Base description which applies to whole site

8. SALDIBALANS

Saldibalans per 31 december 2014 (bedragen x € 1.000)
   

31-12-2014

31-12-2013

   

31-12-2014

31-12-2013

1

Uitgaven ten laste van de begroting

7.787.751

7.702.087

2

Ontvangsten ten gunste van de begroting

291.043

308.490

3

Liquide middelen

39.282

31.474

       

4

Rekening-courant RHB

   

4a

Rekening-courant RHB

7.451.625

7.347.676

       

5

Begrotings reserves

   

6

Uitgaven buiten begrotings verband

56.655

61.031

7

Ontvangsten buiten begrotings verband

141.021

138.426

8

Kas trans verschillen

           

9

Openstaande rechten

   

9a

Tegenrekening openstaande rechten

10

Extra-comptabele vorderingen

618.157

289.832

10a

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

618.157

289.832

11a

Tegenrekening extra-comptabele schulden

   

11

Extra-comptabele schulden

   

12

Voorschotten

3.224.716

3.128.409

12a

Tegenrekening voorschotten

3.224.716

3.128.409

13a

Tegenrekening garantie verplichtingen

   

13

Garantie verplichtingen

   

14a

Tegenrekening openstaande verplichtingen

3.442.687

3.566.714

14

Openstaande verplichtingen

3.442.687

3.566.714

15

Deelnemingen

   

15a

Tegenrekening deelnemingen

   
 

Totaal

15.169.249

14.779.547

 

Totaal

15.169.249

14.779.547

Toelichting behorende bij de saldibalans van het Ministerie van Defensie per 31 december 2014 (alle bedragen x € 1.000).

ad 3. Liquide middelen.

Het saldo op de saldibalans bedraagt € 39.282 en bestaat uit de volgende saldi:

(bedragen x € 1.000).

Kas

10.947

Bank

28.335

Totaal

39.282

In de liquide middelen en de ontvangsten buiten begrotingsverband staat op een separate bankrekening € 47 opgenomen voor gelden die door het Duitse Bundesministerium der Verteidigung verstrekt zijn om het Duitse aandeel in het project Licht-Verkennings-en Bewakingsvoertuig (Fennek) te betalen.

ad 6. Uitgaven buiten begrotingsverband (Derdenrekeningen vordering).

Het saldo op de saldibalans bedraagt € 56.655

Als criterium voor de toelichting van vorderingen geldt een grensbedrag van € 10.000 (alle bedragen x € 1.000).

Defensie Materieel Organisatie

Voor de uitgaven buitenbegrotingsverband staat één contract open met een vorderingspositie groter dan € 10.000. Dit betreft een contract met het agentschap DTO inzake salariskosten, waarvan de salarissen oktober tot en met december ad € 29.325 nog te ontvangen was per 31-12-2014. Intussen is het bedrag ontvangen.

ad 7. Ontvangsten buiten begrotingsverband (Derdenrekeningen schuld).

Het saldo op de saldibalans bedraagt € 141.021. Dit bedrag bestaat grotendeels uit af te dragen loonheffing en sociale lasten (€ 78.473) en daarnaast voor € 50.722 uit vooruit ontvangen gelden van derden voor nog te maken uitgaven, de zogenoemde negatieve derdenrekeningen vorderingen. Het restant (€ 11.826) betreft grotendeels gelden die door Defensie worden aangehouden voor derden.

ad 9. Openstaande rechten.

Het saldo op de saldibalans is nihil. Voor zover aanwezig zijn deze posten opgenomen onder het bedrag van extra-comptabele vorderingen. Er wordt hiervoor geen aparte administratie gevoerd.

ad 10. Extra-comptabele vorderingen.

Het saldo op de saldibalans bedraagt € 618.157 (bedragen x € 1.000).

Aard van de vordering

Bedrag

Personeel

9.363

Baten-lastendiensten Defensie

24.076

CMH/MRC

11.745

Diversen

25.399

Buitenlandse mogendheden

20.809

Koninklijke Schelde Groep lening

8.168

Verkoop overtollige goederen

546.088

Subtotaal

645.648

Af: openstaand op rekeningen buiten begrotingsverband, derdenrekeningen

27.491

Balanssaldo extra-comptabele vorderingen 31-12-2014

618.157

Als criterium voor de toelichting van vorderingen geldt een grensbedrag van € 10.000 (bedragen x € 1.000).

