.630

13.632

17.190

30.020

14.000

Aantal afgegeven toevoegingen

27.000

28.728

27.165

20.741

24.424

26.768

Uitgaven (x € 1 mln.)

€ 45,2

€ 46,3

€ 43,5

€ 35,6

€ 40,4

€ 38,8

             

Het Juridisch Loket

           

Aantal klantencontacten

777.955

755.821

858.914

978.267

873.233

858.914

Uitgaven (x € 1 mln.)

€ 21,8

€ 24,0

€ 24,1

€ 24,2

€ 23,2

€ 23,7

             

Uitvoeringslasten (x € 1 mln.) Rechtsbijstand

           

Raad voor Rechtsbijstand

€ 29,7

€ 29,2

€ 29,6

€ 30,5

€ 24,7

€ 23,8

             

Totaal uitgaven (x € 1 mln.)

€ 477,1

€ 484,8

€ 495,4

€ 498,1

€ 429,4

€ 430,0

Mutatie Vordering Raad voor Rechtsbijstand

     

– € 14,4

€ 26,8

 

Totaal uitgaven (x € 1 mln.), excl. mutatie Vordering

€ 477,1

€ 484,8

€ 495,4

€ 483,7

€ 456,2

€ 430,0

Bronnen: Jaarverslag Raad voor Rechtsbijstand 2014, Prognosemodel Justitiële Ketens

1

De aantallen afgegeven toevoegingen in de tabel wijken af van de aantallen die vermeld worden in het Jaarverslag van de Raad voor Rechtsbijstand. Dit heeft te maken met het feit dat voor de financiering van de Raad voor Rechtsbijstand de aantallen over de periode 1 september t/m 31 augustus worden gehanteerd.

Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel

Op dit onderdeel is terughoudend omgegaan met de uitgaven ter compensatie van andere onderdelen binnen dit artikel.

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak

De Minister van Veiligheid en Justitie bekostigt de rechtspraak via de Raad voor de rechtspraak. De Raad voor de rechtspraak is het overkoepelende bestuur van de Rechtspraak, die verder bestaat uit de rechtbanken, de gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De Raad bevordert de kwaliteit en eenheid van de rechtspraak, verzorgt de financiën, houdt toezicht en ondersteunt de bedrijfsvoering bij de gerechten. De Raad spreekt zelf geen recht.

In dit beleidsartikel wordt de beleidsdoelstelling van de Minister van Veiligheid en Justitie ten aanzien van de rechtspleging toegelicht. In hoofdstuk 7 «Raad voor de rechtspraak» wordt de feitelijke vertaling van de aan de rechterlijke organisatie ter beschikking gestelde bijdrage in concrete beleidsdoelstellingen en prestaties van de Raad en de gerechten gegeven. Op grond van de Wet op de rechterlijke organisatie is de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering, zoals geschetst in hoofdstuk 7, toegekend aan de gerechten en de Raad voor de rechtspraak.

Er is € 24,4 mln. minder uitgegeven aan de rechtspraak dan geraamd. Dit vanwege het feit dat er in 2014 minder zaken zijn ingestroomd dan waar bij de oorspronkelijke begroting rekening mee was gehouden.

Instroom en productie

Tabel 32.4 Instroomontwikkeling
 

Realisatie

Raming

 

2010

2011

2012

2013

2014

2014

Instroom totaal aantal (x 1.000)

1.975

1.801

1.686

1.767

1.758

1.862

Jaarlijkse mutatie

1%

– 9%

– 6%

5%

0%

 

Bronnen: Raad voor de rechtspraak

Tabel 32.5 Productie Raad voor de Rechtspraak
 

Realisatie

Raming

 

2010

2011

2012

2013

2014

2014

Productie totaal (x 1.000)

1.960

1.807

1.678

1.716

1.752

1.835

Jaarlijkse mutatie

1%

– 8%

– 7%

2%

2%

 

Bronnen: Raad voor de rechtspraak

Toelichting

De instroom was in 2014 ongeveer even hoog in 2013. Het aantal afgehandelde zaken was in 2014 iets hoger dan in 2013. Zowel de instroom als het aantal afgehandelde zaken was lager dan aanvankelijk bij de begroting was geraamd. In 2014 stroomde er ruim 1,75 miljoen zaken in bij de gerechten. Het aantal afgehandelde zaken bedroeg eveneens ruim 1,75 miljoen. Er is ten opzichte van 2013 sprake van een stijging bij kanton en bestuurszaken en een daling bij civiel, straf en vreemdelingenzaken. In het jaarverslag van de Rechtspraak, uitgebracht door de Raad voor de rechtspraak, dat tevens aan de Staten-Generaal wordt aangeboden, wordt meer gedetailleerd ingegaan op de diverse ontwikkelingen binnen de rechtspraak in 2014.

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

College bescherming persoonsgegevens (Cbp)

Het Cbp houdt toezicht op de naleving en toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet gemeentelijke basisadministratie (Wet GBA).

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

Het CRM vervult de rol van waakhond op het gebied van mensenrechten in Nederland. De wettelijke taken en bevoegdheden van CRM bestaan onder meer uit het op verzoek onderzoek doen en oordelen of verboden onderscheid is gemaakt naar aanleiding van individuele (discriminatie-) klachten. Het CRM heeft voorts als taak het doen van onderzoek naar schendingen van mensenrechten of naar het niveau van bescherming van deze rechten op een specifiek terrein. Daarnaast rapporteert het CRM over en doet aanbevelingen op het terrein van de mensenrechten, waaronder het jaarlijks rapporteren van de mensenrechtensituatie in Nederland. Ook adviseert het CRM over wet- en regelgeving. Het College geeft voorlichting en stimuleert en coördineert het onderwijs over de rechten van de mens en het stimuleert samenwerking van nationale en internationale organisaties.

Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het CAK (een ZBO onder het Ministerie van VWS) aangewezen als uitvoerder van de in het Regeerakkoord aangekondigde bijdrageregeling in strafzaken. Om dit te kunnen realiseren zijn er bij tweede suppletoire begroting 2014 middelen toegekend voor de implementatiekosten.

Ontvangsten

Griffierechten

De griffierechtontvangsten zijn lager dan bij begroting 2014 geraamd. Dit is veroorzaakt doordat het wetsvoorstel aanpassing griffierechten in 2014 niet in werking is getreden (€ 33 mln.) en doordat de instroom aan zaken lager is dan bij de opstelling van de begroting 2014 rekening mee was gehouden (€ 56 mln.).

25

Wet op de rechtsbijstand, Wet op het notarisambt, Wet beëdigde tolken en vertalers.

26

Wet op de schuldsanering natuurlijke personen.

27

Eerste Kamer, 34 000 VI, nr. E.

28

Eerste Kamer 34.000 VI, O.

29

Tweede Kamer 34 047, nrs. 1, 2 en 3.

30

Tweede Kamer 34 145, nr. 3.

31

Tweede Kamer 32 382, nr. A.

32

Tweede Kamer, 33 982, nr. 2.

33

Tweede Kamer, 34 067, nr. 2.

Licence