Base description which applies to whole site

10.4 Nederlands Forensische Instituut (NFI)

Het NFI draagt bij aan artikelonderdeel 33.2 «Het bestrijden van criminaliteit door een effectieve en doelmatig instrumentarium van opsporing en vervolging» door middel van het leveren van kwalitatief hoogstaand forensisch onderzoek ten behoeve van de partners in de strafrechtketen. De drie kernproducten daarbij zijn het uitvoeren van onderzoek op overwegend technisch, medisch-biologisch en natuurwetenschappelijk terrein, het doen van onderzoek naar nieuwe methoden en technieken en het overdragen van kennis op het gebied van forensisch en wetenschappelijk onderzoek.

Tabel 10.4.1 Staat van baten en lasten per 31 december 2014 (x € 1.000)

Omschrijving

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

 
 

Oorspronkelijk vast gestelde begroting

Realisatie 2014

Verschil

Realisatie 2013

Baten

     

Omzet moederdepartement

66.501

67.123

622

68.273

Omzet overige departementen

0

0

0

0

Omzet derden

6.900

8.148

1.248

8.741

Rentebaten

30

7

– 23

75

Vrijval voorzieningen

0

64

64

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

73.431

75.342

1.911

77.089

Lasten

       

Apparaatskosten

41.069

46.544

5.475

71.639

Personele kosten

38.585

43.842

5.239

44.541

– waarvan eigen personeel

37.885

42.067

4.182

42.132

– waarvan externe inhuur

700

1.757

1.057

2.409

Materiële kosten

2.484

2.720

236

27.098

– waarvan apparaat ICT

153

158

5

1.338

– waarvan bijdrage aan SSO’s

340

351

11

0

Rentelasten

500

222

– 278

276

Afschrijvingskosten

5.000

4.385

– 615

4.910

– Materieel

5.000

4.385

– 615

4.910

– waarvan apparaat ICT

400

351

– 49

0

– waarvan laboratoriumkosten

4.600

4.035

– 565

0

Laboratoriumkosten

26.862

21.626

– 5.236

0

– waarvan bijdrage aan SSO’s

7.160

5.764

– 1.396

0

Overige lasten

0

2.901

2.901

17

– dotaties voorzieningen

0

2.484

2.484

17

– bijzondere lasten

0

417

417

0

Totaal lasten

73.431

75.678

2.247

76.842

Saldo van baten en lasten

0

– 336

– 336

247

Baten

De baten komen € 1,9 mln. hoger uit. Dit komt door een hogere Omzet moederdepartement van € 0,6 mln. vanwege MH17 en door een hogere Omzet derden van € 1,2 mln. De Omzet derden laat zich lastig ramen, omdat duidelijkheid over de betaalde opdrachten veelal pas in de tweede helft van het uitvoeringsjaar ontstaat (het aantal meerjarige contracten is beperkt).

Lasten

Personeel

De realisatie van de personele kosten is hoger dan geraamd, doordat bij de raming van de personele lasten abusievelijk is uitgegaan van een te laag bedrag per fte.

De meerkosten externe inhuur hangen onder andere samen met de ontwikkeling van software door de afdeling Digitale Technologie.

Materieel

Met ingang van de begroting 2014 worden de laboratoriumkosten apart gepresenteerd. De onderschrijding van de laboratoriumkosten in 2014 van ca. € 5,0 mln. komt nagenoeg overeen met de overschrijding van de personele kosten van ca. € 5,2 mln. (zie toelichting bij personeel).

In 2014 is minder ingezet op de internationale marktverbreding dan vooraf beoogd. De productie, HGIS en projecten binnen de lijn zijn ook achtergebleven als gevolg van MH17, wat leidt tot een daling in de laboratoriumkosten. De overgang naar andere dienstverleners van onder andere het openbaar vervoer en de catering hebben ook geleid tot meevallers.

De afschrijvingskosten vallen lager uit door het uitstellen van uitbreidings- en vervangingsinvesteringen (onder andere inzake de Wegenverkeerswet). Als gevolg hiervan wordt er minder beroep gedaan op de leenfaciliteit, waardoor de rentelasten lager uitvallen.

Onder de overige lasten zijn onder meer twee voorzieningen getroffen: een voorziening vaststellingsovereenkomsten en wachtgelden en een voorziening afkoop boekwaarde. De laatste voorziening is getroffen, omdat het NFI voor het aflopen van de contractperiode het Fieldlab gaat verlaten. Ten behoeve van het Fieldlab hebben versnelde afschrijvingen plaatsgevonden, deze zijn onder bijzondere lasten verantwoord.

