Base description which applies to whole site

BIJLAGE 4: INTEGRITEITSMELDINGEN

Sinds 2012 heeft Defensie de rapportagesystematiek inzake integriteit in overeenstemming gebracht met de sector Rijk. In 2014 zijn 410 meldingen in de registratiesystemen over een (vermoedelijke) integriteitschending gedaan.

De drie meest voorkomende geregistreerde typen van (vermoedelijke) integriteitschendingen zijn misdragingen in de privé-sfeer, het oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen en/of de overschrijding interne regels en financiële schendingen.

De meldingen over misdragingen in de privésfeer zijn vaak meldingen die betrekking hebben op gedragingen in de vrije tijd van de medewerkers en daarbij is er geen directe relatie met de uitoefening van de functie. De meldingen over het oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen en/of overschrijding interne regels gaan voornamelijk over overschrijding van interne regels, zoals drugsbeleid en het anders gebruiken van de dienstmiddelen dan waarvoor deze bedoeld zijn. De meldingen over financiële schendingen gaan voornamelijk over interne diefstal of vermissing.

Integriteitsmeldingen

Type schendingen «MVV»

Defensie 2014

Defensie 2013

Financiële schendingen

83

84

Misbruik positie en belangenverstrengeling

10

4

Lekken en misbruik van informatie

12

6

Misbruik van bevoegdheden

6

6

Misbruik van geweldsbevoegdheid

4

3

Ongewenste omgangsvormen

56

64

Misdragingen in de privé-sfeer

130

143

Oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen/overschrijding interne regels

109

125

Misstand volgens de klokkenluidersregeling

0

0

Totaal

410

435

Bron: registratiesysteem «Melding Voorvallen» en «Politie Bedrijfs Processen Systeem».

Naar aanleiding van deze vermoedens zijn in totaal 433 integriteitonderzoeken uitgevoerd. Naar aanleiding van deze onderzoeken zijn er in totaal 361 integriteitschendingen daadwerkelijk geconstateerd.

De volgende maatregelen zijn in 2014 naar aanleiding van een integriteitschending genomen:

  • 95 werknemers zijn ontslagen;

  • In 142 zaken is een ambtsbericht opgemaakt of is de medewerker berispt;

  • 12 werknemers zijn verplaatst;

  • In 315 zaken is een andere maatregel genomen;

  • In 115 zaken is geen maatregel genomen.

Een aantal uitgevoerde integriteitonderzoeken leidden tot meerdere maatregelen. In de overige gevallen is over de afdoening van het incident nog niet besloten of de afdoening is nog niet geregistreerd. In een aantal gevallen is ook aangifte gedaan bij de Koninklijke Marechaussee.

Licence