Base description which applies to whole site

12. BATEN-LASTENAGENTSCHAP PARESTO

Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap Paresto (Bedragen x € 1.000)

Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap Paresto (bedragen x € 1.000)
 

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2013

Baten

       

Omzet moederdepartement

71.010

77.629

6.619

77.479

Omzet overige departementen

 

Omzet derden

642

676

34

642

Rentebaten

39

91

52

77

Overige omzet

942

Vrijval voorzieningen

452

452

Bijzondere baten

1.212

1.212

1.204

Totaal baten

71.691

80.060

8.369

80.344

Lasten

       

Apparaatskosten

       

– personele kosten

40.304

41.181

877

42.385

waarvan eigen personeel

39.133

35.735

– 3.397

39.080

waarvan externe inhuur

1.172

4.729

3.557

3.305

waarvan overige personele kosten

 

717

717

 

– materiële kosten

31.076

36.635

5.559

33.884

waarvan apparaat ICT

1.676

588

– 1.088

1.421

waarvan bijdrage aan SSO's

 

1.055

1.055

1.004

waarvan overige materiele kosten

 

2.107

2.107

Afschrijvingskosten

       

– immaterieel

       

– materieel

311

8

– 303

73

Overige lasten

       

– dotaties voorzieningen

     

2.830

– rentelasten

       

– bijzondere lasten

209

209

39

Totaal lasten

71.691

78.033

6.342

79.210

Saldo van baten en lasten

2.027

2.027

1.135

Toelichting op de staat van baten en lasten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement bestaat uit twee delen: de omzet bedrijfsvoering (verkopen) ad € 49,2 miljoen en de omzet bijdrage defensieonderdelen ad € 28,4 miljoen.

Omzet bedrijfsvoering (verkopen)

Dit betreft in het boekjaar de door Paresto in rekening gebrachte opbrengst verkopen voor verrichte leveranties en diensten.

Opbrengst verkopen naar productgroep (bedragen x € 1.000)
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2014

Omzet regulier

23.000

26.038

Omzet niet-regulier

6.220

9.913

Omzet logistiek ondersteuning

9.950

13.242

Totaal opbrengst verkopen

39.170

49.193

De omzet bedrijfsvoering is onder te verdelen in de volgende productgroepen:

  • De omzet regulier betreft de verkopen in de bedrijfsrestaurants, de kantines en toko’s op locaties;

  • De omzet niet-regulier is omzet van onder andere vergaderingen, diners en recepties die op locaties worden gehouden;

  • De omzet logistieke ondersteuning betreft onder andere de leveringen van gevechtsrantsoenen door de logistieke centra in Bathmen en Den Helder.

De reguliere en niet-reguliere omzet is hoger dan begroot. Dit is voornamelijk veroorzaakt door niet voorziene activiteiten zoals MH-17 en NSS en doordat er meer oefeningen hebben plaatsgevonden. De omzet logistieke ondersteuning is hoger dan de begroting. Dit is voornamelijk veroorzaakt doordat meer oefeningen en missies hebben plaatsgevonden.

Omzet bijdrage Defensieonderdelen

De omzet werkgeversbijdrage betreft de vergoeding die Paresto ontvangt voor de personele en materiële inzet op de locaties. Deze is 3,4 miljoen lager dan begroot. Dit is voornamelijk veroorzaakt doordat er in de loop van 2014 meer medewerkers de dienst hebben verlaten. Daarnaast zijn er een tweetal locaties minder gesloten, waardoor er een hogere omzet verkopen is gerealiseerd.

Omzet derden

De omzet derden betreft de omzet die Paresto in rekening brengt bij het CDC voor cateringkosten van het Militair Revalidatie Centrum. Het CDC berekent deze als ziektekosten door aan de ziektekostenverzekeraars.

Rentebaten

Dit betreft de rente die Paresto heeft ontvangen op deposito (gemiddeld rentepercentage van 0,35 procent) en de lopende rekening courant met het Ministerie van Financiën (gemiddeld rentepercentage van 0,104 procent). Het gemiddelde rentepercentage is hoger dan vooraf ingeschat.

Vrijval voorziening

In verband met de verschuiving van de transitie datum van de logistieke ondersteuning aan het CLAS, is er een hernieuwde inschatting gedaan van de waarde van de voorraden, die onderdeel uit maken van het verlieslatende overdracht. Er is € 0,4 miljoen vrijgevallen uit de voorziening. Daarnaast zijn gelden vrijgevallen bij de voorzieningen voor sourcing en vervanging chipknip.

Bijzondere baten

Dit betreft hier incidentele baten, zoals betalingskorting en producentenbonussen € 0,9 miljoen en minder kosten vanuit het vorige boekjaar, te weten vrijval reservering kleding € 0,1 miljoen, en diverse kleine baten € 0,2 miljoen.

