Base description which applies to whole site

BIJLAGE 6: RAPPORTAGE BURGERBRIEVEN 2014

Aanvragen

Aantal verslagjaar1

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Aantal ontvangen ingebrekestellingen

Aantal betaalde dwangsommen

2.445

2.430

99%

0

0

1

Aanvragen veiligheidsonderzoeken met betrekking tot sollicitanten en toegangsverleningen zijn buiten beschouwing gelaten, omdat deze onderzoeken grotendeels betrekking hebben op de relatie werkgever-werknemer en bovendien door onderdelen van Defensie worden aangevraagd.

Bezwaarschriften

Aantal verslagjaar1

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Aantal ontvangen ingebrekestellingen

Aantal betaalde dwangsommen

59

38

64%

21

€ 7.540

1

De bezwaarschriften met betrekking tot veiligheidsonderzoeken zijn buiten beschouwing gelaten (zie voetnoot Aanvragen).

Klaagschriften

Aantal verslagjaar

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

   

688

639

93%

   

Andere brieven. Hierover kan niet in aantallen worden gerapporteerd. 3

Wob-verzoeken

Aantal verslagjaar1

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Aantal ontvangen ingebreke-stellingen

Aantal betaalde dwangsommen

219

210

96%

9

€ 6.070

1

Het gaat hier om Wob-verzoeken inzake verkeersovertredingen en – overige Wob-verzoeken.

Postbus 51 – e-mailberichten en telefonie

Aantal ontvangen in Postbus 51 in verslagjaar

Aantal doorgestuurd naar Defensie

Percentage doorgestuurd naar Defensie

   

14.645

1.662

11%

   

Uit bovenstaand overzicht kan worden opgemaakt dat het merendeel van de burgerbrieven binnen de, al dan niet verdaagde, wettelijke termijn afgedaan.

Het aantal aanvragen neemt af van 2.948 in 2013 naar 2.445 in 2013. Net als in 2013 zijn er geen dwangsommen betaald. Het aantal bezwaarschriften neemt af van 71 in 2013 naar 59 in 2014. In 2014 is 64 procent afgedaan binnen de wettelijke termijn, ten opzichte van 10 procent in 2013. Het bedrag aan betaalde dwangsommen is € 7.450, ten opzichte van € 16.750 in 2013. Het aantal klaagschriften neemt toe van 668 in 2013 naar 688 in 2014. Net als in 2013 is in 2014 93 procent afgedaan binnen de wettelijke termijn.

Het aantal Wob-verzoeken neemt af van 422 in 2013 naar 219 in 2014. Ook het aantal ingebrekestellingen en het totaalbedrag aan betaalde dwangsommen is lager dan vorig jaar. Het aantal Postbus 51 e-mailberichten en telefonie neemt toe, van 11.216 in 2013 naar 14.645 in 2014. Het percentage doorgestuurd naar Defensie stijgt van 10 procent in 2013 naar 11 procent in 2014.

3

De categorie «andere brieven» heeft betrekking op o.m. steunbetuigingen, condoleances, uitnodigingen, informatieverzoeken en sollicitaties. Deze categorie kan niet als zodanig in een informatiesysteem worden herkend, waardoor het niet mogelijk is om hierover jaarlijks te rapporteren.

Licence