Base description which applies to whole site

BIJLAGE 7: RAPPORTAGE VOORTGANG MAATREGELEN BELEIDSBRIEF 2011 EN NOTA IN HET BELANG VAN NEDERLAND

Bij de begroting en in het jaarverslag wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang van de maatregelen uit de Beleidsbrief 2011 (Kamerstuk 32 733, nr. 1) en uit de nota In het belang van Nederland (2013) (Kamerstuk 33 763, nr. 1). De brief van 14 oktober jl. (Kamerstuk 33 763, nr. 58) betreft de rapportage over de eerste helft van 2014. Hierin is voor het eerst gerapporteerd over de invulling van de taakstelling rijksdienst van € 48 miljoen op de apparaatsuitgaven. Deze bijlage in het jaarverslag Defensie is de tweede rapportage over het jaar 2014.

Over een aantal maatregelen wordt gerapporteerd in afzonderlijke rapportages. In dat geval wordt naar deze rapportages verwezen. Dit betreft vastgoed, sourcing en het Materieel Projecten Overzicht (MPO).

Licence