Base description which applies to whole site

10.5 Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Dienst Justis)

Justis is de screeningsautoriteit op het gebied van integriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Integriteit is een maatstaf om betrouwbaarheid en kwaliteit van het functioneren van personen en organisaties te beoordelen. Justis toetst of personen relevante antecedenten hebben die het uitoefenen van een bepaald beroep of werk in de weg staan. Daarnaast toetst Justis of partijen die bepaalde verklaringen, vergunningen en subsidies aanvragen, aan de benodigde integriteitseisen voldoen. Deze screening van betrouwbaarheid vermindert veiligheidsrisico's en draagt zo bij aan een meer integere en veiligere samenleving.

Tabel 10.5.1 Gespecificeerde Staat van baten en lasten per 31 december 2014 (x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014

Realisatie 2014

Verschil

Realisatie 2013

Baten

       

Omzet moederdepartement

15.871

15.269

– 602

17.798

Omzet overige departementen

275

1.404

1.129

337

Omzet derden

16.140

19.738

3.598

20.045

Rentebaten

0

13

13

8

Vrijval voorzieningen

0

0

0

225

Bijzondere baten

0

0

0

242

Totaal baten

32.286

36.424

4.138

38.655

Lasten

       

Apparaatskosten

32.276

36.435

4.159

32.152

Personele kosten

17.351

20.995

3.644

21.065

– waarvan eigen personeel

15.028

14.871

– 157

14.327

– waarvan externe inhuur

1.655

6.063

4.408

6.666

– waarvan overige personele kosten

668

61

– 607

72

Materiële kosten

14.925

15.440

515

11.086

– waarvan apparaat ICT

4.885

4.241

– 644

2.195

– waarvan bijdrage aan SSO's

6.596

10.442

3.846

7.232

– waarvan overige materiele kosten

3.444

757

– 2.687

1.660

Afschrijvingskosten

7

0

– 7

0

– immaterieel

7

0

– 7

0

– materieel

0

0

0

0

Overige lasten

3

0

– 3

2

– dotaties aan voorzieningen

0

0

0

0

– rentelasten

3

0

– 3

2

– bijzondere lasten

0

0

0

0

Totaal lasten

32.286

36.435

4.149

32.154

Saldo baten en lasten

0

– 12

– 12

6.502

Baten

Omzet moederdepartement

In de jaarafspraken 2014 tussen moederdepartement en Justis zijn afspraken gemaakt over de hoeveelheid en kwaliteit van de te leveren producten en de kostprijzen. Van de producten waar geen tarieven voor worden gevraagd of waar de tariefopbrengst onvoldoende is, wordt een bijdrage van het moederdepartement ontvangen. De gerealiseerde omzet moederdepartement is nagenoeg gelijk aan de begroting 2014.

Bijdrage overige departementen

Justis ontvangt vanuit het Ministerie van SZW een bijdrage voor de continue screening van de kinderopvang (€ 0,087 mln.) en vanuit het Ministerie van IenM een bijdrage voor de continue screening van de taxibranche (€ 0,202 mln.). Daarnaast is in 2014 een bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken opgenomen voor de PRIMA-regeling.

Omzet derden

De productie was aanzienlijk hoger dan begroot waardoor Justis meer baten realiseerde. De hogere productie deed zich met name voor bij de producten Verklaring Omtrent het gedrag Natuurlijke Personen (VOG-NP) en Verklaring Omtrent het gedrag Rechtspersonen (VOG-RP). Bij VOG-NP willen brancheorganisaties en werkgevers steeds meer risico’s uitsluiten, dit wordt ook veroorzaakt door incidenten die veel media-aandacht krijgen. Bij het opstellen van de begroting voor het product VOG-RP is ervan uitgegaan dat de invoering van de nieuwe Gedragsverklaring Aanbesteding (GVA) een daling van de productie VOG-RP zou veroorzaken. Dit is echter niet gebeurd; het aantal reguliere VOG-RP aanvragen is ondanks invoering van GVA fors toegenomen.

