Base description which applies to whole site

15. EXTERNE INHUUR

Tabel 15.1 Ministerie van Veiligheid en Justitie verslagjaar 2014 (x € 1.000)

Programma en apparaatskosten

 

Beleidsgevoelig

13.449

1. Interim management

1.491

2. Organisatie- en formatieadvies

9.330

3. Beleidsadvies

1.953

4. Communicatieadvisering

675

   

(Beleids)ondersteunend

79.416

5. Juridisch advies

3.330

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

72.234

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

3.852

   

Ondersteuning bedrijfsvoering

103.538

8. Uitzendkrachten

103.538

   

Totaal externe inhuur

196.403

Het overzicht betreft de inkoop van tijdelijk personeel bij het bestuursdepartement, de taakorganisaties OM, Raad voor de Kinderbescherming en Hoge Raad (uitgaven), alsmede de agentschappen (kosten) van dit ministerie.

Het ministerie gaf in het jaar 2014 € 196,4 mln. uit aan externe inhuur. De uitgaven voor ambtelijk personeel inclusief externe inhuur bedroegen € 2.069 mln. Het inhuurpercentage over het jaar 2014 bedraagt dus 9,49%.

Tabel 15.2 Inhuur externen buiten mantelcontracten 2014

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

12

Het aantal overschrijdingen binnen VenJ van het maximumuurtarief bedroeg in 2014 twaalf:

  • 1. Er is vier maanden externe deskundigheid ingehuurd voor de invulling van de functie van directeur dienst ICT/Chief Technology Officer van de nationale politie. Deze inhuur was noodzakelijk voor de continuïteit van de aansturing van de dienst ICT en de ICT-dienstverlening van de politie en er was in deze vier maanden niemand anders beschikbaar met de vereiste ervaring en kwaliteiten die dit zou kunnen invullen. Deze vervanging is lopende het jaar wel gevonden, waarop de externe inhuur is beëindigd.

  • 2. Er is één keer – binnen de kaders van een sinds 2010 bestaand contract – juridische advisering ingehuurd bij het CJIB ten behoeve van procesvertegenwoordiging in aanbestedingskwesties. De betreffende capaciteit was destijds niet beschikbaar binnen de organisatie. De inhuur van betreffende juristen is tevens gebruikt om de kennis binnen de eigen organisatie op- en uit te bouwen. Het contract zal na afronding van nog enkele lopende werkzaamheden worden beëindigd.

  • 3. Acht keer is hetzelfde externe bureau ingehuurd voor de strategische advisering aan het management van een drietal organisatieonderdelen. De betreffende consultant beschikte over de desbetreffende kwalificaties en in het bijzonder de kennis van de thematiek, bestuurlijke dynamiek en stakeholders van VenJ. In vijf gevallen is de opdracht beëindigd. Voor de drie andere opdrachten is voor 2015 een tariefsverlaging tot onder de norm overeengekomen.

  • 4. Ter ondersteuning van de veranderopgave bij het DGJS is een beroep gedaan op een externe adviesorganisatie die ook betrokken was geweest bij de vorige reorganisatie. De externe organisatie kende dus de problematiek en had het vertrouwen van de betrokken leidinggevenden. Daarom kon in korte tijd de opdracht naar verwachting tot een goed einde worden gebracht. Deze opdracht is inmiddels afgerond.

  • 5. Er is vanwege diens specifieke kennis een beroep gedaan op een advocaat ter ondersteuning in een personele aangelegenheid binnen het PSG-cluster.

Door de ondernemingsraad DJI is twaalf keer juridische ondersteuning ingehuurd boven het maximumtarief. Deze zijn op basis van bestaande jurisprudentie niet meegeteld bij het aantal overschrijdingen. De uitgaven door de ondernemingsraad komen ten laste van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Licence