Base description which applies to whole site

1.4.3 Toelichting bij de samenvattende verantwoordingsstaat inzake agentschappen

Aansluiting realisatie agentschappen met financiering door moederdepartement

Door een vergelijking van de «bijdrage moederdepartement (EZ)» uit tabel A met de bijdragen die vermeld zijn in de tabel B is de aansluiting te maken tussen de realisaties in de agentschapsparagraaf en de bijdragen die op de beleidsartikelen zijn gerealiseerd.

A – Realisatie agentschappen 2014

Bedragen x € 1.000

Bijdrage moeder-

departement (EZ)

Bijdrage overige

departe-menten

Bijdrage

derden

Overige

baten

Totale

baten

Agentschap Telecom

11.217

8

20.800

501

32.526

Dienst ICT Uitvoering

180.997

16.569

1.854

34

199.454

Dienst Landelijk Gebied

55.762

6.421

12.753

16.661

91.597

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

119.113

77.481

93.863

16.299

306.756

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

303.448

83.206

15.639

8.898

411.191

Totaal

670.537

183.685

144.909

42.393

1.041.524

B – Bijdragen aan agentschappen per beleidsartikel (realisatie 2014)

Bedragen x € 1.000

Realisatie

Agentschap Telecom

10.979

art. 11 Goed functionerende economie en markten

10.735

art. 12 Een sterk innovatievermogen

244

Dienst ICT Uitvoering

180.997

art. 11 Goed functionerende economie en markten

4.989

art. 13 Een excellent ondernemingsklimaat

22

art. 40 Apparaat

42.046

Bijdrage agentschappen en diensten

133.940

Dienst Landelijk Gebied

75.513

art. 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

222

art. 18 Natuur en Regio

75.291

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

136.723

art. 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

692

art. 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

130.740

art. 18 Natuur en Regio

9.125

BTW-compensatie

– 3.834

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

328.535

art. 11 Goed functionerende economie en markten

351

art. 12 Een sterk innovatievermogen

65.462

art. 13 Een excellent ondernemingsklimaat

25.906

art. 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

41.949

art. 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

138.948

art. 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

1.550

art. 18 Natuur en Regio

52.719

Art. 40 Apparaat

1.650

Subtotaal

732.747

Af: doorbelasting door agentschappen aan DICTU

– 133.940

Totale bijdrage EZ-begroting

598.807

Opmerkingen bij verschillen tussen realisatiestanden in tabel A en tabel B

Dienst Landelijk Gebied (DLG)

De hogere bijdrage moederdepartement in tabel B van € 19,5 mln ten opzichte van tabel A houdt grotendeels verband met een bijdrage voor onder meer transitiekosten ter verbetering van de financiële positie van DLG. Deze bijdrage is door DLG in de agentschapsparagraaf op de balans geplaatst.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De hogere bijdrage moederdepartement in tabel B van € 17,6 mln houdt onder meer verband met het feit dat € 12 mln op de balans is verantwoord als bijzondere baten. Verder is in tabel B een bedrag van € 6,4 mln opgenomen in het kader van het Plan van Aanpak dat is doorgeschoven naar 2015.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

De hogere bijdrage moederdepartement in tabel B van € 25 mln ten opzichte van tabel A wordt grotendeels veroorzaakt door een aantal verschuivingen van 2014 naar 2015 op het Agro-domein (circa € 12 mln voor met name het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en het nieuwe Mestbeleid) en op het Natuur-domein (circa € 4,2 mln). Daar betreft het vooral de BGT (Beheer Grootschalige Topografie), meerjarige financiering SNL, Natura 2000 en Maritiem BES.

Licence