Lasten

Personele kosten

De hogere kosten externe inhuur hebben te maken met hogere kosten bij de programma’s Scherp en Efficiënt en Radar om de activiteiten die in 2013 waren voorzien en niet uitgevoerd zijn, in 2014 te kunnen realiseren. Gezien het tijdelijke karakter zijn de extra uitgaven op de post externe inhuur gedaan.

Materiële kosten

De realisatie van de totale materiële kosten wijkt nauwelijks af van de begroting 2014. De hogere uitgaven hebben te maken met hogere kosten in verband met de nieuwe huisvesting en hogere bijdrage aan SSO-ICT. Een gewijzigde codering heeft geleid tot een verschuiving tussen de kostenposten Bijdrage aan SSO’s en de Overige materiële kosten.

Afschrijvingskosten

Door een veranderd inzicht ten aanzien van activering voor Justis zijn de rente- en afschrijvingskosten vervallen.

Tabel 10.5.2 Balans per 31 december 2014 (x € 1.000)

Balans

Balans 2014

Balans 2013

Activa

   

Debiteuren

1.675

2.326

Nog te ontvangen

1.932

284

Liquide middelen

8.159

13.054

Totaal activa

11.767

15.665

     

Passiva

   

Eigen vermogen

1.428

7.780

– exploitatiereserve

1.440

1.279

– onverdeeld resultaat

– 12

6.502

Voorzieningen

0

0

Leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Crediteuren

2.922

744

Nog te betalen

7.416

7.140

Totaal passiva

11.767

15.665

Activa

Van de posten Debiteuren en Nog te ontvangen heeft € 0,653 mln. betrekking op het moederdepartement en € 1,515 mln. betrekking op overige departementen. De vermindering van liquide middelen op de balans per 31 december 2014 heeft te maken met een eerdere afrekening met SSO’s.

Passiva

Op grond van de gemiddelde omzet over de jaren 2012, 2013 en 2014 bedraagt de maximaal toegestane stand van de exploitatiereserve € 1,767 mln. De berekening van het maximale eigen vermogen is gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet berekend over de laatste drie jaar (artikel 27, lid 4c van de Regeling agentschappen). Het eigen vermogen over 2014 bedraag € 1,4 mln. Dit is circa 4% van de gemiddelde omzet. Ultimo 2013 en 2012 bedroeg het eigen vermogen respectievelijk € 1,6 mln. en € 1,3 mln.

Het onverdeeld negatieve resultaat 2014 bedraagt € 11.547.

In de balans is een overlopend passief opgenomen voor de niet opgenomen verlofdagen.

Van de posten Crediteuren en Nog te betalen heeft € 2,212 mln. betrekking op het moederdepartement en € 2,506 mln. betrekking op overige departementen.

Tabel 10.5.3 Voorzieningen 2014 (x € 1.000)

Omschrijving

Stand per

01-01-2014

Vrijval in

2014

Dotatie in

2014

Onttrekking in 2014

Stand per

31-12-2014

Totaal

0

0

0

0

0

Toelichting

Per 31 december 2014 zijn er geen voorzieningen opgenomen.

Tabel 10.5.4 Kasstroomoverzicht per 31 december 2014 (x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3) = (2)-(1)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2014 + stand depositorekeningen

9.682

13.054

3.372

         

2.

Totaal operationele kasstroom

5

1.714

1.709

         
 

Totaal investeringen (-/-)

     
 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

     

3.

Totaal investeringskasstroom

     
         
 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement

(-/-)

 

– 6.609

– 6.609

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

     
 

Aflossing op leningen (-/-)

– 5

 

5

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

     

4.

Totaal financieringskasstroom

– 5

– 6.609

– 6.604

         

5.

Rekening Courant RHB 31 december 2014 + stand depositorekeningen (= 1+2+3+4), de maximale roodstand € 0,5 miljoen

9.682

8.159

– 1.523

Activa

De hogere operationele kasstroom dan begroot is het gevolg van een hogere productie in 2014. Door een veranderd inzicht van activering door Justis is de investeringskasstroom en het beroep op de leenfaciliteit vervallen.