Personele kosten

De realisatie van de gemiddelde bezetting over 2014 ten opzichte van de begroting is als volgt:

Personele kosten (bedragen x € 1)
 

Budget

Realisatie

 

Vte'n

Prijs per vte

Vte'n

Prijs per vte

Militair personeel

142

52.321

130

50.975

Burger personeel

667

46.083

622

44.898

Overige categorieën:

Inhuur en uitzendkrachten

22

53.257

83

57.047

Herplaatsers en SBK

21

46.083

42

44.898

Totaal/Gemiddeld

852

47.305

877

46.952

In de loop van 2014 hebben meer medewerkers de dienst verlaten dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Daarentegen heeft er meer inhuur plaatsgevonden.

De loonsom van inhuurkrachten is hoger dan begroot door inhuur van management.

Materiële kosten

De post materiële kosten bestaat voornamelijk uit ingrediëntkosten (€ 32,9 miljoen) en is hoger dan begroot door de hogere omzet uit verkopen.

Afschrijvingskosten

In het kader van de verwachte outsourcing vindt er geen nieuwe activering plaats. De begrote investering voor vervanging van de Chipknip is daarom ten laste van de in 2014 opgenomen voorziening gebracht. Hierdoor zijn de afschrijvingskosten lager dan begroot.

Overige lasten

De bijzondere lasten betreffen incidentele lasten, te weten een nagekomen factuur CAOP en een verrekening met een leverancier uit vorig boekjaar 2013.

Resultaatbestemming

Het resultaat in 2014 bedraagt € 2,0 miljoen. In 2014 is € 0,7 miljoen aan het moederdepartement uitgekeerd. De grens voor de exploitatiereserve 2014 is € 4,1 miljoen (maximaal 5% van de gemiddelde omzet over de afgelopen 3 jaar). Met een eigen vermogen van € 6,2 miljoen gaat Paresto over deze grens. Het surplus van € 2,2 miljoen wordt met de eerste suppletoire begroting in 2015 aan het moederdepartement afgedragen conform de regeling agentschappen.

Balans per 31 december 2014

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Balans 2014

Balans 2013

Activa

   

Immateriële activa

   

Materiële vaste activa

4

12

– grond en gebouwen

   

– installaties en inventarissen

4

12

– overige materiële vaste activa

   

Voorraden

3.259

1.493

– voorziening incourante voorraden

– 10

– 50

Debiteuren

1.547

465

Nog te ontvangen

2.710

3.543

Liquide middelen

8.990

18.461

Totaal activa:

16.500

23.924

Passiva

   

Eigen Vermogen

   

– exploitatiereserve

4.198

3.738

– onverdeeld resultaat

2.027

1.135

Voorzieningen

3.565

4.975

Leningen bij het Ministerie van Financiën

   

Crediteuren

1.077

7.086

Nog te betalen

5.633

6.991

Totaal passiva

16.500

23.924

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

In het kader van de verwachte outsourcing van de cateringdienstverlening zijn de meeste materiële vaste activa afgeschreven. Deze post bevat nog enkele ICT-activa.

Voorraden

Op de balans zijn de voorraden van de locaties van Paresto en de voorraden van de logistieke centra Bathmen en Den Helder opgenomen. De toename wordt veroorzaakt door de ontvangst van grote bulk leveringen voor de logistieke voorraad.

Debiteuren

De debiteuren bestaat uit vorderingen op rijksonderdelen (€ 1,4 miljoen) en niet- rijksonderdelen (€ 0,1 miljoen).

Nog te ontvangen

Deze post is nader te specificeren in nog te ontvangen van rijksonderdelen (€ 1,4 miljoen) en niet- rijksonderdelen (€ 1,3 miljoen).

Liquide middelen

De post liquide middelen omvat voornamelijk de gelden in rekening courant bij het Ministerie van Financiën (€ 9,0 miljoen)

Eigen Vermogen

Het resultaat in 2014 bedraagt € 2,0 miljoen. In 2014 is € 0,7 miljoen aan het moederdepartement uitgekeerd. De grens voor de exploitatiereserve 2014 is € 4,1 miljoen (maximaal 5 procent van de gemiddelde omzet over de afgelopen 3 jaar). Met een eigen vermogen van € 6,2 miljoen gaat Paresto over deze grens. Het surplus van € 2,2 miljoen wordt met de eerste suppletoire begroting in 2015 aan het moederdepartement afgedragen conform de regeling agentschappen.

Leningen

Alle door Paresto opgenomen gelden bij Ministerie van Financiën (leningen) zijn volledig afgelost.