Defensie Materieel Organisatie

In verband met gesloten contracten over de verkoop van strategische goederen aan buitenlandse overheden heeft Defensie in de periode 2014 tot en met 2026 via de Dienst Domeinen (Ministerie van Financiën) nog een bedrag van € 546.088 tegoed. Hiervan is € 129.047 op korte termijn en € 417.041 op lange termijn opeisbaar. De Dienst Domeinen draagt zorg voor incasso en verrekent de ontvangen bedragen met Defensie.

De vordering, ingesteld in 2004, op de Koninklijke Schelde Groep B.V. (KSG) van nominaal € 20.420 betreft een aan de KSG verstrekt krediet ter gedeeltelijke financiering van de investeringen voor herinrichting en verhuizing in verband met een nieuwe bouwplaats voor marine activiteiten op de locatie Sloegebied te Vlissingen. Dit krediet dient te worden terugbetaald in tien jaarlijkse termijnen, waarvan de eerste termijn is vervallen op 31 juli 2009. De termijn voor 2014 is ontvangen. Het openstaande vorderingenbedrag is € 8.168.

Verdeling vorderingen naar ouderdom

De verdeling van de extra-comptabele vorderingen naar ouderdom is hieronder in een grafiek weergegeven. De verkoop van overtollige goederen ten bedrage van € 546.088 is buiten beschouwing gelaten.

Ouderdom vorderingen ultimo 2014: € 72.069 (bedragen x € 1.000).

Vorderingen groter dan € 2.000 die in 2014 buiten invordering zijn gesteld (bedragen x € 1.000).

Er zijn geen vorderingen groter dan € 2.000 buiten invordering gesteld.

ad 11. Extracomptabele schulden.

Het saldo op de saldibalans is nihil.

ad 12. Voorschotten.

Het saldo op de saldibalans bedraagt € 3.224.716.

De verdeling van de voorschotten naar ouderdom is vermeld in onderstaande tabel.

Alle voorschotten van voor 2008 staan tegen de maandkoers van december 2007 gewaardeerd en de voorschotten vanaf 2008 zijn gewaardeerd tegen de op het moment van verstrekking geldende maandkoers.

Het saldo op de saldibalans bedraagt (bedragen x € 1.000).

Jaar van ontstaan

Beginstand

verstrekt

verrekend

Openstaand voorschot

<2011

405.229

 

108.617

296.612

2011

299.855

 

67.701

232.154

2012

560.118

 

88.614

471.504

2013

1.863.207

 

1.349.801

513.406

2014

 

1.746.810

35.770

1.711.040

Totaal

3.128.409

1.746.810

1.650.503

3.224.716

Als criterium voor de toelichting van voorschotten geldt een grensbedrag van € 100.000 (bedragen x € 1.000).

Voor de declaraties van het ABP met betrekking tot de post-actieven is in 2013 en 2014 een bedrag van € 1.295.421 betaald. De bedragen zijn in de financiële verantwoording 2014 als extra-comptabele voorschotten opgenomen.

Voor de declaraties van het ABP met betrekking tot de ereschulden veteranen is in 2012 t/m 2014 een bedrag van € 230.576 betaald. De bedragen zijn in de financiële verantwoording 2014 als extra-comptabele voorschotten opgenomen.

Voor de declaraties van KPMG met betrekking tot de wachtgelden is in 2014 een bedrag van € 122.920 betaald. De bedragen zijn in de financiële verantwoording 2014 als extra-comptabele voorschotten opgenomen.

Er staat een drietal voorschotten met betrekking tot het project vervanging F-16 open dat groter is dan € 100.000. Een voorschot van € 162.296 betreft de aanschaf van het eerste Nederlandse F-35A toestel en een tweede voorschot van € 120.313 betreft de aanschaf van het tweede Nederlandse F-35A toestel. Beide toestellen zijn in 2013 afgeleverd door de leverancier en door Nederland in gebruik genomen. Verrekening van deze voorschotten zal nog enige tijd vergen, omdat hiervoor de financiële nacalculatie van de contracten moet zijn voltooid. Dit is aan de Kamer gemeld (Kamerstuk 26 488, nrs. 320 en 335). Een derde voorschot betreft het Production, Sustainment & Follow-on Development Memorandum of Understanding (PSFD MoU) ter waarde van € 126.401. Met dit MoU uit 2006 streven Nederland, de Verenigde Staten en de zeven andere partnerlanden naar een doeltreffende en doelmatige samenwerking op het gebied van de productie, instandhouding en doorontwikkeling van de F-35. Dit MoU heeft een geldigheidsduur van 45 jaar bevat afspraken over het management van het F-35 programma en over de financiële, contractuele en industriële aspecten.