Tabel 10.5.5 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2014
 

Realisatie

Oorspronkelijke begroting

 

2011

2012

2013

2014

2014

Risicomeldingen

         

Volume

10

822

1.342

2.093

510

Kostprijs (x € 1,–)

109.337,46

3.725,79

2.554,12

2.016,71

9.076,16

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

1.093

3.063

3.428

4.221

4.629

           

TIV

         

Volume

25.417

490

817

1.110

550

Kostprijs (x € 1,–)

26,44

2.235,77

1.577,4

1.115,45

2.302,78

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

672

1.096

1.289

1.238

1.267

Doorlooptijd: % verstrekking A binnen 3 dagen

   

87%

78%

65%

Doorlooptijd: % verstrekking B binnen 4 weken

   

59%

62%

75%

Doorlooptijd: % verstrekking C binnen 6 weken en 4 maanden

   

74%

99%

 
           

GSR

         

Volume

654

690

748

774

600

Kostprijs (x € 1,–)

852,22

759,00

785,10

994,42

936,57

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

557

524

587

770

562

Doorlooptijd: % negatieve beslissing binnen 4 w.

90%

84%

83%

77%

95%

Doorlooptijd: % negatieve beslissing binnen 8 w.

71%

100%

61%

80%

95%

           

Bibob

         

Volume

240

280

285

267

300

Kostprijs (x € 1,–)

18.755,86

17.443,26

18.521,86

20.418,30

17.527,51

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

4.501

4.884

5.279

5.452

5.258

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

68%

45%

33%

63%

60%

Doorlooptijd: % binnen 12 weken

   

57%

89%

90%

           

Gratie

         

Volume

2.091

2.228

1.704

1.545

2.000

Kostprijs (x € 1,–)

516,68

514,25

576,78

519,42

536,57

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

1.080

1.146

983

803

1.073

Doorlooptijd: % binnen 6 maanden

89%

77%

86%

90%

95%

           

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG-NP)

         

Volume

537.386

557.184

739.544

702.294

580.000

Kostprijs (x € 1,–)

18,01

16,35

13,38

14,40

17,62

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

9.676

9.112

9.896

10.115

10.220

Doorlooptijd: % binnen 4 weken

100%

100%

99%

100%

95%

Doorlooptijd: % binnen 8 weken na VTW

85%

64%

67%

79%

90%

           

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG-RP)

         

Volume

5.689

9.084

5.749

5.387

2.000

Kostprijs (x € 1,–)

134,32

89,71

46,09

84,29

109,33

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

764

815

265

454

219

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

100%

100%

97%

100%

95%

Doorlooptijd: % binnen 12 weken na VTW

100%

100%

100%

50%

95%

           

GVA

         

Volume

   

4.000

5.938

5.000

Kostprijs (x € 1,–)

   

119,54

70,03

116,12

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

   

478

416

581

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

   

99%

99%

95%

Doorlooptijd: % binnen 12 weken na VTW

   

50%

n.v.t.

95%

           

Naamswijziging

         

Volume

2.247

2.228

1.757

1.879

2.100

Kostprijs (x € 1,–)

646,29

649,89

736,31

685,67

698,21

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

1.452

1.448

1.294

1.288

1.466

Doorlooptijd: % binnen 20 weken

83%

53%

92%

99%

95%

           

WWM beroepen

         

Volume

103

120

230

117

120

Kostprijs (x € 1,–)

7.064,20

8.670,20

4.922,29

7.121,65

7.271,58

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

728

1.040

1.132

833

873

Doorlooptijd: % binnen 26 weken

51%

35%

54%

98%

70%

           

WWM ontheffingen

         

Volume

277

225

350

356

300

Kostprijs (x € 1,–)

347,70

1.644,37

690,90

968,77

421,17

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

96

370

242

345

126

Doorlooptijd: % binnen 13 weken

82%

73%

76%

90%

95%

           

BOA (Buitengewone opsporingsambtenaren)

         

Volume

8.714

7.209

6.965

6.356

7.500

Kostprijs (x € 1,–)

139,37

138,93

114,60

130,27

135,63

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

1.214

1.002

798

828

1.017

Doorlooptijd: % verzoek art. 142 binnen 16 w.