Voorzieningen

Voorzieningen (bedragen x € 1.000)
 

Stand

1-1-2014

Dotaties

2014

Vrijval

2014

Onttrekkingen

2014

Stand

31-12-2014

Externe expertise outsourcing

757

 

47

360

350

Verlieslatende overdracht voorraad LogOst

3.574

 

360

3.215

Vervanging chipknip

644

 

46

598

Totaal aan voorzieningen

4.975

452

958

3.565

In 2014 heeft er geen dotatie aan de voorziening plaats gevonden. Na een vrijval van € 0,5 miljoen, resteert er nog € 3,2 miljoen ter dekking van de verlieslatende overdracht van voorraden logistieke ondersteuning aan het CLAS in 2015. De onttrekking betreft uitgaven van ingehuurde partijen voor het project Outsourcing en facturen voor de vervanging chipknip.

Crediteuren

Het crediteuren saldo van € 1,1 miljoen bestaat uit schulden aan rijksonderdelen (€ 0,2 miljoen) en niet- rijksonderdelen (€ 0,9 miljoen)

Nog te betalen

Nog te betalen (bedragen x € 1.000)
 

Stand

31-12-2014

Stand

31-12-2013

Vakantieverplichting personeel

2.293

2.367

Aflossingen leningen die binnen een jaar vervallen

Restitutie defensieonderdelen

Overige schulden

3.340

4.624

Totaal nog te betalen

5.633

6.991

De vakantieverplichtingen aan het personeel bestaan uit € 1,3 miljoen te betalen aan vakantiedagen en € 1,0 miljoen te betalen aan vakantiegelden. De overige schulden hebben voornamelijk betrekking op de salarissen van december en suppletieaangiftes van de afgelopen jaren. Uitgesplitst naar rijksonderdelen (€ 0,5 miljoen) en niet- rijksonderdelen (€ 5,1 miljoen)

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht over 2014 (bedragen x € 1.000)
 

1

2

3=2–1

 

Kasstroomoverzicht

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2014+ stand depositorekeningen

13.954

18.363

4.409

         

2.

Totaal operationele kasstroom

311

– 8.775

– 9.086

         
 

Totaal investeringen (-/-)

– 600

600

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

         

3.

Totaal investeringskasstroom

– 600

600

         
 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

– 674

– 674

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

 

Aflossingen op leningen (-/-)

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

         

4.

Totaal financieringskasstroom

– 674

– 674

         

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2014+ stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

13.664

8.914

– 4.750

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

Kasstroom uit operationele activiteiten

De kasstroom uit operationele activiteiten bestaat uit de kasstroom bedrijfsactiviteiten, de mutatie in het werkkapitaal en de ontvangen dan wel betaalde interest. De operationele kasstroom is lager dan begroot met name vanwege een daling in de crediteurenstand en voorziening.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

In 2014 zijn er geen investeringen of desinvesteringen gedaan. De begrote investering voor vervanging van de chipknip is ten laste van de in 2014 opgenomen voorziening gebracht.

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

In 2014 is € 0,7 miljoen aan het moederdepartement uitgekeerd.

Doelmatigheidsparagraaf.

De omzet bij Paresto bestaat uit verkopen van ingekochte producten. Er is geen sprake van productie en hierdoor dus geen kostprijs per product. De gekozen indeling in een specifiek deel en een generiek deel vloeit voort uit de aard van de dienstverlening door Paresto. Gestuurd wordt op de brutomarge van de locaties. Hiermee samenhangende indicatoren zijn daarom als specifiek benoemd.

Doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen per 31 december 2014
 

realisatie

 

oorspronkelijke begroting

Omschrijving generieke deel

2011

2012

2013

2014

2014

Omzet verkopen (x € 1.000)

43.840

45.054

44.568

49.193

39.812

Vte'n totaal

1.122

1.062

918

877,2

852

– waarvan in eigen dienst

1.085

1.024

860

794,2

830

– waarvan inhuur

36

38

58

83,0

22

           

saldo baten/lasten als % van totale baten

– 0,1%

– 1,5%

1,4%

2,5%

0,0%

Omschrijving specifiek deel

2011

2012

2013

2014

2014

Aantal locaties

125

108

85

82

80

Productiviteit per medewerker (omzet per vte)

39.082

42.422

48.536

56.087

46.746

% Ziekteverzuim

8,9%

8,3%

7,6%

7,1%

8,0%

% Bruto marge locaties

37,7%

37,4%

37,3%

39,1%

36,6%

Het overgrote deel van de kosten van Paresto (ruim 90 procent) bestaat uit personeels- en ingrediëntkosten. De doelmatigheid komt met name tot uitdrukking in twee belangrijke graadmeters, de productiviteit per medewerker en het percentage bruto marge (inkoop ten opzichte van de omzet).

De doelmatigheid is verder toegenomen. Door het behalen van een hogere omzet verkopen is de productiviteit per medewerker toegenomen, waardoor er een hogere bruto-marge is behaald. Deze stijging is mede te verklaren door niet voorziene activiteiten.

Paresto slaagt erin de productiviteit per medewerker jaarlijks te laten stijgen. Dit komt ondermeer door een dalend aantal vaste medewerkers, een kleiner aantal locaties en een lager ziekteverzuim.

Licence