Naast deze drie voorschotten staan nog voorschotten open met betrekking tot de System Development & Demonstration fase van het F-35 programma (€ 21.292) en de Nederlandse projecten als onderdeel van deze fase (€ 32.794), alsmede voor de toekomstige doorontwikkeling van de F-35 (€ 34.746) en voor overige zaken verbonden aan de verwervingsvoorbereiding van de F-35 (€ 35.684).

Een voorschot van € 279.143 betreft de aanschaf van 200 Boxers (Groot pantser wielvoertuig). De levering en verrekening van het verstrekte voorschot hebben plaats tussen 2014 en 2017.

ad 13. Garantieverplichtingen

Het saldo op de saldibalans is nihil. Voor de garantieverplichtingen wordt geen gescheiden administratie gevoerd. Aanwezige garantieverplichtingen worden opgenomen onder de balanspost «openstaande verplichtingen».

Per 31 december 2014 is er één openstaande garantie. Het betreft een overeenkomst met de Vereniging Verbond van Verzekeraars over de verzekerbaarheid van personeel. De looptijd is onbepaald en er is geen gegarandeerd bedrag vastgesteld. De overeenkomst regelt de verhouding tussen Defensie en de Vereniging met als doel de belemmeringen die defensieambtenaren in het maatschappelijk verkeer ondervinden als gevolg van uitsluitingsclausules bij levensverzekeringen, gekoppeld aan de financiering van een woning, weg te nemen. In 2014 zijn er geen aanspraken geweest.

ad 14. Openstaande verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Het saldo op de saldibalans bedraagt € 3.442.687. De met termijncontracten afgedekte verplichtingen zijn opgenomen tegen de betreffende termijnkoers. De niet op termijn afgedekte US$-verplichtingen zijn gewaardeerd tegen de plandollar koers van € 0,758. Verplichtingen die voortkomen uit bestellingen vanuit het materieel-logistiek proces in SAP MM worden gewaardeerd tegen de in SAP opgenomen middenkoers van de maand waarop de verplichting in de administratie is opgenomen.

Bij de nieuw aangegane verplichtingen is uitgegaan van de methode van het opnemen in de rekening van zowel de positieve als negatieve bijstellingen van oude verplichtingen.

Verplichtingen 1/1/2014

3.566.714

Aangegane verplichtingen in verslagjaar

7.983.072

Subtotaal

11.549.786

Tot betaling gekomen in verslagjaar

8.107.099

Openstaande verplichtingen per 31/12/2014

3.442.687

Als criterium voor de toelichting van openstaande verplichtingen geldt een grensbedrag van € 100.000 (bedragen x € 1.000).

Openstaande verplichtingen van € 301.769 betreffen de aanschaf van 200 stuks Groot Pantserwielvoertuig (Boxer) in meerdere uitvoeringen inclusief toebehoren, documentatie voor training en reservedelen. De leveringen heeft plaats vanaf 2013 tot en met 2017.

Een openstaande verplichting van € 408.310 betreft het deel waarvoor Nederland participeert in een multinationaal samenwerkingsverband van twaalf landen, het Strategic Airlift Capability programma van de Navo waarbij gevlogen wordt met drie Boeing C-17 Globemasters van de NATO Airlift Management Agency (NAMA) naar diverse missies, waarvan recent in Mali, Afghanistan en Turkije. De betalingen en leveringen staan gepland tot en met 2033.

Een openstaande verplichting van € 96.231 betreft een overeenkomst voor het opleiden en trainen van F-16 vliegers in de VS. Het contract is aangegaan voor een periode van 5 jaar. De laatste betaling wordt in 2019 verwacht. Daarnaast staat er voor de oude overeenkomst voor het opleiden en trainen van vliegers in de VS nog een bedrag van € 9.111. Deze overeenkomst had een looptijd t/m 2013. De case closure is aangevraagd.

ad 15. Deelnemingen

Het saldo op de saldibalans bedraagt nihil.

Licence