Base description which applies to whole site

10. BATEN-LASTENAGENTSCHAP DEFENSIE TELEMATICA ORGANISATIE

Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap Defensie Telematica Organisatie (bedragen x € 1.000)
 

1

2

3=2–1

 
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2014

Verschil realisatie en begroting

Realisatie 2013

Baten

       

Omzet moederdepartement

269.000

296.897

27.897

270.638

Omzet overige departementen

32.000

36.019

4.019

36.473

Omzet derden

2.000

120

– 1.880

120

Rentebaten

Vrijval voorzieningen

27

27

28

Bijzondere baten

Totaal baten

303.000

333.063

30.063

307.259

Lasten

       

Apparaatskosten

       

– personele kosten

165.000

164.390

– 610

153.025

Waarvan eigen personeel

130.000

118.251

– 11.749

120.855

Waarvan inhuur

35.000

46.139

11.139

32.170

         

– materiële kosten

107.000

132.309

25.309

128.773

Waarvan apparaat ICT

9.000

9.777

777

9.691

Waarvan bijdrage aan SSO's

2.888

2.406

– 482

550

       

Afschrijvingskosten

       

– immaterieel

3.000

4.060

1.060

3.230

– materieel

25.000

20.373

– 4.627

21.774

Overige lasten

 

 

– dotaties voorzieningen

54

54

27

– rentelasten

3.000

610

– 2.390

642

– bijzondere lasten

2.558

2.558

495

Totaal lasten

303.000

324.354

21.354

307.966

Saldo van baten en lasten

8.709

8.709

– 707

Toelichting op de staat van baten en lasten

De omzet van DTO bestaat voor het merendeel uit ontvangsten voor geleverde producten en diensten die zijn opgenomen in de Service Catalogus. De nadere toelichting is opgenomen bij de tabel doelmatigheidsindicatoren.

Opbrengst moederdepartement

Naast de hogere afname van de generieke services heeft vooral de extra omzet uit eenmalige opbrengsten zoals handel en rekencapaciteit voor klanten ertoe geleid dat € 28 miljoen extra omzet in 2014 is gerealiseerd ten opzichte van de begroting.

Opbrengst overige departementen

Dienstverlening aan overige departementen vindt pas plaats na goedkeuring door de Secretaris Generaal van het Ministerie. De extra omzet voor de overige departementen komt deels door eenmalige projectopbrengsten voor project C2000 Opstelpunt Verbindingen (COV), anderzijds door verlenging van de dienstverlening aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Opbrengst derden

Een klein deel van de dienstverlening wordt verleend aan de Navo en haar partners. Deze dienstverlening is ten opzichte van het niveau van 2013 gelijk gebleven.

Vrijval voorzieningen

Deze vrijval heeft betrekking op de aanpassing van de voorziening incourante voorraad.

Personele kosten

De personele kosten van eigen personeel zijn lager dan begroot (€ 11,8 miljoen) en de inhuurkosten hoger dan begroot (€ 11,1 miljoen). Er is een behoorlijke uitstroom geweest van medewerkers. Vacaturestelling heeft plaatsgevonden maar heeft niet tot resultaat geleid. In de begroting is uitgegaan van 1.857 vte. Ultimo 2014 waren er 1.593 vte en gemiddeld voor 2014 betrof het 1.630 vte. Door de hoge uitstroom ontstond een capaciteitsprobleem, dit is deels opgevangen met inhuur. Voor afdeling TOO (Transitie Organisatie Operations) was een reductie van inhuurmedewerkers gepland maar niet gerealiseerd. Tevens is de inhuur ten behoeve van HDP-projecten overgekomen naar DTO.

Materiële kosten

De hogere materiële kosten (€ 25,3 miljoen) worden hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere directe kosten (€ 21,0 miljoen) en hogere kosten voor (onderhoud van) hardware & software (€ 4,1 miljoen). Tegenover deze hogere kosten staat één op één hogere omzet. Het betreft dus verkoopkosten (handelsgoederen, klantopdrachten, etc.).

