Base description which applies to whole site

16. OVERZICHT VAN IN 2014 TOT STAND GEKOMEN WETTEN

Tot stand gekomen wetten in 2014

Wetsvoorstel

Staatsblad

Datum

inwerkingtreding

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met het wijzigen van de voorwaarden voor en de bevoegdheid ter zake van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte

Stb. 2014, 1

01-07-2014

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling

Stb. 2014, 2

01-03-2014

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering

Stb. 2014, 39

01-03-2014

Wijziging van de Uitvoeringswet EG-executieverordening

Stb. 2014, 40

10-01-2015

Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PbEU L 335)

Stb. 2014, 74

01-03-2014

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht

Stb. 2014, 80

22-03-2014

Jeugdwet

Stb. 2014, 105

Deels 15-03-2014;

deels 11-11-2014;

deels 01-01-2015

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (PbEU 2011, L 132)

Stb. 2014, 110

29-03-2014

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden

Stb. 2014, 125

01-05-2014

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning van onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven (PbEU 2011, L 343)

Stb. 2014, 128

01-04-2014

Wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen in verband met de toepassing van artikel 1, onderdeel b, van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie

Stb. 2014, 129

01-01-2015

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming

Stb. 2014, 130

01-01-2015

Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming

Stb. 2014, 131

01-01-2015

Implementatiewet richtlijn consumentenrechten

Stb. 2014, 140

13-06-2014

Goedkeuring van het op 10 september 2010 te Beijing tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen betreffende de burgerluchtvaart (Trb. 2013, 134) en het op 10 september 2010 te Beijing tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bestrijding van het wederrechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaartuigen (Trb. 2013, 133)

Stb. 2014, 170

21-05-2014

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis

Stb. 2014, 176

01-01-2015

Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 2012 (verruiming fouilleerbevoegdheden)

Stb. 2014, 191

Deels 01-07-2014

Wijziging van Boek 3, Boek 6 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en het Vierde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de modernisering van het arbitragerecht

Stb. 2014, 200

01-01-2015

Wijziging van de Wet op het notarisambt en enkele andere wetten in verband met onder meer een gewijzigde regeling van de legalisatie van handtekeningen van notarissen

Stb. 2014, 2012

Deels 01-07-2014

Wet werk en zekerheid

Stb. 2014, 216

Deels 1-7-2015

Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg

Stb. 2014, 220

01-11-2014

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de wettelijke regeling van de centrale verwerking Openbaar Ministerie

Stb. 2014, 225

01-01-2015

Wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen in verband met aanvulling van de bepaling over de procedure van voortgezette tenuitvoerlegging

Stb. 2014, 240

01-01-2015

Implementatiewet richtlijn en verordening kapitaalvereisten

Stb. 2014, 253

Deels 01-08-2014;

deels 01-01-2015

Wet digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen

Stb. 2014, 255

01-11-2014

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling

Stb. 2014, 260

01-11-2014

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparante en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken

Stb. 2014, 352

01-01-2015

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs

Stb. 2014, 353

 

Wet positie en toezicht advocatuur

Stb. 2014, 354

Deels 01-01-2015

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

Stb. 2014, 375

Deels 22-10-2014

Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand

Stb. 2014, 380

 

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de implementatie van de Richtlijn nr. 2012/28/EU inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken

Stb. 2014, 388

29-10-2014

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de Verordening (EU) nr. 610/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van de Verordening (EG) nr. 562/2006, de Overeenkomst ter uitvering van het Schengenakkoord, Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG)nr. 539/2001 van de Raad, Verordening (EG) nr. 1638/95 van de Raad en Verordening (EG) nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2013, L 182)

Stb. 2014, 400

01-11-2014

Wijziging van de Auteurswet in verband met de afschaffing van bescherming van geschriften zonder oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de maker

Stb. 2014, 428

01-01-2015

Uitvoeringswet Verordening erfrecht

Stb. 2014, 430

17-08-2014

Implementatie van richtlijn nr. 2012/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het recht op informatie in strafprocedures (PbEU L 142)

Stb. 2014, 433

01-01-2015

Invoeringswet Jeugdwet

Stb. 2014, 442

Deels 22-11-2014;

deels 01-01-2015

Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt

Stb. 2014, 444

01-01-2015

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit)

Stb. 2014, 445

Deels 01-01-2015;

deels 01-03-2015

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 1 augustus 1989 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging

Stb. 2014, 468

06-12-2014

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

Stb. 2014, 470

01-01-2015

Wijzigingswet financiële markten 2015

Stb. 2014, 472

Deels 01-01-2015;

deels 01-04-2015;

deels 01-01-2017

Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013

Stb. 2014, 540

Deels 01-01-2015;

Deels 01-04-2015

Licence