Saldo van baten en lasten

Het jaar 2014 is afgesloten met een negatief resultaat van € 0,3 mln.

Tabel 10.4.2 Balans per 31 december 2014 (x € 1.000)
 

Balans 2014

Balans 2013

Activa

   

Materiële vaste activa

   

– grond en gebouwen

48

537

– installaties en inventarissen

10.921

10.758

– overige materiële vaste activa

1.552

1.914

Voorraden

14

121

Debiteuren

1.723

1.500

Nog te ontvangen

1.384

1.484

Liquide middelen

11.758

8.275

Totaal activa

27.400

24.589

     

Passiva

   

Eigen vermogen

   

– exploitatiereserve

3.915

3.800

– onverdeeld resultaat

– 336

247

Voorzieningen

2.477

97

Leningen bij het Ministerie van Financiën

11.437

12.497

Crediteuren

2.105

1.268

Nog te betalen

7.802

6.680

Totaal passiva

27.400

24.589

Activa

De waarde van grond en gebouwen is fors gedaald, door de versnelde afschrijvingen op het Fieldlab. Van de post Debiteuren heeft ca. € 1,6 mln. betrekking op andere departementen en agentschappen.

Passiva

Het eigen vermogen van het NFI bedraagt op basis van de regeling agentschappen 4,64% van de gemiddelde jaaromzet over de laatste drie jaar, dit ligt binnen de maximumomvang van 5%. Het maximum eigen vermogen mag € 3,9 mln. bedragen. De ontwikkeling van het eigen vermogen over de jaren is als volgt: 2012 € 4,6 miljoen, 2013 € 4,0 miljoen en 2014 € 3,6 miljoen.

Van de post Crediteuren heeft ca. € 0,2 mln. betrekking op andere departementen en agentschappen. Van de post Nog te betalen heeft ca. € 1,7 mln. betrekking op het moederdepartement en ca. € 1,5 mln. betrekking op andere departementen en agentschappen. Vooruit ontvangen bijdrage van het moederdepartement betreft onder andere MH17 kosten en FME 24/7.

Tabel 10.4.3 Voorzieningen 2014 (x € 1.000)

Omschrijving

Stand per

01-01-2014

Vrijval in

2014

Dotatie in

2014

Onttrekking in 2014

Stand per

31-12-2014

Wachtgelden en vaststellingsovereenkomsten

97

0

1.155

104

1.148

Afkoop boekwaarde

0

0

1.329

0

1.329

Totaal

97

0

2.484

104

2.477

Voorziening wachtgelden en vaststellingsovereenkomsten

De voorziening vaststellingsovereenkomsten en wachtgelden betreft de toekomstig te betalen vaststellingsovereenkomsten en wachtgelden van (oud-)medewerkers van het NFI.

Voorziening afkoop boekwaarde Fieldlab

Medio 2015 gaat het NFI het Fieldlab verlaten. Echter, het huurcontract loopt door tot en met augustus 2016. Vanaf medio 2015 tot het einde van het huurcontract maakt het NFI wel kosten voor het Fieldlab. Voor deze kosten en de leegstand vanaf 2015 is de voorziening afkoop boekwaarde Fieldlab getroffen.

Tabel 10.4.4 Kasstroomoverzicht per 31 december 2014 (x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3) = (2)-(1)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2014 + stand depositorekeningen

11.841

8.266

– 3.575

         

2.

Totaal operationele kasstroom

5.000

8.705

3.705

         

3a

Totaal investeringen (-/-)

– 4.539

– 4.030

509

3b

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

3

3

3.

Totaal investeringskasstroom

– 4.539

– 4.027

512

         
 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

– 132

– 132

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossing op leningen (-/-)

– 4.674

– 4.322

352

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

4.539

3.263

– 1.276

4.

Totaal financieringskasstroom

– 135

– 1.191

– 1.056

         

5.

Rekening Courant RHB 31 december 2014 + stand depositorekeningen (= 1+2+3+4)

12.167

11.753

– 414

 

Maximale roodstand € 0,5 mln.

     

Resultaat 2014

– 336

Afschrijvingen

+ 4.385

Versnelde afschrijving Fieldlab

+ 415

Mutaties voorzieningen

+ 2.380

Mutaties werkkapitaal

+ 1.861

Operationele kasstroom

8.705

De operationele kasstroom is € 3,7 mln. hoger dan geraamd. Dit komt door de vorming van de voorzieningen afkoop boekwaarde en wachtgelden en vaststellingsovereenkomsten van € 2.4 mln. Daarnaast heeft een versnelde afschrijving voor het Fieldlab plaatsgevonden van € 0,4 mln. Ook wordt € 1 mln. van de ontvangen bijdrage MH17 besteed in 2015.