Afschrijvingskosten

Evenals in 2013 zijn de investeringen in 2014 achtergebleven bij de begroting. Het betreft ruim € 8 miljoen minder investeringen dan gepland voornamelijk als gevolg van capaciteitstekort. Een deel van deze investeringen wordt in 2015 gerealiseerd evenals investeringen die later worden opgeleverd dan gepland.

Rentelasten

De lagere rentelasten zijn hoofdzakelijk veroorzaakt door een lager investeringsniveau en door het zeer lage rentepercentage op de rekening courant faciliteit bij het Ministerie van Financiën.

Bijzondere lasten

Onder de bijzondere lasten is onder andere een bedrag opgenomen van € 1,2 miljoen, dit betreft salarislasten van niet DTO medewerkers. Deze lasten hadden in rekening gebracht moeten worden bij JIVC. Daarnaast is voor € 1,3 miljoen aan netwerkapparatuur gedesinvesteerd. Deze apparatuur functioneert niet goed en wordt vervangen door andere apparatuur.

Balans per 31 december 2014
(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Stand

31-12-2014

Stand

31-12-2013

Activa

   

Immateriële vaste activa

13.728

11.258

Materiële vaste activa

– gebouwen

16.432

15.979

– inventaris/installaties

3.149

4.630

– computer hardware en -software

55.691

52.363

– overige materiele vaste activa

14

33

Voorraden

1.608

3.462

Debiteuren

26.598

6.427

Nog te ontvangen (overlopende activa)

32.995

31.356

Liquide middelen

922

2.722

Totaal activa

151.137

128.229

Passiva

Eigen Vermogen

17.988

19.666

– exploitatiereserve

– onverdeeld resultaat

8.709

– 707

Subtotaal eigen vermogen

26.697

18.959

     

Voorzieningen

Leningen bij het MvF

41.451

28.398

Crediteuren

38.934

21.234

Nog te betalen (overlopende passiva)

44.055

59.638

Totaal passiva

151.137

128.229

Toelichting op de balans

Immateriële en materiële vaste activa

De immateriële investeringen betreft voornamelijk:

 • De aanschaf van licenties voor de VDI omgeving.

 • De aanschaf van licenties voor de storage-omgeving (life cycle).

 • Gebruiksrecht met vaste capaciteit voor de Carib kabel (netwerk).

In 2014 is geïnvesteerd in materiële vaste activa:

 • Voor het upgraden van de datacenters.

 • Voor het opwaarderen van het NAFIN glasnetwerk.

 • Voor de Storage omgeving (life cycle).

 • Voor het WIFI netwerk.

 • Voor het noodzakelijk vervangen van eindgebruiker hardware conform lifecycle vervangingsplan.

Voorraden

De voorraden hebben betrekking op de voorraden in het centrale magazijn in Soesterberg en bij leverancier Morpho. Bij deze laatste liggen de voorraden nog niet gepersonifieerde smartcards. Gelet op de daadwerkelijke afname in de afgelopen jaren is een groot deel van deze voorraden te beschouwen als incourant. Deze incourante voorraad is voor een bedrag van € 0,7 miljoen opgenomen in de voorziening. Daarnaast is een klein bedrag voor mogelijke incourantheid van de normale voorraad opgenomen.

Voorraden (bedragen x € 1.000)

Voorzieningen

Stand

31-12-2013

Dotaties

2014

Vrijval

2014

Onttrekkingen

2014

Stand

31-12-2014

Voorraden

742

44

– 27

759

Totaal aan voorzieningen

742

44

– 27

759

Debiteuren

Door het laat op gang komen van het facturatieproces als gevolg van vertraging in de vaststelling van de Service Catalogus, waarin opgenomen de tarieven en door het laat beschikbaar komen van getekende contracten, was de debiteurenstand ultimo 2014 hoog. Een groot deel (60 procent) van de post is al in de eerste helft van januari ontvangen.

