Base description which applies to whole site

2. Totstandkoming beleidsinformatie

In het jaarverslag is opgenomen in hoeverre Defensie in staat is geweest de inzetbaarheidsdoelstellingen en de doelstellingen per operationeel commando te halen. Over de mate waarin aan de inzetbaarheidsdoelstellingen kan worden voldaan wordt de Kamer sinds 2014 tweemaal per jaar geïnformeerd.

De operationele gereedheid van de eenheden wordt bepaald door te kijken naar de personele gereedheid, materiële gereedheid en geoefendheid. Samen met de appreciatie van de commandant bepaalt dit of een eenheid operationeel gereed is. Sinds 2014 wordt er niet meer gekeken naar de gemiddelde operationele gereedheid in het jaar, maar naar het minimaal aantal eenheden dat te allen tijde operationeel gereed is. De verbeterslag ten aanzien van de uniformering van gereedheidsinformatie is bijna afgerond. Voor de personele en materiële gereedheid is inmiddels bepaald welke basisadministratie moet worden gebruikt. Voor geoefendheid loopt deze verbeterslag nog, waarbij wordt verwacht dat de eerste resultaten in 2015 zichtbaar zijn.

Licence