De investeringen betreffen uitbreiding en vervanging van installaties en inventarissen voor € 3,2 mln. en overige activa voor € 0,8 mln. De totale investeringen zijn lager dan geraamd doordat leningen en investeringen als gevolg van facturering/levering rondom de jaarwisseling niet geheel in hetzelfde boekjaar vallen. Voorts was er voor 2014 voorzien dat er € 1 mln. zou worden geïnvesteerd als gevolg van een wijziging van de Wegenverkeerswet. Deze investering is voor een deel (€ 0,6 mln.) uitgesteld naar 2015. Om dezelfde reden is het beroep op de leenfaciliteit lager dan begroot.

Tabel 10.4.5 Doelmatigheidsindicatoren
 

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

SLA

Verschil

 

2011

2012

2013

20141

2014

2014

NFI totaal

           

Fte totaal

537

555

560

552

540

12

Saldo van baten en lasten in %

2,2%

0%

0%

0%

0%

0%

             

Aantal geleverde producten forensisch

onderzoek (extern product)

           

1. Nederlandse DNA-databank

73

128

Niet in SLA

Niet in SLA

Niet in SLA

Niet in SLA

2. Biologisch sporenonderzoek

6.408

6.275

7.032

6.666

7.533

– 867

3. Haaronderzoek

116

73

83

66

75

– 9

4. DNA-typering

31.288

35.218

40.552

35.728

44.645

– 8.917

5. Verdovende middelen

5.231

5.290

4.960

5.337

4.995

342

6. Chemisch identificatieonderzoek

371

495

536

555

475

80

7. Explosies en explosieven

199

148

153

179

198

– 19

8. Schotresten

240

205

227

271

252

19

9. Wapens en munitie

490

486

440

504

508

– 45

10. Verf, vezels en textiel

5022

215

227

176

249

– 73

11. Elementanalyse, glas en tape

161

116

184

171

13

12. KIV, MIT en SEM

130

129

116

139

– 23

13. Niet-humane biologische sporen

88

99

204

150

112

38

14. Forensische pathologie

1.114

969

986

849

1.135

– 286

15. Forensische antropologie

280

111

83

72

110

– 38

16. Toxicologie

3.957

3.410

3.318

3.342

4.430

– 1.088

17. Forensische geneeskunde

426

439

412

449

490

– 41

18. Beeldonderzoek en biometrie

126

109

105

99

130

– 31

19. Digitale technologie

307

493

333

567

441

126

20. Document- en printeronderzoek

91

69

65

45

60

– 15

21. Hand- en machineschriftonderzoek

76

108

99

107

110

– 3

22. Kecida

4

5

12

8

13

– 5

23. Spraak en audio

54

58

55

48

55

– 7

24. Vingersporen

362

334

376

533

570

– 37

25. Verkeersongevallenonderzoek

64

61

56

84

72

12

26. Mobiel forensisch team

198

152

138

93

198

– 105

27. Afvalstoffen en risico's

83

80

89

71

87

– 16

28. Brand-, technisch en materiaalkundig onderzoek

45

51

43

36

47

– 11

29. Interdisciplinair forensisch onderzoek (IDFO)

19

27

17

19

38

– 19

30. Forensische statistiek

n.v.t.

1

7

10

14

– 4

Totaal (afgerond op honderdtallen)

52.200

55.400

60.900

56.400

67.400

– 11.000

waarvan Humane biologische sporen (2+3+4)

37.800

41.600

47.700

42.500

52.300

– 9.800

1

Realisatiecijfers 2014 zijn exclusief inzet identificatieonderzoeken MH17.

Realisatie 2012 en 2013 laten zich niet zo makkelijk vergelijken i.v.m. administratieve omzetting in 2013.

2

Dit aantal slaat op regels 10, 11 en 12 samen.

Toelichting doelmatigheidstabel

Het aantal in 2014 afgeleverde onderzoeksrapporten is achtergebleven bij de in de SLA opgenomen planning. De oorzaak daarvoor is een achterblijvende vraag bij politie en OM naar producten in de sfeer van DNA-onderzoek (minder onderzoeken in het kader van de Wet DNA-V en minder onderzoeken high volume crime) en de uitvoering van de Wegenverkeerswet (minder onderzoek naar gebruik van alcohol in het verkeer).

Licence