Debiteuren (bedragen x € 1.000)

Debiteuren

Stand

31-12-2014

Stand

31-12-2013

Debiteuren

26.798

6.627

Voorziening voor dubieuze vordering

– 200

– 200

Totaal debiteuren

26.598

6.427

(Bedragen x € 1.000)

Debiteuren (excl. voorziening)

Stand

31-12-2014

Moederdepartement

17.990

Agentschappen

3.327

overige departementen

5.450

Derden

31

Totaal debiteuren (excl. voorziening)

26.798

Overlopende activa / nog te ontvangen

Onder de overlopende activa worden onder andere de posten «nog te factureren bedragen» voor € 8,2 miljoen en «vooruitbetaald onderhoud hardware en software» voor € 23,0 miljoen gepresenteerd. Deze laatste heeft vooral betrekking op vooruitbetaald onderhoud op Microsoft licenties voor een bedrag van € 11,1 miljoen, maar ook voor € 1,6 miljoen aan onderhoud voor de Defensiepas en € 1,0 miljoen SAP licenties.

Overlopende activa/nog te ontvangen (bedragen x € 1.000)

Nog te ontvangen (Overlopende Activa)

Stand

31-12-2014

Moederdepartement

4.485

Agentschappen

653

overige departementen

3.601

Derden

24.256

Totaal overlopende activa

32.995

Eigen vermogen

DTO heeft in 2014 een positief resultaat behaald van € 8,7 miljoen Dit resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Het eigen vermogen dient om de gevolgen van de bezuinigingen, de noodzaak tot investeringen en de kosten voor het project Sourcing op te vangen. Op basis van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet van de afgelopen 3 jaar (€ 378,6 miljoen in 2012, € 307,2 miljoen in 2013 en € 333,1 miljoen in 2014) bedraagt het maximaal toelaatbaar eigen vermogen € 17,0 miljoen. Het nieuw ontstane surplus van € 9,7 miljoen zal in 2015 met het moederdepartement worden afgerekend, uiterlijk per eerste suppletoire begroting conform de Regeling Agentschappen.

Eigen vermogen (bedragen x € 1.000)

Vermogensontwikkeling

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Eigen vermogen per 1 januari

– 769

20.412

41.235

59.631

18.959

2.

Saldo van baten en lasten

20.412

41.223

39.520

– 707

8.709

             
 

3a. Uitkering aan moederdepartement

 

– 20.400

– 21.124

– 39.965

– 971

 

3b. Bijdrage moederdepartement ter versterking van eigen vermogen

769

 

 

3c. Overige mutaties in eigen vermogen

3.

Totaal directe mutaties in eigen vermogen

769

20.400-

– 21.124

– 39.965

– 971

4.

Eigen vermogen per 31 december (1+2+3)

20.412

41.235

59.631

18.959

26.697

Leningen bij het Ministerie van Financiën (langlopend)

Van het totaalbedrag aan leningen is een bedrag van € 12,1 miljoen overgeboekt naar kortlopende leningen. Per ultimo 2014 is een bedrag van € 25,2 miljoen geleend voor de investeringen.

Crediteuren

De relatief hoge stand van de crediteuren ten opzichte van 2013 wordt verklaard door grote facturen die per ultimo 2014 open stonden voor betaling van de salarissen van de maanden oktober en november aan het moederdepartement.

De crediteuren aangaande moeder- en andere departementen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Crediteuren (bedragen x € 1.000)

Crediteuren

Stand

31-12-2014

Moederdepartement

22.137

Agentschappen

21

overige departementen

383

Derden

16.393

Totaal Crediteuren

38.934

Het restant van het saldo betreft de overige crediteuren niet zijnde crediteuren moederdepartement of andere departementen.

Overlopende passiva/nog te betalen

De overlopende passiva is als volgt opgebouwd:

Salarissen en sociale lasten

€ 14,6 miljoen

Aflossing leningen Ministerie van Financiën

€ 12,1 miljoen

Nog te ontvangen facturen

€ 10,8 miljoen

Vooruit gefactureerde omzet

€ 3,0 miljoen

Vooruitbetaalde facturen

€ 2,8 miljoen

Overige overlopende activa

€ 0,8 miljoen

De overlopende activa aangaande moeder- en andere departementen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(Bedragen x € 1.000)

Nog te betalen (Overlopende passiva)

Stand

31-12-2014

Moederdepartement

17.719

Agentschappen

overige departementen

12.126

Derden

14.210

Totaal overlopende passiva

44.055

Kasstroomoverzicht over 2014 (bedragen x € 1.000)
 

1

2

3=2–1

Kastroomoverzicht

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2014

Verschil realisatie en begroting

Realisatie 2013

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2013 + stand depositorekeningen

33.223

2.722

30.501-

61.017

           

2.