100%

100%

100%

100%

95%

           

BOD (Bijzondere opsporingsdienst)

         

Volume

 

220

283

388

340

Kostprijs (x € 1,–)

 

339,42

142,03

274,85

63,31

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

 

75

40

107

22

Doorlooptijd: % BOD binnen 8 weken

 

100%

100%

100%

95%

           

WPBR ondernemingen

         

Volume

649

678

884

940

70

Kostprijs (x € 1,–)

824,67

1.016,59

792,37

1.002,20

912,92

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

535

689

700

942

639

Doorlooptijd: % binnen 13 weken

84%

82%

90%

96%

95%

           

WPBR leidinggevenden

         

Volume

893

887

1.223

1.159

850

Kostprijs (x € 1,–)

361,99

525,08

290,94

434,87

346,60

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

323

466

356

504

295

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

83%

78%

70%

84%

95%

           

Continue screening

         

Volume

   

5.899

7.757

12.250

Kostprijs (x € 1,–)

   

55,86

36,13

22,45

Omzet (PxQ) (x € 1.000)

   

330

280

275

           

Dienst Justis totaal

         

Fte-totaal (intern personeel)

237,5

233,0

245,2

237,5

253,0

Saldo baten en lasten in % van totale baten

1,0%

1,6%

16,9%

0,0%

0,0%

Toelichting

De aangepaste afstelling van het systeem in de automatische analyse bij het product tussentijdse risicomeldingen, efficiëntere inrichting van het proces en de door Justis opgebouwde expertise in het vaststellen van risico’s op misbruik van rechtspersonen, hebben in 2014 geleid tot een sterke toename van het aantal risicomeldingen.

De productie van het aantal TIV’s (netwerktekeningen) is in 2014 sterk toegenomen ten opzichte van de begroting. Dit werd veroorzaakt door een wijziging in de wet Bibob waardoor RIEC’s een TIV kunnen aanvragen. Daarnaast krijgt het product steeds meer bekendheid bij andere partners van Justis.

Bij VOG-NP willen brancheorganisaties en werkgevers steeds meer risico’s uitsluiten, dit wordt ook veroorzaakt door incidenten die veel media-aandacht krijgen. Daarnaast is in 2014 het aantal handmatige aanvragen verdubbeld als gevolg van de invoering van het RNI (register niet ingezetenen). Bij het opstellen van de begroting voor het product VOG-RP is ervan uitgegaan dat de invoering van de nieuwe Gedragsverklaring Aanbesteding (GVA) een daling van de productie VOG-RP zou veroorzaken. Dit is echter niet gebeurd; het aantal reguliere VOG-RP aanvragen is ondanks invoering van GVA fors toegenomen.

De doorlooptijden in 2014 van de producten van Dienst Justis zijn aanzienlijk verbeterd ten opzichte van 2013. Het achterblijven van de doorlooptijden ten opzichte van de norm bij de positieve beslissingen GSR heeft te maken met het aanbestedingstraject GSR. Dit traject vroeg de nodige capaciteit bij de afdeling. Dit traject zal in 2015 worden afgerond en de doorlooptijden zullen naar verwachting weer op niveau komen.De doorlooptijd VOG-RP binnen 12 weken na VTW bedroeg over 2014 50%. Het ging hier om een tweetal zaken met grote dossiers waar extra informatie is opgevraagd en afhandeling niet meer binnen de termijn is gelukt. De langere doorlooptijden van WPBR leidinggevenden ten opzichte van de begroting hebben te maken met lange wachttijd op informatie vanuit de leverancier. Hiervoor is aandacht gevraagd en dit heeft geleid tot een verbetering van de doorlooptijden in 2014 ten opzichte van 2012 en 2013. De verbetering van de doorlooptijden van WWM beroepen heeft te maken met efficiëntere inrichting van het proces.

Licence