Totaal operationele kasstroom

30.000

11.789

18.213-

5.303

           
 

Totaal investeringen (-/-)

– 25.000

– 30.572

– 5.572

– 27.395

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

1.388

1.388

3.991

           

3.

Totaal investeringskasstroom

– 25.000

– 29.184

– 4.184

– 23.404

           
 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

– 971

– 969

– 39.965

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

 
 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 7.700

– 8.594

– 894

– 24.029

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

10.000

25.160

15.160

23.800

           

4.

Totaal financieringskasstroom

2.300

15.597

13.297

– 40.194

           

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2013 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

(maximale roodstand 0,5 miljoen €)

40.523

922

39.601-

2.722

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

In de operationele kasstroom is naast het resultaat en de afschrijvingen tevens de stijging in het debiteurensaldo met € 20,2 miljoen en het crediteurensaldo met € 17,7 miljoen een belangrijke factor.

Investeringskasstroom

De gerealiseerde investeringen zijn niet in lijn met de begroting voor de kasstroom van 2014. Dit komt doordat de investeringsplanning was gebaseerd op € 37 miljoen voor 2014. De desinvestering heeft voor het overgrote deel betrekking op niet goed functionerende netwerkapparatuur. Deze apparatuur wordt vervangen door nieuwe apparatuur. Een specificatie van de investeringen in (im)materiële activa is opgenomen bij de toelichting op de balans.

Financieringskasstroom

In 2014 is een beroep gedaan op de leenfaciliteit van Ministerie van Financiën voor een bedrag van € 25,2 miljoen. Dus van de € 29,4 nieuwe investeringen is € 25,2 miljoen is gefinancierd met een nieuwe lening. Deze lening is afgesloten tegen een gemiddeld rentepercentage van 0,4 procent.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2014

Het overzicht doelmatigheidsindicatoren bestaat uit een generiek deel en een specifiek deel.

Doelmatigheidsindicatoren (Omzetbedragen x M€ 1)

Doelmatigheidsindicatoren

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

Budget 2017

Budget 2018

Omzet

               

Housing

2,6

1,9

2,5

2,0

1,4

1,3

1,3

1,3

Defensiepas / MFSC

5,7

5,1

7,0

7,0

6,5

6,1

6,1

6,1

Handelsgoederen

16,4

19,9

20,2

2,0

Dienstontwikkeling en klantopdrachten

7,0

6,5

12,1

5,0

2,7

2,5

2,5

2,5

Werkplekensten

126,3

92,0

104,5

95,0

79,7

73,1

71,7

71,7

Communicatie

27,5

20,1

21,8

22,0

14,4

13,6

13,4

13,4

Connectivity

39,7

37,3

37,4

33,0

30,7

29,0

28,5

28,5

Totale omzet product(groep) Generiek

225,2

182,8

205,5

166,0

135,4

125,6

123,5

123,5

Advies en applicaties

21,6

14,1

6,3

8,0

7,5

7,0

7,0

7,0

IV Services

92,1

86,3

102,6

101,0

85,8

78,5

77,6

77,6

IV-I (Inhuur + inkoop)

39,1

23,5

18,4

27,0

25,1

23,7

23,3

23,3

Niet standaard aanvragen

0,5

0,6

0,1

1,0

0,9

0,9

0,9

0,9

Totale omzet product(groep) Specifiek

153,3

124,5

127,5

137,0

119,3

110,1

108,8

108,8

Total omzet

378,5

307,3

333,0

303,0

254,7

235,7

232,3

232,3

Tarieven in €

               

Gemiddeld gewogen tarief per uur

€ 87,0

€ 79,4

€ 76,1

€ 76,4

€ 76,5

€ 76,6

€ 76,7

€ 76,7

Totaal aantal FTE per ultimo het jaar

               

(exclusief inhuur)

1.836

1.760

1.593

1.857

1.530

1.253

1.202

1.202

Saldo baten/lasten als percentage totale baten

10%

– 0,1%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

Betrouwbaarheid informatievoorziening

99%

99%

99%

97%

97%

97%

97%

97%

Ontwikkeling tarief werkplek Defensie (2007=100%)

77%

59%

57%

60%

62%

62%

62%

62%

Gemiddeld gewogen kostprijs applicatietaken

€ 71,8

€ 67,1

€ 63,2

€ 64,0

€ 64,1

€ 64,2

€ 64,3

€ 64,3

Gemiddeld gewogen kostprijs ontwikkeltaken

€ 80,3

€ 72,9

€ 66,9

€ 69,9

€ 70,0

€ 70,1

€ 70,2

€ 70,3

Percentage niet facturabele medewerkers

23%

12%

10%

14%

13%

13%

13%

13%

Declarabiliteit in uren per jaar

1.450

1.450

1.428

1.450

1.450

1.450

1.450

1.450

Aantal externe inhuur t.b.v. eigen apparaat

63

80

172

70

125

125

125

125

Aantal externe inhuur t.b.v. klant(opdrachten)

99

138

79

142

50

50

50

50

Met ingang van de begroting 2014 zijn de doelmatigheidsindicatoren opgesteld in overeenstemming met model 3.33 van de Rijksbegrotingsvoorschriften.

Omzet

De opbrengsten zijn € 30,1 miljoen (9,9 procent) hoger dan oorspronkelijk begroot:

 • De afwijking bij handelsgoederen wordt veroorzaakt door een grotere klantbehoefte dan in de begroting was voorzien. Het gaat voornamelijk om grote materieelprojecten en door de defensieonderdelen zelf aangevraagde licenties.

 • De afwijking op de werkplekdienst wordt enerzijds veroorzaakt door de extra aanschaf van Thin Clients en iPhones en anderzijds door een hogere afzet (diensten). De geplande vraagdemping bij de defensieonderdelen is niet conform planning gerealiseerd.

 • De afwijking bij dienstontwikkeling en klantopdrachten wordt enerzijds veroorzaakt door additionele eenmalige opdrachten en anderzijds door additionele licenties als gevolg van het nieuwe Microsoft Contract.

 • De afwijking bij Connectivity wordt veroorzaakt door het COV. Dit project was niet in de begroting opgenomen.

 • De afwijking bij IV-I (inhuur + inkoop) wordt veroorzaakt door vertraging in projectvoorstellen waardoor de inhuur later dan gepland noodzakelijk was.

Totaal aantal vte per ultimo 2014

Ultimo 2014 heeft DTO een bezetting van 1.631 eigen medewerkers (1.593 vte) gesplitst in 1.571 burgers en 60 militairen. In dit aantal van 1.593 vte zitten geen herplaatsers meer.

Inhuur

Per ultimo 2014 waren 321 vte inhuur werkzaam waarvan 100 vte ten behoeve van afdeling TOO, 127 vte binnen de overige afdelingen en 94 vte werkzaam op klantopdrachten.

Prijs per werkplek

Als indicator voor de ontwikkeling van de doelmatigheid wordt de prijs per werkplek gebruikt. De prijs per werkplek in het jaar 2007 is gesteld op 100 procent. De daling van de kostprijs per werkplek is het gevolg van efficiencymaatregelen. Het tarief is in 2014 gebaseerd op de afgenomen accounts, printers, beeldschermen etc. De werkplek prijs is ten opzichte van 2013 met 2 procent gedaald. De daling van de prijs per werkplek wordt voornamelijk veroorzaakt door het verder uitrollen van thin clients en het afbouwen van fat clients. Deze trend zal zich echter niet voortzetten na 2015 omdat de kosten niet verder zullen dalen. Hoewel de fysieke werkplekken steeds verder worden afgebouwd en daarmee ook de kosten, komen daar nieuwe kosten voor terug in de vorm van licentiekosten en mobile device management kosten.

Licence